172
zo zahranićia
Vino severnychstt.sedov
ńno,lećbudeo vfnez Po|,ska.
Postavenie
vfnav Po|'sku
sameni.Pestovanie
viniĆa
a vf.
robahroznovćho
vinasav poslednom
desat'roĆi
stóvanie|enkonićkom
skupinĘnad.
pripadoch
śentov,
a|ev niekoIĘch
ajpodnikatel,skou
zńleżitostbu.
Ajked'toznieneu.
verite|he,
samotnć
vinomó v Po|'sku
tisicroinć
dejiny!V1iroba
vinatu bo|aznómauż
vstredoveku.
potom
Prvfmiproducentmibo|icistercióni,
sak nimpripoji|idh|śie
mniśskeródy,ktolćzakladali
vinohrady
v Malopo|,sku,
v Mazovsku,
a dokonca
v Pomoranpol'skom
sku.Najd|hśie
sanasńćasnom
rłzemi
udrżali
ze|enohorskó
vinice,do konca
ponfnskeho
2.svetovej
vojnypatri|idonemeckćho
vinńrskeho
rajónu.
Objekivne
klipollkomńzemiv podstate
manatradiinom
vinohradnftom
prfliś
neplaje
a nevytvóra
priaznivć
podmienĘ
napestovania
viniia.Napriek
tomusatuvinićpestova|
a vinosa
podstate
vytóbalo
v
nacelom,
meniacom
sarizemi
Pol'ska.
rokochsa vinórstvo
u sever- hektór,
użsahovori,
żeje riadneve|k1i.
Najvóćśie
l' ostatnych
poma|yobro- polskóvinórstvo
U nlch susedovSlovenska
mótakmer22,8ha'
dzuje,vysódzaj{
sa novóodrodyviniĆa
a zak|aPo obdobi,ked'bo|ovinov móde (v roku
dajńvinohrady.5tó|evśakidevdĆśinouoce|kopopuIari2005siah|opo vlne807oPo|iakov),
p|ochy.
vo ma|ć,
nadśencami
obróbanć
ta z|atćho
mokuk|esla.
V decembri
2008vino
Po|skobo|ozaradenódo zóny A pestova- pi|o640/o
Po|iakov.
V minu|om
rokusav Po|sku
niaviniĆa,
Ćimsa akceptova|a
skutoĆnost,
prib|iżne
żeje preda|o
95 mi|iónov|itrovvina(Ódaje
- RegionPodkarpacki
v Podkarpatsku
a v Ma- RegionMałopoIski.
lopoIsku
(Podkarpatsko).
RegionPodkarpacki
Nieje
to tak dóvno,Ćona Podkarpatsku
viniĆrósto|
skoro,,vśade,,:
pridomoch,
prip|ov zóhradkóch
toch,m(rochaj naa|tónkoch.
Tietoodrodyvśak
nebo|ivhodnćna vfrobukva|itnóho
vina.Pestovanienolnf'ch
odrÓd,interśpecifi
cklch odrÓd
(medzidruhovyi
prinieslo
hybrid),
rozvojpodkarpatskćho
vinórstva'
Priekopnikom
vinohradnictva
a vinórstva
na
Podkarpatsku
a v s(ćasnom
Po|sku
vÓbecjeRo'l9B0
man Myś|iwiec.
Użv roku
zaĆa|
experimentovat
a saditvinić.
od roku19B2v oko|iJasła
jehovinórv podkarpatskom
vojvodstve
funguje
stvoWinnicaGo|esz.
o tomtomesteĆku
sa hopo|skćho
vori,żeje metropo|ou
vinórstva'
Myś|iwiec
doposia|'
vyskÓśa|
mnohóodrody,prvou
bo|oontario.Potomvżićśie
mnożstvo
odrÓd,
okreminlchodrodyBiancaa Za|agyóngyevysadi|i
v roku1984vinóriz Mad'arska.
Dnesmó na
vyśe
2 havysadenlch
6000vinićovlch
krov'
je vyśe
H|avnou
Ćinnostou
Winnicy
Go|esz
program
25-roĆn1i
testovania
novlchodrÓdviniĆa,z aspektu
ichvhodnosti
napestovanie
v po|,v|NoHRADY ł WnosA v[}tł
podmienkach.
sk1ichk|imatick1ich
Novćodrov stiĆłsNorł Po[sKU
dy bo|iprivezenć
z Mad'arska,
Ukrajiny,
Moldav.
ska,Ruska,
Ciech,Nemecka,
zo Spojenlch
śtótov
krajinou,
kdesa pestuje
viniĆ.Po|'sko
mó próvo Euromonitora
povażujri
Internationa|,).
PoIiaci
za americĘich
a z Kanady'
Experimentó|ne
tu pespestovat
39 bie|ych
odróda 32 modnich.
Pod|'a najlepśie
francÓzske,
taIianske
a śpanie|ske
vina. tujńtakmervf|uĆne
interśpecifickó
odrodyvinije tu v podstate
H|avnćho
śtatistickćho
Óradu(GUS)bo|ov roku iial vinozo S|ovenska
neznó- Ća'Vd'aka
próvetiesvojejprirodzenej
odo|nosti
2005v Pol'sku
takmer2 tisicvinohradov,
aleich me...Dnesvino pijeviacako polovicaop/ta- to odrodynajIepśie
podmienznóśajń
k|imatickć
rozlohapredstavovala
iba 155ha.UdajeAgen- n,ich(57o/o)
pitiuvinasa pri- kyv Po|sku.
a k pravide|nćmu
Z vyśe
desiatich
odrÓd,ktorćsa hotÓry Po|hohospodórskćho
trhu (AgencjaRyn- znóvakażd,!
tretirespondent.
Pod|'a
The|nter- diado po|'skej
k|imy,
sadó vyrobitkva|itnć
vfno.
ku Ro|nego)
vypovedajri,
żevo vinórskom
roku nationa|
je
WineandSpiritResearch
group,roćnó
próceMyś|iwca
V1is|edkom
ś|,achtite|skej
2011l 2012 boIo zaregistrovan,!ch 26 vinórstiev' konzumócia
jedinósriĆasnó
vinabudev Polskunarastat
po|ikóodroda,
do roku zatia|'
ofició|ne
.l07'6
obhospodarova|i
58,6ha (dnesje ce|kovóp|o- 2016douiśky
mi|iÓnov
|itrov,
ćoznamenó medzidruhor4i
hybrid,kriżenec
SV 12-375
x Pihavinohradov
cca600 800ha).z ktorfchobrali 257onórastv porovnani
(pos|ovensky:
s rokom2010.A|esused not B|anc_ Jutrzenka
ZorniĆka,
pribliżne
r4iroba
700q hrozna.
Registrovanó
vina zo severuajtakpriemerne
(cca20mm)jeż|tó'mótvrdćsevypijeibaprib|iżne
3 naobr.).
Bobu|,a
,|,|
predstavova|a
(cca57 000 IitrevinaroĆne.
vyśe
430hekto|itrov
menóa tvrdÓśupku.
Hroznodozrieva
oko|o
fliaś).
Prevażujtl
vśak
neve|kć,
je odo|nóprotimrazom
10aż20-órovć
viV Po|skusa v sńĆasnosti
najdynamickej-- 20septembra,
do -25
nohrady.
Ak mó pohhivinohrad
viecakojeden śierozvijajń
vinohradnicke
a vinórskćob|asti "C'Rastie
dostryich|o
a skororodi.Mó originólnu
,'1:iiili
5/2013
lrili
zo uahranjćia
173
vÓńua chudv ktorejmożno
nójstodtienemóty, niżśi
- 107o.AndrzejLigęzkaz vinórstva v miestnych
a|koho|
klimaticklch
podmienkach:
bieĆiernych
ribez|i.
.Jeve|miaromatickó,
by|inko. ',WinnicaMieszko''ponÓkaokreminlch Re- le Seyval
blanc,
Hibernal,
Bianka,
Jutrzenka,
Jovó, mó vysok1i
obsahkyseIin.
Priv1irobe
vinaje gent2011.Farbarubinovó,
s tmavśim
rużov11'm
hanniter,5o|aris,
Aurora
a modrć
Rondo,
Regent,
ju vhodnć
kupóżovat
s odrodami,
ktorónemajri od|eskom.
V kvetovej
vÓni cititajjemnćma|iny Marecha|
Focha LeonMi||ot.
VdĆśinó
vinórov
v1iraznń
chuta arómu,napr.s Aurorou
(tódóVa a Ćierne
horkćribez|e.
posladśichvyskńśala
Chut'śtavnató,
tieżtradiĆnć
uś|'achti|ć
odrody,richzók|ad
a neutralitu),
hodisatieżk Seyva|u,
a|eaj viśniach.
V dochuti
dobredozretć
viśne
a |,ahko Iovśak
od ichvlsadbyupustiIi,
|ebov po|ik1ich
navlrobu,,portskćho',
vina,Jutrzenka
nieje za- śtip|,avó,
sIadkokysló
sIivka.
AIkoho|
127o,a|eskÓr podmienkach
neobstoja.
Zamizaji
a srinóchy|tia|'
registrovanó.
lahodne
vinko.
nó na choroby.
V1ihradnć
próvona f|'aśkovanie
Tentovinórvyróbaaj dobrć|ikćrovó
vinaPo
Vo vinórstva
WinnicaDziedzicsom si da| a predajvinamó doteraz
4-5podkarpatsklch
vi.
prv1ikrót
sa po|skóvinaz(ćastniIi
na medzinó. vinkoz roćnika
2010,a to z odrodyAurora,
vy. nórstieV.
rodnejvinórskej
sr]tażi
v TrenĆine
V|NoFORUM robenćz prvćhozberu.Majite|ka
po|hektóro- EwaWawro,tajomniĆka
vinórskeho
zdrużev roku2009..Jeho
|ikórovć
vinoCuvćeGo|esz, vćhovinohradu,
zalożenćho
v roku2007,ktoró nianaPodkarpatsku
zdórazńuje,
po|iki
że
vinóroćnik
2007,bo|oocenenć
striebornou
medai. pracuje
akodańo4iporadca
voVarśave,
Monika ri ponÓkajÓosobit/produkt,
śpeció|ne
vyrobe.
t0u.
Dziedzic,
z 1500vinićn1ich
krovvyrobi|a
800po|. n1ia urĆen1i
pre{zkyokruhkonzumentov,
a tież
je abso|rjtne
Myś|iwiec
pragmatick;i.
Jehodo. Iitrovlch
fliaś
ve|,mi
prijemnóho
vinka'
originó|ny
produkt,
svojrózne
vino,
regionó|ne
terajśie
skńsenosti
ukazujÓ,żev polsklchk|iMedzi najmenśich
vinórovpatri Jarosław śpecifikum,
atrakciu,
ktoróby 5ama|astatmagmatick1ich
podmienkach
obstó|i
odrodySibera, Ga|az Przemyś|a.
je jeho koniĆkom netompritahujricim
Vinohrad
pol'skli
hromad
u turistov.
m
- z tejtoodrodysa a aj ved|'ajśou
Solaris,
Jutrzenka
a Hibernal
aktivitou.
V jehovinohrade
rastie vinóromdóvaśancu
na
ńspech
rozvojVinnejtuvyróbanajkvalitnejśie
vinov PoIsku.
Dobrćsó iba tisicviniĆnfch
krovna piesoĆnato-h|initej
ristiky
a predaj
vinaz dvora,
predovśetklm
v po.
tieżseveroamerickć
modróodrodyMarquette a kys|ej
pÓdea roćnevyrobido 1000|itrovvina, dobedegustócii.
Podkarpatsko,
ako
Ćistf
a
ekoa Frontenac.
Ma|óśance
móCabernet
5auvignon Uvażuje
vysadit
vinićnap|oche
do 2 ha.ochut- |ogickfregión,p|n!turisticklch
atrakcii,
sanato
- slabodozrieva.
naIsompórvzoriek.
HibernaI
r,201'lmaIz|atis- zv|óśt
hodia takltomode|vinórstva
satu bude
V rokoch2004-2006
prispela
k rozvojuvino- tÓ farbua s|adkastotróvnatÓ
vÓńu.V chutijem- neustó|e
rozvijat.
V zópadnej
je tenĆasti
Po|,ska
hradnictva
a vinórstva
aj samospróva.
Próvena nedozretć
hrozno,
trochuaj po hroznovej
śup- to modeltrochuinf,jetamrelativne
vlac
velkyi
ch
Podkarpatsku
sa realizoval
v takommeradle ke a k tomujemnes|adśie
citrónovć
tóny.Do- vinórstiev
orientovanlch
na
turistov.
v Po|sku
prv!śko|iaci
program/
naktorom
sazrj- chuts|adko-horkó,
nazóvercitrus'Siberar.2009
RegionMałopo|ski
(Ma|opo|iko).
.]60
ViniĆsa
ĆastniIo
takmer
zóuiemcov.
malazeIeno-z|atistf
od|esk
a tażśiu
vÓńu'V chuti pestovaI
v oko|iKrakova
użv 9.storoćL
ĆosriviseIos t1im,żev tomtoobdobiboIijużnć
,,poIskć,,
uzemiazać|enenć
do krestanskćho
śtótu
Ve|kej
Moravy.Krakovbol tedapravdepodobne
najstarśie
centrum
vinórstva
napo|skom
rjzemi.
Na
wawelskom
pahorkubo|inójdenćpozostatky
najstarśieho
vinohradupochódzajÓceho
spred
roka900n.l. Dnesnapredmesti
prikaKrakova
ma|dulskom
k|óśtore
vznikónieko|kohektórovć
vinórstvo
SrebrnaGóra.
VinórstvoWinnicanad DworskimPoto.
kiem partiJagelovskejuniverzitea nadvdzuje na ,,stóroćnÓ,,
tradiciu,Iebouniverzita
witp Bafirroni
użpredstoroćiami
v|astniIa
vinohrady.
V sÓĆasnosti
użpoĆasprvejzimymuse|ibojovat
s mrazmi,
no podari|o
sa im vysadenć
kryzachrónit.P|ónujóvysadit'
maximó|ne
5 ha.Ked'
#ho z famsóianĘiłłj Ziani
som ochutnóvaI
poIosuch!
HibernaI
r. 2011
,latasbusF$:j zŁni
W
NoVUM,vlnkomalojemnes|adśiu
vÓńus arójab|ka,
mamize|enćho
citrónua Iimety,
k tomu
kvetovótóny a farbuso z|atist1im
od|eskom.
V Po|sku
dnesnójdeme
najviac
próvinórstiev
bo|atróvnató,s v,fraznym
citrusor4im
akcen- V jemnes|adko.horkastej
chutibo|ocititćervenaPodkarpatsku'
podkarpatskć
Menśie
vinór- tom.Dochuthorkastó
s jemn1im
citrusovlm
do. stvćmarhu|e.
Dochut'
s|adśia,
boható,s dotystvoWinnicaRodzinySteckichmó v ponuke tykom'BoIoto vinkov riz|ingovom
'l,5
śt17|e.
Jeho komIipovóho
medu.AIkoho|
pri1 7o.Ve|'mi
o'i.such;iMuscatr.20'l1 ,,Quaudium,,.
Mó svet. Rondor.20'l1 ma|otmavoĆervenLi
farbus fia|o- jemnć.F|,aśa
(9,02€ ) .
stó|a
37
zł
iri platinovri
farbus jemn;imzelenkast!,m
od- v1imod|eskom.
VÓńa menejvyraznó,
po nedo.
Ma| som tieżmożnostokośtovat
po|osu.
|eskom
a si|nrj,
tażśiu
vóńupo muśkóte,
brosky- zretomhrozne.
V chutitrochutrpkća horkastć. chćvinkoz odrodyJutrzenka
r.20'l.l.
Intenzfv.
niacha po zelenom
egreśi'
V chuti|imetkovV,V dochuti
jemnućkó
kóvovóusadenina
a horkć na vÓńa,by|inkovo.kvetovć
tóny,mótaa Ćers kvetov1imitónmi
a citittież
citrónajemnes|aó- kakao'lntenzivne
a krósnefarbi|opohóre'Zau. stvótróvy.Na jazykuhodvóbne.
Cukor21 9/|.
ki grep.V dochutije horkast!,
s ostrlmcitró. jimavóvino.
Ve|mizaujimavć,
dobrćvinko|Vedrjci
vinórstva
nom.Alkohol12a/o
lch
Johan
ni" suchli,,placidus,'
odhadom sa na Podkarpatsku
nachódza AdamKiszkami ponriko|
.]
pokusne
aj
Vyrobenć
ter20] mó svet|Ófarbus jemnlmrużov;łm
od- takmer
200vinórstiev.
Śtatistika
zahfńama|ć
vi. |,adovć
vinor.2011z odrodySerena.
VÓńaskór
ieskom.
VÓńacitrónovó,
pogrepe.
trochu
V chuti nice|eżiace
pri rodinnlchdomoch,ktorćtreba nevyraznó
a farbajemnez|atistó'
Chut
horkasnorkast1i,
po Ćerstvom
neveImi
jabIku, nazvatskÓrzóhradkou
dozretom
s vinicou,
akovinohra- to-s|adśia,
po tażśom
mede.V dochutikys|as.
trochupobielych
ribezliach.
Alkohol11)/o.Ztskal
dom.NaPodkarpatsku
mó priemernć
vinórstvo tć,Ćims|adkost
ustÓpi|a
do rizadia.
Cukornatost
bronzovÓ
medailu
napo|skej
srjtażi
vin||Ga|icyj- 20-30órov,a tak1ichto
je tu rozhodne
naiviac, 307o.
Hroznoobera|i
i2.
decembra
oko|ośiesskiKonkurs
Win.StriebornÓ
medai|u
nateitosń. hocinech1ibajń
ani ve|kć2-3 hektórove,
-8 "C.Z ćervenlch
ltorć tej rónopritep|ote
vin som
taźi
ziskaIo
sucheRondium
20'l1 (50olo
Rondo+ maj0tendenciu
pestovanie
vinićarozśirovat. si dalsuchliRegentr.201l,ktori1
dozrieval
v su507oRegent)
z Vinórstva
WinnicaNowińskich Na h|init1ich
pÓdachPodkarpatska
sa pestu- dochz kaukazskćho
duba'Farbaćervenó,
s krós,'DwieGranice,,,Zau)imavć
vinko.Prekvapil ju viacerć
odrody,najmiiodo|nejśie,
vyskńśanćnymfia|ov;źm
od|eskom,
vÓńa slabśia
ovocnó.
sl3&?3
zo zahranićia
174
je
Lepśie
patrik najak- poveda|:
vynucovat
v[noz vinifery.
WinnicaPłochockich
dozretlch
Vinórstvo
a nevelmi
,,noćo
V chutijemnepo ribezliach
priemerdobrćvinozhybriduakoledajakć,
podnikom,
za. vyrobi(
Manże|ia
Płochockovci
tónyĆierneho
ovocia. tivnejśim
viśniach.
V dochutisIabśie
alednessa nćzvinifery,,.ob- Ćina|i
v 2002rokuna Podkarpatsku,
historickou
vinórskou
najstarśou,
Da|śou
(Do|nć
mó ve|'Sliezsko]
RegionDo|noś|ąski
kdes( spra'
naoko|ieSandomierza,
sa na rjzemidneśnćhosństredujri
|astounachódzajÓcou
podmnienky,
takmerako
priaznivei mi dobrćk|imatickć
(v |ubuskom śovć
pódy a klimatickó
podmienky
Po|skaje RegionZie|onogórski
Európe.22,8ha
vinórskej,,
Strednej
Tentoregiónje suchśi,v ,,k|asickej
akonajuhuPo|,ska.
h|,adiska
sÓ Zielona śie,
Z historickóho
vojvodstve).
po|'skć
vinór.
zatia|,najvóĆśie
inde. obhospodaruje
vinór. s menśim
ńhrnomzróżokako kdeko|Vek
Hora)a jej oko|iepo|'skou
Góra (Ze|enó
(pri
jeden.
Wrocław).
okośWinnice
Jaworek
hektórov.
stvo
nieko|k1ich
metZameriavaj11
sa
na
vlsadbu
Je to tradiĆnó
ćis|o
skouIokalitou
Sibemus
20'l0(kupóż
odrÓd807o5i- tova|somichćerven!Regentr.2009.|ntenzivsuch1ź
vinórstva
a vina,akoaj jedinć Bie|y
ropo|apo|skćho
farba,arómaovocnó,jemne
Traminer.470
Muskata 470Csersze- nó tmavorubinovó
tradiciou, bera.12o/o
mestoV Po|skus bohatouvinórskou
je I'a- po dymes prichutou
V Óstach
ovocia.
pri Sandomierzi
suśenóho
z vinohradov
a v minu- gi ftiszeresJ
ktoródnesżijev dejinóchi v ku|tÓre,
po ribezliach
a ćervea ovocnć,
vinozaujimavejjemneśtavnatć
dobrezharmonizovanć
a tieżv kraji. hućkć,
|ostibo|apritomnóv ekonomike
prijemkys|ejśie'
a|e
|'ahkć,
trochu
nom
ovoci,
a
diskrćtnu
vinohrady
vóne.
Malo
|'ahkć,
subti|ne
arómy
mesta
vznikali
V oko|itohto
nórstve.
hrozna'
Dochut
z vyberanćho
pravdepodobne
Prvópisomnó s|adkost
zvyśkovćho
cukru,k tomużivćkyse|in- nć.Bo|ovyrobenć
uż.v12.storoĆl'
jemneśtip|bvó'
10,50/o,
ovocnó'A|koho|
Na- d|hśia,
A|koho|
107o.
o ze|enohorsklchky.Bo|okvetovóa mineró|ne.
v riradnlch|istinóch
zmienka
vÓńuakochut.
ma|o|epśiu
(Winnym
p|ochóch
pestovanóho
zł(1
1'8€ ) .0d roku V podstate
vini- p|ni|i
nimiba1000fliaśza49
Grodzie)
'1314,
8 km
V mesteĆku
zvanompo|skć
Carcassone,
registrovanć
v ARRa jeho
ked'sapo zav|eĆeni2008je totovinórstvo
z roku
ćapochódza
Winjeho
hranice,
sa
nachódza
5-hektórovó
viac
od
Ćeskej
na
ako
ukryt
vlna
sÓ
vo
vinotćkach
a
obchodoch
muse|i
obyvate|ia
nókazydo mesta
tep|oty
k|evlroba nicaPaczków.Aj ked'tuvo februóri
miestach
v Po|sku.
Tohtoroćnó
predepidćmiou
viniĆomzaras- desiatich
v ned,a|ekfch
odrotradiĆnć
uś|'achti|ć
VyskÓśaIi
viacerć
odro- sajrina-30"C,pestuje
mnisi' prevyśuje
10tisicIitrov.
VinićnajskÓrpestova|i
nóvrśiach'
ten1ich
pre 5-hektarovÓ
najmiiSiberu,
SeyvalBlanc,Mus- dy. RobertNowak,pracujtici
zaĆa|i
vinicezak|adat dy,no pestujri
ichvzorunós|edne
Pod|,a
Paczków,
si
mys|i,
że
dost
dobreobstoja
po
Winnicu
Rondo,
Regent,
Zwiegelt,
Hibernal,
magnótia d|ho nich kat,Bianku,
na svojichusad|ostiach
5ńh|asi
aj s t1im,
że
RiesIing
a Johaniter.
fószeres. taktież
vini- Traminer,
MarechaI
Focha Cserszegi
rastÓzdivoĆenć
Dodnes
eśte
ajbeżniIudia.
je dobróaj odrodaRepodmienkach
(vinpamdtaj{ v po|'sk1ich
|udiaeśte
V oko|Lkdesi najstarśi
Ćovókrynatzv'WinnejGórze.Winobranie
V pripamajite|'ve|'migenLalevinoz nejtrebavedietvyrobit.
mestskfm
sviatkom dóvnevinice,Marek Kwaśniak,
nehody)sasta|ooficiólnym
od|okaIity.
UbezVo ma|ćho
vinórstva
WinnicaMaĘ MĘnekv Bro- deodrodyRondozóvisirispech
oznómiI
magistrót.
v októbri1852,
Ćorjradne
Paczkówsa dar(
ma,żev okoli|oka|ity
ktorćniesń ste- pećova|
voj- nowiciach,
hl'adaI
takćnópady,
bo|ov Iubuskom
vinórskom
roku201112012
ktor!tu dóvavinkovo ,,francÓzskom
Po 10rokochmó na 1,4havysadenć riz|ingu,
v oko|iZie|onej
Góry' reotypnć.
vodstve,predovśetkfm
tónom.
kvetovć,
ovocnć,
s citrusovlm
Foch,aleaj śt1iIe',,
Pestova- najmdodrodyLeonMillot,Marechal
14 ha vinohradov.
zaregistrovanlch
vina.
V Polskusa aj takpodarivyrobitvinoz kla700|itrov
Vyróbapribliżne
niu vinićaV tomtoregióneprajemiernepre- Rondoa Regent'
odrÓd.VinórstvoWinnica
vinomz odrÓdMarecha| sicklchuś|'achti|fch
oceónskych
vp|y- Dnessa pfśinaprik|ad
s prevahou
chodnópodnebie
.l,
(investova|
jeho
vedieka|idoń
a vinórstvo
patAdoria
mó
intenzivnu,
oko|ie
Foch/Leon
Mi|lot
r.
201
ktorć
Góraa
vov.HocimestoZie|ona
vyróbavlnaz uś|'achtiv Zachowiciach
kvetovri
a ovocn(vÓńu,tażśiuforĆan)
|okalitóm
v Po|'sku,
aj ve|mizaujimavri
riazóroveńk najtep|ejśim
'l
(vyzrieva
v ame.
odrÓd'o.i.zo Chardonnay
viśniach|1ich
chutpozre|!ch,
aIeniesIadklch
tuhćmrazy. ovocnri
tu V zime201 udre|ineoĆakóvane
z Reislingu
a Pinotu
po|'skć
sudoch),
vinór- a dozretomćervenom
ovoci.V dochuticitit ricklchbarikovfch
V tomtoregiónevznikónajvdĆśie
far- Noir.
z|atistÓ
stvo.PaństwowaWyższaSzkołaZawodowa móta.Siberar.2011maIasvet|ejśiu,
grep'
v podsta(|ubuskć
po
vinohrady
s( vysadenć
Jednot|ivó
vÓńu
dyme.
V
chuti
nezre|!
vojvodstvo)
sa
bu
a
tażśiu
v
Su|echowe
so sid|om
V strednej
ćastii na
Po|,ska.
ribez|e. te na Ózemice|ćho
hruśka
a trochutieżnedozretć
naktorej nies|adkó
v|astnikom
35hapÓdyv Zaborze,
sta|a
vinonójdeme
ojedine|ć
Hi- severePo|'ska
sem-tam
okremuvedenlch
odrÓdsadaritieżBianke'
najvdćśie
vinohrady.
majrizaIożit
Ćastipri Ba|ticdóvachutnóvino. hrady,vrótaneseverozópadnej
Przeło. bernaIu,
dobredozretóBianka
VinórskyRegion Małopolskiego
jazier,kde
Mazursklch
prie|omu
kommoria tieżv ob|asti
Vis- Chardonnay
sanedarył
Riez|ing
s|aborodi'
mu WisĘ (RegiÓnMa|opo|'skćho
- je tu tep|ejśie. V malićkom
vinórstve
WinnicaWieczorków użpór rokovfungujeWinnicaKo|oniaRusek.
mikrok|imu
|y)mó vlnimoĆnrj
v zimek|esajÓ
ażna-35"C|
podmienky
|ikć- V jejoko|itep|oty
priaznivo
fliaś
roćne)
somochutna|
napesto- (nieko|ko
stoviek
ovpIyvńuje
Wisła
r.2011,ktorć
vanieviniĆa.
Vinobo|oV tomtoregióneznóme rovóvinoz odrÓdHibernal/Muskat
PODMIENKY
V POISKU
farbua tażśiu
vÓńu.Najazy- KTIMATICKE
vojnoutunajśi malosvet|o-zlatistr]
Pred2'svetovou
użv stredoveku.
jemne
(ko|isstó|ej
Órovdó
eśte
hovorit
o
udrżani
ci.
Tażko
sa
V
chuti
bo|o
z
Podo|ia
ku
bo|o
olejovitć.
ovocnej
s vinórmi
vinórispo|upracova|i
V Po|,sku
ve|,a
zóvisinajmd
hrozna.
po roku1945anektovanćtif marhuIe,
sIadśie
ćerstvć
hrozno.
Vfrazn!aIko- ne,Ćikva|ity
vinórstva,
kapolskćho
rado
ktorćsas vinohradn(kmi
podpredseda
miest- odklimya poĆasia,
hol(150/o).
Paweł
Wieczorek,
Sovietskym
zvdzom).
miernepodne.
V je tu siceprechodnć
zdóraznil,
żev tomto zahróva.
ma|óWinnicaSola. nehovinórskeho
spo|ku,
Dobrńpovestmó ve|'mi
nevyspytate|'nć.
Najeseń
re- bie,aIeje jednoducho
ris,za|ożenó
v roku2005v opolu Lubelskimna regiÓnesrivinainćakov ostatnlchpolsk;ich
a pretomójrimodrćodrody
pÓde blva|ćhojab|ońovó- giónoch,
piesoćnato-hIinitej
a pretobypróvetu ma|avzniknÓtprvó je użmenejs|nka,
(s(ćasnó
Zie|ona
Góraa jejokoPoIska kratśi
Ćasnadozrievanie.
podnikuzatial'predstavujepo|,skó
vinórska
autorita
ape|ócia
ho sadu.Produkcia
'l
pri|iś |iemaj{miernejśie
Kopcovit;i
zimya viacdażd'a.
zastóvanózor,żeje eśte
|chSo|aris
r,20'l maI RomanMyś|iwiec
nieko|ko
stoIitrovroĆne.
ZieIonogórskiego
a Tarnówsosvojim
o vinórskych
apelóciach).terćnWału
VÓńa skorohovoritv Po|'sku
velmisvet|Ófarbuso żiarivlmod|eskom.
|okaIity.jemnó,intenzivna.
za najtep|ejśie
srjpovażovanć
Bian- oko|im
Jutrzenka,
Horkastó
a kys|ejśiaJehoCuveer. 2011(Hibernal,
rast|innó,
po
pestujti
predovśetk1im
interśpecisa
V
Po|iku
vÓńu.
V
tjstach
bo|o
nedozretom
hrozka,
Seyva|
b|anc)
ma|o
si|nrj
rastlinnć,
chut.Vinkosi|ne
vinasri
satvrdi,żepo|skć
pojab|kóch,
ZvyĆajne
A|- mókkć,
hruśke
a po żih|'ave.fickóodrody.
kÓstkovódochut.
chuti|o
ne a grepe.Dlhóhorkastó,
a jehońroAlkoho|117o'Dobnibo|su- kys|ó,hroznomó nizkucukornatost
koho|129o.Tótoodrodadozrievaskoro,v au- V dochutihorkastć.
odborPod|'a
vinórova nepoćetn1źch
hroz. daje s|abó.
r.201
1.S|adkó
vÓńaĆervenćho
guste,a nazyvajÓju
Mó vy- ch!Regent
Chardonnay
severu.
javinajvhodnejśia
B|anc
nikovsaodrodaSeyva|
vino.
r' 2011 na.Boloto skÓr|ahodnó
ovocnć
sokfobsahcukru.Dobr!boltieżTramini
podmienkach
patriknaj|epśim)'
dru(spridavkom
vinórstvo
v regióne,
krósne
a r4ihod- (vpo|'skfch
VÓńat|menó,
NajvdĆśie
Pó|avy
a Hiberna|u).
(jestredne
(asinai nesituovanć
budeasiHiberna|
WinnicaDomB|is. hounajvhodnejśou
nabrehuWisły,
nestó|a,
trochupo śupke,
chuthorkastó,
je tieżBianca'
a|ejejpestovanie
SIubnó
ideo b!'va- odo|nf).
hapÓdy.ĆiastoĆne
mazauja|o
Rondo kowice,v|astni8
Z ćervenlch
Iepśie
bie|evino).
je
(zatia|,vysadiIi
vinoz nejsatażkodoróba.Z ćerve.
V chu. |ó ovocnósady
4'5ha).Zameria- nóroĆnć,
farbas Ćist1im
|eskom.
r' 2011.Rubinovó
(jeve|miodoln!),
Rondo
vhodnć:
Regent
pridal
vina,
a|e
nfch
s{
NechcÓ
robit,,śt!|ovć',
drevenć
Ćipsi. Vasa nakva|itu.
tóny
ti somcitiIdrevenć
pohór.
a|etótoodroda
korenist!
buket,
mi (preńje typick1i
regionó|ne.
Jedenzo spoloĆnikov
tunajśie,
farbi|o
Krósne
'. ii"ilti,,'., !*;,,i)
SIZSXS
175
odbornó śltolstvo
je nóchy|nó
na p|eseń
sivÓa nieje odolnóvoĆi v s{ćasnosti
legó|nena trhu ponrjkaprib|iżne oznaĆenie,
a|ejehoĆ|enom
sa możestataj vimrazu),
Zweigelt
a Muscat.
Vinó- 124łrobcov.
Po|'ski
vinórinepokraĆujri
V rodin- nórz inejĆasti
krajiny'
0 ustanoveni
ape|ócie
rozfieve|mikys|!),
riv zópadnom
Polskućastejśie
experimentujń
aj nejtradicii'
najĆastejśie
sasnażi|i
rozbehnrjt
svo- mfś|,ajÓ
ibav Małopo|skim
Przełomie
WisĘ.
priuś|'achti|1ich
tvrdośijne
podnikatelskÓ
odrodóchVlfls ju nov{'ved|,ajśiu
aktivitu,
d'a|śi Zóujemo vinopritomnarastó.
,,stoja''
Vinoje pozi.
vinifera.
h|,ada|i
zmenuvo svojomżivote,
ini poćassvo- tlvnamóda'V jednejz polsk1ich
finanĆn;ich
in.
RomanMyś|iwiec
zastóvanózor,żerjzemia, jichpobytov
v zahranići
nadegustócióch
objavili vestićnlch
firiem,ktorćsa zaoberajri
tzv.a|terpestovat
na ktor;ich
sadó (speśne
vinić,sa roz- vinopresvojepotreby
a zóujmya pod.
nativnymiinvesticiami,
Poliaciinvestovali
do
prestierajÓ
juŹne
po Varśavu,
maximó|ne
po|'sklch
|eżia
VżiĆśina
vinórovnies( polnohospo- vinaza pos|ednó
śtyri
roky86 miliónovzlotlch
od liniespójajńcej
GorzówWie|kopo|ski
a Chełm dóri,a|ema|ipodnikate|ia,
ktorisavenujrj
vinór- (cca20975
600€ ) . Zmenaa prirastok
konzumó.
(spraśo.stvua snażia
LubeIski.
Vhodnóje okolieSondomierza
priemerne
5apresadit
natrhu.UĆiasav beżnej cievlnapredstavuje
oko|o57oroĆne,
- omy|,',
vó pÓdy)a |oka|ity
v t1ichto
vojvodstvóch:
do|- praximetódou,,pokus
niekedy
abso|vu- avśak
od októbra2011 do septembra
2012 hodj0
nos|iezske,
podkarpatskć'
sIiezske,
ma|opoIskć
a
krótkeśko|enia.
V PoIskupÓsobiadvajapro- notapredaja
navinórskom
trhuvzróst|a
o 11,4o/o,
podmienky
Najpriaznivejśie
sÓ v tlchto regió- fesionó|ni
eno|ógovia.
Vinórisa zhodujÓv tom, ćoo.i.stivisiaj
sozmenou
zvyk|osti
Po|iakov,
ktonoch:Nadodrze- Zie|onaGóra, Przedgórze że najvóĆśim
prob|ćmom,
pitviacvina,Śkoda,żez|at!s|ovensk!
obmedzujticim
roz- rtzaćhaj,j
je po|'skó
Sudeckie'Jura Krakowska,
PogórzeKarpac- vojvinórstva
v Po|sku,
|egis|ativa,
kto- mokjenapolskom
trhua v pohóroch
severn/ch
kie'akoajPowiś|e
5andomierskie
i Roztocze. ró stóleniejeprispÓsobenó
potrebóm
a możnos- susedov
takmernepritomn!.
podmienkach,
V po|sk1ich
Ći uż k|imatic- tiam,a takvytvóraume|ć
prekóżky
a t'ażkosti.
Za.
klch aIebo byrokratickfch,
u.irobazlatóho tia|'neexistujti
oficialne
vinórskeob|asti.
Nózov
AndrzejKalinowski
jedinezemepisnć
moku predstavuje
ve|krilnl'zvu.F|'aśkovć
vino vinórskeho
spolkuobsahuje
Fotoautor
erł*e
@
nódefr.n$
doryagt
Naśi
vinórisi uvedomujt,
żeberkva|ifikovani&
a preveczapóleni(h
mladichlhdisa
Na Strednej
odbornej.śko|e
vinórsko- ovosa 2. septembra
t.r,s|óvnostne
otvori.
v bud{enosti
neraobidu,
a pletosarozhodli
vfbornich
śtudentov
$ojhoodboru
odme. cinórskej
Iinovfśkolsk1i
rok'Sńćastou
otvorenia
bo|oodńovat'aostatnfch
tfm motivovat..
pod|,a
meńovanie
śtudentov
uvedenlchkritórii.
l4irobcov
roku
2012
sa
Zvźz
podmienky
hrozna
odmeńovania
na
nasledujrici
FinanĆnÓ
odmenu
a
materió|y
z rÓk vicepreziff
(ZVHV)rozhodo| śko|sk1i
U a vina na S|ovensku
rok,a to:
dentaZVHVIng.V|adimira
Mrvu,absolventa
śko- vyznamenani
podporova{
vinohradnicky
o prospech
a vinórsky
dorastzo
żiacia|ebożiaci |yajednóhoz naj{speśnejśich
s|ovensĘl'ch
vinó_ ovocinórskejs ve|midobr1im
Strednej
odbornej
śko|y
vinórsko
prospechom
rov,dostali:
(soŚVo)v Modre'Vlkonnóriaditelka
o ilspeśnć
Zvózu|ng.
zapojenie
sado odbornfch
sÓtażi
Katarina
Ze|inkovó
4.A,Va|ćria
Peśkovó
2.B,
Ing.Kańuchovó
Pótkovó,PhD.a riadite|,soŚVo (SoĆ,
sÓfażv rezevinića,
sritaże
a pod.)
Jarmi|a
Kintlerovó
4. A, Dominika
Kupcovó3' A,
Mgr.Zoch,dohodlirómecspoIupróce.
o Óspeśnć
zapojenie
sadojazykor4ich
o|ym. ŚtefanDemoviĆ
2.A,Katarina
Pećivovó
2.A, DaPrvó odmeńovanie
żiakov,ktorivyhove. oiód
vidDoktorik
2.A.
|i stanovenfm
o ńspeśnć
kritórióm'sa kona|ona otvozapojenie
sado śportov1ich
stit,ażi Śtudentom
a profesorom
śkoIy
że|óme
rispeśreniśko|skóho
roka201212013.
o ce|kovóangażovanost
Śtudentidożiaka(degustócie n! śko|sk1i
rok2013/2014
a teśime
sanastretnusta|iod ZVHVfinanĆnrj
odmenua novó od. firmyVinórka,pomocpri organizovani
poduja- tie pri odmeńovani
Óspeśnlch
śtudentov
aj
bornćt|aćoviny,
ktorćZvdz vyda|,Zóroveń tL tvorbaśkolskćho
propagńcia
Ćasopisu,
śko|y o roK.
.ZVHZ-FotoSośVov Modle
boIi vyh|ósenć
aj podrobnerozpracovanćv mćdióch
a pod.)
lg'$
{:iq-..- -ł. .:
ę
5 / 2013
Download

Vino severnych stt.sedov - Międzynarodowe Dni Wina