D
T.C.
ADALET BAKANLJÖI
Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü
31/03/2015
Sayı : 92358809-1993/5071
Konu Türkiye Barolar Birli ği Bir Avukat Yanında,
Avukatlık Ortaklığında Veya Avukatl ık Bürosunda
Ücret Karşılığı Birlikte Çalışan Avukatların Çalışma
Esaslarına İlişkin Yönetmelik Taslağını n Geri Gönderilmesi
TÜRKIYE BAROLAR B İRLİĞİ BAŞKANLIĞINA
İlgi
:04.02.2015 tarih ve 1510 sayılı yazınız
ilgi yazını z ekindeki, Bir Avukat Yan ında, Avukatlık Ortaklığında Veya Avukatlık
Bürosunda Ücret Kar şılığı Birlikte Çalış an Avukatları n Çal ışma Esaslarına İli şkin
Yönetmelik Taslağını n bir daha görüş ülmek üzere geri gönderilmesine dair Bakanl ığımız
Olu?u ve Yönetmelik Tasla ğı ekte gönderilmiştir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
2oısoıoı33
II li ' tl t t
III
t 1 1111111111111
KLit.Iürü2i
07.04.2015
ğKIğ£ii2i
31.03.2015
Tip :Gelen
tlgi:av art yönetmeli ği
Yazı işleri
i Gen Müd Ankara
ığı
Adalet Bakanl Huk i ş
II ıŞ ti ı!fl
Feyzullah TAŞKIN
Hğim
Bakan a.
Genel Müdür V.
9 e-imzalıdır
EK:
Bakanl ı k Oluru ve Yönetmelik Tasla ğı
Söğütözü ANKARA Ayr ıntıl ı bilgi için irtibat : Avukatl ık Bürosu
Mustafa Kemal Mah.2151 Sokak No :34 Faks: 0 312 219 44 26
Telefon: 0312 28 7514
Elektronik ağ: www.higm.adalet.govtr
eposta: higm®adalet.gov.tr
UYAP Bili ş im Sisteminde yer alan bu dokümana http.//vatandasuyapgov.tr adresinden l+Mm İPR - u7jiL33 - IFHfiı hF - XxfiNk kodu ı le eri şebil ırsıniz.
T.C.
ADALET BAKANLI ĞI
Hukuk İş leri Genci Müdürlü ğü
5
Sayı 92358809-/
Konu : Türkiye Barolar Birliğ i Bir Avukat Yan ında,
Avukatl ı k Ortakl ığı nda Veya Avukatl ı k Bürosunda
Ucret Karşı l ığı Birlikte Çal ış an Avukatlann Çal ışma
Esaslarına ili ş kin Yönctmelik Tasla ğı n ı n Geri Gönderilmesi
BAKANLIK MAKAMINA
Türkiye Barolar Birli ğ i Yönetim Kurulunun 30 Ocak 2015 tarihlerinde yap ı lan
toplantıs ı nda kabul edilen "Türkiye Barolar Birli ğ i Bir Avukat Yan ında, Avukatl ı k Ortaklığında
Veya Avukatl ı k Bürosunda Ücret Kar şı l ığı Birlikte Çal ışan Avukatları n Çal ış ma Esasları na ilişkin
Yönetmelik" Taslağı , 1136 sayıl ı Avukatl ı k Kanununun 182. maddesi uyar ı nca onaylanmak üzere
Bakanl ığı m ı za gönderi Imekle, yapılan de ğerlendirme sonucunda;
An ı lan Yönetmelik Tasla ğı nda, bir avukat yan ında, avukatl ı k ortakl ığı veya
avukatl ık bürosunda. Avukatl ı k Kanununun 1 2/e maddesi gere ğince, i ş Kanunu hükümlerine göre
çal ışacak avukatların ve iş veren avukatları n uymalan gereken kuralları n belirlenmesi amaçlanarak
buna ilişkin hükümlere yer verilmi ştir.
Bilindi ği üzere, Avukatl ı k Kanununun 182. maddesi uyar ı nca anı lan Kanunda
düzenlenmesi yönetmeli ğe bırakı lan hususlar ile Kanunun uygulanabilmesi için yönetmelikte yer
almas ı gereken diğ er konularda Türkiye Barolar Birli ğ i Yönetim Kurulu tarafı ndan haz ı rlanacak
yönetmelikler Bakanl ığı mızı n onay ı na tabidir.
Diğer taraftan, Anayasan ı n "Yönetmelikler" kenar başl ıklı 124 üncü maddesi de,
"Başbakanl ı k, bakanl ı klar ve kamu tüzel ki ş ileri, kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunlar
ı n ve
tüzüklerin uygulanmas ın ı sağ lamak üzere ve bunlara ayk ı rı olmamak şartı yla, yönetnıelik
ç ı karabilirler." hükmünü içermektedir.
"Türkiye Barolar Birl:i ğ i Bir Avukat Yan ı nda, Avukatl ı k Ortakl ığı nda Veya Avukatl ık
Bürosunda Ücret Karşı l ığı Birlikte Çal ışan Avukatların Çal ış ma Esaslar
ı na iliş kin Yönet.rnelik"
Taslağı n ı n "Hukuki Dayanak" baş l ı kl ı 3. maddesinde an ı lan Yönetmeli ğin, Avukatl ı k Kanununun
12-e maddesine dayan ı larak düzenlendi ğ i lıükmünc yer verilmi ş ise de; belirtilen maddede sadece
özel tüzel kişilerinin hukuk mü şavirliğ i ve sürekli avukatl ığı ile bir avukat yaz ıhanesinde ücret
karşı l ığı nda yapı lan avukatl ığı n avukatl ı kla birleşebilen işlerden olduğ u düzenlenerek bir avukat ın
yan ı nda avukat ortakl ığında veya avukatl ı k bürosunda ücret karşıl ığı çal ışmanı n esas ve
koşullar
ı na iliş kin olarak herhangi bir hükme yer verilmemesi veya bu hususlar ı n ayrıca
yönetmelikle düzenleneceğ i yönünde Türkiye Barolar Birli ğ ine herhangi bir görev ve yetkinin de
verilmemi ş olması kar
şı s ında bir avukat yan ı nda, avukatl ı k ortakl ığı nda veya avukatl ı k bürosunda
ücret karşı l ığı birlikte çal ış an avukatların çal ış ma esasları ile ilgili olarak bu şekilde bağı ms ız
olarak ç ı karılacak yönetnı elik Avukatl ı k Kanununun uygulanmas ı na ili ş kin olmad ığı gibi
Avukatl ı k Kanununa ayk ı nl ı k teşkil etmektedir.
Bu itibarla onay ı çin Bakanl ığımı za gönderilen "Türkiye Barolar Birli ğ i Bir Avukat
yan ında Avukatl ı k Ortaklığında Veya Avukatl ı k Bürosunda Ucret Kar şı lığı Birlik Çal ışan
Avukatlann Çal ış ma Esaslarına Iliş kin Yönetmeli ğ in hukuki dayanağı bulunmadığı
ndan usul ve
yasaya aykın görülmüştür.
Kaldı ki, anı lan Yönetınelik Tasla ğın ın:
- Tan ımlar başlıklı 4. maddesinin 2. fikras ında, iş veren avukat tan ımlanı rken avukatl ık
yazıhanesi ( avukatl ı k bürosu) de i şveren olarak sayılmış ise de, İş Kanununun 2. maddesi
gereğince gerçek kiş i, tüzel kişi ya da tüzelkişiliğ i olmayan kurum ve kurulu şların işveren s ıfatına
sahip olabilecekleri nazara al ındığında avukatl ı k yazıhanesinin (avukatl ı k bürosu) işveren olarak
nitelendirilmesi mümkün bulunmamaktad ır.
2- Tan ımlar başlı kl ı 4. maddesinin 3. fıkrasında, işgören avukat tan ımlanırken ba ğımsız avukat
niteliğini taşı dığı belirtilmiş ise de. iş sözleş mesinin karakteristik unsurunun hukuki ba ğımlılık
olması karşısı nda kullanılan ifadenin iş ilişkisiyle bağdaşmayı p tereddütlere neden olmas ı
kaçını lnıazdır.
3- Tanımlar başlıklı 4. maddesinin 5. fıkrasında, işyeri tan ıııı lan ırken i şyerinin işveren avııkata ait
olınası şartı aranarak kullan ı m hakkının işveren avukata ait olmasını n yeterli olacağı dikkate
al ınniamıştır.
4- işveren Avukat ve İşgören Avukat Aras ında Yapılacak Sözle şmenin Süresi ve Çal ışma Şekli
başlıklı 5. maddesinin 2. fıkrası nda, avukatlar aras ı belirli süreli çal ışmanı n, belirli süreli ve tam
zamanlı çal ış ma ve belirli süreli ve k ısmi zamanlı çalışma şeklinde olabileceği düzenlenmiş ise de,
4857 sayılı İş Kanununun il. maddesinde,
Iş ilişkisinin bir süreye ba ğlı olarak yapılmadığı halde sözleşme belirsiz süreli say ılır.
Belirli süreli iş lerde veya belli bir iş in tamamlanması veya belirli bir olgum ın ortaya çıkması
gibi objektif koşullara bağl ı olarak işveren ile iş çi arasında yazılı şekilde yap ılan iş sözleşmesi
belirli süreli iş sözleşmesidir.
Belirli süreli iş sözleşmesi, esaslı bir neden, olmad ı kça, birden fazla üst üste (zincirleme)
yapı lamaz. Aksi halde i ş sözleşmesi başlangı çtan itibaren belirsiz süreli kabul edilir.
Esasl ı nedene dayalı zincirleme iş sözleş meleri, belirli süreli olma özelli ğ ini korurlar."
hükmüne yer verilmek suretiyle hangi hallerde belirli süreli i ş sözleşmesi yap ılabileceği
belirzilmiştir. Bu itibarla anı lan yönetmelik maddesiyle Kanunda belirlenen objektif neden
bulunmaksızı n salt tarafları n serbest iradeleri ile belirli süreli iş sözleşmesi yapılması na imkan
verilmesi lş Kanununun söz konusu emredici düzenlemesine ayk ı rı lık teş kil etmektedir.
5, Ücret Hakk ını n Düzenlenmesi ba şlıklı 6. maddesinin 1. fıkrasmda, her yıl için asgari ücretin
tarafların bağlı olduğu baro tarafı ndan belirleneceği 'hükme bağlanm ış ise de, söz konusu asgari
ücretin ne şekilde belirleneceğ i konusunda objektif kriterler konulmayarak Baro Ba şkanlığına
sınırsı z takdir yetkisi verilmesi yerinde görülmedi ği gibi barolar arasında ayn ı işe farklı ücret
ödenmesi sonucunu da do ğuracağı kuşkusuzdur,
6- Ücret Hakk ını n Düzenlenmesi başl ıklı 6. maddesinin 3. fıkrasında, sigorta primlerinin 0 gerçek
ücret "üzerinden belirlenece ği hükme bağianmış ise de, " sözleş mede kararlaştırı lan ücret " yerine
gerçek ücret ibaresinin kullanı lması yerinde görülmemi ştir.
7-Ücret Hakk ının Düzenlenmesi başl ıkl ı 6. maddesinin 5. fı krasında yer alan " .:.Bu gibi i şlerin
vergi yükümlülükleri, ödeme sorumlulu ğu Iş gören Avukata ait olmak üzere, i şveren Avukat
tarafından yerine getirilir" şeklindeki hüküm ile Vergi Hukuku kapsam ında vergi yükünılüsünün
işgören avukat, vergi sorumlusunun ise i şveren avukat olduğu gözard ı edilerek vergi
sorumluluğunun i şgören avukata ait oldu ğu yönündeki düzenlemenin kavram karga şasına yol
açacağı şüphesizdir.
8- izin Hakkının Düzenlenmesi ba şlı kl ı 7. maddesinin 1. fıkrasında, " Işgören Avukat, çalışma
dönemi süresince, her takvim y ıl ı için, yı lsonundan itibaren asgari 21 takvim günü ücretli izin
kullan ır. Bu süre iş Kanununda belirlenen sürelerden az olamaz. Bu iznin en az Il günü Adli Tatil
içcrisinde kulland ırı lır " hükmüne yer verilmi ş ise de, yı llık izin süresinin gün olarak belirlenmesi
yerine takvim günü olarak belirlenmesi ve iznin Il gününün adli tatil süresi içerisinde
kullanı lacağı şeklinde sınırlama yap ılması, i ş Kanununun 53, 55 ve 56. maddelerine ayk ırı
bulunmuştur.
9- izin Hakk ı n ın Düzenlenmesi ba şlı klı 7. maddesinin 5 ve 6. fıkralannda "esnek çal ışma izni"
ş eklinde yasada olmayan ve içeri ği belirsiz bir ifade kullan ı larak bu konuda tereddüte sebebiyet
verilmesi yerinde görülmemi ştir.
10- Çalışma Şüresi ve Fazla Çal ış ma Konusunun Düzenlenmesi ba şlı klı 8. maddesinin 1.
fı krasında. i şgören avukatın haftalık toplam çal ışma süresinin 45 saati a şamayaeağı şeklinde
emredici bir düzenleme yap ıld ığı halde aynı maddenin 6. f ıkrasında haftal ık toplam çalışma
süresinin 45 saati aşması durumunun düzenlenmesi 1. l ıkra hükmü ile çeli şki oluşturmaktadır.
Il- Çalış ma Süresi ve Fazla Çal ış ma Konusunun Düzenlenmesi başlıklı 8. maddesinin 2.
fıkrasında, iş için yolda geçen süreler, büro d ışı görüş meler ve elektronik ortamda yapılan görüşme
ve yazışmalann çal ışma süresinden sayı lacağı belirtilmesine rağmen adliyelerde geçen sürenin
çal ışma süresinden say ı lacağı belirtilmek suretiyle adliyelerde i ş dışında geçen süreterle ilgili böyle
bir sı nı rlamaya yer verilmemesinin çal ışma süresinin hesab ında belirsizli ğe yol açacağı
tartışmasızdır.
12- Çal ışma Süresi ve Fazla Çal ış ma Konusunun Düzenlenmesi başl ıkl ı 8. maddesinin 3.
fıkrası nda "Büro dışı nda ve/veya çalış ma saatleri dışında yap ılan haciz, keşif vb. işler için harcanan
süreler ile I şgören Avukat ile i şveren Avukat arasında ya da I şgören Avukat ile müvekkiller
arası ndaki mevcut i şin gerektirdi ği sınırları aşan mahiyetteki i ş görüşıneleri (telefon vb. görüşmeler
dahil) fazla çal ışma kapsam ındadır." şeklinde bir düzenleme yap ılmış ise de, bu tür faaliyetlerin
haftal ı k toplam 45 saati a şıp aşmadığına bakılmaksızı n fazla çal ışma sayılmasının çal ışma
sürelerinin hesab ında belirsizliğe neden olacağı şüphesizdir. Diğer taraftan haftal ık çalışma süresi
dışında fazla çalış ma için iş .Kanununda yer almayan ek bir ölçütün yönetmelikle getirilmesi
hukuka aykı n bulunmuştur.
13- Çal ış ma Süresi ve Fazla Çalış ma Konusunun Düzenlenmesi ba şl ıklı 8. maddesinin 4.
fıkrası nda, pazar günü hafta tatili olarak belirlenmi ş ise de i ş Kanununun 46/1 maddesinde "Bu
Kanun kapsam ına giren i şyerlerinde, i ş çilere tatil gününden önce 63 üncü maddeye göre belirlenen
iş günlerinde çal ışmış olmalan koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az
yirmidört saat dinlenme (hafta tatili) verilir" hükmüne yer verilmesi kar şısında hafta tatili gününün
sadece pazar günü ile s ını rlandırı lması yerinde görülmemi ştir.
14- Çal ışma Süresi ve Fazla Çal ış ma Konusunun Düzenlenmesi başlıklı 8. maddesinin 6.
ükrası nda, fazla çal ışmanın karşı l ığı olarak iş görene sadece zaml ı ücret verileceği hükme
bağlanarak iş Kanunun 41/4 maddesinde düzenlenen serbest zaman hakk ıneı yer verilmemesi
çalışma koşulları nı ağırlaştıraeağı ndan uygun bulunmam ıştır.
15- Çal ışma Süresi ve Fazla Çal ış ma Konusunun Düzenlenmesi başlıklı 8. maddesinin 7.
fıkrasında, yer alan çal ış ma saatlerinin belirlenmesinde i şgören avukat ı n beyanının esas alınacağı
yönündeki düzenleme 6100 say ı lı .HMK'nı n ispat yukumlülü ğüne iliş kin hükümlerine aykırı
bulunmu ştur.
16-işveren Avukatı n Hak ve Yükümlülükleri başl ıkl ı 9. maddesinin 3. fıkrası nda, yer alan işveren
avukatın işgören avukatlar aras ında hiyerarşinin olmamasını sağ lamakla yükümlü olduğu
yönündeki düzenleme i şveren avukatı n yetki devri yapma hakkı n ı ortadan kald ı racağından uygun
bulunmam ıştır.
17-işveren Avukatın Hak ve Yükümlülükleri başlıklı 9. maddesinin 6. fı krasında, i şveren avukatın
işgören avukat ı n faaliyetlerini de kapsayacak şekilde, gerekli nitelikte Avukatl ı k Mesleki
Sorumluluk Sigortası yaptıraeağı şeklinde Avukatl ık Kanununda ve i ş Mevzuatında
düzenlenmeyen bir zorunluluk getirilmesi yerinde görülmemi ştir.
18- İşgören avukatın mesleki eğitim ve seminerler için ay ırdığı sürelerin çal ışma süresinden
sayı lacağına ilişkin düzenlemenin "Çal ışına Süresi ve Fazla Çal ış ma Kanununun Düzenlenmesi"
başl ıklı 8. madde yerine işveren avukatın hak ve yükümlülüklerinin belirtildi ğ i 9 maddede 7. fıkra
hükmü olarak yer alması mevzuat hazırlama tekniğine ayk ın bulunmuştur.
19-İşgören Avukatın Hak ve Yükümlülükleri başlıklı 10. maddesinin 3. fıkrası nda yer alan
"işgören Avukat, tek başı na veya diğer çal ışanlarla birlikte oluşturduğu, katkısının bulunduğu eser
niteliği taşıyan çeviriler, dilekçeler gibi belgeler üzerindeki telif hakları na işveren Avukat ile
ortaklaşa maliktir." şeklindeki hüküm Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa aykı n bulunmuştur.
20- İşgören Avukatın Hak ve Yükümlülükleri başlıklı 10. maddesinin 4. fıkrasında işgören
avukatın iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren en az l yıl süre ile işveren avukatın
müvekkillerine karşı üçüncü kişilere herhangi •bir hizmet veremeyeceği ve iş sözleşmesinin sona
ermesinden sonra işveren Avukatın müvekkilleri ile aras ındaki vekalet iliş kisi sona erse bile onlara
karşı herhangi bir görev üstlenemeyece ğine ilişkin yapı lan düzenleme Borçlar Kanununda yer alan
rekabet yasağı ve haksız rekabete ilişkin koşul ve ilkeleri aşacak mahiyette bulunduğu gibi
Anayasal güvence altında bulunan çal ışma özgürlüğünün de k ısı tlanması sonucunu doğurmaktadır.
21- İşgören Avukatın Hak ve Yükümlülükleri başl ıkl ı 10. maddesinin 5 ve 6. i ıkralarında, meslek
sırrını saklama yükümlülüğü düzenlenmesine ra ğmen bu fıkralarda i şgören avukat ın iş sahibinin
muvafakati ile tan ıkl ı k yapabilme hakkına yer veril ıııcdiğinden Avukatlık Kanununun 36/2.
maddesine aykın bulunmuştur.
22-işveren avukatı n iş gören avukata i şini yapabilmesi için gerekli araç ve teknik donan ım ile
sağl ıklı çal ışma ortamı sağlamakla yükümlü olduğuna ilişkin düzenlemenin "işveren Avukatın Hak
ve Yükümlülükleri" başlıkl ı 9. madde yerine "Ozel .Hükümler" ba şl ıklı 12. maddede 1. fıkra hükmü
olarak yer alması ınevzuat hazırlarna tekni ğine aykı rı bulunmuştur.
23-İşgören avukat ı n iş için gerekli seyahati yapma zorunlulu ğuna ilişkin düzenlemenin " İş gören
Avukatı n Hak ve Yükümlülükleri" başl ıkl ı 10. madde yerine "Ozel Hükümler" ba şl ıklı 12.
nıaddede 2. fıkra hükmü olarak yer almas ı mevzuat haz ırlama tekni ğine aykırı bulunmuştur.
24-İşgören avukatın hastal ık, gebelik, doğum, askerlik vs. gibi izinlerine ili şkin düzenlemenin
"Izin Hakk ının Düzenlenmesi" ba şlıklı 7. madde yerine "Ozel Hükümler" başl ıkl ı 12. maddede 3.
fıkra hükmü olarak yer almas ı mevzuat hazırlama tekniğine aykırı bulunmuştur.
25- Özel Fihkümler başlıkl ı 12. maddenin 5. fıkrasında İş Kanunu ve Borçlar Kanununun 420.
maddesine ayk ın olacak şekilde iş ili şkisi devam ederken her yı 1 sonu taraflara ibrala şma
yükümlulugurnrn getirilmesi taraf iradelerinin s ıhhati açısından uygun görülmemi ştir.
26- Son Hükümler başlıkl ı 13. maddenin 3. fikras ında, iş hukukunda kabul edilen mutlak
cmrediei ve nispi emredici hükümler ayr ımına aykın olacak şekilde iş sözleşmesi hükümleri ile
ilgili kanunlar arası nda bir çeli şkinin ortaya ç ıkması halinde nispi emredici hüküm kapsam ında
kal ı yor ise kanundan daha lehe olan sözle şme hükümlerinin uygulanmas ı gerektiği gözardı edilerek
herhalde işgören avukat ı n lehine olan kanun hükümlerinin uygulanaca ğı şeklinde düzenleme
yapılmas ı yerinde görülmemi ştir.
27- Son hükümler ba şlıkl ı 13. maddenin 6. fıkrasında t' .. Taraflar; ba ğlı bulunduklan Baronun
yetkili organları nca, imzaladıkları iş sözleşmesine ayk ırılıktan doğan şikayetlerin, sözleş me Baroya
sunulmuş olsun veya olmas ı n, inceleneceğ ini ve gerekli kararların alınabileceğ ini ve sözleşmeden
kaynakl ı uyuşmazlıkları n çözüm merciinin Baro Yönetim Kurullan ve Türkiye Barolar Birli ği
olduğunu kabul ederler. Taraflar aras ında bir sözle şme inızalanmamış olsa dahi, I şveren ve Işgören
Avukat arasında ç ıkabilecek anlaşnıazl ı klarda ilgisi oran ında iş bu Yönetmelik hukumleri Baro
organlannca dikkate al ını r." hükmüne yer verilmek suretiyle sözle ş meden kaynaklanan
n hak
uyuşmazl ı klarla ilgili yargı yolunun kapatı lması yasal dayanağı olmad ığı ndan Anayasanı
arama hürriyetini düzenleyen 36. maddesine de ayk ırı bulunmu ştur.
Bu sebeple: usul ve kanuna uygun bulunmayan Türkiye Barolar Birli ği Bir Avukat Yanında,
Avukatlık Ortakhğı nda Veya Avukatl ık Bürosunda ücret Kar şıl ığı Birlikte Çalışan Avukatların
Çalışma Esaslanna ili şkin Yönetmelik Tasla ğının bir daha görüş ülmek üzere geri gönderilmesi
hususunun tasvibini takdirlerine arz ederim.
4Feyzullah A ŞKm
Hükim
Genet MüdiirV.
Uygun örü şle arz ederim.
aL4'jOl5
Bas(AÖC1
IKkim
Müsteşar V.
Kenan İPEK
Bakan
1.5
26/tL 4 Ş Yeı
TÜRKIYE BAROLAR B İ RLİĞİ
Bİ R AVUKAT YANINDA, AVUKATLIK ORTAKLI Ğ INDA VEYA AVUKATLIK
BÜROSUNDA ÜCRET KAR ŞILIĞI B İRLİKTE ÇALI ŞAN AVUKATLARIN
İ N YÖNETMELİK
ÇALIŞ MA ESASLARINA İLİŞK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan ımlar
Amaç
Madde 1 - (1) Bu Yönetmelik, Bir avukat yan ı nda, avukatl ık ortakl ığı veya avukatl ık
bürosunda, Avukatl ı k Kanununun 12/c maddesi gere ğince, iş Kanunu hükümlerine göre çal ışacak
ı belirlemek amac ı yla düzenlenmi ştir.
avukatları n ve iş veren avukatları n uymaları gereken kurallar
Kapsam
Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, mesleki faaliyetini Avukatl ı k Kanunu, İş Kanunu,
Avukatlı k Meslek İ lke ve Kurallan, Türkiye Barolar Birli ği Mevzuatı ile uluslararas ı mesleki
düzenlemelere uygun olarak yürütmekte olan i ş veren Avukat ile İş gören Avukat' ın birlikte
ı n Barolar tarafından sağlanması , i şleyiş i ve denetimi
ını, bu koşullar
çalışmasını n içerik ve ko şullar
esaslarını kapsar.
Hukuki Dayanak
Madde 3 - (1) Bu Yönetınelik, Avukatl ı k Kanunu'nun 12-e maddesi gere ğince
ç.ıkanlm ıştır.
Tanımlar
Madde 4— (1) Bu Yönetmelikle yer alan;
İşveren Avukat ile İşgören Avukatı n birlikte çal ışmakta oldu ğu i şyerinin
Baro
bulunduğ u ve taraflar aras ı nda imzalanacak yazılı sözleş menin denetimini yapacak baroyu,
İşveren Avukat: Taraflar aras ı nda imzalanacak yazılı sözleş me ile verilmesi
kararlaştı nlan sürekli hizmetten yararlanan ve hizmet kar şılığı nda ücret ödeme yükümlülü ğü başta
olmak üzere ilgili mevzuattaki di ğer yükümlülükleri üstlenmi ş avukat ve/veya avukatl ık
ortaklığını , avukatlı k yazıhanesini (avukatl ık bürosunu),
ini ta şımakla birlikte, Avukatl ık Kanununun 12-e
İş gören Avukat: Bağımsı z avukat niteli ğ
maddesi çerçevesinde, İş veren Avukatla akdetti ği yazılı sözleş me ile üstlendiği ve aşağıda tanımı
yapılan iş i yerine getiren avukat ı,
İş : i şveren Avukat ın, i ş gören Avukat tarafindan yerine getirilmesini istedi ği görevleri
nda imzalanan
ifade eder. İş veren Avukat tarafindan yerine getirilmesi istenilen i ş ; taraflar arası
hükümler,
ilgili
mevzuat
sözleş me ile belirlenen ko ş ullar, vekMet akdi ile ili şkili
ı
Kanunu' ııunca belirlenmi ş ilkeler çerçevesinde yerine getirilir. t'
lşyeri: işgören Avukat ı n çal ıştığı , Iş veren Avukata ait, Baroda kayıtlı
büro ve eklentilerini
Tip Sözle şme: Çal ış ma süresinc ve ş ekline göre bu Yönetmelik hükümlerine göre
hazırlanmış , Yönetmeliğ in eki niteli ğ indeki ve taraflarca birisi tercih edilerek imzalanacak
sözleş meyi ifade eder.
Taraflar: I şveren Avukat ve İş gören Avukat birlikte taraflar olarak adland
ınlır.
İKİ NCİ BÖLÜM
İşveren Avukat ı n ve İşgören Avukat ı n Hak ve Yükümlülükleri, Aralar
Yapacakları
Tip Sözleşme, I şgören Avukat ı n Çalış ma Esaslan ve Ücret
ında
ş menin Süresi ve
işveren Avukat ve İş gören Avukat Aras ında Yap ılacak Sözle
Çalış ma Sekli
Madde 5 -(1) Bu yönetmelik kapsam ında i ş gören avukat a şağı daki biçimlerde çal ışabilir
ı kça gösterilir.
ve seçilen çat ış ma türüne ili şkin ko ş ut ve aynntilar tip sözle şmelerde aç
ı çalış ma ve belirli
(2) Avukatlar aras ı belirli süreli çal ış ma belirli süreli ve tam zamanl
süreli ve k ı smi zamanlı çalışma şeklinde olabilir.
ı çalışma ve
(3) Avukatlar aras ı belirsiz süreli çal ış ma belirsiz süreli ve tam zamanl
belirsiz süreli ve k ısmi zamanlı çalışma ş eklinde olabilir.
Ücret Hakkını n Düzenlenmesi
ğlı olduğu baro
Madde 6 - (1) i ş veren Avukat, I ş gören Avukata ücretini, taraflarm ba
nda olmayacak ş ekilde ücreti takip
tarafindan, her y ı l için belirlenecek asgari ücret tutarının altı
ğer
eden ayı n ilk i ş günü öder. Ucrete ait SC}K primi, gelir, damga, muhtasar vb. vergiler ile di
ca ilgili yerlere ödenir.
yasal kesintiler ve Baro aidatı Iş veren Avukat tarafindan ayr ı
l sonra ve izleyen her y ıl, İşgören
(2) İş veren Avukat, işe baş lama tarihinden en geç bir y ı
k TEFEI(JFE ortalamas ı oranından az
Avukatı n ücretinde TÜIK tarafından aç ıklanan 12 ayl ıyapmakla yükümlüdür.
olmamak üzere, taraflar ı n anlaşaeağı belli bir oranda artış
ı lan
ş mede kararlaştır
(3) İş veren Avukat, İşgören Avukat ı n sigorta primlerini, sözle
gerçek ücret miktarı üzerinden ilgili yerlere yat ı rmakla yükümlüdür.
ı ca ödeme yapar. Günlük
(4) işveren Avukat, I ş gören Avukata yol ve yemek için ayr
ı l için belirlenen
yemek ücreti miktar ı , Gelir Vergisi Kanunu'nun 23/8 inci maddesi ile o y
miktardan az olamazrma görevi
(5) Zorunlu müdafı lik (CMK), adli yard ı m ve uzlaştı
şlerin vergi
bilirki ş ilik yaparak kazan ı lan ücretler !gören Avukat'a aittir. Bu gibi i
ödeme sorumlulu ğu İş gören Avukata ait olmak üzere, l ş veren Avukat tarafindan
ılmaması v
Ancak, bu gibi i şlerin yap ılması, i şveren Avukat ın i şlerinin aksat
-
-
yap ılmas ı koş uluyla üstlenilebilir.
(6) Her nevi ücret ödemesi İşgören Avukat ın banka hesab ına yapılır.
izin Hakkını n Düzenlenmesi
Madde 7 - (1) İş gören Avukat, çal ış ma dönemi süresince, her takvim y ılı için,
yı lsonundan itibaren asgari 21 takvim günü ücretli izin kullan ır. Bu süre İş Kanununda belirlenen
sürelerden az olamaz. Bu iznin en az 11 günü Adli Tatil içerisinde kulland ırılır.
ı
(2) İş veren Avukat, İşgören Avukat ı n talebi halinde kendisine topluca veya farkl
günlerde kullanabilecek şekilde bir yı l içinde en az 10 takvim günü ücretsiz izin vermeyi kabul
eder.
(3) İş veren Avukat, İşgören Avukatı onun talebi d ışında ücretsiz izne çıkararnaz.
(4) tş gören Avukat, İş Kanununda tan ı nan mazeret izinlerini yukanda belirtilen ücretsiz
izin sürelerinin d ışında ayrı ca kullanabilir.
n Avukatın, İş Kanunundan do ğan haklan sakl ıdır. İş gören Hamile Kad ın
(5) İşgören Kadı
izni tanımakla
Avukatı n talep etmesi halinde İş veren Avukat en az 30 gün süreli esnek çal ışma
yükümlüdür.
Kanununda
(6) İş veren Avukat, İş gören Erkek Avukata e şinin doğum yapması halinde, İş
Erkek Avukat ın
doğum yapan kadın i şçinin eş i için tanınmış olan sürelerde ücretli izin ve İşgören
talep etmesi halinde en az 20 gün esnek çal ış ma izni vermekle yükümlüdür.
günü
(7) lş vcren Avukat, Işgören Avukat ı n evlenmesi halinde İş gören .Avukata 5 iş
ücretli izin vermekle yükümlüdür.
Çalış ma Süresi Ve Fazla Çal ış ma Konusunun Düzenlenmesi
Madde 8 - (1) I şgören Avukatı n haftalı k çalışma süresi 45 saati a şamaz. Söz konusu
ise eş it olarak
çal ış ma süresinin haftan ı n çalışı lan günlerine da ğılımı , aksi kararlaştınlmamış i aksatmayacak
yapı lir. Hiçbir halde bir günlük çal ış ma süresi il saati aş amaz. Ara dinlenmeler iş
şekilde ve i ş in gereklerine göre, İş gören Avukat tarafindan günde bir saat ile sinirli olmak
koş uluyla, istenildiği zaman kullan ılabilir.
meleri, elektronik
(2) Adliyelerde ve i ş için yolda geçen süreler, büro d ışı iş görüş
İş Kanunu uyannca
ortamda yap ılan görüş me ve yazış malar, çocuk emziren İşgören Avukat ın
ılır.
çocukları na süt vermeleri için belirtilen süreler, çal ışma süresinden say
vb. işler için
(3) Büro dışı nda ve/veya çal ışma saatleri d ışında yap ılan haciz, ke şif
gören Avukat ile
harcanan süreler ile İş gören Avukat ile İş veren Avukat aras ında ya da İş
meleri (telefon
görüş
an
mahiyetteki
iş
ş
müvekkiller aras ı ndaki mevcut i ş in gerektirdiği s ınırları a
vb görüşmeler dahil) fazla çal ış ma kapsamındadır.
(4) Kural olarak Pazar günleri, Ulusal Bayram ve genel tatil günlerinc
İş gören Avukattan acil ve zorunlu hallerde, meslek ilke ve kt
veren
Avukat,
İş
yla
bu günlerde de çal ışmasını talep edebilir. Bu tür
kalmak kayd ı
-
ma gününü aş amaz. Bu tür çal ışmalarda
zorunluluğunun gerektirdiğ i süreyi, herhalde bir çal ış
günlük ücretin 2 katı olarak I ş gören Avukata
gönüllülük esast ı r. Bu tür çal ışmalann kar şılığı
ödenir.
(5) Fazla çal ışma, bir y ı l içinde 270 saati a şmamak ko
şuluyla yap ılabilir.
k 45 saati aşması durumunda, İşgören
(6) İş veren Avukat, çal ış ma süresinin haftal ı
ı n %50 oranında
şına düş en miktar
Avukatı n her bir saat fazla çal ışması için, günlük ücretin saat ba
arttınlmış halini İş gören Avukata öder.
larda ilke olarak denetim uygulanmaz. İşyerine giri ş ve
(7) İşyerine giri ş ve ç ıkış
te uygulanan denetim usulü, i şten ç ıkış ta da aynen
çıkış larda denetim uygulanı yor ise, giri ş
ı esas al ınır.
İşgören Avukat ı n beyan
uygulanı r. Aksi takdirde, çal ış ma saatlerinin belirlenmesinde
de olsa,
şeklinde
ekilde denetim uygulanamaz. Ucretli izin
Avukatlı k onura aykırı olacak ş
ılamaz.
avukatı
n i ş yerine giri ş ini yasaklayan uygulama yap
İşveren Avukat ı n Hak ve Yükümlülükleri
gören Avukata imzalanacak sözle ş me kapsamındaki
Madde 9 - (1) I ş veren Avukat, İş
ş leri yapabilmesi için her türlü
görevini yürütebilmesi için gerekli i ş ortamını hazı rtar, talep etti ği i
süresi içinde sa ğlar.
bilgi ve belgeyi, araç-gereci, çal ış ma ve iletiş im ortamını
me konusu i şlerin yap ılması n Avukatlık
(2) İş veren Avukat ve İş gören Avukat, sözle ş
ğımsızlığını koruyacak
Kanununda belirtilen amaçlar do ğrultusunda yürütürler ve avukath ğın ba
şekilde davran ırlar.
ı n da olmas ı halinde, Avukatlar aras ında bir
(3) İş veren Avukat, i şyerinde ba ş ka Avukatlar
gören Avukat di ğer meslektaşlarına, özellikle
hiyerarş inin olmamasını sağlar. Ancak, İş
ş yeri kurallanna uymak zorundad ır.
kendisinden k ı demli avukatlara sayg ı göstermek ve i
ve gerektiği gibi yap ılması koşuluyla
(4) İşveren Avukat, kendi i ş lerinin aksamaması
na dava üstlenmesini kabul edebilir. Bu durumda tahsil edilecek ücretin
İşgörcn Avukatı n kendi ad ı
i taraflarca imzalanacak İş Sözleşmesinde
nası l paylaştırılacaği ve iş ilişkilerinin nas ı l yürütüleceğ
kararlaştırılır.
İşgören Avukat ın i ş sözleşmesini hakl ı
(5) iş veren Avukat, kıdemi bir yılı n altı nda olan
n son ay ald ığı ücret kadar bir miktar ı
nedenler d ışı nda fesh eni ği taktirde, İşgören Avukat ı
tazminat olarak öder.
n faaliyetlerini de kapsayacak şekilde, gerekli
(6) İşveren Avukat, İşgören Avukat ı
nitelikte Avukatl ı k Mesleki Sorumluluk Sigortas ı yaptınr.
şekilde, İş gören Avukata mesleki
(7) İşveren Avı kat, i şyerindeki i ş leri aksatmayacak
a şmayacak şekilde kat ılma izni
geliş imi için gerekli ok seminer ve e ğitimlere, makul süreyiırdığı
süreler çal ış ma süresinden
verir. I şgören Avukatın mesleki e ğ itim ve seminerler için ay
sayılır.
(yol, yemek,
(8) işveren Avukat, yap ılan iş ile ilgili her türlü masrafi
lacak
masraflar iç
ı
masraflarını n tamamını ) karşı lamakla yükümlüdür. Yap
şin olarak almad ığı bir
avans pe ş in ödenir. İş gören Avukat, masraf avans ım pe
1
değildir.
lmak üzere bir GSM hatt ı
(9) İş veren Avukat, İş gören Avukata, i ş kapsamı nda kullanı
le ilgili iletişim
tahsis etmek ve bu cep telefonunun faturalann ı ödemekle ya da İşgören Avukatın iş
giderlerini (internet dahil) kar şı lamakla yükümlüdür. I ş gören Avukat, kendisine tahsis edilen GSM
alcia yükümlüdür.
hanı m sadece İş veren Avukatla ve i ş ile ili şkili olarak kullannı
(10) Taraflar aras ı nda imzalanacak sözle şmeden do ğan damga vergisi
tarafı ndan ödenir.
İşveren Avukat
İşgören Avukatı n Hak Ve Yükümlülükleri
ı ndan verilen
Madde 10 - (1) I ş gören Avukat, mesleki faaliyetlerini I ş veren Avukat taraf ka Avukata
ş
gören Avukattan görevini bir ba
iş temelinde gerçekle ştirir. İş veren Avukat, İş
gören
Avukata tevdi etti ği i şler hakkı nda her zaman
devretmesini isteyebilir. i ş veren Avukat, İş
bilgi talep edebilir.
ndan kendisine tevdi edilen tüm dosya ve i şler
(2) İş gören Avukat, İşveren Avukat tarafı
ğlı olarak, savunma, hukuki
üzerinde; İş veren Avukat ile birlikte, müvekkilin talepleriyle ba
Görüş
temellendirme, nitelendirme yapma ve yap ılacak iş ve i ş lemleri belirlemede söz sahibidir.İşgören
talimatı na göre hareket eder.
ayrılığı durumunda, İş gören Avukat, İşveren Avukat ı n yazılı
narak,
kendisinden
mevcut i ş in yürütülmesinin
Avukat, hayatın olağan akışı dikkate al ı
beklenemeyece ğ i durumlarda i şi reddetme hakk ı na sahiptir.
anlarla birlikte olu şturduğu, katkısının
(3) İş gören Avukat, tek başı na veya di ğer çal ış
İşveren
bulunduğu eser niteliği taşı yan çeviriler, dilekçeler gibi belgeler üzerindeki telif haklanna
Avukat ile ortaklaşa maliktir.
bir y ı l süre ile
(4) İş gören Avukat; imzalad ığı iş sözleş mesi sona erdikten sonra, en azolarak
herhangi
rudan
veya
dolaylı
ğ
İşveren Avukatm tüm müvekkillerine kar şı , üçüncü ki şilere do
n
müvekkillerinin
ı
bir hizmet veremez, üçüncü şahı slarla vekalet ili ş kisi kuramaz, i şveren Avukat sözleşmenin sona
ş
gören
Avukat,
i
İş
vekaletini alamaz, onlara herhangi bir hizmet sunamaz.
i müvekkillerinin vekillik
ermesinden sonra sadece İşveren Avukatı n vekMet ili ş kisinin sona erdi ğ
görevini üstlenebilir. Ancak onlara kar şı herhangi bir görev veya hizmet üstlenemez.
k görevi nedeniyle ö ğrendi ği
(5) İş gören Avukat, kendisine tevdi edilen veya avukatl ı
ş me sona erdikten
meslek s ı m kapsamı ndaki hususlar' gerek sözle ş me süresince, gerekse sözle
sonra süresiz olarak aç ıklayamaz.
•
i alenileşmemiş her türlü bilgi
(6) İşgören Avukatın, i ş s ı rasında i şyeriyle ilgili ö ğrendiğ
ahsi
bilgi
de
gizli
bilgi
olup, taraflar gizli bilgiyi
gizli bilgidir. İş görcn Avukata ait her türlü ş
ıklayamazlar ve olumsuz
sözleş me süresince ve sözle ş me sona erdikten sonra süresiz olarak aç
beyanlarda bulunamazlar.
ve suç unsuru ta şıyan bir
(7) işveren Avukat ı n tevdi ettiği iş , kanunen yasaklanm ış
ı na sahiptir. İş veren Avukat bu
içeriğe sahip ise, İş gören Avukat i ş i yapmaktan kaç ınma hakk
sebeple i ş sözleşmesini sonland ıramaz.
me kapsam ındaki
(8) İş gören Avukat, i şveren Avukat ın sözleş
zaman ını, dikkat ve becerisini en iyi şekilde kullan ır.
Sözleşmenin Feshi
gören Avukat imzalayacaklan tip sözle şmede
Madde 11 - (1) I şveren Avukat ve İş
menin feshine ili şkin hüküınler
aralarındaki i ş iliş kisini düzenlerken, yapacaklan sözle ş
koyabilirler.
meyi feshetmesi halinde İş
ı n sözleş mede belirtilen süre dolmadan önce sözle ş
(2) Taraflar
Kanununun ilgili hükümleri uygulan ır.
Özel ilükümler
Madde 12 -(1) İş gören Avukata, i ş yerinde, kendine ait bir masa, sandalye, bilgisayar ve
ışma ortamı Işveren Avukat
iş ini yapabilmesi için gerekli teknik donan ı m ile sağlıklı bir çal
tarafından sa ğlanır.
i olarak, seyahat etmeyi kabul eder. Yurtd ışına
(2) İş gören Avukat, yap ılacak i şlerin gere ğ
gereğ i yapı lacak tüm seyahat ve
yapı lacak seyahatlerde İşgören Avukat ı n kabulü aran ır. İş
ı ndan önceden karşılanır.
konaklama masraflar ı ile iş için yap ı lacak giderler I ş veren Avukat taraf
i, analı k halinde çal ışma ve
(3) Flastalilç gebelik, do ğ um, askerlik, i ş sağlığı ve güvenliğ
ırsüt izni ve bu sözle ş mede düzenlenmeyen hallerde İş Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulan
ırası nda, bu yönetmeliğin,
(4) Yukarı da 5. maddede öngörülen seçeneklerin belirlenmesi s
iklikleri
yapabilirler. Sözle şmeye
ğiş
belirtilen seçene ğ in uyunısuz hükümlerinde taraflar gerekli de
temel hükümlere ayk ırı olmamak üzere ek hükümler koyabilirler.
ımı ndan ibralaşırlar.
(5) Taraflar yı l sonu itibariyle mali konular ve ücret ödemeleri bak
İbralaşma yap ılmamış ise ispat yükümlülü ğü Iş veren Avukattadır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sn Hükümler
Madde 13 - (1) İş gören Avukat ile I ş veren Avukat aras ı nda Yönetmelik ekinde bulunan
menin akdedilmesi zorunludur. Bu tip
tip sözleş mede belirtilen hususlar ı içeren bir sözle ş
me ve/veya Yönetmelik hükümlerine aykırıl ık
sözleşmenin yap ılmaması veya akdedilmi ş sözleş
baro tarafından I ş veren Avukata bir uyar ı
teş kil eden iiillerin tespiti halinde, ba ğlı bulunulan
n 15 gün içerisinde giderilmesi aksi takdirde baro
yazısı gönderilir ve söz konusu ayk ınlığı
İş veren Avukata tebli ğinden
tarafından resen soruşturma aç ı lacağı bildirilir. Uyarı yazısının
ından resen soru şturma
itibaren 15 gün içerisinde ayk ınlığı n giderilmediği tespit edilirse, baro taraf
veren
avukatlar hakkında
şlemiş i ş
başlatılı r. Bu Yönetmeli ğe aykı n fil veya filleri birden fazla i
şturması başlatılır.
ilgili baro tarafından uyarı yazısı ile ek sure verilmeksizin disiplin soru
(2) Yönetmelik hükümlerinin bertaraf edilmesini ya da etkisiz hale getirilmesini
ı n vergi aç ılışını yapan veya
sağlamak amac ı yla tip sözle ş me akdetmek yerine; i şgören avukat
ş vurusu incelenerek bir uyar ı yazısı
vergi aç ılışını yapmaya zorlayan İş veren Avukat hakk ında ba
ile 15 gün içinde ihlalin giderilmesi aksi halde disiplin soru şturmas ı açılacağı bildirilir.
(3) İş sözleş mesi hükümleri ile ilgili kanunlar aras ında bir
ve sözle
halinde İş gören Avukat lehine olan kanun hükümleri uygulan ır
yorumlanır.
(4) işveren Avukat ve İşgören Avukat, adreslerindeki değişikliği diğer tarafa en geç 7 gün
içinde yazı lı olarak bildirmek zorundad ır.
(5) İş sözleşmeleri üç suret olarak hazırlan ır. Sözleşmenin bir nüshası İşgören Avukata,
bir nüshası İşveren .Avukata, bir nüshası da taraflar
ın bağlı bulunduğu Baroya sunulur.
Sözleşmeler arasmda çelişki bulunması halinde Baroya sunulan nüsha geçerli olarak kabul edilir.
Bu sözleşmeler Baroda özel bir dosyada gizlilik kurallanna uygun şekilde sakian ır.
(6) Taraflar, hukukun genel ilkesi olan ande vefa ilkesi gere ğince imzalad ıkları sözleşme
hükümlerine bağl ı kalacaklarını kabul ederler. Taraflar; bağlı bulunduklan Baronun yetkili
organlar
ınca, imzaladıklan iş sözleşmesine aykırılıktan doğan şikayetlerin, sözle şme Baroya
ın al ınabileceğini ve sözleşmeden
sunulmuş olsun veya olmasın, inceleneceğini ve gerekli kararlar
kaynaklı uyuşmazlıkların çözüm merciinin Baro Yönetim Kurulları ve Türkiye Barolar Birliği
olduğunu kabul ederler. Taraflar arasında bir sözleşme imzalanmam ış olsa dahi, İşveren ve
İşgören Avukat aras ında çıkabilecek anlaşmazlıklarda ilgisi oranında işbu Yönetmelik hükümleri
Baro organlarınca dikkate al ımr.
(7) Bu Yönetmelik hükümlerine göre haz ırlanacak tip sözleşmelere ekleme yapılabilir.
Ancak yapılacak eklemeler bu Yönetmeli ğe ve yasal mevzuata ayk ın olamaz.
ı hali, Türkiye Barolar
(8) Tarafların imzaladıklan sözleşmeye açıkça aykın davranmalar
davranış
olarak
değerlendirilir.
ı
Birliği Meslek Kurallarına da aykır
Yürürlük
Madde 14— (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 15 - (1) Bu Yönetmelik hükümleri Türkiye Barolar Birli ği Yönetim Kurulu
tarafindarı yürütülür.
Download

Adalet Bakanlığının geri gönderme yazısı için tıklayınız.