ÖZET
Bu çalışmada Erdemli’nin Arpaçbahşiş Kasabası’nda yaşayan Boynuinceli Oymağı’nın sosyokültürel yapısı incelendi. Çalışma, kaynak taraması ve alan incelemesi şeklinde yapıldı. Okuyucunun
araştırmayı daha iyi anlayabilmesi için metodolojik bilgilerden sonra oymağın sosyo-kültürel yapısı
hakkında bilgi verildi.
Dört bölümde sunulan çalışmanın birinci bölümünde, Yörüklük ve göçebelik kavramları
üzerinde duruldu.
İkinci bölümünde Boynuinceliler Oymağı’nın tarihsel gelişimi hakkında bilgi verildi.
Üçüncü bölümünde de Boynuinceli Oymağı’nın Mersin bölgesine gelişleri ve iskân süreçleri
anlatıldı.
Çalışmanın dördüncü bölümde ise Boynuinceli Oymağı’nın sosyal, kültürel ve ekonomik hayatı
hakkında bilgi verilmiştir.
Son kısımda da sonuç ve değerlendirme ile eserin genel bir değerlendirmesi yapıldı ve bazı
önemli noktalar vurgulandı.
SUMMARY
In this study ,the socio-cultural structuuure of Boynuinceli Carve who live in Arpaçbahşiş Town
of Erdemli was examined. This study was done in the form of searching source and examining area.
Information on the socio-cultural structure of the Carve was provided after the methadological
informations so that the reader could beter understand the resurch.
In the first chapter which was presented in the four chapters,it was introduuced over the
concepts of nomadic life and yarrish life.
In the second chapter, informations about the historical development of Boynuinceliler Carve
were given.
In the third chapter, the settling processes and comings to the Mersin Area of Boynuinceli Carve
was told.
In the forth chapter of this study, informations about social,cultural and economic life of
Boynuinceli Carve was given.
In the last chapter, a general eveluation of the study was done with results and evaluation and
some important points were emphasized.
Download

Erdemli`nin Arpaçbahşiş Kasabası`ndaki Boynuinceli Oymak`ının