LIST (draft)
of the specialists and member-entrepreneurs of the Union of Industrialists and
Entrepreneurs of Turkmenistan suggested participating to the International
Invest Forum of Turkmenistan to be held in Istanbul city of Republic of
Turkey on March 4-5, 2015.
Name, surname
1.
Atayev Suvhanmyrat
2.
Orazov
Nurmuhammet
3.
Hudyyev Ali
4.
Bayramalyyev
Bayramaly
5.
Urazov
Bayramgylych
6.
Yalkabova Mahri
7.
Malikgulyyeva
Aykamar
8.
Gurbanova Guljemal
Position
Member of the Board of the
Union of Industrialists and
Entrepreneurs of
Turkmenistan
Chief of the International
department of the Union of
Industrialists and
Entrepreneurs of
Turkmenistan
Leading specialist of the
International department of
the Union of Industrialists
and Entrepreneurs of
Turkmenistan
Chief executive of Economic
department of the Union of
Industrialists and
Entrepreneurs of
Turkmenistan
Adviser for economic affairs
of Economic department of
the Union of Industrialists
and Entrepreneurs of
Turkmenistan
Türkmenistany
Chief of the Education and
press department of the
Union of Industrialists and
Entrepreneurs of
Turkmenistan
Chief of National
Organization of
Turkmenistan on bar codes
Chief of «Rysgal»
newspaper of the Union of
Industrialists and
Field of activity
Supporting the
Entrepreneurship
Supporting the
Entrepreneurship
Supporting the
Entrepreneurship
Supporting the
Entrepreneurship
Supporting the
Entrepreneurship
Supporting the
Entrepreneurship
Supporting the
Entrepreneurship
Supporting the
Entrepreneurship
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Entrepreneurs of
Turkmenistan
Chief of «Nepis shekil»
public enterprise of the
Amanov Bayramguly Union of Industrialists and
Entrepreneurs of
Turkmenistan
Chief of Operations board of
Myradov Ahmet
«Rysgal» joint-stock
commercial bank
Deputy chairman of loan
Atashev
operations board of
Annamuhammet
«Rysgal» joint-stock
commercial bank
Director of «Gezelen h»
Pollyyeva Aybolek
subsidiary enterprise
Main law consultant of
Tekemadov Dovlet
«Altyn Kanun» economic
society
Hudayberdiyev
Chief of «Myradym»
Dovran
individual enterprise
Agageldiyev
Director of «Chyzgy»
Charyyar
economic society
Velmyradov
CEO of «Galaly goz»
Velmyratt
economic society
Nurmuhammedov
Deputy CEO of «Taze jay»
Shihmyrat
economic society
CEO of «Gummez
Jumayev Seydi
gurlushyk» economic society
Chief of «Beyik Bina»
Jajov Bekmuhammet
individual enterprise
Allaberdiyev
CEO of «Polat Gurlushyk»
Ovezdurdy
economic society
Director of «Rysgally
Klychev Mekan
Zahmet» individual
enterprise
Chief of «MuhammetMenliyev Balkan
Balkan» economic society
Director of «Osush
Charyyev
gurlushyk» individual
Muhammetmyrat
enterprise
Director of «Nusay Yollary»
Annanyyazov Myrat
economic enterprise
Baylyyev Dovran
Director of «Bayly-
Supporting the
Entrepreneurship
Finance
Finance
Service
Law consulting
Construction
Construction
Construction
Construction
Construction
Construction
Construction
Construction
Construction
Construction
Construction
Construction
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
Gurlushyk» individual
enterprise
Abdysetdarov
Director of «Berk yol»
Jumageldi
economic society
Deputy director of
Babayev Perhat
«Kumush-Kariz» economic
society
Ojarov
Founder of «Ojar Aziya»
Muhammetsytdyh
individual enterprise
Director of «Halkara
Saryyev Yazmammet
dostluk» individual
enterprise
Founder of «Toprak»
Komekov Maksat
economic society
Annamammedov
CEO of «Oguzabat»
Myrat
economic society
Chief of «Yupek yoly
Begenjev Azat
tajirchilik» individual
enterprise
Charyyev
Deputy director of «Dovlet
Durdymyrat
gurlushyk» economic society
Baymuhammedov
Director of «Maksatly
Ovezmyrat
menzil» economic society
Director of «Kashan bina»
Kakayev Geldimyrat
individual enterprise
Director of «Sada Türkmen»
Rejebalyyev Bashim
individual enterprise
Altyyev
CEO of «Yedi Depe»
Altymyhammet
economic society
Muhammetnurov
Rovshen
Director of «Deryaplastik»
economic society
Apapov Shamyrat
Entrepreneur
Ashyralyyev Azat
Entrepreneur
Tachmuhammedov
Meretmuhammet
Entrepreneur
Jepbarov Iskander
Founder of «Sahy Soltan»
economic society
Muhammetovezov
Begench
Director of «Erjel begench»
individual enterprise
Saparov Agadurdy
Director of «Ak-ýaz»
Construction
Construction
Construction, trade
Construction, trade
Construction, trade
Construction, trade
Construction, trade
Construction
Construction
Construction
Construction
Construction
Production of plastic
pipes, chemical
industry
Production of plastic
pipes
Mattress production
«Aybolek» furniture
factory, furniture
production
Electric fitter's
works
Production of
construction
materials
Cleanser production
45.
46.
47.
48.
Seyitmammedov
Kaka
Gochmyradov
Geldimyrat
Atageldiyev
Resulberdi
Poladov Serdar
49.
Babayev Orazmyrat
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
Jumanyyazov Atajan
Gapurov
Nurmuhammet
Allanazarov Rustem
Nurgeldiyev Arslan
Bayramov Guvanch
Hudaynazarov
Bayram
Charyyev Rustam
Nuryagdyyev
Amanmuhammet
Menliyev
Bayramsahet
59.
Malikgulyyev Serdar
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
Mollagylyjov Mekan
Annageldiyev
Gurbangeldi
Soyunhanov
Muhammetmyrat
Orazmyradov Maksat
Hojatov Annamyrat
Galustyan Igor
Sahetov Jepbarberdi
individual enterprise
Chief of «Alp-Arslan»
Furniture production
individual enterprise
Founder of «Abrayly onum»
Furniture production
individual enterprise
Agriculture, fruitsFounder of «Merdem»
vegetables,
economic society
confectionary
Director of «Hasar»
Confectionary
individual enterprise
CEO of «Akdash mive
Production of nonichgileri» individual
alcohol drinks
enterprise
Entrepreneur
Sugar production
Financial director of
«Hosh zaman» individual
Agriculture, poultry
enterprise
Manager of «Parasatly
Agriculture
Dayhan» economic society
Entrepreneur
Agriculture
Director of «Altyn Yunus»
Food trade
individual enterprise
Director of «Kamil Ymarat»
Agriculture
individual enterprise
Manager of «Altyn Hilal»
Agriculture, poultry
economic society
CEO of «Maksat Deri» jointRefining the leather
stock company
Entrepreneur
Director of «Serdar sowda
we gurlushyk» individual
enterprise
Entrepreneur
Director of «Basdesh» trade
house
Refining the leather
Trade
Trade
Trade
Entrepreneur
Trade
Entrepreneur
Trade
Construction
material’s trade
Construction
material’s trade
Spare part’s trade
Entrepreneur
Chief of «Archa»
cooperation enterprise
Entrepreneur
67.
68.
69.
70.
71.
72.
Nyyazov
Nyyazgylych
Manager of «Serdarym»
economic society
Director of «Avto-yoly»
Dovranov Jumamyrat
economic society
CEO of “Birle en Ulag
Nuryyev Ilaman
Ulgamy” economic society
Director of “Yukchi”
Hommadov Nurberdi
individual enterprise
Chief of foreign economic
affairs, export-import
contracts department of
Rejepov Magtymguly «Basdesh» Trade House of
the Union of Industrialists
and Entrepreneurs of
Turkmenistan
Chief specialist of foreign
economic affairs, exportimport contracts department
Ashyrmyradov Ahmet of «Basdesh» Trade House
of the Union of Industrialists
and Entrepreneurs of
Turkmenistan
Trade
Service, trade
Logistics,
transportation
Carco services
Trade
Trade
Download

İndir