T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI_
TÜRKIYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
_
Trabzon
.
Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Sayı
Konu
ı
23618724 / 728
:
Teklif
18/03/2015
Hastanemizin Ameliyathane/ Ortopedi biriminin ihtiyacı olan aşağıda belirtilen malzemeler
Tekliflerinizi KDV
4734 Sayılı K.İ.K.` in ZZ/D Maddesi gereğince, kunımumuzca satın
alınacaktır.
hariç olarak, 23/03/2015 tarih saat 09:00 kadar 0462 341 56 54 numaralı faks:: veya
[email protected] e-posta adresine göndermeniz rica olunur.
Ekrem
KUTAN
_
inua
Kalem
No
l
2
3
7
ldari ve Mali H` metleı' Müd. Yrd.
k
Malzemenin Adı
300034100
Atroskopik 15 'up punch
300034103
^“'°S'“°Pî”°
ı
Sağa”
300034101
Atroskopik 30 sola açılı punclı
300034102
300034701
Atroskopik 90 sağa açılı punch
300034401
Atroskopik 90 sola açılı punch
300034400
__Miktarı
Birimi
3
Ad”
3
Me'
2
Adet
2
Ad"
1
Me'
1
Ad”
1
Adet
Birim Fiyat
Tßplam
Tutar
_
Teknik şartnameler tarafınıza faks edilmemiş olup, www.trabzonkanunigov.lr/ilıalmglıb
internet adresinden temin edilebilir.
UBB kodu olan ürünler için UBB kodlarının teklif ilc birlikte bildirilmesi zurunludur.
Tekliflerinizi en
21/03/2015 tarihi saat 16:00” kadar
0462 341 56 54 ye faks ile veya kapalı zarf içinde bildirmeniz rica olunur
geç
i
ATROSKOPİK CERRAHİ EL ALETLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
ATROSKOPİK DÜZ PUNCH
l.
2.
3.
4.
5.
6
7.
'
3.4 mm çapında olmalıdır.
Dar alanda çalışmaya elıerişli olmalıdır.
Aletleriıı dizaynı ınenisküsüıı posterior kısmına ulaşmayı sağlayacak şekilde olmalıdır.
Aletler anatomik 0lmalı.hal`ıl` olmalı ve u7un süreli kullanımlardşı tendirıite sebep
olmanıalıdır.
Handle ve shall kısımları baskıya dayanıklı olmalıdır.
Cl: belgesine ;a da herhangi bir uluslar anısı kalite belgesine salıip olmalıdır.
Değerlendirmeler numune ii/erinden _vapılııezıklır_
ATROSKOPİK
15
DERECE UP PUNCH
l. 3.4 mm çapında ulmalıdır.
2. Punclı kısmı l5 derece Ul' olmalıdır.
3. Aletler aıızııoırıik olmalnhafılolmalı Ve uzun siircli kullanıınlarda tendiııile
sebep
olmamalıdır.
4. Handle \'e shall kısımları baskıya dayanıklı olmalıdır.
S. CE belgesine ya da herhangi bir uluslar arası kalite belgesine sahip olmalıdır.
6. Değerlendirmeler numune üzerinden yıapılaeııkıır.
ı
ATROSKOPİK 30 DERECE SAĞA AgILl Pl NCİ]
2,7 mm çapında olmalıdır
Z. .Aletleraııaturııik olmalıhzıff olmalı ve uzun süreli kullıınımlarda terıdiniıe sebep
olmamalıdır.
3. Punch kısmı 30 derece sağa dönük olmalıdır
4. Handle \e shall kısımları baskıya dayanıklı ıılırııılıdıı".
S. CE belgesine ya da herhangi bir uluslar zırası kıılile belgesine sahip olmalıdır.
(ı. Değerlendirmeler numune üzerinden _yıapılaeııkıır_
1.
l
i
J
ATROSKOPİK 30 DERECE SOLA A! ILI PLİNCH
l. 2,7 mm çapında (ılınalıdır.
Aletler :ınatoıııik olııızıiklızıtilolmalı ve u7un süreli kullanımlatda tendiniıc sebep
olmanıalıdır.
3. Punch kısmı 30 derece sola dönük olmalıdır.
4. Handle ve shalt kısımları baskıya dayanıklı olmalıdır.
5. Cl& belgesine ya da herhangi bir uluslar arası kalite belgesine salıip olmalıdır.
Z.
6. Değerlendirmeler numune üzerinden yapılaeaktır.
ATROSKOPİK GRASPER Pl Ncıı.
mnı çapında olmalıdır
2. Aletler' 'anatomik ulmalnlıalif olmalı ve uzun süreli kullzıııımlarda Iendinite sebep
olmamalıdır.
3. Dar alanda çalışmaya elxerışli olmalıdır.
4. Handle \e shall kısımları baskıya dayanıklı olmalıdır.
5. CE belgesine şa da herlıaııgi bir uluslar arası kalite belgesine sahip nlmalıdır.
6. Değerlendirmeler numune üzerinden yapılaeaktır.
7. Aletlerin dizaynı menisküsü tutmayı sağlayacak şekilde olmalıdır.
1. 3,4
'
ı,
ilgi: 'iııi'
.
-'
.
_
.ısîîsıîezı
y; 55%
”ili-ğ
*.
..
ATROSKOPİK 90 DERECE SAĞA AQILI ROTARY' PllNCH
l. 3,4 mm çapında olmalıdır
2. Aletler anatomik ulmalnhzıfıf olmalı ve uzun süreli kııllanımlarda tendiniıe sebep
nlmamalıdır
3. Punch kısmı 90 derece sağa dönük olmalıdır.
4. Handle VC shall kısımları baskıya dayanıklı olmalıdır.
5. CE belgesine ya da lıerlızırıgi bir uluslar arzısı kaliıe belgesine sahip olmalıdır.
6. Değerlendirıneler numune üzerinden yapılaeıılxıır.
7. Ucu döııebilir yapıda olmalıdır.
ATROSKOPİK
'
90
DERECE SOLA AÇILI ROTARY PUNCH
l. 3,4 mnı çapında olmalıdır,
2, Aletler :ınaıunîik olınalı.lıal`ıl`olmalı ve u7un süreli kullanınılarda tendinite sebep
olmamalıdır.
3. Punch kısmı 90 derece sola dönük (ılmalıdır.
4. l-landle Ve shall kısımları baskıya dayanıklı ıılnııılıdır.
5. CE belgesine ya da herhangi bir uluslar arası kalite belgesine sahip olmalıdır.
(x Değerlendirmeler numune illerinden yapılaeakıır.
7. Ucu dünebilir yapıda olmalıdır.
ATROSKOPİK MUAYNE PROBl»
l.()tokla\lıınabiliı^ özellikte olmalıdır.
Zllzunluk ayarı yapılabilmesi için
3. Prop ucu 2 mm.
2 parçadan nlıışıııalıtlır.
Olmalıdır
4. Paslanmaz çelikıen iznzıl edilmiş OlUp.l(L)l2J_\lJl\'ll1 eğilmeıııeliılir.
5.Değerleıırlirmeler numune ılieriııden yapılacaklır.
ATROSKOPİK TROKAR
1.
2,
3.
4.
5.
6.
Paslanmaz nitelikte her ıürlü ortamda steril edilebilir ö7ellikıe olmalıdır.
Hastaneıni/de kullanılan diger el aletleriyle uyum içerisinde olmalıdır.
İç çapı 5.8 mm olmalıdır.
Drenaj kanülü hızlı kilitlenıe ve açılma özelliğinde olmalıdır.
Künı uçlu ve siıri uçlu olınzılıdır.
Değerlendirmeler numune lııerinden _VapıI-aezıkıır.
^
!^\
.
`
Ӕ
i
-
l”
w
”q
ç_
e
_:4
ı~
n:
ı
lirik: ;iıııiliınl
'
"
4
l
.
,l
.
i
~
:w;î...:.;;“ı“..
k'
a..
Ç"“:`ıî:',1`1î:`:
K
ı
4/
rrlhıgılı gıy›
l
i'
`
s)
Download

Eki İndir - Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi