I. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu 18-21 Mart 2014
Kabul Edilen Bildiri Özetleri Listesi
Sıra
Nu.
ADI SOYADI
İŞYERİ/KURUMU
1)
Tımothy Grose
Indiana University
2)
Aynur Kadir
Simon Fraser University
3)
Arienne M Dwyer
University of Kansas
'Friends' Of Whom: Replacing Local Muslims With “Secular Saints” In
Contemporary Xinjiang
The Influence Of Ahmad Yasawi Poems On Contemporary Uyghur Culture
In Xinjiang, China
Good and evil spirits in late 19th century Tarim basin
Sıra
Nu.
ADI SOYADI
İŞYERİ/KURUMU
BİLDİRİ BAŞLIĞI
ÜLKELER
Afganistan‟daki Sovyet IĢgalinin Türk Dünyasına Etkileri
Türkiye Cumhuriyeti ve Afganistan Devleti Arasındaki Dostane IliĢkiler
Üzerine
AFGANĠSTAN
4)
5)
Kubilayhan Erman
Firoz Faozi
Raheem Hakeem
Kabil Devlet Üniversitesi
BİLDİRİ BAŞLIĞI
ÜLKELER
ABD
ABD
ABD
AFGANĠSTAN
Sıra
Nu.
ADI SOYADI
İŞYERİ/KURUMU
BİLDİRİ BAŞLIĞI
ÜLKELER
6)
Ahmet Hojam
Goethe University
A Chinese Almanac In Osman Turkic From Early 20th Century China
ALMANYA
Sıra
Nu.
ADI SOYADI
İŞYERİ/KURUMU
BİLDİRİ BAŞLIĞI
ÜLKELER
University of Shkodra “Luigj Gurakuqi
Shkoder” Albania
The phenomenon of cyber bullying in albanian context:
An explorative study of students' perceptions
ARNAVUTLUK
University of Shkodra “Luigj Gurakuqi
Shkoder” Albania
Old age in need of technology
ARNAVUTLUK
7)
8)
Gezim Dibra
Jozef Bushati
Edit Lezha
Mimoza Priku
Gezim Dibra
Jozef Bushati
Mirsada Abdurrahmani
Edit Lezha
Sıra
Nu.
ADI SOYADI
İŞYERİ/KURUMU
BİLDİRİ BAŞLIĞI
ÜLKELER
9)
Kelbizadeh Elnur
Hashim Kelbiyev
Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi
Lenkeran Devlet Üniversitesi
Iohann Schiltbergerin “səyahət kitab”i azərbaycanin naxçivan bölgəsinin
tarixi-coğrafiyasina aid mənbə kimi
AZERBAYCAN
10)
Ebulfez Amanoglu
Azerb Bilimler Akademisi Nahçivan
Kültür Dil ve Edebiyat Enstitüsü
Mevlana Celaleddin Rumi Edebi Mirasının Azerbaycanda AraĢtırılması ve
Yayını
AZERBAYCAN
11)
Ayten Abbasova
Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi
Cengiz Dağcı Romanlarının Mövzu və Ġdeya Ġstiqamətləri
AZERBAYCAN
12)
RövĢen Memmedov
Sumgayit Devlet Üniversitesi
Çocuk Hikayeleri: Konu ve Fikir Meseleleri (1970-80'li Yillar)
AZERBAYCAN
13)
Gunay Qarayev
Amea
Türk Xalqlarinin Edebiyyatinda Dag Motivi
AZERBAYCAN
14)
Ali Hasimov
Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi
Selçuklu Dönemi Azerbaycan Tarihi Romanlarında
AZERBAYCAN
15)
Tebriz Nerimanli
Azerbaycan Mimarlik ve InĢaat
Üniversitesi
Kazakistan Petrol ve Doğal Gazinin TÜRKĠYE Üzerinden Dünyaya
Pazarlanmasinda Azerbaycanin Rolü
AZERBAYCAN
16)
Vahid Adilov
Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi
Kitab-ı Dede Korkut‟ta Bir Kelimenin OkunuĢ Hatası
AZERBAYCAN
17)
Mehseti Ismayil
Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi
Gemikaya Kayaüstü Resimleri ve Sözlü Kültür Yansımaları
AZERBAYCAN
18)
Eyüp Zengin
Istanbul Üniversitesi
Hazar Üniversitesi
BarıĢ Ġçin Ortaklık Programı Çerçevesinde Azerbaycan - Nato ĠliĢkileri
TÜRKĠYE
AZERBAYCAN
19)
Gatibe Mahmudova
Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi
Türk Lehçelerinde Kelime Türetiminde TÜRKĠYE Deneyimi
AZERBAYCAN
20)
Rafig Babayev
ġule Aliyeva
Azerbaycan Milli Ilmler Akademisi
Nahçivan ve Doğu Anadolu Yörelerinde Yok Olma Tehlikesi Olan Su
Kültürü
AZERBAYCAN
21)
Ferrux Ehimov
Elvin Emrahov
Vüsal Rüstemov
Azərbaycan Milli Bilimler Akademisi
Türk Özerk Cumhuriyetleri Üzerine Bir ÇalıĢma: Yakutistan Örneği
AZERBAYCAN
22)
Elnare Aliyeva
Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi
Gramer Terimleri ve Türk Dillerinin Yazı Kuralları
AZERBAYCAN
23)
Cavad Tağiyev
Gence Devlet Üniversitesi
Petrol Gelirlerine Dayali Ekonomik Yapılanmanın “Azerbaycan Modeli”
AZERBAYCAN
24)
Asim Memmedov
Gence Devlet Üniversitesi
Coğrafyanın Gücü: Uluslararası TaĢımacılıkta Azerbaycan`ın Öngörülen ve
Önlenemez YükseliĢi
AZERBAYCAN
25)
Cihan Ağamirov
Gence Devlet Üniversitesi
Nizami Gencevi`nin 870. Yıldönümü
26)
Derya Ağca
Üzeyir Hacıbeyov Müzik Akademisi
Osmanlı Türklerinde Askeri Müzik ve Batı Müziğine Etkileri
AZERBAYCAN
27)
Ebulfez Ezimli
Nahçivan Devlet Universitesi
Türk Ruhumuzun Masal - Nağil Bütünlüğü
AZERBAYCAN
28)
Mahmudova Gatibe Çingiz Kizi
Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi
Türk Lehçelerinde Kelime Türetiminde TÜRKĠYE Deneyi
AZERBAYCAN
AZERBAYCAN
29)
Lütviyye Asgerzade
Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi
Türk Tarihinin ve Kültürünün Eski Çağlarına DönüĢ (Filozof ġair Dramaturk
Hüseyin Cavid Yaratıcılığı Üzerine)
AZERBAYCAN
30)
Leyla Kərimova
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji
Universitetinin Dissertanti
Mehmet Akif Ersoyun Yaradıcılığında Sosial Problemlərın Bədii Əksi
AZERBAYCAN
31)
Abbasova Aytac
Amea Folklor Enstitüsü
32)
Salide ġerifova
Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi
33)
Togrul Halilov
Azеrbaycan Bilimlеr Akadеmisinin
34)
Rahim Həsənov
Amea ġəki Regional Elmi Mərkəzi
35)
Həsənova Lalə Tofiq Qizi
Azərbaycan Milli Elmler Akademiyasi
36)
Lütviyye Süleyman Kizi
Asgerzade
Gülay Seferzade
Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi
Klasik Edebiyatda Türk Tefekkürü: Kendini idrak ve Kendini terk Meseleleri
AZERBAYCAN
37)
Lütviyye Asgerzade
Azerbaycan Milli Ilimler Akademisi
Acımasız Sovyetler Birliğinde Türklüğün Eski Çağlarina DönüĢ (Filozof ġair
Dramaturk Hüseyin Yarticiliği Üzerine)
AZERBAYCAN
38)
Aynur Gazenfer Kızı
Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi
39)
Ali ġamil
Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi
40)
Nuridə Novruzova
Baki Slavyan Universiteti
41)
Mahire Gayibova
Karabük Üniversitesi
42)
Nigar Isgandarova
Sumgait State University
Sıra
Nu.
ADI SOYADI
43)
Nevruz Gelenekleri
(Kelbecer Örnekleri Bazında)
«Kitab-ı Dede Korkut» («Kitab-ı Dedem Korkut Li Lisan-ı Taife-ı Oğuzan»)
Modern Azerbaycan Romanında: Roman- Mifden Roman-Antimife
Gilançay Nehri Nahçivan'ın Eski YerleĢimlerinden Biridir
Birinci Dünya Müharibəsindən Sonra Türkiyə-Azərbaycan Münasibətlərində
Gərginlik
Türk Poeziyasinin Sovet ġairlərinin Yaradiciliğina Təsiri Məsələləri
(Xəlil Rza Ulutürkün Memuarlari Əsasinda)
AZERBAYCAN
AZERBAYCAN
AZERBAYCAN
AZERBAYCAN
AZERBAYCAN
Bekir Çobanzade Kumuk Dili ve Edebiyatının AraĢtırıcısı Olarak
Doğu Türkistan ve Iran Azerbaycaninda Bağimsizlik SavaĢi BaĢarisizliğinda
Sscb-Nin Rolü
Türk Dillerinde Yemin, Emin Etmə ( Vaadde Bulunma ) Ile Ilgili Ifadelerin
Etnokulturoloji Anlami
Azerbaycan ve TÜRKĠYE 'de Meydan Gösterileri ve Halk Oyunlari Arasinda
KarĢilaĢtirmali Bazi Hususlar
Orientalisms in Mary Wortley Montagu‟s “Turkish Embassy Letters”:
Discourse on gender, class and sexuality
AZERBAYCAN
İŞYERİ/KURUMU
BİLDİRİ BAŞLIĞI
ÜLKELER
Abdurehim Rahman
Xinjiang Universitesi
Uyghur Tilida Peillarning Hal Katigoriyesi
ÇIN
44)
Tursunjan Imin
Northwest University For Nationalities
Kutadgu Bilig‟in Eski Uygur Yayzisindaki Herat Nüshasinin Dil ve Yazi
Özellikleri Üzerine Bazi Notlar
ÇIN
45)
Adina Yakup
Chinese Social Science Academy
The Living Hood And Identity Of Uyghur Musician In Beijing
ÇIN
46)
Alim Niyaz
Kuzeybati Milletler Üniversitesi
Modern Uygurça ve Kazakçadaki Isimlerin Halleri Üzerine
ÇIN
47)
Tursunay Turak
Çin Sosyal Bilimler Akademisi
Uygurlardaki Yusuf Ahmed Destani Üzerine
ÇIN
48)
Lianhua Gao
Çin Merkezi Milletler Universitesi
Ana Dili Moğolca Olanlarin Uygurca Öğrenmede Çektiği Zorluklar ve
Kolayliklar Üzerine
ÇIN
49)
Muzappar Abdurusul
Chinese Academy Of Social Sciences
Uygurcadaki Bir Kaç Kelimelerin Etimolojisi Üzerine
ÇIN
50)
Alimjan Tohti
Merkeziy Milletler Üniversitesi
Modern Uygurcadaki KiliĢ(Isim Halleri) Birikmesi Üzerine
ÇIN
AZERBAYCAN
AZERBAYCAN
AZERBAYCAN
AZERBAYCAN
51)
52)
Gülcenne Anaytulla
AyĢemgül Ali
Gayratjan Osman
Gülnar Eziz
Xinjiang Normal University
On The Medium Of Instruction In Bilingual Education In Xinjiang
ÇIN
Xinjiang Üniversitesi
Uygur Klasik ġiiriyetinde Divancilik
ÇĠN
53)
KüreĢ Tahir
XUÖ Sosyal Bilimler Akademisi
Yeni Bilimsel ve Teknik Kavramlara KarĢilik Uygurca Terimleriin
OluĢturulmasi
ÇIN
54)
Mehmet Ali Abliz
Gulnar Abliz
Çin Merkezi Milliyetler Üniversitesi
20.Yüz Yildaki Uygur Edebiyati Hakkinda Genel Bir Değerlindirme
ÇIN
55)
AbdüĢekür Mollek
Xinjiang Üniversitesi
Uygur ÇağdaĢ Edebiyatinda Ceditizm
ÇĠN
56)
Tursun Kurban
Xinjiang University
Uygur Edebiyatinda Ali ġir Nevai Etkisi
ÇIN
57)
HurĢide Abdurehim
Pekin, Merkezi Milliyetler Üniversitesi
Bilingual Education In Xinjiang Uyghur Autonomous Region ------ A Case
Study Of Kashigar Peyziawat County
ÇIN
58)
Abdumejit Kadir
Pekin, Merkezi Milliyetler Üniversitesi
An Investigation On The Social Adaptation Of Uyghur Peasant-Workers
ÇIN
59)
Hoca Niyaz Yolluğtegin
Xinjiang Aksu Maarip Ġnistitoti
Ipek Yolu Üzerinde Ünlü Bir Geçit - Bedelart
ÇIN
60)
Abduheber Sulayman
Xinjiang Normal University
Uyghur Hotan Dialect And Its Research Situation
ÇĠN
Sıra
Nu.
ADI SOYADI
İŞYERİ/KURUMU
BİLDİRİ BAŞLIĞI
ÜLKELER
Ameneh Baseri
Ameneh Baseri
Ali Korkmaz
Kültür ve Eski Iran Dili
Research On The Formation Of Markets Businesses In Silk Road Way
ĠRAN
Tahran Üniversitesi- Iran
Erciyes Üniversitesi- TÜRKĠYE
Sıra
Nu.
ADI SOYADI
İŞYERİ/KURUMU
BİLDİRİ BAŞLIĞI
ÜLKELER
63)
Alessandra Cappelletti
University Of Naples
The Spiritual Geography of The Mazar In Xinjiang. The Case Of Ordam
Padishah
ITALYA
Sıra
Nu.
ADI SOYADI
İŞYERİ/KURUMU
BİLDİRİ BAŞLIĞI
ÜLKELER
61)
62)
IRAN
TÜRKĠYE
M.A Keisuke Wakizaka
Ortadoğu Teknik Üniversitesi
The Influence Of Soviet Union On The Transformation Of Post-Soviet
Uzbekistan's Political Structure Into Pre-Soviet Traditional Sistem
JAPONYA
Sıra Nu.
ADI SOYADI
İŞYERİ/KURUMU
BİLDİRİ BAŞLIĞI
ÜLKELER
65)
Asil ġengün
Ahmet Yesevi Üniversitesi
Kırgız ve Türk Edebiyatında Anonim Halk Nazmindaki Örf-Adetle Ġlgili
ġiirler ve Onları Mukayeseli Ġnceleme ÇalıĢmalarının Gerekliliği
KAZAKISTAN
66)
Karimova Risalat Osman kizi
Türk Medeniyetinin GeliĢme Konteksinde Doğu Türkstan Kültür Tarihi
KAZAKISTAN
67)
Khadjieva Guljakhan Osman kizi
Türkiy Dölatlarning Ġktisadiy Ġntegratsiyasining Kelachak Masililiri
KAZAKISTAN
68)
Yusupov Rakhmatjan Kasim ogli
Uygur Mukhabbat Dastanlirining Türkiy Khaliklar Poeziyasidiki Orni:
Ananiviy Obrazlar Va Syujetlar
KAZAKISTAN
69)
Masimova Khalminyam Valet
kizi
Yazma yadikarliklarning Morfologiyalik Alakhidilikliri («Tavarikh-ı
musikiyun» Risalisi Asasida
KAZAKISTAN
70)
Aygül ġengün
Ahmet Yesevi Üniversitesi
Güney Kazakistan'da Halk Hekimliğinde Kurban ve Kurban Kaniyla Tedavi
KAZAKISTAN
71)
Ablet Kamalov
Center of Uyghur Studies, Institute of
Oriental Studies named after
.B.Suleimenov
Uyghur Community of Kazakhstan: past and present
KAZAKISTAN
72)
Aygül ġengün
Ahmet Yesevi Üniversitesi
Türk Topluluklarinda "Oğul" ve "Kız" Kelimeleriyle Kurulan Ġsimler
KAZAKISTAN
73)
Anarkul Salkynbay
Kazakh National University
Etimon Tubir Men Tuındı Söz Arasındagı Sabaktastık
KAZAKISTAN
74)
Gayni Dilimbetova
Ayman Alyeve
L.N. Gumilev Avrasya Ulusal
Üniversitesi
Kazakstandagı Student Jastardın Ekologialık Maselelerdi ġeĢudegi
Ekologyalık Biliktiltik
KAZAKISTAN
75)
Dinmukhamed KELESBAYEV
Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak
Üniversitesi
Türk Dünyasının Eğitim Sistemindeki Ortak Mesele: Kalite
KAZAKISTAN
76)
Aygul Sadenova
Kaznu Named After Al-Farabi
The Dialogue Discourse: The Dynamics Of Level Acquisition The Kazakh
Language
KAZAKISTAN
77)
Nurassyl Kerimbayev Nazym
Meyrman Balzhan Nurlybekova
Eurasian National University
Virtualdı Bilim Berudin Bügünü Men BolaĢagı
KAZAKISTAN
78)
Kulyay Zhaxylikova
79)
Nursulu Çetin
Kazakh National Technical University
Of After K.I.Satpayev
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası TürkKazak Üniversitesi
Tehnika Tilin Üiretuge Akparattık- Kommunıkatsıyalık Tehnonologiyanı
Koldanudın Utımdı Joldarı Jayında
Türkler Arası EtkileĢim Sürecinde Hoca Ahmet Yesevi Uluslararasi TürkKazak Üniversitesinin Rolü
64)
Center of Uyghur Studies, Institute of
Oriental Studies named after
.B.Suleimenov
Center of Uyghur Studies, Institute of
Oriental Studies named after
.B.Suleimenov
Center of Uyghur Studies, Institute of
Oriental Studies named after
.B.Suleimenov
Center of Uyghur Studies, Institute of
Oriental Studies named after
.B.Suleimenov
KAZAKISTAN
KAZAKISTAN
80)
Nursaule Akhatova
Magni Asanova
Aisa Turar
Batı Kazakistan Devlet Üniversitesi
Sırım Datulu Atımen Baylanıstı ġeĢendik Sözder
KAZAKISTAN
TÜRKMENISTAN
TÜRKMENISTAN
81)
Janagül Turumbetova
Suleyman Demirel Üniversitesi
Kazakistan‟daki Üniversitelerde Türkçe Öğretiminde KarĢılaĢan Sorunlar
KAZAKISTAN
82)
Rauan Dossymbekova
Al-Farabi Kazakh National University
83)
Nuray GüneĢ
Yunus Emre Enstitüsü
Beyimbet Maylin‟in ġuga‟nin Belgisi, Beren, Komünist RauĢan Adlı
Hikâyelerindeki Kadın Meseleleri
KAZAKISTAN
84)
Zubaida Shadkam
El-Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi
Kazak Kültürü ve Dilinde Kadın
KAZAKISTAN
85)
Dinmuhamed Kelesbaev
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası
Kazak-Türk Üniversitesi
Türki Aleminin Bilim Beru Jüesindegi Ortak Masele- Sapa
KAZAKISTAN
86)
Halil Aytekin
Kazak Türkçesi‟nde Kelime Bilgisinin Analizi ve DeğiĢimi
KAZAKISTAN
87)
S.D.Rıspanbetova
88)
90)
G.K. Abdırassılova
T.N. Ermekova
S.A. Odanova
S. Akaev
91)
J. Abitjanova
92)
N.A. Ġlyasova
93)
S.S. Ġskakova
94)
G. Muratova
95)
R.K. Ömirbekova
96)
K.K. Sadirova
97)
J.K. Otarbekova
98)
M.A. Jünisova
99)
A.K. Abdirassilova
100)
G.B. ġaikenova
101)
А. А.А.Joldasbekova
102)
А. A.B. Kashkeeva
103)
А. А. Мnajatdinovsa
104)
B.S.Sailan
105)
K.K. JılhıĢıbaeva
89)
KAZAKISTAN
Kazak Devlet Kızlar Pedagoji
Üniversitesi
Niğde Üniversitesi
Kazak Devlet Kızlar Pedagoji
Üniversitesi
Abay Kazak Devlet Üniversitesi
Kazak Devlet Kızlar Pedagoji
Üniversitesi
Abay Kazak Devlet Üniversitesi
KaĢıktıktan Okıtu Tehnologıası Arkılı 5-Sınıpta Leksikanı Okıtudın
tyimdiligi
Kazak ve Türk Dilindeki Ortak Sözler GörünüĢü
KAZAKISTAN
KAZAKĠSTAN
Türkülük Jazba EskertkiĢter – Örkeniet ÖlĢemi
KAZAKĠSTAN
Türki Tilderi Terminderinin Salıstırma Kesteleri
KAZAKĠSTAN
Orhon-Enisei EskertkiĢteri Tilindegi Metaforalardın Semantikası
KAZAKĠSTAN
Kazaktın Baata-Tilekterdegi Tildik Madeni Semantika Maseleleri
KAZAKĠSTAN
K.Jubanov Ahtöbe Milliet Universitisi
L.N. Gumilev Avrasya Ulusal
Üniversitesi
Al-Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi
Kazak Jane BaĢkurt Tilderindegi Tuıstık Ataular
KAZAKĠSTAN
Abay Jane ġıgıs Pedagogikası
KAZAKĠSTAN
Sın Esimnin Etistikpen Mengerile Baylanısuının lingvistikalık Aspektileri
KAZAKĠSTAN
K.Jubanov Aktöbe Milliet Universitisi
Kazak Devlet Kızlar Pedagoji
Üniversitesi
Kazak Devlet Kızlar Pedagoji
Üniversitesi
Kazakistan – Rusya Üniversitesi
Kazak Devlet Kızlar Pedagoji
Üniversitesi
Kazak Devlet Kızlar Pedagoji
Üniversitesi
Kazak Devlet Kızlar Pedagoji
Üniversitesi
Kazak Devlet Kızlar Pedagoji
Üniversitesi
Kazak Filolojisi ve Dünya Dilleri
Al-Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi
Kazak Devlet Kızlar Pedagoji
Üniversitesi
Habarlı Jay Söylemderdin Jasaluı (Kazak, BaĢkurt, Tatar Tilderi Negizinde)
KAZAKĠSTAN
Türki Tilderine Ortak Keybir Sözderdin ġıgu Törkini Jayında
KAZAKĠSTAN
Türki Tilderin Tarihi Dawirleu
KAZAKĠSTAN
«Abay Jolı» Romanı: Edet-Gürıp Jane Salt-Destür
KAZAKĠSTAN
Türki Alemi Jane Bukaralık Akparat Kuraldarı Maseleleri
KAZAKĠSTAN
Fariza Ongarsınova ġıgarmaları Tilinin Ulttyk Tanımdık Kyry Jane LeksikaSemantikalık Sipatı
KAZAKĠSTAN
Audarma Kızmetindegi Lingvomadini Küzrettilik
KAZAKĠSTAN
Türki Alemi Tarihı
KAZAKĠSTAN
Kazakstandıktar Katıskan Augan Sogısı: Azabı Men Zardabı
KAZAKĠSTAN
Abylai Dauiri –Kazaktardın Erligi Men Seriliginin Gasırı
KAZAKĠSTAN
ġ.ġ.Bàlihanov Tarih ve Etnoloji
Enstitüsü
L.N.Gumilev Avrasya Ulusal
Üniversitesi
Kazak Devlet Kızlar Pedagoji
Üniversitesi
L.N.Gumilev Avrasya Ulusal
Üniversitesi
Kazakstandagı AĢarĢılık Azabı: Sebebi Men Saldarı, Tarihi Taldama (Хх g.
20-30 Jj.)
KAZAKĠSTAN
Özgürlüğü Ġsteyen Er Mustafa
KAZAKĠSTAN
Kazirgı Kazak Poeziası Jane Körkemdik Maselesi
KAZAKĠSTAN
Abay Jane ġıgıstın Körkem Madenieti
KAZAKĠSTAN
F.Ongarsınova Poemalarındagı Ayel Tagdırı: Tarihi ġındik Pen Körkemdik
ġeĢim
KAZAKĠSTAN
Sanatsal Metinlerdeki Yazının Cinsiyet Yönü
KAZAKĠSTAN
Kazirgi Türki Alemi Adebietteri
KAZAKĠSTAN
Kazak Koldanbalı Öneri Negizinde Studenterdin Estetikalık Talgamın
Kalıptastıru
KAZAKĠSTAN
Kazak Tilan ġet Tili Retinde Okıtudın Keybir ErekĢelikteri
KAZAKĠSTAN
Türki halıktarının Otbasılık Terbiye Maseleleri
KAZAKĠSTAN
106)
S.О. Smagulova
107)
KuaniĢbek Botabekov
108)
S. Erjanova
109)
S. Negimov
110)
B. Kerimbekova
111)
B.K.Bazılova
112)
ġ. ġameeva
113)
R.A. Darmenova
114)
А.J. Jumagulova
115)
B. Jumakaeva
116)
S.K. Kojaeva
117)
A.A Satbekova
Z.K.Sabirova
118)
N. Sandibaeva
119)
A.A Satbekova
Kazak Devlet Kizlar Pedagoji
Üniversitesi
Kazak Dilini Türk Öğrencilere Proje Yöntemi Ġle Öğretme
KAZAKĠSTAN
120)
R. Smağulova
КIMEP
H.Gardnerdin «Multiple Intelligenz» Teoriyası– Тil Okıtuda Kreativti Adis
KAZAKĠSTAN
121)
A.U. Jamambetova
Kazak Devlet Kizlar Pedagoji
Üniversitesi
Kazak Tilin Okıtudın Belsendi ġıgarmaĢılık is-areket Negizderine Suene
otırıp Söyleu Tilin Damıtu (BastauıĢ Sınıptarda)
KAZAKĠSTAN
122)
G.T. Tügelbaeva
A.Ġskakova
S. MaĢtahova
N. Kelgenbaikızı
Kazak Devlet Kizlar Pedagoji
Üniversitesi
Keybir Ekologialık Maselelerdi Modeldeu Negizinde Kasibi Küzirettilikti
Kalıptastıru
KAZAKĠSTAN
123)
G.Ö. BaitaĢeva
N.A. Muhamedinova
Kazak Devlet Kızlar Pedagoji
Üniversitesi
Ekologyalık Terbiye Berudin Bastı Mindetteri
KAZAKĠSTAN
A.B. Meirkulova
L.N.Gumilev Avrasya Ulusal
Üniversitesi
Kazak Devlet Kızlar Pedagoji
Üniversitesi
Kazak Devlet Kızlar Pedagoji
Üniversitesi
Қазақ Бас Сəулет-Құрылыс
Академиясы
Kazak Devlet Kızlar Pedagoji
Üniversitesi
H.Dosmuhamedov Atırau Devlet
Üniversitesi
Мilli GörüĢ ve Milli Terbiye
KAZAKĠSTAN
KüreselleĢen Dünyada Türk Dünyasının Sosyal Meseleleri
KAZAKĠSTAN
Türki Aleminde Türki tildes Halıktardın Baylanısı Jane Özara KarımKatınası
KAZAKĠSTAN
Korkıt Ata Muralarındagı Ruhani –AdamgerĢilik Ogumnın Mani
KAZAKĠSTAN
Ölketanu Ġs-Areketinde BastauıĢ Sınıp OkuĢılarının Kundılık Bagdarın
Kalıptastırudın Psihologialık Jane Pedagogikalık Negizderi
KAZAKĠSTAN
SoverĢenstvovanie Prepodavania Vtorogo Ġnostrannogo Yazıka
KAZAKĠSTAN
124)
125)
P.K. Yertayeva
126)
A. E. Seidakova
127)
N.S.ġintaeva
128)
A.M. Jubandikova
129)
A.H. Hairjanova
Süleyman Demirel Üniversitesi
Kazak Devlet Kızlar Pedagoji
Üniversitesi
Kazak Devlet Kızlar Pedagoji
Üniversitesi
Kazak Devlet Kızlar Pedagoji
Üniversitesi
Al-Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi
Kazakistan
Kazak Devlet Kızlar Pedagoji
Üniversitesi
L.N.Gumilev Avrasya Ulusal
Üniversitesi
Kazak Devlet Kizlar Pedagoji
Üniversitesi
Kazak Devlet Kizlar Pedagoji
Üniversitesi
Jahandanu Prosesinde Madeni Katınastı Kalıptastırudagı Ulttık Dasturdin
Roli
Türk Dünyasında Kadın Sorunları ve Milli Değer Yargılarına Uygun Eğitim
Sistemi
Mekteptegi Oku Eksperimenti –OkuĢılardın ġıgarmaĢılık Ġs-Areketin Damıtu
Negizi
KAZAKĠSTAN
KAZAKĠSTAN
KAZAKĠSTAN
BastauıĢ Sınıp OkuĢılarınına Etnomedeni Kunduluktar Negizinde Patrıottık
Terbiye berüde Akseologiyalık Tugırının Mumkundukteri
KAZAKĠSTAN
A.K. KuruĢjanov-Köne KıpĢak Tilinin ZertteuĢisi
KAZAKĠSTAN
Kazaktardın Ulttık Dünyetanımındagı Dastürlü Pedagogikalık Madeniyetinin
Körinisi
KAZAKĠSTAN
Türki Tilderindegi Frazelogizmderdin Kognitivtik Aleueti
KAZAKĠSTAN
«Kırımnın Kırık Batırı” epopeyası Jane ġejirelik Derekter
KAZAKĠSTAN
Türki Alemi OyĢıldarının Kanattı Sözderin Edebi Janr Retinde Zerdeleudin
Naktı Maseleleri Turali
KAZAKĠSTAN
Azamattık Avyasia Akademyası
Kazak Tilindegi Kasibi Leksikanın Tarihi Negizderi
KAZAKĠSTAN
Zamanui Bilim Beru Tehnologialari Arkılı BolaĢak Pedagog Mamandarının
Kasibi Biliktiligin Arttıru Joldarı
KAZAKĠSTAN
N.A. Aliyeva
D.A. Sadıkova
Kazak Devlet Kızlar Pedagoji
Üniversitesi
Kazak Devlet Kızlar Pedagoji
Üniversitesi
Kazakstandagı TransĢekaralık Özenderdin Ekologialik Problemaları
KAZAKĠSTAN
139)
R. BEKNAZAROV
K.Jubanov Ahtöbe Milliet Universitisi
140)
S. S. KONIRBAEVA
141)
M. Bilâlova
142)
B. Nurjanova
143)
D. Sadıkoba
130)
N.S. Sailayova
A.J.Kabatova
131)
G.K. Abdirasilova
A. Kalıbai
132)
G.R. Baktyarova
133)
N.A. Janabaeva
134)
S. Sakenov
135)
L.M. Adilbekova
136)
M. ESĠMBOLOVA
137)
G.A. MURATBAYEVA
138)
147)
G. Esebiyeva
A.S. MahaĢeva
G. Esebiyeva
G.Medeuova
M.A. Sadıkova
D.A. Sadıkova
D. Akkoca
148)
Kendebai AbiĢev
149)
S.B. EġĠMBETOVA
150)
M.B.Sabır
151)
Sadenova E.
152)
144)
145)
146)
H.Dosmuhamedov Atırau Devlet
Üniversitesi
Kazak Devlet Kızlar Pedagoji
Üniversitesi ///
Kazak Devlet Agrar Üniversitesi
S.BayiĢev Aktobe Üniversitesi
Kazak Devlet Kızlar Pedagoji
Üniversitesi
Kazak Devlet Kızlar Pedagoji
Üniversitesi
Kazak Devlet Kızlar Pedagoji
Üniversitesi
Kazak Devlet Kızlar Pedagoji
Üniversitesi
Kazak Devlet Kızlar Pedagoji
Üniversitesi
Kazak Devlet Kızlar Pedagoji
Üniversitesi
Kazak Devlet Kızlar Pedagoji
Üniversitesi
Kazak Devlet Kızlar Pedagoji
Üniversitesi
Kazak Devlet Kızlar Pedagoji
Üniversitesi
Niğde Üniversitesi
Қазақтың Спорт Жəне Туризм
Академиясы
Abay Kazak Devlet Üniversitesi
Türskie Kamennıe Ġzvayania Zapadnogo Kazakistana: Na materyalah
Etnoarheologiçeskih Ġssledovani 2007 g.
Kazak Handıgı Deuiri Edebiyatındagı Kızdardı Jübaaylık Ömirge dayarlau
Maseleleri
Tarihi Dara Tulga –Arular Ömiri men Tagılımının Student Kızdardı
Aleumettik Rölderge Dayarlaudagı Manızdılıgı
KAZAKĠSTAN
KAZAKĠSTAN
KAZAKĠSTAN
JazuĢı Leksikografiyası Maseleleri
KAZAKĠSTAN
Kazakistandagı Ekologialık Turizmnin Damu ErekĢelikteri
KAZAKĠSTAN
Kızılorda Oblısının Fizikalık –Geografialık ErekĢeligi
KAZAKĠSTAN
Kazakistan Jer Astı Su Korlarının Ekologialık Maseleleri
KAZAKĠSTAN
Kazakstandagı Rekreasyalık Emdeu-Sauıktıru Resurstarın Ekonomikalık
Ekologyalık Bagalau
Kazak ve Türk Masallarında Tesbit Edilen Ortak Motifler
KAZAKĠSTAN
KAZAKĠSTAN
Kokpar, Milli At Sporundaki Tek Takım Oyunudur
KAZAKĠSTAN
Tanımdık Motivatsia-OkuĢilardin KızıguĢılıgın Arttıru
KAZAKĠSTAN
Kazirgi Türki Tilderinin Leksikalık Baylanıstılıgı
KAZAKĠSTAN
Al-Farabi Kazakh National University
Kazak Tilin Jagdayat Arkılı Mengertudin ErekĢelikteri
KAZAKĠSTAN
Otarbayeva Gaziza
Süleyman Demirel Üniversitesi
“Günümüz Kazak Kadın ġairlerinin ġiirlerinde Metamorfozun KullanılıĢı”
KAZAKĠSTAN
153)
L. N. Daurenbekova
Sulushash Salihova
155)
Kurmanalieva Akmaral
156)
Gülnar Akankızı
157)
K. N. Mamirova
M. Auezovtın “Kilı Zaman” Povesinin Uigur Tilinde Audarıluı
Cooperative Learning As A Powerful Approach In Teaching Foreign
Languages
History And Culture Of Talas
Ayelder Kukıgı Ġdeyası (Feminism) Jane Kazak Adebiyetindegi Ayelder
Obrazının Özgerisi
Dunijuzilik Tabighi Jane Madeni Muraga Kiretin Kazakstannın
KAZAKĠSTAN
154)
Nazarbayev University
Kazakh State Women‟s Teacher
Training University
Kimep University
Kazak Devlet Kızlar Pedagoji
Üniversitesi
Kazak Devlet Kızlar Pedagoji
KAZAKĠSTAN
KAZAKĠSTAN
KAZAKĠSTAN
KAZAKĠSTAN
Üniversitesi
Geografiyalık Nısandarı
ġetel Tili OkuĢılardın Aleumettik – Madeni Kuzırettilikterin Kalıptastıru
Faktorı Retinde
KAZAKĠSTAN
Türki Halıkaralık Ruhani Asıl Muralarının Tanımdık Sipatı
KAZAKĠSTAN
Kazak Dilindeki “Koyun” Kavramıyla Ġlgili Deyimlerin Etnokültürel Anlamı
Eski Hun Kaviminin Manevi Mirasinin Alkey Margulan‟ın Eserlerinde
Verilmesi
Türk Kültürünün Öğrenilmesi ve KonuĢma Becerisinin GeliĢtirilmesinde
Çizgi Filmlerin Önemi
Türk Halklari Edebiyatinin Tarihi:
Yunus Emre ve Magjan Jumabayev‟in Eserlerinde Hermeneutik Bağlanti
KAZAKĠSTAN
Hazar Denizi‟nin Coğrafi Özellikleri
KAZAKISTAN,
Türki Alemdegi Ayelder Maselesi
Kazak Jane Turik Tilderinındegi Grammatikalık Terminderdin Jasalu
Tasilderi
Kazak ve Türk Dillerinin Ses Sistemi Morphonological Olayları
ҚАЗАҚСТАН
Kazak Ethnopsycholinguistics Felsefi, Gnostik ve Etno-Psikolojik Temelleri
KAZAKĠSTAN
158)
K. J. Tursınbayeva
159)
Guldarhan Rispayeva
160)
E. K. Nurlanbekova
161)
Balkiya Kassym
Kazak Devlet Kızlar Pedagoji
Üniversitesi
Kazak Devlet Kızlar Pedagoji
Üniversitesi
Kazak Devlet Kızlar Pedagoji
Üniversitesi
Abay Devlet Pedagoji Üniversitesi
162)
Mereke Atabayeva
Abay Devlet Pedagoji Üniversitesi
163)
Gülnaz TokĢilikova
Abay Devlet Pedagoji Üniversitesi
164)
Gülnaz Satbay
Abay Devlet Pedagoji Üniversitesi
165)
Kynimjhan Abdikhalik
Gauhar Askarova
166)
C.E. Sdikova
167)
169)
D. A. Kojabayeva
Jarkinbike Suleimenova
Araylim Sarbalina
N.J.Egizbaeva
170)
Nesibeli Kurman
171)
Roza Bakbergenova
172)
G. Amirova
Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi
L.N.Gumilev Avrasya Ulusal
Üniversitesi
Abay Kazak Devlet Pedagoji
Universitesi
Kaynar Universitesi
173)
Kuralay Kuderinova.
Süleyman Demirel Universitesi
Türki Tilderi Orfologiyasına Katıstı Ortak Ustanımdar
KAZAKĠSTAN
174)
Akmaral Kurmanalieva
Talas Önirindegi Jazbalardın Tarihı Men Madenieti
KAZAKĠSTAN
175)
Shinar Kurmanbayeva
Türkçe ve Kazakçadakı Fiil Deyimlerın Semantik Grupları
KAZAKĠSTAN
176)
Aygul Sembayeva
KIMEP
S.Amanjolov Doğu Kazakistan Devlet
Üniversitesi
Kazak Devlet Kızlar Pedagoji
Üniversitesi
Kazak Ulusal Agrar Üniversitesi
Kazak Jane Türki Tilderindegi Tuıstık Ataulardın Genderlik Sipatı
KAZAKĠSTAN
Abay Kazak Devlet Üniversitesi
Kazak Toponimderinin Sözjasamdık Maseleleri
KAZAKĠSTAN
Al-Farabi Kazak Devlet Üniversitesi
Kazak Til Biliminin Zerttelu Maksatı
KAZAKĠSTAN
168)
Kazak Devlet Kızlar Pedagoji
Üniversitesi
Ahmet Yesevi Kazak-Türk Üniversitesi
Niğde Üniversitesi
Kazak Akın – JazuĢılardın ġıgarmaların AgılĢın Tili Sabagında Koldanudın
Manızı
On Symbolic Terms "White" And "Gray" In Turkic Languages
Kazak ve Türkiye Türkçelerindeki Duygusal Hâli Bildiren Deyimlerin
KullanılıĢı
Kazırgi Kazak Tilindegi Tarihi Ataular Men Terminderdin Kalıptasuı
KAZAKĠSTAN
KAZAKĠSTAN
KAZAKISTAN
KAZAKISTAN
KAZAKĠSTAN
TÜRKĠYE
KAZAKISTAN
KAZAKĠSTAN
KAZAKĠSTAN
KAZAKĠSTAN
178)
Аnar Omarova
J. Bugıbaeva
A. Imankulova
179)
S. Nurakhmet
Al-Farabi Kazak Devlet Üniversitesi
Kazak Jane Türik Poeziyasınının Ulttık ErekĢelikteri
KAZAKĠSTAN
180)
Anar Salkınbay
Al-Farabi Kazak Devlet Üniversitesi
“Diuani Hikmettegi” “Bir” Men “Bar” Tulgalarının Ugımdık Mani
KAZAKĠSTAN
181)
Guljan Tekesbayeva
Abay Kazak Devlet Universitesi
KAZAKĠSTAN
182)
Nur-Aysha Bekeeva
Kımep Üniversitesi
183)
Bekeyeva NuraiĢa
Kımep Üniversitesi
“Ademi” Konseptisinin Kazak Adebieti ġıgarmalardagı Körinisi
Dengeilik Okıtuda Jagdayattık Jatıgulardın Katısımdık Kuzırettilik
KalıptastıruĢılık Röli
Dil Öğretiminde Ulusal Kavramlar ve BiliĢsel Leksik Biriminin Önemi
184)
Shirinhan Abdieva
Kımep Üniversitesi
185)
Didaray Utenova
Kımep
186)
Rozalinda Shahanova
187)
Nurasyl Kerimbayev
188)
Nurjamal Aldabek
177)
KAZAKĠSTAN
KAZAKĠSTAN
KAZAKĠSTAN
Abay Kazak Devlet Universitesi
Öğrencilerin Vatansever Eğitimi
Jalpı Türki Aleminde Baska Tildi Okıtuda Bayandau- Jazılım Areketin
Uiretudin Tehnologiyası
Söylesu Madenieti Arkılı Kazak Halkının Ulttık Dastürin Tanıtu
Avrasya Ulusal Üniversitesi
E-Learning Okıtu Jüiesinin Tiimdiligin ArttıruĢı Faktor Retinde
KAZAKĠSTAN
Al Farabi Devlet Üniversitesi
The History Of The Cultural Connections Of The Chinesese And Turk
KAZAKĠSTAN
KAZAKĠSTAN
KAZAKĠSTAN
Abdıraımova Nurjan
People On The Silk Road Way
Gelecekteki Uzmanlara Kazak Dilini Eğitmede Devlet Stratejisi ile Milli
Değerleri Kazakistan ÇiftleĢtirmenin Değeri
TürkiĢildik Ġydeya Jäne Türki Tildes Hаlıqtаr Ädebiyetiniñ Mäseleleri
189)
Janat Dauletbekova
Kazak-Ġngiliz Teknik Üniversitesi:
190)
Nurgul Aldabek
191)
S.Jienbaeva
192)
194)
J.Baltabaeva
K.Sergaliev
Е.Asanova
M.Ġ.Orazhanova
Al Farabi Devlet Üniversitesi
Kazakh State Women‟s Teacher
Training University
Abay Kazak Devlet Universitesi
195)
G.К. Dlimbetova A.Ya. Aliyeva
196)
S.D.Rıspanbetova
197)
Mahmudova Gatibe Çingiz Kızı
Pavlodar Devlet Pedagoji Ġnstitutu
L. N. Gumilev Avrasya Devlet
Üniversitesi
Kazak Devlet Kızlar Pedagoji
Üniversitesi
Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi
198)
Bagdat Duysenov
R.B.Süleymenov ġıgıstanu Instütütü
199)
Aliya Djamambetova
200)
Salihova Sulushash
Kurmashovna,
Kazakh State Women‟s Teacher
Training University
201)
Altınaı Tımbolova
Abay Kazak Devlet Universitesi
202)
Bakbergenova Roza
Abay Kazak Devlet Pedagoji
Universitesi
203)
Rita Sultangalieva
M. Ötemisov BKMU
Kazak Dramaturgyiasındagi Kazak Ayeli Obrazınıñ Beynelenui Jane
dramadagi Psihologizm Körinisteri (JazuĢı –Dramaturg S.Balgabaev
Tuındıları BoyınĢa)
KAZAKISTAN
204)
Gulnaziya Tutelbaykızı
Ġskakova Akjoltay
MaĢtahova Sara
Kelgenbaykızı Nurbakıt
Kazak Devlet Kızlar Pedagoji
Üniversitesi
Bazı Ekolojik Problemleri Modellemeye Göre Profesyonel Yeterlikleri
OluĢturmak
KAZAKISTAN
205)
Kamak Abdikarim Orysbekuly
206)
Issanova Gulnura
Öteiboidak Tileukabulınıñ “ġipagerlik Bayan” Enbegi Ruhani
Madenietimızdıñ Asıl Kazınası
Dust And Sand Storms In Kazakhstan
207)
Kushkarova G.K
Kazak Devlet Kızlar Pedagoji
Üniversitesi
Kazakh State Women‟s Teacher
Training University
Aktobe‟s K.Zhubanov Regional State
University
193)
208)
209)
210)
Gülbähräm Mäxsum Qizi
Molotova
BeĢir Mustafayev
Аитова Нурлыхан Нуруллаевна
Ağıtova Nurlıhan
211)
Ġzbasarova Gulbanu
212)
Krıkbayeva Sara
213)
K. T. Januzakova
214)
Aslan TURLYBEK
Dinora ZHUMATAYEVA
Pavlodar Devlet Pedagoji Ġnstitutu
KAZAKĠSTAN
Ġynterbelsendi Оqıtuw Ädistemesiniñ Negizderi
Kazak Jane Orıs Tildi Publitsistikalarda Akparattık Pen Matin Mazmunımen
Syaikestik Talaptarınıñ Körinisi
JOO- da Kazak Adebietinde Lirikalık Öleñderdi Taldatudın Tiımdi Adisteri
Ecological Competence Of Kazakhstan Students In The Solution Of
Environmental Problems
KaĢıktıktan Okıtu Tehnologiyası Arkılı 5- Sınıpta Leksikanı Okıtudıñ
Tiımdiligi
Türk Lehçelerinde Kelime Türetiminde TÜRKĠYE Deneyimi
KAZAKĠSTAN
Eski KıpĢak EskertkiĢteri Jazba Madeniettin Derekközi Retinde
Kazak Tilin Okıtudıñ Belsendi ġıgarmaĢılık Ġs –Areket Negizderine Suiyene
Otırıp Tilin Damıtu
Cooperative Learning As A Powerful Approach In Teaching Foreign
Languages
Kazak Tilindegi Turaktı Tirkester Men Makal- Matelderdiñ Kuramındagı
Magınası Kungırttengen Komponentter
Kazak ve Türkiye Türkçelerindeki Duygusal Hali Bildiren Deyimlerin
KullanılıĢı
KAZAKISTAN
ġiir Üniversitesi
K.Jubanov Devlet Üniversitesi
Türik Lingvomadeni Tutastıktın Tanımdık Kırı
K.Jubanov Devlet Üniversitesi
Kazak Devlet Kızlar Pedagoji
Üniversitesi
Suleyman Demirel University
Akhmet Yassawi Ġnternational Kazakh–
Turkish University
KAZAKĠSTAN
Bilim Beruw Jüyesin Аqpаrаttıаndıruw
Connotative Peculiarities Of Color Terms In The Kazakh And The German
Languages
Mahmut KaĢgarinin “Divan Lugat At-Türk” Amgigi Va Unindiki Folklorga
Ait Materiallar
Dağlık Karabağ‟ın ĠĢgali Kapsamında TÜRKĠYE -Ermenistan ĠliĢkileri
ġarkiyat Enstitutu
KAZAKĠSTAN
XVIII G. Ressey Ġmperiyasının Ontustik – ġıgıs Sayasatçı Kazak- BaĢkurt
Baylanystar Tarihı
Türkler Dunietanımınıñ Dastürli Kiımder Kalıptasu AlgıĢarttarlari
KAZAKISTAN
KAZAKISTAN
KAZAKISTAN
KAZAKISTAN
KAZAKISTAN
KAZAKISTAN
KAZAKISTAN
KAZAKISTAN
KAZAKISTAN
KAZAKISTAN
KAZAKĠSTAN
KAZAKISTAN
KAZAKISTAN
KAZAKISTAN
KAZAKISTAN
KAZAKĠSTAN
KAZAKĠSTAN
M. Magauinnin “KıpĢak Aruı” Hikayatındagı Köne Türkilik Ruh
KAZAKĠSTAN
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin Gerçekleri
KIRGIZĠSTAN
KAZAKĠSTAN
217)
Ernazarova Gulzira
218)
T.O. AbiĢeva
219)
G.T. ĠSANOVA ġ.kyasova
220)
Baltaeva J.
Omarova A.
221)
Süleymenova Jarkınbike
222)
Sametova Janajul
223)
Erhojina ġattık
224)
Kerimbaev N. Dalabaykızı Ġ.
Kazak Devlet Kızlar Pedagoji
Üniversitesi
Kazak Devlet Kızlar Pedagoji
Üniversitesi
Missisipi Valey Devlet Üniversitesi
Kazak Devlet Kızlar Pedagoji
Üniversitesi
Kazak Devlet Kızlar Pedagoji
Üniversitesi
Kazak Devlet Kızlar Pedagoji
Üniversitesi
Abay Kazak Devlet Pedagoji
Universitesi
Kazak Devlet Kızlar Pedagoji
Üniversitesi
Kazak Devlet Kızlar Pedagoji
Üniversitesi
Kazak Devlet Kızlar Pedagoji
Üniversitesi
Avrasya Ulusal Üniversitesi
225)
G. Ömirbaeva
E.S. Sultangalieva
Kazak Devlet Kızlar Pedagoji
Üniversitesi
226)
U.T. Tölenova
Atırau Üniversitesi
227)
S. ASANBAYEVA
228)
l.N. Daurenbekova
229)
C.E. SDIKOVA
230)
К.А.Кarabayeva,
А. Т. АĢirova
231)
A.T. Tursunova
215)
216)
232)
233)
234)
235)
236)
237)
238)
RISBAEVA G.K.
RISBAEVA B.K.
Kalyeve ANAR
Duskalyeve GULJAMAL
A.Bilgeil Nüsam
A.YerĢinaЕршина
A.ġakarbekkızı
N.Baytursın
A.Bicanova
J.B. ÂĢirbekova
R. Rahmetova
Bіlalоvа Mаyğul
Jаnаt Dаulеtbеkоvа
Kаyrаt Rаy
Kudаybеrğеnоv
Nurbоl
Jumаgаliulı
Gulnara Omarbekova
Köne Türki Miyfоlоgiyasındа Kezdesetin «Umay Ana» Beynesinin
Tanımdık-Etnomedeni Sipatı
KAZAKĠSTAN
Anatomical And Morphological Features Of Medical Plants In The SouthEast Of Kazakhstan
KAZAKĠSTAN
KorĢağan Orta Men Halıktık Muzıkalık Dâstürdin Sabaktastığı
Кeybir Mikrobaldırlar Jane Su Osimdikterine Hrom Aserinin Fiziologyalık
Jane Byohimialık ErekĢelikteri
Kazakstan Jagdayındagı Ekologialık Problemalar Jane ErekĢe Korgalatın
Tabigi Aumaktar
KAZAKĠSTAN
KAZAKĠSTAN
Türki Tildes Elderdiñ Tabygat Men Ekologyalık Maseleleri
KAZAKĠSTAN
Yalın Morfemesi ve Yalın Formaleri
KAZAKĠSTAN
Bilim Beru Salasındagı Halıkaralık Baylanıstar
KAZAKĠSTAN
Türki Halıktarınıñ Ġntellektualdık Ült Kalıptastırudagı Ortak Maseleler
KAZAKĠSTAN
Ġzdenimdik Pen ġıgarmaĢılıkka Kurulgan Özdik Jumustar
KAZAKĠSTAN
Ġntegrasyalangan Oku Ortası Akparattık Bilim Beru Komponenti Retinde
KAZAKĠSTAN
KAZAKĠSTAN
Mektepaldı Dayarlık Pen BirinĢi Sınıf Arasındağı Sabaktastık Arkılı
Balalardıñ Tanımdık Dağdıların Halıptastırudıñ Joldarı
KAZAKĠSTAN
Kazak Jarnaması
KAZAKĠSTAN
М.Âuezovtin «Kilı Zaman» Povesiniñ Uyğır Tiline Audarıluı
KAZAKĠSTAN
Hazar Denizi‟nin Coğrafi Özellikleri
KAZAKĠSTAN
Grafikalık Tanba Ataularınıñ Koldanısı
KAZAKĠSTAN
J.Balasuğunnıñ "Kuttı bilik" Dastanınıñ Târbiyelik Mâni
KAZAKĠSTAN
Transition To Alternative Energy Sources - The Key To Clean Environment
KAZAKĠSTAN
Kazak Devlet Kızlar Pedagoji
Üniversitesi
Abay Devlet Üniversitesi
Türki dunyasındeki missiyonerlik sayasat
KAZAKĠSTAN
Kazak dilin katısımdık bagıtta okıtudın manızıllin
KAZAKĠSTAN
Kazak Devlet Kızlar Pedagoji
Üniversitesi
Kazak-Britanya Teknik
Üniversitesi
Таrihi Dаrа Tulgа-Аrulаr Omіrі Mеn Tаgılımının Studеnt-kızdаrdı
alеumеttіk Roldеrğе Dаyarlаudаgı Mаnızdılıgı
Mеmlеkеттіk Тіldі Oqiтu Üdеrіsіndе BolаĢаk Mаmаnnın Enтеllеktüldik
Alеuеtіn Аrттırudın Adіsnаmаlık Nеgіzdеrі
KAZAKĠSTAN
Abay Devlet Pedagoji Üniversitesi
Kаzіrğі Kаzаk Prоzаsındаgı Pоstmоdеrnistіk Іzdеnіstеr
KAZAKĠSTAN
Kazak Devlet Kızlar Pedagoji
Üniversitesi
Precedent Names And Texts Are Sources Of Background Information
KAZAKĠSTAN
Kazak Devlet Kızlar Pedagoji
Üniversitesi
Kazak Devlet Kızlar Pedagoji
Üniversitesi
Kazak Devlet Kızlar Pedagoji
Üniversitesi
Kazak Devlet Kızlar Pedagoji
Üniversitesi
Kazak Devlet Kızlar Pedagoji
Üniversitesi
Kazak Devlet Kızlar Pedagoji
Üniversitesi
KAZAKĠSTAN
Sıra
Nu.
ADI SOYADI
239)
Elvira Supataeva
240)
TaĢpolot Sadikov
241)
İŞYERİ/KURUMU
BİLDİRİ BAŞLIĞI
ÜLKELER
Russian Language In Kyrgyz Republic
KIRGIZISTAN
BiĢkek Sosyal Bilimler Üniversitesi
Ad Durum Çekim Tipleri
KIRGIZISTAN
Bayastanova Toktobübü
Kırgız Yüksek Öğretim Kurumu
Kırgız Tilindegi Sakraldık Sandar (Kognitivdik-Ssemantikalık Analiz)
KIRGIZSTAN
242)
Kambaralieva Ulkan
JoldoĢbekovna
Borborduk Aziyadagı Amerika
Üniversiteti
Kırgız Tilinde Ubakıt jana Ubakıt KatıĢtarın KategoriyalaĢtırıluu Joldoru
KIRGIZSTAN
243)
B.ġ.Usubaliev
Mahmud KaĢkari-Barskani Doğu
Üniversitesi.
Kırgız Tilindegi Enantiyosemalardın Semantikalık Tabiyatı
KIRGIZISTAN
244)
A.A.Maksutova
Mahmud KaĢgari-Barskani Universiteti
Kırgız Tilindegi Ölümgö jana Könül Aytuuga BaylanıĢtuu Tergöölör
KIRGIZISTAN
245)
Mirlanbek Nurmatov
Kırgız Türkçesindeki Deyimler Üzerinde Bir Değerlendirme
KIRGIZISTAN,
246)
Güldana Murzakulova
Türk Dünyasi Basin Tarihinde Cedidçilerin Yeri ve Önemi
KIRGIZĠSTAN
247)
Erdal AydoğmuĢ
Türkiye Türkçesi ve Kirgiz Türkçesindeki „Ġt' (Köpek) Sözcüğüyle Kurulan
Atasözleri
KIRGIZISTAN
248)
Turusbek Marazıkov
Venera Turatbek Kızı
Kırgız ve Türk Kültüründe „Anne-Baba ve Evlat‟ Kavramı Üzerine
KIRGIZISTAN
249)
Ömer ÇAKIN
Sovyet Dönemi Kırgız Gazeteciliği ve Basin Ġlkeleri
KIRGIZISTAN
250)
Aslan TURLYBEK
Dinora ZHUMATAYEVA
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti‟nin Gerçekleri
KIRGIZĠSTAN
KAZAKĠSTAN
251)
Halit AġLAR
ÇağdaĢ Kırgız Edebiyatında Tarihi Roman Türünün OluĢumu ve GeliĢimi
KIRGIZĠSTAN
252)
Cengiz BUYAR
Kırgız Tarihçiliğinin GeliĢimi
KIRGIZĠSTAN
253)
Nurzina Isaeva
Kırgız Milli Bilimler Akademisi
254)
Abdıldacan Akmataliev
Kırgız Milli Bilimler Akademisi
Cengiz Aytmatov‟un Eserlerinde Halk Kültürünün Ġdeolojik ve Sanatsal
Fonksiyonları
Çınğız Аytmаtоv Cаnа Türk Tsivilizаtsiyası
Sıra
Nu.
ADI SOYADI
İŞYERİ/KURUMU
BİLDİRİ BAŞLIĞI
ÜLKELER
255)
Salih OkumuĢ
M.A Zabit Yön
PriĢtine Üniversitesi
Ordu Üniversitesi
Kosova'da Türkçe Yayımlanan Bir Çocuk Dergisi: KuĢ (ġekil, Muhteva ve
Yazar Kadrosu Açısından Bir Ġnceleme
KOSOVA
Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Ġstanbul Üniversitesi
Gazetecilik Böl.
Kirgizistan- TÜRKĠYE Manas
Üniversitesi
Kırgız Milli Üniversitesi
Kırgızistan-TÜRKĠYE Manan
Üniversitesi
Kırgızistan TÜRKĠYE Manas
Üniversitesi
Suleyman Demirel University
Akhmet Yassawi Ġnternational Kazakh–
Turkish University
Kırgızistan-TÜRKĠYE Manas
Üniversitesi
Kırgızistan-TÜRKĠYE Manas
Üniversitesi
KIRGIZISTAN
KIRGIZISTAN
256)
Linda Grapci Kotori
Arberore Bicaj
Venera Vala
Florim Salihu
Arlinda Hyseni
University Of Prishtina
University Of Prishtina
University Of Gjakova
University Of Prizren
University Of Gjilan
The Functioning And Challenges Of In-Service Teacher Training Program In
Kosovo
KOSOVA
257)
Suzan D. Canhasi
Esin Hüdaverdi
PriĢtine Üniverzitesi
Avrupanın Güney Doğusunda YaĢayan Türkler ve Dilleri
KOSOVA
258)
Ergin Jable
Cevdet ġanli
Refki Taç
PriĢtine Üniversitesi
Yildiz Teknik Üniversitesi
Hukukçu
Kosova Cumhuriyeti Anayasasi‟nda Türk Dili Neden Resmiyetten
Kaldırıldı?
KOSOVA
259)
Irfan Morina
PriĢtina Devlet Üniversitesi
Sırp Yazarı Ivo Andriç‟in “Drina Köprüsü” Adlı Romanında
Osmanlıya BakıĢ Açısı
KOSOVA
260)
Arberore Bicaj
The Effect Of Teacher Professional Development In Raising The Quality Of
Teaching
KOSOVA
261)
TRĠNGA AZĠZĠ
University Of Prishtina „Hasan
Prishtina‟
Agim Ramadani Str.
University Of Pristina
Education Of Pupil‟s With Listening Disabilities In Kosovo
KOSOVA
Sıra
Nu.
ADI SOYADI
İŞYERİ/KURUMU
BİLDİRİ BAŞLIĞI
ÜLKELER
Ulziibayar Sodnom
Moğolistan Bilimler Akademisi Tarih
Enstitüsü
Moğolistan'dan Ġlk Bulunan Uygur Dönemine Ait Bir Mezar
MOĞOLĠSTAN
Punsag Amarmend
Moğolistan Bilimler Akademisi Tarih
Enstitüsü
Ġç Moğolistan Halk Inancinda Kurt Kültü
MOĞOLĠSTAN
Baatarkhuu Bat-Ulzii
Moğolistan Bilimler Akademisi, Tarih
Enstitüsü
Moğolistan Tuvalari Arasında Kullanılan Ok Damgası Hakkında
MOĞOLISTAN
Odsuren Dagmid
Moğolistan Kültür ve Sanat
Üniversitesi
Küresel Döneminde Moğolistan Tuvaları‟nın Kültür Hayatındaki GeliĢmeler
ve DeğiĢimler
MOĞOLISTAN
Ts. Erkhembayar,
P.Lkhagvasuren
Mongolian University Of Science And
Technology
Ministry Of Education And Science
Turkish Uigurs In Mongolia
MOĞOLĠSTAN
ADI SOYADI
İŞYERİ/KURUMU
BİLDİRİ BAŞLIĞI
ÜLKELER
Burabiye Recebova
Institute Of Language And Literature
Of The Uzbek Academy Of Sciences
Türk Edebiyatinda Söz, Kalem, Yekkalem Tipi (Nevayi “Hamse”Si ve
Abay‟ın “Nakliye Sözler” Eserleri Misalinde)
ÖZBEKISTAN
Shahnoza Yunusova
Tashkent Devlet Pedagoji Üniversitesi
Özbek Medya Reklamcilik Dili Üzerine Biçem Bilimsel Bir Ġnceleme
ÖZBEKISTAN
262)
263)
264)
265)
266)
Sıra
Nu.
267)
268)
269)
270)
271)
272)
273)
274)
275)
276)
Sıra
Nu.
277)
278)
Gulom Ismailov
Institute Of Language And Literature
Of The Uzbek Academy Of Sciences-
The Ethnocultural Features Of Numerals In Uzbek, Kazakh And Karakalpak
Phraseologıcal Unıts
ÖZBEKISTAN
Salamat Saparov
Nukus State Pedagogical Institute
Parative Research Of Adjective Phraseological Units In The English And
Karakalpak Languages
ÖZBEKISTAN
Tahir Kahhar
Özbekistan Devlet Üniversitesi
Özbek ġairi Rauf Parfi ve eserlerinin TÜRKĠYE `de Öğrenilmesi Meseleleri
ÖZBEKĠSTAN
Saadet Davlatova
Özbekistan Bilimler Akademisi Tarih
Enstitüsü.
Geleneksel Özbek El ĠĢlemeleri Sanatı ve Onun Diğer Türk Topluluklarıyla
Bağlantıları
ÖZBEKĠSTAN
Shamsiddin S. Kamoliddin
Özbekistan Bilimler Akademisi
Medallion Of Mansur Ibn Nuh: Historical Interpretation
ÖZBEKĠSTAN
Khilola Nazirova
Al-Biruni Institute
Authentication Of Anonymous Manuscripts In The Khanate Of Khiva
ÖZBEKĠSTAN
Gaybullah Babayar
Özbekistan Bilimler Akademisi
Semerkant‟ta Darbolunan Köktürk Sikkeleri Üzerine
ÖZBEKĠSTAN
Jannatkhon Asqarova
Ankara Üniversitesi
Özbekistan'daki Orta Okul Dersliklerinde Türk Sözlü Edebiyatı Öğretimi
Meseleleri
TÜRKĠYE
/ÖZBEKISTAN
ADI SOYADI
İŞYERİ/KURUMU
BİLDİRİ BAŞLIĞI
ÜLKELER
Zaki Alibaev
M. Akmullah Bashkir State
Pedagogical University
M. Akmullah Bashkir State
Pedagogical University
M. Akmullah Bashkir State
Pedagogical University
M. Akmulla BaĢkurt Devlet Pedagoji
Üniversitesi
Tika Sovremennogo BaĢkirskogo Yazıka
BEYAZ RUSYA
Vostoçnıe Epiçeskie Tradısi v Sovremennoy Proze
RUSYA
ObĢeturkskie Motivı v Hudojestvennoy Literature
RUSYA
The Linguistic Situation In Theorenburg Kazakhstan And Bashkortostan
Border Zone: History And Modernity
RUSYA
Zaki Alibaev
279)
Alia DavletĢina
Zeki Alibaev
280)
Lidiya Abubakirova
281)
Ferit Yusupov
Kazan Federal Üniversitesi
Türk Lehçeleri Ağızlarını Sistemli-Senkron Metotla Ġnceleme Denemesi
(Tatar Dili Örneğinde)
RUSYA
282)
Akhmat Suleymanov
M. Aqmullah Bashkir State
Pedagogical University
Aqmulla, A Bashkir Poet For Three Nations
RUSYA
283)
Minsylu Usmanova
M. Aqmullah Bashkir State
Pedagogical University
The Qipsaq Ethnonym Influence On The Southeastern Bashkir Lands
Toponymics
RUSYA
284)
Lidiya Abubakirova
M. Aqmullah Bashkir State
Pedagogical University
The Linguistical Situation In The Orenburg Kazakhstan And Bashkortostan
Border Zone: History And Present-Day Perspective
RUSYA
285)
Salima Tagirova
M. Akmullah Bashkir State
Pedagogical University
Building Schoolchildren‟s Motivation To Learn Bashkir As A Non-Native
Language
RUSYA
286)
Marchaba Davletshina
M. Akmullah Bashkir State
Pedagogical University
The Bashkir, Kazakh And Russian Proverbs And Sayings Concerning The
Peoples‟ Attitude To Acquiring New Knowledge
RUSYA
287)
Abdullah BoztaĢ
Alfira Foatovna Sagitova
M. Akmulla BaĢkurt Devlet Pedegoji
Üniversitesi
«Erkek» Teriminin Farkli Dil Gruplarında Kullanım ġekilleri (Rusça, Türkçe
ve Ingilizce)
TÜRKĠYE
RUSYA
288)
Rinat Usmanov
Liliya Zaynullina
M. Aqmulla Bashkir State Pedagogical
University
The Bashkir State University
The Peculiarities Of The Collocability Of Parametric Adjectives In The
Bashkir, Turkish, Russian And English Languages
RUSYA
RUSYA
289)
Elvira Rahimova
M. Akmulla BaĢkurt Devlet Pedagoji
Üniversitesi
BaĢkurtçada Çokluk Ekinin Anlam Özellikleri
RUSYA
290)
Vyacheslav Chernev
Akmullah Bashkir State Pedagogical
University
Using Speech Patterns In Teaching English Speaking Adults The Bashkir
Language
RUSYA
291)
Dinara Khisamova
M. Aqmulla Bashkir State Pedagogical
University
Contrastive Research Of Past Perfect Tense In The English And Bashkir
Languages
RUSYA
292)
Farida Yunusova
M. Aqmulla Bashkir State Pedagogical
University
Kur'an‟da ve Hadislerde At Motifleri
RUSYA
293)
Azalea Khuramshina
Pedagogical University. M. Akmulla
Сompliments In The Bashkir And Turkish Linguistic Worldview
RUSYA
294)
Daniyar Izbassarov
Bspu M.Akmullа
Associative Field Related Items In The Kazakh Language
RUSYA
Merey Yerssaiynuly Kupzhanov
M. Akmullah Bashkir State
Pedagogical University
Ortak Terminkor –Turkitanu Gılımının Jana Tınısı
RUSYA
M. Akmullah Bashkir State
Pedagogical University
M. Akmullah Bashkir State
Pedagogical University
The Notional Side Of The Bashkir Cultural Concepts In G. Gizzatullina's
Short Stories
RUSYA
The Etymology Of The Arlar Village Name
RUSYA
295)
296)
Luiza Samsitova
297)
Aushaniya Sultakayeva
298)
Guzaliya
Khaziyeva-Demirbash
Tataristan Bilimler Akademisi
Usage Of Proper Names In The Tatar And Turkish Tales.
RUSYA
299)
Feride Tagirova
Tataristan Ilimler Akademisinin Dil,
Edebiyat ve Sanat Enstitüsü
«Mutluluk» Konseptini Ġfade Eden Verbal Çareler
(Tatarca ve TÜRKĠYE Türkçesi Örneğinde)
RUSYA
300)
Ġlseyar Zakirova
Tataristan Ġlimler Akademisi‟nin Dil,
Edebiyat ve Sanat Enstitüsü
Türk Destanında Hükümdar Tipi
RUSYA
301)
Mariya Bulgarova
Nogay Dilinde Ġnsanin ÇalıĢma ve YaĢama
Faaliyeti Ġle Bağlı Olan Toponimler Hakkinda
Stilistiçeskie Osobemnnosti Proizvedenia Bulata Rafikova «Eyarlangan At»
RUSYA
Amerika‟da YaĢayan Tatar Türkleri
RUSYA
302)
P.G.Tagirova
Karaçay- Çerkes Bilimsel-AraĢtirmalar
Enstitusu
M. Akmullah Bashkir State
Pedagogical University
RUSYA
303)
Liana Rifovna Sadykova
304)
Gülnur Nebiullina
Ufa Miftahettin Akmulla Üniversitesi
BaĢkurt Edebiyatı
Türki Halklar Edabiyatında ve Folklorunda Kurt Kahramanı
RUSYA
305)
Mehdi Sherifov
A.M.Gorki Edebiyat Enstitüsü
Azerbaycan Romanlarının GeliĢim Perspektifleri Hakkında: Mifik Irsı
Anlamak
RUSYA
306)
Gülnara Abdrafikova
Rizaitdin Ġbn Fahretdin‟in Felsefi Sohbetleri
RUSYA
Stillestiçeskie Osobennosti Proizvedeniya Bulata Rafikova “Eyarlangan At”
RUSYA
Ethnic Identity Of Tuvans
The Bashkir Language In The Language System Of The Orenburg Region
RUSYA
307)
308)
309)
R. G. Tagirova
Venera Dongak
Lyubov V. Dyusupova
Ufa Ġlim Merkezi Tarih, Dil ve
Edebiyat Enstitüsü
M. Akmullah Bashkir State
Pedagogical University
Tuvan State University-Rusya
Orenburg State Pedagogical University
RUSYA
Sıra Nu.
ADI SOYADI
İŞYERİ/KURUMU
BİLDİRİ BAŞLIĞI
ÜLKELER
310)
Yiğit Sümbül
Erciyes Üniversitesi
Oğuz Atay‟in Tutunamayan Aydınlari ve Alegorik Ġsimleri
TÜRKĠYE
311)
Ahmet Aytaç
Selçuk Üniversitesi
Türk Kültüründe Keçe
TÜRKĠYE
312)
Raile Abdülvahit KaĢgarli
Istanbul Üniversitesi
ÇağdaĢ Uygur Edebiyatı ve Onun Geleceği
TÜRKĠYE
313)
Zhambul Yeraliyev
Gazi Üniversitesi
Ayak Sözünün Anlami Üzerine
TÜRKĠYE
314)
Ankhbayar Danuu
Ankara Üniversitesi
Baytara Kültünün Ortaya ÇikiĢi ve Bozkir Halk Inancinda Yeri
TÜRKĠYE
315)
Mustafa Hopaç
Ordu Üniversitesi
Abay Ġbrahim Kunanbayev ve Nurside Metafizik Algıların Analizi
TÜRKĠYE
316)
Gonca Demir
Istanbul Teknik Üniversitesi
Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/Fonetik Çözümleme Yöntem ve
Teknikleri: Ağiz AraĢtırmaları Ġçin ÖzelleĢtirilmiĢ Praat Programı
TÜRKĠYE
317)
ġayan Ulusan
Celal Bayar Üniversitesi
Tarihte Türk Kadınının Sahip Olduğu Haklar ve Anadolu Türk Kadınına
Cumhuriyetin Getirdikleri
TÜRKĠYE
318)
Feyzan Göher Vural
Niğde Üniversitesi
Orta Asya Türk Sanati Ġle Orta Asya Türk Müziğinde Yer Alan Hayvan
Üslubunun KarĢılaĢtırılması
TÜRKĠYE
319)
Ramazan Topdemir
Istanbul Üniversitesi
Türk Dünyasını Konu Edinen Altı Romanda Mekan Öğesi
TÜRKĠYE
320)
Himmet Büke
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
+La- Eki ve Çati Ekleriyle Kullanımında Türk Lehçeleri Örnekleri
TÜRKĠYE
321)
Nuriye Çelik
Niğde Üniversitesi
Bir ĠĢ Kolunun Sosyolojik Analizi: Bankacılık ve Niğde Örneği
TÜRKĠYE
322)
Sema Ağaoğlu
Niğde Üniversitesi
Aile Ġçi ġiddet Olgusunun Türk Aile Yapısına Etkileri
TÜRKĠYE
323)
Eda Karakurt
Mehmet Önder
Niğde Üniversitesi
SanayileĢme Sonrasi Türk Aile Yapisinda Meydana Gelen DeğiĢmeler
TÜRKĠYE
324)
Bülent Kara
Niğde Üniversitesi
Erken YaĢta Evliliğin Aile Kurumuna Etkileri: Niğde Örneği
TÜRKĠYE
325)
AyĢegül KuĢdemir
Bozok Üniversitesi
Fuzuli Divanındaki Arkaik Unsurlar
TÜRKĠYE
326)
Seda Kaya
Niğde Üniversitesi
Sovyetler Birliği Döneminde Azerbaycan'da Din
TÜRKĠYE
327)
Rozigül BeĢimova
Fatih Üniversitesi
Dövletmemmet Azadi‟nin Vagz-ı Azad Adlı Divanı‟nın TÜRKĠYE
Türkçesine Çevirisi ve Ġncelenmesi
TÜRKĠYE
328)
Hakan Aridemir
Dumlupınar Üniversitesi
Soğuk SavaĢ Sonrası Dönemde Karadeniz Bölgesi‟nde Güç Dengesi Sistemi
TÜRKĠYE
329)
Mehmet Turgut Berbercan
Çankırı Karatekin Üniversitesi
Ġslamiyet Etkisinde GeliĢen Türk Dili ve Edebiyatının Ġlk Eserlerinde
Peygamber Sıfatlari
TÜRKĠYE
330)
Serkan Demir
Ġstanbul Kültür Üniversitesi
Klasik Türk ġiirinde Türkçe Arkaik Kelime Kullanımı ve Arkaik Kelimelerin
ĠĢlevselliği
TÜRKĠYE
331)
Eyüp Zengin
Ġstanbul Üniversitesi
Hazar Üniversitesi
BarıĢ Ġçin Ortaklık Programi Çerçevesinde Azerbaycan - Nato ĠliĢkileri
TÜRKĠYE
AZERBAYCAN
332)
Mine Gözübüyük Tamer
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Karadeniz Teknik Üniversitesinde Öğrenim Gören Türk Dünyasına Mensup
Öğrencilerin YaĢlıya ve YaĢlılığa BakıĢ Açısı
TÜRKĠYE
333)
Abdullah KarataĢ
Niğde Üniversitesi
Çevre Sorunlarının Sınırlar Ötesi Özelliği ve Hazar Denizi Örneği
TÜRKĠYE
334)
AyĢe Duvarcı
BaĢkent Üniversitesi
Türk Dünyasının Mitolojik KuĢu Toğrul‟dan Zümrüdü Anka‟ya Yolculuk
TÜRKĠYE
335)
Abdullah BoztaĢ
Alfira Foatovna Sagitova
M. Akmulla BaĢkurt Devlet Pedegoji
Üniversitesi
«Erkek» Teriminin Farklı Dil Gruplarında Kullanım ġekilleri (Rusça, Türkçe
ve Ġngilizce)
TÜRKĠYE
RUSYA
336)
Ayvaz Morkoç
Celal Bayar Üniversitesi
Anar'in Ben, Sen, O ve Telefon” Hikayesinde Görmeden Sevmek ve Kimlik
ÇatiĢmasi
TÜRKĠYE
337)
BariĢ Aydın
Atatürk Üniversitesi
Osmanlı Dönemi Erzurum Camilerinin Mihrap ve Minber Süslemeleri
TÜRKĠYE
338)
Ahmet Ihsan Kaya
Gaziantep Üniversitesi
Kızıl Tuğ Romanında Türkçülük AnlayıĢı ve Türk Dünyasına BakıĢ
TÜRKĠYE
339)
Juliboy Eltazarov
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Orta Asya Cumhuriyetlerinde Etnik Ruslar, Rusça KonuĢan Nüfus ve Bir
Toplumsal ĠletiĢim Aracı Olarak Rusça Meselesi
TÜRKĠYE
340)
ġükrü Ünar
Gazi Üniversitesi
1923-1938 Yılları Arasında Türk Arkeolojisi
TÜRKĠYE
341)
Emine Kisikli
BaĢkent Üniversitesi
Niğde Güzel Mecmua‟nin, Türk Dünyası‟nın Sosyal Bilimler Alanındaki
Sorunlarına BakıĢı
TÜRKĠYE
342)
Halit Mammadov
Erciyes Üniversitesi
Uluslararası Bir Örgüt Olarak Türk Dili KonuĢan Ülkeler ĠĢbirliği Konseyi
TÜRKĠYE
343)
Sebiha Sedefoğlu
Ömer Kemiksiz
Muğla Sitki Koçman Üniversitesi
Abay‟in Edebî Çehresi ve Eserlerindeki Ġnsan Teması
TÜRKĠYE
344)
Yücel Can
Niğde Üniversitesi
ÇalıĢma Hayatına Girmesinin Kadının Sosyal Konumuna Etkisi
TÜRKĠYE
345)
Mihrullah Tevekkül
Niğde Üniversitesi
Qutluq Haci ġewqiyning Uygur Ceditçilik Hareketindeki Etkisi ve Yeri
Üzerinde Genel Bir Değerlendirme
TÜRKĠYE
346)
Fatih Yalçin
Bayburt Üniversitesi
Dilaver Cebeci‟nin ġiir Dili ve Coğrafyasi
TÜRKĠYE
347)
Ahmet Yurtseven
Çankırı Karatekin Üniversitesi
Xix. Yüzyılın Ortalarında ÇerkeĢ Kazasının Sosyo-Ekonomik Durumu
TÜRKĠYE
348)
Osman Arican
Bülent Ecevit Üniversitesi
Baydilda Sarnogoyev‟in “Cilkiçi Bozoy” ġiirindeki Tekrarlar
TÜRKĠYE
349)
Zeki Kaplan
Turgut Özal Üniversitesi
Orta Asya'da Su ve Önemi
TÜRKĠYE
350)
Cihan Çakmak
GaziosmanpaĢa Üniversitesi
Yalancı EĢ Değerler ve Kazak Türkçesindeki Görünümleri
TÜRKĠYE
351)
Mustafa Yasin BaĢçetin
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Hafiz-I ġirâzî‟de Türk Imgesi
TÜRKĠYE
352)
Ali Ihsan Kolcu
Aksaray Üniversitesi
Dünya'da ve Türkiye'de Cengiz Aytmatov Algısı
TÜRKĠYE
353)
Fatih Yücel
Niğde Üniversitesi
Türk Devletleri Stratejik Ġktisadi Birliği Olarak Olası Türkistan Ġktisadi
Birliği Sürecine Yönelik Gztf Analizi
TÜRKĠYE
354)
Fatma Açik
Gazi Üniversitesi
Dil ve Kimlik Bağlamında Türk Dünyası
TÜRKĠYE
355)
Nursulu Çetin
Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak
Üniversitesi
Yeni Kurulan Türk Cumhuriyetlerinde Genel Türk Tarihi Dersinin
Okutulmasi Üzerine
TÜRKĠYE
356)
Hamdi Doğan
Niğde Üniversitesi
Niğde Vilayeti'nin Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Yapısı (1925-1928)
TÜRKĠYE
357)
Gürbüz Özdemir
Çankırı Karatekin Üniversitesi
Weberyan Anlamda Türklerde Otorite ve MeĢruiyet ĠliĢkisi
TÜRKĠYE
358)
Hande Cengizelim
Cumhuriyet Üniversitesi
Ġran‟dan Niğde‟ye Göç Eden Ortadoğu Kökenli Bahai Kadınlarının Göç
Sonrası DeğiĢen Sosyal YaĢamları
TÜRKĠYE
359)
Nesrin Karaca
BaĢkent Üniversitesi
Nezihe Araz‟in BakıĢından Anadolu‟nun Kadın Erenleri
TÜRKĠYE
360)
ġaban Bayrak
Niğde Üniversitesi
361)
Salih Özkan
Niğde Üniversitesi
Ġspir -Ikizdere Çevresinde EĢkiyalik Olayları ve Ġkizdere (Kura-I Seba)‟nin
Kaza Yapılması
Yeni Fikir Dergisi‟nde Osmanlı Eğitimi; Problemleri ve Hâl Çareleri
362)
Adem Yeloğlu
Niğde Üniversitesi
Yeni Uygurcada Ak ve Kara Kelimelerinin Kullanım Alanları
TÜRKĠYE
363)
Mustafa Talas
Niğde Üniversitesi
Bilgi Toplumunda Sosyo-Kültürel EtkileĢim ve Gençlik Sorunları
TÜRKĠYE
364)
Türkan Bayer Altin
Niğde Üniversitesi
Kiliselerin Yer Seçiminde Coğrafik Faktörlerin Etkisi: Güzelyurt (Aksaray)
Örneği
TÜRKĠYE
365)
YaĢar Tokay
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Memluk Kıpçak Türkçesinde ĠĢlevsel Bir Edat: Ançaga Tigrü Kim
TÜRKĠYE
366)
Filiz Kutluay Tutar
Ahmet Turgut
Cemile Alpaslan
Niğde Üniversitesi
Yerel Kalkınmada Kooperatiflerin Rolü: Kırsal Kesimde Kadın
Kooperatifleri Örneği
TÜRKĠYE
367)
Bekir Necati Altin
Niğde Üniversitesi
Ġpek Yolu ve Coğrafi YaklaĢımlar
TÜRKĠYE
368)
Hankiz Mettohti
Anıqız Ġsmail Qarluq
Niğde Üniversitesi
Uygur YenileĢme Sürecindeki Dil AnlayıĢı
TÜRKĠYE
369)
Islam Musayev
Hakkari Üniversitesi
Azerbaycan‟da Dini Hayat ve Din Eğitimi
TÜRKĠYE
370)
Fatma Ertürk
Ege Üniversitesi
BaĢkurt Türkçesindeki –Qi / -Qu Kilä Yapısının TÜRKĠYE Türkçesindeki
KarĢilıkları Üzerine
TÜRKĠYE
371)
Handan Çelimli
Niğde Üniversitesi
Balkanlardan Anadolu‟ya Göç ve Uyum Süreci: Niğde Örneği
TÜRKĠYE
372)
Ertan Besli
Bitlis Eren Üniversitesi
Eski Türkçe Fillerin Kırım Türkçesindeki Görünümü
TÜRKĠYE
373)
Nevzat Topal
Niğde Üniversitesi
13. Yüzyil Aksaray Beyi Melik Arslan‟ın Kimliği Üzerine Bazı DüĢünceler
TÜRKĠYE
374)
Asli Çandarli ġahin
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Kültürel Kimlik Öğesi Olarak Türk Çadırı
TÜRKĠYE
375)
SavaĢ ġahin
Amasya Üniversitesi
Afganistandaki Türkmen Varlığı ve Kültürü Üzerine
TÜRKĠYE
376)
Erhan Giray
Artvin Çoruh Üniversitesi
Özbek Türkçesi Dil Durumu ve Özbek Türkçesi‟nin Konumu
TÜRKĠYE
377)
Reyhan Karkınlı
Gazi Üniversitesi
Sâbir‟in Çocuklar ve Gençler Ġçin Yazdığı ġiirler
TÜRKĠYE
378)
Mahirem Tursuntohti
Marmara Üniversitesi
Uyghurlarda Ad Koyma
TÜRKĠYE
TÜRKĠYE
TÜRKĠYE
379)
Mehmet Sait Benek
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Herodotos Tarihi'nde Ġlk Türkler: "Ġskitler"
TÜRKĠYE
380)
Ferhat Karabulut
Celal Bayar Üniversitesi
Kolhozlarin RuslaĢtırmadakı ĠĢlevi ve Cengiz Aytmatov'un Romanlarında
Kolhoz
TÜRKĠYE
381)
Abdurrahman Kolcu
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Orhan Pamuk'un Romanlariında Türkçülüğün ve Türkçülerin DeğerlendiriliĢi
TÜRKĠYE
382)
Kamil Kaya
Adıyaman Üniversitesi
Üniversite Öğrenci Evleri Üzerine Sosyolojik Bir Değerlendirme: Adıyaman
Örneği
TÜRKĠYE
383)
Nurettin Hatunoğlu
Bülent Ecevit Üniversitesi
Alim Han ve Buhara Emirliği‟nin BolĢevikler Tarafından ĠĢgal Edilmesi
TÜRKĠYE
384)
Muammer Doğan
Zülküfli Özdoğan
Aksaray Üniversitesi
Aksaray Milli Eğitim Müdürlüğü
Kırgız Türkçesinin Bazı Yazım Özellikleri ve Bunun Türkiye Türkçesindeki
Görünümleri
TÜRKĠYE
385)
Bayram Polat
Niğde Üniversitesi
Türk Kültüründe AteĢle Ġlgili ĠnanıĢlar (Çiftlik Ġlçesi ve Çevresi Örneği)
TÜRKĠYE
386)
Taha Bahadir Saraç
Burcu Berke
Niğde Üniversitesi
Döviz Kuru Oynakliğinin Fiyat Düzeyine Yansıma Etkisi: TÜRKĠYE Ġçin
Sektörel Bir Analiz
TÜRKĠYE
387)
Sami Baskin
GaziosmanpaĢa Üniversitesi
Türk Sözlükçülük Geleneği ve Kamus'ul-Ervam Fi Nizami'l-Kelam
TÜRKĠYE
388)
Haci Murat Arabaci
Dumlupınar Ünversitesi
Kırım Tatarlarının Vatana DönüĢ Mücadelesi ve Türkiye 'nin Rolü
TÜRKĠYE
389)
Zhanuzak Alimgereyev
Niğde Üniversitesi
Türk Muhacir Edebiyatında "Milli Türkistan" Dergisi
TÜRKĠYE
390)
Kemal Polat
Atatürk Üniversitesi
Kırgız Türkleri‟nin Gündelik Hayatında Gelenek ve Halk ĠnanıĢlarının Rolü
TÜRKĠYE
391)
Maimaitiaili Tuerdi
Yıldız Teknik Üniversitesi
Problems And Counter-Measures In Human Resource Management
Concomitant Food Network In The Silk Road Within The Route From
Uighur To Turkey
TÜRKĠYE
392)
AbdureĢit Jelil Qarluq
Niğde Üniversitesi
Günümüz Uygur Toplumunda Gençlik Sorunları
TÜRKĠYE
393)
Ali Güler
Mevlana Üniversitesi
Türk Dünyasi Ġle Bilimsel ÇalıĢmalarda Etik Kaygılar
TÜRKĠYE
394)
Melek Tufan
Elmas Elhan Özus
Filiz Erden
Selçuk Üniversitesi
Ġzmir‟de YaĢayan Makedonya Göçmenlerinin Geleneksel Giysileri
TÜRKĠYE
395)
Emin Selamoğlu
AraĢtırmacı Gazeteci
396)
Erdinc Tutar
Okyay Ucan
Madina Suleimenov
Niğde Üniversitesi
397)
Gül Banu Duman
Bülent Ecevit Üniversitesi
Günümüz Kırgız Türkçesinin YaĢadiığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri
TÜRKĠYE
398)
Süleyman ġavli
Ceren Günbatar
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Van‟ın Edremit Ġlçesi Örneğinde Dinsel Bir Ritüel Aracı Olarak Helvanın
(Un Helvası) Toplumsal ĠĢlevine Antropolojik Bir YaklaĢım
TÜRKĠYE
399)
Saim Sakaoğlu
Selçuk Üniversitesi
Anadolu ve Türkmenistan‟da TaĢ Kesilen
Buğday Yığınları Üzerine
TÜRKĠYE
TaĢrada Modernite GiriĢimi (1950-1958) (YeĢil Bor Gazetesi ve Bor Gençlik
Derneği)
Customs Union Within The Eurasian Economic Community (Eurasec):
Common Currency And Perspectives And Limitations In Common Monetary
Policy.
TÜRKĠYE
TÜRKĠYE
400)
Tanju Ozanoğlu
Kültür ve Turizm Bakanliği
401)
Mutellip Iqbal
Ġstanbul Üniversitesi
402)
Dilrabo Abdazimova
Niğde Üniversitesi
403)
Aybuke Betul Kiymaz
Düzce Üniversitesi,
Makedonyada YaĢayan Yürük Türklerin Geleneksel Müzik Yapilari Oyunlari
ve Bu Konudaki DeğiĢimlerin Ġncelenmesi
The Reshaping Gender Perspectives Of Uyghur People After Establishment
Of Prc
Gençliğin SosyalleĢmesinde Atasözlerinin Önemi, Türkiye Türkçesi ve
Özbek Türkçesi Atasözleri Arasındakı Benzerlikler
“Kutadgu Bilig‟de Yer Alan Dua ve Beddua Tabirleri”
404)
Mahire Mahmut
Ankara Üniversitesi
Doğu Türkistan‟da Çevre Sorunları ve Çözüm Yöntemleri
TÜRKĠYE
405)
Duygu Akkoca
Niğde Üniversitesi
Kazak ve Türk Masallarında Tesbit Edilen Ortak Motifler
TÜRKĠYE
406)
Murat Orhun
Istanbul Bilgi Üniversitesi
TÜRKĠYE
407)
Münür Erten
Dicle Üniversitesi
408)
Emin Akin
Akdeniz Üniversitesi
409)
Ali Asker
Karabük Üniversitesi
410)
Atiye Nazli
Hitit Üniversitesi
Uygur Türkçesi Ġle Özbek Türkçesinin KarĢılaĢtırılması
Ortaöğretimde Çocuklarımıza Türkçemizin Dilbilgisini Eksik ve YanlıĢ
Öğretiyoruz
Bağımsızlık Sonrası Kırgızistan'da Kamu Hizmeti Yayıncılığının DönüĢümü
20. Yüzyılın 30‟lu Yıllarında Dağistan‟da Türkçenin Etkisi ve Toplumsal
Hafıza Açısından Önemi
Türk Dünyasında Geçen Ortak Bir Masal: Hirizva Güzeli
411)
Derya Özcan
Ayhan Doğan
Erdal Bay
UĢak Üniversitesi
Iyrangayip-ġah Gabbas Destanindaki Olağanüstülükler Üzerine
Türk Dünyası VatandaĢlığı Programı GeliĢtirilmesi ve Etkililiğinin
Değerlendirilmesi
TÜRKĠYE
413)
Ibrahim Arslan
Ali Korkmaz
Erciyes Üniversitesi
EskiĢehir 2013 Türk Dünyası Kültür BaĢkenti Türk Dünyası Gazetelerinin
Analizi
TÜRKĠYE
414)
Bekir KocadaĢ
Mahmut Gürsoy
Adiyaman Üniversitesi
Sosyoloji Öğrencilerinin Aile Ġçi ġiddet Algılarının Belirlenmesi
TÜRKĠYE
415)
Zeki Kaymaz
Ege Üniversitesi
416)
Gülsüm Öztürk
Çankiri Karatekin Üniversitesi
417)
419)
Melda Özdemir
Ameneh BaseriAli Korkmaz
Mevlüt Gültekin
Gazi Üniversitesi
Tahran Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Niğde Üniversitesi
420)
Faruk Çolak
Niğde Üniversitesi
421)
Eebubekir Güngör
Bozok Üniversitesi
412)
418)
Gaziantep Üniversitesi
Ġbni Mühenna'nin Sözlükçülük AnlayıĢı Hakkında Bir Ġnceleme: Arapça
DıĢındakı Kelimelerle Düzenlenen Madde BaĢlari Örneği
Asya Tarihi, Kumuk Türklerinin Kültürü,Tarihi Seyirleri ve Kıpçak
Türkleriyle Kültürel EtkileyiĢimi
TÜRKĠYE
TÜRKĠYE
TÜRKĠYE
TÜRKĠYE
TÜRKĠYE
TÜRKĠYE
TÜRKĠYE
TÜRKĠYE
TÜRKĠYE
TÜRKĠYE
TÜRKĠYE
Türk Deri Sanatinda ĠĢleme Tekniği Ġle YapılmıĢ Ürünler
TÜRKĠYE
Research On The Formation Of Markets Businesses In Silk Road Way
IRAN
TÜRKĠYE
Kırgız Türkçesinde Sıralama Bağlaçları
Orhun Vadisinden Anadoluya Mezar TaĢı Sözleri Bağlamında Bor Arısoy
Mezarlığı
Kirgizlarin Ilk Modern Tarihçisi Osmonaali Sidikuulu ve Tarih-i Kırgız
ġadmaniye Adlı Eseri
TÜRKĠYE
Trakya Üniversitesi
Gagauz ġiirinde Anadil ve Anavatan Temlerine Genel Bir BakiĢ
TÜRKĠYE
Hitit Üniversitesi
Çorum'da Eski Türk Izleri
TÜRKĠYE
TÜRKĠYE
TÜRKĠYE
TÜRKĠYE
423)
Aynur Özgür
Cengiz Tusgil
Mücahit AkkuĢ
424)
Saime Selenga Gökgöz
Hacettepe Üniversitesi
425)
Ġbrahim MaraĢ
Ankara Üniversitesi
426)
Elmira Salkarbekova
Niğde Üniversitesi
T.C BaĢbakanlık Cumhuriyet ArĢivi'nde Türkistan-ġarkistan Siyasi Evrakı
Tatar Medreselerinin Ortaya ÇıkıĢı ve Islah-ı Medâris: Hüseyin Feyizhânî ve
Abdullah Bubi
Misyonerlik, MankurtlaĢma ve Türk Gençliğinin Durumu
427)
Hatice Ġçel
Niğde Üniversitesi
Türk Dünyası Folkloru Bağlamında Ortak Bir Bilmece Metninin Ġncelenmesi
TÜRKĠYE
428)
Nesrin Canpolat
Niğde Üniversitesi
Mutluluğun Sihirli Formülü: Tüketim
TÜRKĠYE
429)
Nezih Tatlican
Süleyman Demirel Üniversitesi
Tarihsel ġahsiyetten Mitik ġahsiyete DönüĢüm: Edigey Örneği
TÜRKĠYE
430)
Muhit Tölegenov
Erciyes Üniversitesi
Kissa-Sul Enbiya‟ Eserinin Kazak Manevi DüĢüncesinin OluĢmasindaki Yeri
TÜRKĠYE
422)
TÜRKIYE
TÜRKĠYE
431)
Nuraddın Sadikov
El-Farabi Kazak Milli Üniversitesi
„Muhaceret Türkistan Edebiyati‟ ve Macit Aytbayev
TÜRKĠYE
432)
Feyyaz Oğlakçi
Oğuz Kağan ve TüreyiĢ Destani Örneklerinde Türklerde Kurdun Kutsalliği
TÜRKĠYE
433)
Mikail Yusufov
Mustafa Latıf Emek
Özerk Cumhuriyetlerde Devlet BaĢkanlarinin Yetki Kullanimina IliĢkin Bir
TartiĢma:Nahçivan Örneği
TÜRKĠYE
434)
Hikmet KoraĢ
TÜRKĠYE , Ilahiyet
Azerbaycan Cumhuriyeti Istanbul
BaĢkonsolosluğu
Ġktisadi Kalkinma ve Sosyal
AraĢtirmalar Derneği
Niğde Üniversitesi
435)
Tülay Öcal- Saliha Eryiğit
436)
Mehmet Emin
437)
TÜRKĠYE
Niğde Üniversitesi
Mehemmedimin Obulkasimov'un ġiirlerinde Türklük Algisi ve Milli Kimlik
Konya‟da ġehirleĢmenin Meram Bağ ve Bahçeleri Üzerine Olumsuz
Etkisinin Coğrafi Ġncelemesi
Karaçadağ Türkmenlerinde Gelenek ve InaniĢlar
Eesme ÖzdaĢli
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Türk Kadin Hareketinin Öncüsü: ġefika Gaspirali
TÜRKĠYE
438)
Abdrasul Isakov
Ankara Üniversitesi
Kirgizlarda ve Moğollarda Ölüm ve Ölü Gömme Merasimi
TÜRKĠYE
439)
Oktay Yivli
NevĢehir Haci BektaĢ Veli Üniversitesi
TÜRKĠYE
440)
Özgür ErakkuĢ
Milli Eğitim Bakanlığı
441)
Jannatkhon Asqarova
Ankara Üniversitesi
Türk Kısa Öyküsü Ġçin Tipoloji Önerisi
Okulda Değerler Ediniminde Türk Dünyasında Alternatif Okul
YaklaĢımlarına Duyulan Ihtiyaç
Özbekistan'daki Orta Okul Dersliklerinde Türk Sözlü Edebiyatı Öğretimi
Meseleleri
442)
Hülya Üründü
Mustafa Talas
Elvan Yalçinkaya
Niğde Üniversitesi
443)
Elvan Yalçinkaya
Niğde Üniversitesi
444)
Ardahan Üniversitesi
447)
Mayrambek Orozobaev
Hüseyin Bayram
Derya Kahvecioğlu
Jarkinbike Suleimenova
Araylim Sarbalina
Fatih BaĢbuğ
448)
Vugar Ġsmayılov
Turgut Özal Üniversitesi
449)
Semih Çelik
Ġstanbul Aydın Üniversitesi
450)
Fatih Ġmat
451)
452)
445)
446)
Niğde Üniversitesi
Niğde Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
DeğiĢim Programlarında Kadın Olmak (Niğde Üniversitesi Kadın Öğrenciler
Örneği)
Türkiye Ġle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti‟nde Okutulan Sosyal Bilgiler
Ders Kitaplarındaki Türk Dünyası Konularının KarĢılaĢtırılması
Kırgızlarda Hayvan Kesimi ve Ġkramı Sırasında Yapılan Bazı Örf- Adetler
Türk Dünyasının GeliĢmiĢ Coğrafyalarından Ġkinci Bakü Bölgesi:
BaĢkurdistan Türk Cumhuriyeti
Kazak Jane Turik Tilderinındegi Grammatikalık Terminderdin Jasalu
Tasilderi
Ressam Mehmet ġirzad‟in Eserlerinde Türk Dünyası
TÜRKĠYE
TÜRKĠYE
TÜRKĠYE
TÜRKĠYE
/ÖZBEKISTAN
TÜRKĠYE
TÜRKĠYE
TÜRKĠYE
TÜRKĠYE
TÜRKĠYE
KAZAKISTAN
TÜRKĠYE
TÜRKĠYE
Kastamonu Üniversitesi
Soğuk SavaĢ Sonrası ABD‟nin Kafkasya Politikası
Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri Arasındaki Kültürel EtkileĢimde Sanatçı,
Televizyoncu ve KöĢe Yazarı Kimlikleriyle BarıĢ Manço Modeli
Azerbaycan‟da Eko Turizme Yeni Bir Alternatif: Çamur Volkanları
Kubilay Kolukırık
NevĢehir Üniversitesi
Bir Türk Müzikoloğu Olarak Abdülkadir Merağinin Türk Müziğine Katkıları
TÜRKĠYE
AyĢen Koca- Ergün Koca
Zirve Üniversitesi
Kırgız Edebiyatı‟nın Yunus Emre‟si Nurmoldo
TÜRKĠYE
453)
AyĢen Koca- Ergün Koca
Zirve Üniversitesi
TÜRKĠYE
454)
Hakan Erkaya
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi
455)
Alimcan Buğda
Sütçü Ġmam Üniversitesi
Kırgız Türkçesi‟ndeki Batalar (Dualar) ve Bataların Semantik Grupları
Sungurbey Cami ve Bünyan Ulu Cami Taç Kapılarının Plastik Değerler ve
Dönemsel Yönleri Bakımından Değerlendirilmesi
Ġslam Dünyasındaki Yeni Ġslamî Fikir Akımları ve Uygur Müslümanlarına
Olan Etkileri
456)
Zuhal BAġBUĞ
Milli Eğitim Bakanlığı
457)
Sami KILIÇ
Fırat Üniversitesi
458)
Botagoz Sazayeva
Niğde Üniversitesi
Türk Halk ĠnanıĢlarının TeĢekkülünde
Tarih-Coğrafya-Din Etkisi
Kazak Aydını Ibıray Altınsarin‟ın Kazak Eğitimindeki Yeri ve Etkisi
459)
Erdal Aksoy
Filiz Meltem
Erdem Uçar
Gazi Üniversitesi
Erdebil Tekkesinin Anadolu‟daki Türkmen AĢiretleri Üzerindeki Etkisi
TÜRKĠYE
NevĢehir Hacı BektaĢ Veli Üniversitesi
Eski Türkçe ve Batı Türkçesinin Etkisinde Bir Doğu Metni: Gedayi Divanı
TÜRKĠYE
460)
1990‟lardan Günümüze Türkiye ‟de
Türk Dünyası Sanatçıları Sergileri ve Eserleri
TÜRKĠYE
TÜRKĠYE
TÜRKĠYE
TÜRKĠYE
TÜRKĠYE
TÜRKĠYE
TÜRKĠYE
462)
Kemal Ġbrahimzad
Samettin BaĢol
Hacı Hasan Çetin
463)
Lokman Zor
Niğde Üniversitesi
Kazakistan Sinemasi‟nda Yeni Dalga ve Rashid Nugmanov Filmleri
TÜRKĠYE
464)
Abbas Karaağaçli
Giresun Üniversitesi
Orta Asya Devletlerinde KarĢılaĢtırmalı Yasama-Yürütme ĠliĢkileri
TÜRKĠYE
465)
Selim KarakaĢ
Giresun Üniversitesi
Erken Dönem Orta Asya Türk Ekonomik Hayatinda Ticaret
TÜRKĠYE
466)
Sabırbek Börübayev
Sakarya Üniversitesi
TÜRKĠYE
467)
Kasım TATLILIĞLU
Bingöl Üniversitesi
468)
Kadir ÖZTAS
Selchuk University
469)
Ensar GÖÇMEZ
NevĢehir Mesleki Eğitim Merkezi
470)
Arif Çiçek
ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ
471)
Cengiz KarataĢ
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
''Nehcü'l-Feradis'' te Zaman Eklerinin Kırgız Türkçesinde Ġzi
Türkiye Cumhuriyeti Ġle Türki Cumhuriyetler ve Akraba Topluluklarının
Engrasyonunda Milli Kimlik ve Milli ġuur Algısının Önemi Üzerine Genel
Bir Değerlendirme
A New Destination To Belief Tourism: Ahmet Yesevi Tomb And Turkistan
Göç ve Kültürel Süreklilik Bağlamında Afgan Özbeklerinde Ölümle Ġlgili
ĠnaniĢ ve Ritüeller
Kurumlar Sosyolojisi Açısından Orta Asya Türk Toplumlarında Aile
MeĢrutiyet Dönemi Fikir Hareketlerinin Türk Dünyasındaki Ġzlerine Bir
BakıĢ
472)
Mehmet Emin Yilmaz
Asır Proje Restorasyon Mimarlık
Bulgaristan Hacioğlu Pazarciği‟nda (Dobriç) Türk Mimarisi
TÜRKĠYE
473)
Yonca Anzerlioğlu
Hacettepe Üniversitesi
Türkiye‟nin DıĢ Politika Prensipleri
TÜRKIYE
474)
Mustafa Yılmaz
Hacettepe Üniversitesi
Türkiye‟nin Büyük Öğrenci Projesine Genel BakıĢ
TÜRKIYE
475)
Yasemin Doğaner
Hacettepe Üniversitesi
TÜRKIYE
476)
Ziya AvĢar
Niğde Üniversitesi
477)
Orhan çeltikci
Antalya
478)
Kazım PaydaĢ
Harran Üniversitesi
479)
Efkan Uzun
Niğde Üniversitesi
480)
Yeliz Okay
Ġstanbul Üniversitesi
Türkiye‟nn Türk Dünyasıa Yönelik Faaliyetleri
Çağatay ve Osmanlı Sahası Divanlarına Göre Türk Mitolojisindeki Umay
Ana Motifi
Türk Dünyasının Unsurlarından ÇuvaĢ Türkleri Ve Halk ĠnanıĢları
Timurlular ve Ak-Koyunlu, Kara-Koyunlu Türkmenlerinde KengeĢ Meclisi
( MeĢveret Dîvânı)
Ahmet Cevdet PaĢa‟nın Gözünden Türkistan ve Hindistan‟da Emperyalist
Rekabet
Türk Dünyasının Türk Yurdu Dergisindeki Yansıması (1911-1918)
481)
Nuray Erdoğan
Niğde Üniversitesi
Orta Asyada Çevre ve Su Sorunları
TÜRKIYE
Sıra
Nu.
ADI SOYADI
İŞYERİ/KURUMU
BİLDİRİ BAŞLIĞI
ÜLKELER
482)
Irina Yuzvyak
Ukrayna Milli Bilimler Akademisi
Türklük ve Hristiyanlik; Gagavuz Dini Terminolojisi Üzerine Dil
AraĢtırması
UKRAYNA
483)
Ġryna M Dryga
Ukrayna Milli Bilimler Akademisi
Slav Dünyasının Sınırlarında Oğuzlar
UKRAYNA
Sıra
Nu.
ADI SOYADI
İŞYERİ/KURUMU
BİLDİRİ BAŞLIĞI
ÜLKELER
484)
Bağdagül Musa
Ürdün Üniversitesi
Türkçe Öğreniminde Yalancı Yapısal EĢdeğerlilik
ÜRDÜN
461)
GaziosmanpaĢa Üniversitesi
Rükel'de Bulunan Türk-Ġslam Eserleri
TÜRKĠYE
Kazakistan Kültür Derneği
Kazakistan‟ın Bağımsızlık Dönemi Kazak-Türk Dini ĠliĢkiler
TÜRKĠYE
TÜRKĠYE
TÜRKĠYE
TÜRKĠYE
TÜRKĠYE
TÜRKĠYE
TÜRKĠYE
TÜRKIYE
TÜRKIYE
TÜRKIYE
TÜRKIYE
Download

Kabul edilen bildiri listesi için tıklayınız.