YUNAN ELLERİNDE
ZAVALLI ESİRLERİMİZ
BAKİ SARISAKAL
-Yunan Ellerinde Zavallı Esirlerimiz:
Mezar taşlarından İntikam Alınır mı?
Refahiye Jandarma Mülazımı esir hayatı hakkında aşağıdaki izahatı vermiştir:
1.Esaretim Yunanlılar tarafından Gelibolu’nun Şarköy kasabasından yerli ahalinin
Yunanlılara cahilane gösterdikleri yardım ve delalatle vukua gelmiştir. Bir gece açbilaç
mevkuf bulundurulduktan sonra yerli Rumların tahkirleri ve Yunanlıların süngü darbeleri
altında Tekfurdağı Merkez Kumandanlığına sevk edilmiş ve bendenize hainane ve
muhafızlara sert bir çehre ile bu gibilerini neden öldürmeden buraya getirirsiniz, hitabesiyle
hapishanenin bodrum katına konulmaklığımı emretmiş, birkaç gün sonra yaralarımın
sarılmadığından mütevelli feryatlarım üzerine hain bir doktor nezdime gönderilmiş, nim
tedavisi altında yirmi dört gün ezildikten sonra Yüzbaşı Nazif Bey ismindeki zatla bir çok
eziyet altında Muratlı İstasyonuna bade Edirne’ye ve oradan da elli zabitle birlikte Atina’ya,
beş gün sonrada Lefkada Adasındaki Kale Kapısına sevk edildik.
Tekirdağ
Evvela yüz zabitle mezkur kalede sefalet ve perişaniyet içerisinde yuvarlanmış, iki ay
sonra iki yüz elli zabitle ancak ihtiyacatımıza cüzi medar olacak levazım zaruriye itasına
başlanmıştır.
2. Bulunduğumuz kapıdaki zabıtan ve efrattan elyevm iade edilmemiş kimse olmadığı
yalnız Korfu adasındaki altı yüze yakın sivil esirimizin iade edildiği ve biçarelerin her birine
bir cürüm isnadıyla hapishanelerde işkence altında inlemekte olduğu beraber geldiğimiz
Korfu zabıtan arkadaşlarımızın ifadelerinden anlaşılmıştır. Türk olmalarından başka bir
kabahati olmayan işbu zavallıların miktarı bir buçuk sene önce bin beş yüz iken açlık ve
işkenceden dokuz yüzünün pek feci bir surette vefatlarına sebebiyet verilmiştir ki
Yunanlıların alçakça takip etmekte oldukları imha siyasetine bir delil teşkil eder.
Kordu Adası
3. Memleketimizin nadir yetiştirdiği riyazundan ve kıymetli arkadaşlarımızdan Eczacı
Yüzbaşı İbrahim Hakkı Bey müptela olduğu basur hastalığından epey müddet faraş ızdırap da
bulunmuş, gerek ilaç tedarik edilememesi ve gerekse Yunanlıların tedavisine ve ihtiyacatına
ihtimam etmemesi yüzünden kapımızın sefalet kurbanı olarak gitmiştir. Şehidimizin mezarına
dikilen alelade taşlar bile intikam almak gibi hainane ve caniyane hareketleri avdetimize
yakın görülmüştür ki beşeriyet içerisin de canavarlık tıynıyetiyle vahşet numunelerini gösterir
başka böyle bir millete tesadüf etmenin imkânı yoktur zannederim.
4. Hiçbir sebep ve avamil tahtında kapımızdan mahkum edilmiş kimse yoktur. Yalnız
Yunanlıların fitri canavarlıkları dolayısıyla heyeti umumiyemizi esir değil, biz kalebend gibi
telakki etmiş ve iki buçuk sene bir kale dahilinde bizi mevkuf bulundurmuştur. Üçüncü
maddede gösterilen arkadaşımızdan başka vefat gelmemiştir.
Türk Esirler
5. Esaretimiz müddetince maaş ve iaşe bedeli olarak mahiyetime dört yüz seksen yedi
Frank –Drahmi- tahsis edilmiş ise de iş bu paranın altı, yedi ayda bir verilmesi heyeti
umumiyemizi tahammülsüz bir ızdırap ve sefalete gark etmiş ve bu sebeple de işbu tahsisat
kapıdaki Yunan zabitiyle olunamayacak kadar havaiç zaruriye bulunduran bakkalın azami
istifadelerini temin etmiş, bu suretle aldığımız tahsisat hadsiz dolandırıcılıklarıyla iştihar eden
Yunan zabıtanının ceplerine akıtılmıştır. Elbas ve ibata keyfiyetine gelince:Umumiyetle
birkaç ay kuru tahtalarda yatırıldıktan sonra ancak bir kısım zabıtana birer minder kılıfıyla,
beraber bazen ikişer battaniye verilmiş ve üç sene zarfında yine zabıtanın bir kısmına eşmanı
mukabilinde birer nefer kaputu verilebilmiştir. Yunanlıların fevait beynelmilel riayetleri adet
ve … hilafındadır. Bu milletin başlıca meziyetleri hırsızlık, yalancılık ve dolandırıcılıktır. Be
üç esas dahilinde hareket etmeyen bir Yunanlı, Yunanistan’da katiyen yaşamasını temin
edemez. İşte bu esasatı düstur ittihaz eden bir milletin esirlere tatbik edegelmekte oldukları
muamelatın ikliminde kalanların başlıcaları: Türklere besledikleri hainane ve zulmane
maksatlarını hayz fiile isali için efradımıza bir çok sebep ve bahaneler icadıyla daimi surette
dayak, zabıtanın heyeti umumiyesine iki günde bir olsun tahkirat, zabıtanı kuru tahtalarda
yatırmak ve bir kısım bahaneler icadıyla bodrumlarda aç ve susuz bulundurmak, geceleri
lamba ve saire yaktırmamak, defi hacet için helalara müsaade etmemek ızdırarı gidenler olsa
bile üzerlerine kurşun atmak, mektup, gazete vesairenin duhulünü külliyen men etmek ve
hatta Hilali Ahmer ve Salibi Ahmer vasıtasıyla gönderilen sıhhat haberini müşamir iki satırlık
mektupları bile icabında göz önünde yırtıp atmak velhasıl ve buna benzer akla, hayale
gelmeyen daha bir çok mahzumiyet ve sefaletlere gark etmek Yunanlıların alçak ve
namussuzca vuzuh ettikleri siyaset ve planları icabından idi.
Türk Esirler
6. Sergüzeşt esaretimiz pek elim ve pek acı, hatta kalp beşeriyeti sızlatacak ve tüyleri
ürpertecek bir derecededir. Garnizonumuzda Talkufuri isminde Kara Çavuş namıyla
adlandırılan canavar kılıklı caninin gerek zabıtanı ve gerekse efrada yapmadık eziyet ve
işkence kalmamıştır. Bu cani surat iki yüz elli zabıtanın emir ve muhafazasına memur edilmiş,
hâlbuki engizisyon zalimlerine bile rahmet okutturmuştur. Gerçi fırsat buldukça bu hain
kumanda heyetlerine, üsera ve beynelmilel müfettişliklere şikayet edilmiş ise de aksi tesirle
merkumun mezalim kabiliyeti kat kat arttırılarak hiçbir şikayetimiz nazarı dikkate
alınmayarak fazla olarak bu namussuz hükümetlerince yaptığı tazyikattan dolayı takdire
mazhar bile olmuştur.
Şimdiye kadar gerçekleştirdiği namussuzluk ve alçaklılarla Yunanlılık ancak tefsir
edilebilir. Bu caninin irtikâp ettiği zulüm ve vahşetlerin tadadı ve hatırat defterimizin gaspı ve
küşreti dolayısıyla gayrı kabildir. Bu husus zaten arkadaşımız Yüzbaşı Cemal Bey İzmir’de
Şark ve Ahenk gazetelerinde mezalim ser levhası adı altında teşrih etmiş bulunduğundan
dercinden sarfı nazar edilmiştir. Preveze ve civar efrat kamplarında açlıktan ve sefaletten
binlerce ana yavrusunun dayak ve işkenceler altında can verdiğini rivayeten işitmekte idik.
Preveze
Bunların tetkik keyfiyeti zannımca mezkûr kamp efradı tarafından icra edilmiş bizim
için temas hasıl temas edemediğimizden imkansız kalmıştır. Girit’te vesair kamplarda efrat ve
sivil esirler garnizonlarında bilasebep yedi yaşından, yetmiş yaşına kadar ummi, topal,alil
kadın ve erkek bir sürü dindaşlarımız toplanıp getirilmiş ve her birisinin pek acınacak feci bir
surette itlaf edildikleri haber alınmıştır.
Girit
Harp esiri olarak getirilen kadın ve kızlarımızda bu canavar sürüsünün tatmin
ihtirasına alet edilmiş. Bir kısmının bir müddet sonrada envai türlü mezalim hiç havsalanın
alamayacağı feci şenaatlerle karşılaştıklarını söyler isem de hata etmemiş olurum.
Türk Esirler
Mamafiye icra edilen mezalim ve facia en ziyade sivil ve efrat esir garnizonlarında
vukua gelmiştir ki ve biltabi alakadaran tarafından tespit edilerek makamı aidine malumat arz
olunmuştur. Hulasa Yunanlıların gerçekleştirdikleri mezalim hususundaki vahşet numuneleri
gerçektir. Burada biltabi akla gelenler ancak yazılabilmiş olduğundan bundan fazla malumata
malik olmadığım maruzdur.
Refahiye’de Jandarma Mülazımı Evvel
Hafız Ali
Burgaz Jandarma Tabur Kumandanlığı 1
1
Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti Umumiyesi Neşriyatından No: 32, “ Yunan Ellerinde Zavallı Esirlerimiz “,
İlgili Sayfalar,
Download

yunan ellerinde zavallı esirlerimiz baki sarısakal