ILCESECIMKURULUBASKANLIdINA
KOYULHISAR
Ikemiz
BaSkanhglna/M的貼rl噂Hne bagll
0kuluOgretmeniolarakg6revyapmaktaylm・7Haziran2015Pazarg軸yapllacakolan25.
D6nemMilletvekiliGenelSeeimindeIlCemizsandlkkurullarlndag6revalmakistiyorum・
Gere雪inibilgilerinizearzederinl.
../04/2015
(Adl−SoyadLImzasl)
ADRES/GOREVYERI :
Ogretmeni/Memuru
T.C.KimlikNumarasl
TelefbnNumarasl(Cep):.…..………...
+鱗
l ノFR 獣 亳9В ュ 棉( 「 ネ メ ネ メ *リ 86r r * X 「 ト *リ メ 〇、 g
N 蕎 ○ 【エi b 獣 ネ 「 B 「 4「 R ネ4s ?「 B R ワr *メ Z S=) を i∋ 讐 80 巨○ ○ ∽〃 u 塞 く 儡 誰魯 韓 「 l
l● i 董 〇 日i l 處2 ク イ B u" V B
ネ5" X / 2 9?ゥ│「 ハb 鰓 2 ソ 000 調合 韓 I l i
音調乙亦 ツ
[■.賀 親 電∽ 刪ー Lr) N ネ ィ ク ク イ ン" 6
S Z ■< > 之 ヰ〕 > 塞 き○ ○ ネ,H," -ツ h x xィイ I ツ ィ ク イ r ( テ x ツ オB 「 B *ヤB ィ ク x x イ It ツ 8. H " ク*イ Y 2 h
乙 ●〇〇 〇〇 日 を ○ ∽ 臼 田 は1 ●H J S 日 昌 ト寸 ・賀 田 b
書 く壬 く す ○ ∽ 〇 日 ・く
○細 島 ■く >○ ○ ∽ 喜■ 合 1< l
S .誓 書 ま ●窃 ●〇〇 〇〇 日 Z e ∽ 讐 因 am 唐 B 2 H爾 「 B 爾 リr 2 披 ヒ 「 ( 「 ネ
B m2 「 yB 覆 J イ
「メ H" 2
賀 ∽ 重 く ○○ 亀○ 「
艶
‘
串営 ●≡… ‘三三 〇;〕 暑Z 凵シ) ● ぐrl N 冤′) ●n N
Z S L) 畠 1< 又
イ T「 イ
Sm ∽‘コI 三三き 婁墓
l
‘志 田 ;{ > 塞 き0 くつ 剳L 青 く糟 ,。さ4 (真 毒 >ヽ es 出 し■ くも ∽ ●r“1● ,」雪 盲 ○ ‡∠ 剳 盲 c 。さ4 c 毒‘ >ヽ くさ 慶 事○ (真 ∽ ○○ _喜 ▼““〇°1 :ゴ >ヽ ○ 出 ●\、l
;⊃’書家全日⊃毒害ト串●H1<
e 弓 ∽ 凵Z一一I
○ ち ∽ 劍
X
x耳
●
○
乞
〇一〇
ネ
2
菓
●∽
i}
T.C.
KOYULHISARKAYMAKAMLIGI
IlGeYazIISleriMnd軸1堕n
GUNLU
Sayl:89016615−516−1792
31/03/2015
Konu:PersonelveAraCListesi
KOYULHISARILCEMILLIEGITIMMUDURLUGUNE
IIgi:KoyulhisarIlCeSeeimKuruIuBaSkanlIglnln30.03.2015tarihve40saylllyaZISl.
IlCemizSeCimKuruluBaSkanllglnlnilgiyazISIVeYuksekSeeimKuruluBaSkanllglnln
31・01・2015tarihvelOOsaylllKararldogrultusunda,7Haziran2015Pazargunnyapllacak
Olan25・D6nemMilletvekiliGenelSeeiminedeniyle;
25D6nemMilletvekiliGenelSeClminde,298saylllKanun−un22・maddesigereglnCe
Sandlkkurullarlndag6revyapacaklarlnbelirlenmesiamaclyla;
1)YasamPmeClisiveyayerelidareseeimlerindenbirinesiyasipartiaday101arak
katllmamlSVeIlCemizdekamukurumvekuruluslardag6revyapan(Askeripersonel,Zablta
amirvememmlarlhariC)t血personelinT・C・KimlikNumaralarl,advePOyadlarl,g6revyeri
VennVanlarlilegmcelceptelefbnlarlnllCerirbirSekilde,PersonelIsimListesininekte
g6nderilenForm−16meglne uygunOlaraktanzimedilmesi,
2)KamukurumvekuruluSlarlndag6revyapanpersoneldensandlkkurullarlnda
g6revalmakisteyenlereaittaleplerinekteg6nderilendilekee6rneglneuyguntanZim
edilmesivedilekeelerinilgilikurumlartarahndanlistelerilebirlikteIlCemizSeeimKurulu
Baikanllglnag6nderilmeknzereKaymakamllglmlZag6nderilmesi,
3)ilCemizSeCimKuruluBaskanllgltaraflndang6revlendirileceksandlkkurulubaskan
Venyelerinig6revyerlerineg6t軸p一getirmeknzereIlCemizkamukurumvekuruluslarlnda
mevcutaraelarlnVeSOfbrlereaitbilgilerinAraeVeSof6rListesiForm−26rnegineuygun
Olaraktanzimedilmesi,
4)IlCemizdesandlkalanlarlnlnOkullarlmlZdaoluSturulacaglndan,MilliEgitim
Mndtlr1時nnceIleemizokullarlndag6revliyardlmClhizmetlerkadrosundaCallSanPerSOnel
bilgilerininekteg6nderilenHizmetliPersonelListesi(OkullardaG6revli)Form“36megine
uygunolaraktanzimedilmesi,
KurumlarcaWORDortamlndatanzimedilecekPersonelisimListesi(Form−1),AraCVe
SofbrListesi(Form−2)・OkullardaG6revliHizmetliPersonelListesinin(Form−3)cdve
OnayllelktlSlilebirliktevesandlkkurullarlndag6revalmakisteyenlereaitdilekCelerin
isetaleplitaraflndanimzalananasl16meglnlnenge902Nisan2015Persembegunumesai
bitiminekadarKaymakamllglmlZag6nderilmesi,herhangibirgecikmeyemeydan
*Bubelgeelektronikimzalldlr・imzallSuretininasllnlg6mekieinhttps:′/www・e−icislerl“gOV・tr′EvrakDogrulamaadresine
glrerek(gtpvmM−AvllEC−rn/1i8−YYNgQW−eFkElhJJ)kodunuyazlnlZ.
cmikebIrMahalIesIH山地metKonagI−58660Koy皿sar/Sivas Aynntlllbilgiicln血bat:M.YTLMAZ
Telefbn:(346)3413004Faks:(346)3413533
e−tmSta:EIektmnlkAg:WWWjcisleh.柳V.tr
Verilmemesihususunda;
ヽ′ ● ● ●●
Bilgilerinizivegeregln10nemlericaederim.
MustafaGUNGOR
Kaymakam
EKLER:
1−FomOmegi(3Adet)
2−DilekCeOmegi(lAdet)
DAGITIM:
KamuKurumveKuruluslarlna
KoyulhisarMeslekYnksekokuluMudnr1時une
KoyulhisarSosyalYardlmlaSmaVeDayanlSmaVakhna
KoyulhisarIlCeSiK6ylereHizmetG6tumeBirligine
*Bubelgeelektronikimzalldlr・imzallSuretininasllnlg6rmekicinhttps‥′/www・e−icislerl・gOV・tr/EvrakDogrulamaadresine
glrerek(gtpvmM−AvllエC−rn/li8−YYNgQW−eFkElhJJ〉kodunuyazlnlZ.
CmikeblrMahallesimkumetKomg1−58660Koyu皿su/Sivas AynndhbilgilGhirdbimMYTLMAZ
Telefbn:(346)3413004Faks.(346)3413533
elmSta正光kdolJkAg.www.lClSleh.紗V.tr
Download

İLÇE sEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINR - sivas