KURS 2
SİNİRBİLİMDE ARAŞTIRMA PROJESİ GELİŞTİRME KURSU
( TEORİK + UYGULAMALI )
Eğiticiler
: Prof. Dr. Nurhan Enginar, İ.Ü. İstanbul Tıp Fak. Tıbbi Farmakoloji ABD
Prof. Dr. Zafer Gönen, Marmara Üniv. Tıp Fak. Tıbbi Farmakoloji ABD
Prof. Dr. Feyza Arıcıoğlu, Marmara Üniv. Ecz. Fak.Tıbbi Farmakoloji ABD
Tarih
: 30 Nisan 2015
Saat
: 10:00 – 16:00
Kontenjan
: 15 kişi
Süre
: 6 saat
Amacı ve Öğrenme Hedefleri :
Amaç: Eğitmenlerin gözetiminde grup çalışması ile bir araştırma tasarlamak ve projeye
dönüştürmek
Öğrenme Hedefleri: Belirli bir alanda yapılmış bir dizi araştırmada amacın oluşturulması,
deneylerin yürütülmesi ve bulguların yorumlanmasında ilke ve yaklaşımları öğrenmek
Aynı alanda bir araştırma tasarlamak için makale taramada, makale yorumlamada ve yeni bir
çalışmanın amaç ve yöntemini oluşturmada izlenecek yolları uygulamalı olarak öğrenmek
Araştırmayı projeye dönüştürerek sunma ve savunma deneyimi kazanmak
Hedef Kitle: Yüksek lisans ve doktora öğrencileri.
Kurs Özeti :
Kursu; deneysel konvülsiyon, posttravmatik stres ve depresyonda altta yatan nedenlere, oluşum
mekanizmalarına ve önleyici yaklaşımlara ilişkin bilgi birikimi ve yayınları olan 3 eğitmen
yönetecektir. Eğitmenler, farklı disiplinlerden 4-5 öğrenciden oluşan gruplarına, araştırmalarının
amaçlarının oluşturulmasında ve savların sınanmasında yaklaşımlarının neler olduğunu
anlatacaktır. Daha sonra onlardan anlattıklarını, ilgili literatür bilgileri eşliğinde irdelemelerini ve
mevcut bulgulardan yola çıkarak bir sonraki araştırmayı, benzer veya farklı yaklaşımlar ile
tasarlamalarını isteyecektir. Gruplar, araştırmanın amacını oluşturacak bilgiyi sağlayacak ve
amacı ve amaca uygun gereç ve yöntemi belirleyecektir. Proje yazılması ve diğer gruplara
sunulması ile kurs tamamlanacaktır.
Kurs akışı:
10:00 - 10:10
10:10 - 11:10
bilgi vermeleri
11:10 - 12:10
12:10 - 13:00
13:00 - 13:30
13:30 - 14:30
dönüştürmesi
14:30 - 15:15
Kursun tanıtılması ve çalışma gruplarının oluşturulması
Eğitmenlerin araştırma alanları, deney tasarlanması ve proje yazılması ile ilgili
Çalışma gruplarının literatür taraması
Çalışma gruplarının eğitmenleri ile birlikte literatür bilgilerini tartışması
Öğle yemeği
Çalışma gruplarının eğitmenlerinin gözetiminde deney tasarlaması ve projeye
Çalışma gruplarının eğitmenlerinin gözetiminde proje yazması
15:15 - 15:25
15:25 - 15:55
15:55 - 16:25
16:25 - 16:35
Kahve arası
Çalışma gruplarının proje sunumlarını hazırlaması
Çalışma gruplarının sunumları ve tartışma
Kursun değerlendirilmesi ve kapanış
Download

kurs 2 sinirbilimde araştırma projesi geliştirme kursu