T.C.
SivASVALiLidi
ilM間隙EgitimMudml鴫u
Sayl:82914409/809.99/1965821
23/02/2015
mDu:e−TalepPrograml
………….iLCEMiLLiEdiTiMMUDURLUGUT鴨
…………………‥MUDURLUGUNE
Ilgi:a)MilliEgitimBakanllglDestekHizmetleriGenelM同町1噌批1m15/01/2015tarihve
448414S坤lllyaZL.
b)20/01/2015ta血hve648328saymyazlmlZ.
Bakanllkbi血mlehnintaS1mmaliSVeislemle血hhuktkauygm,Saydamveehsilebilir
箪kildetu同山naslmSaglamak,taSlnLrmaly6netimindeetkili,ekonomikve血n田園artlrarak
kamukaym噌lktmarlmm旭日as紬rufvehesapverebilimgisaglamaknzlere一一e−taSlnlrSistemi−1
ktmmllmayabaslamnlSVeOkJ vektmImlrlbSlnlrimyaGIa細田u,Mebbise−talepmod批
Gze血den19仙1− 27/02/2015tarihIcri amslntぬyapacaklanilgiの)Saylll yaZlmlZla
bildirilmisti.
BakanllglmlZMebbissistemilbze血debuunane−talepsistemindeyapllacakdegiiiklikve
g櫨n∞llemelernedeniyleIlgiO)yazlmlZml.bendinde belirtilen e血lep gihStarihleri
19nlnO15−06/03/201501arakdegismiS血
YineilgiO)saylllyaZlm2・BendindeTemelEgitimGenelM朗胤田圃mebagllilkve
OrtaOktⅢarileimmhatiportaokullan,6zelegitimveorta6gretimoktmantaSlnlrtaleple血h
e−talepGzerindenyapacaklarveoktmartaranndanbelirtHmtahhlerarasmdaonaylanacaklm.
OkuIanmlZtaleplerinie−talepmod融unzxirindenyapacakolup,組styanilekeshliklcnMilli
Egitim M掘出irl噌批記g6nde血meyecektir.e−talep modd旧tize心血entaleplerhermalzeme
lemaynayny坤Ilmayacakolup,tODluolarakbirse危rdeonaylanacaktlr.
Ustyalnilemakemetalepedenok皿紬ntaleplehdikkatedmmayacaktlr.Aksibir
dunmhalindey融tirl的ekimevzuatag6reiSlemyapllacaktlr・
ilgilitahhlerarasltaleplehnyapllmaslhusu関心gereginiricaede血n.
AydmYILMAZ
MilliEgitimMud址Yrd.
NthsinYazlclOgluBlvNo:23Sivas
ElektronikAg:www.Sivas.meb.gov血
e−POSta:adsoyaddonatim58@meb.gov血
AyrlndlbilgiiCin:Hai斌nKUTLUCAh/kimur
Tel:(0346)228480α146
Fd鯵:(0346)2270639
BueⅦkgtIvcnliclektronikimZBileimzaIa,蘭画br・h吋侮vraksorgu・meb・gOV・tradBSinden4a20−b645−3283−8dc5−18bakoduilcteyitcdilcbilir.
Download

T.c. - sivas - koyulhisar ilçe millî eğitim müdürlüğü