Avukat İçin Baro,
Baro İçin Dayanışma
SEÇİM 2014
MERSİN BAROSU AVUKATLARI DAYANIŞMA GRUBU
Herşey kanun yapmaktan
ibaret değildir.
Aksine herşey o kanunları
uygulamak ve
uygulattırmaktan ibarettir.
Uygulayan, yerine getiren,
daima karar verenden
daha kuvvetlidir.
Avukat İçin Baro, Baro İçin Dayanışma
2014-2016 DÖNEMİNDE
AVUKATIN YANINDA,
HUKUK DEVLETİ İDEALİYLE,
TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN
SAVUNUCUSU OLARAK
DEVAM EDELİM...
Mersin Barosu Avukatları
Dayanışma Grubu
Değerli Meslektaşlarımız ;
Bugün Mersin Barosu’na kayıtlı 1548 avukat bulunmakta olup; baromuz Kadın Hakları Merkezi, Avukat Hakları Merkezi, Staj Eğitim Merkezi,
CMK Uygulama Merkezi, Adli Yardım Merkezleri, Uzlaştırmacı Avukat Merkezi olmak üzere 6 merkez; Adli İdari İzleme Kurulu olarak 1 kurul;
CMK, Çocuk Hakları, İnsan Hakları, Genç Avukatlar, Bilişim, Kent ve Çevre, Spor, Uzlaşma, Arabuluculuk, Kültür Sanat ve Sosyal İlişkiler,
Uluslararası İlişkiler, Kamu Avukatları, Hayvan Hakları, Yayın ve Bilimsel Çalışmalar, Tüketici Hukuku olmak üzere 15 komisyon; Sinema,
Fotoğrafçılık, Halkoyunları, Tiyatro ve Felsefe, olmak üzere 5 kulüp çalışmasıyla faaliyet ve hizmetlerini sürdürmektedir.
Baro faaliyet raporumuz 2012-2014 döneminde meslektaşlarımıza hizmetlerimizden spor müsabakalarına, teşrifattan sosyal faaliyetlere
kadar neler yaptığımıza dair oldukça yoğun bir sıralamayı içermektedir.
Bu broşürle hedeflenen ise, tarafımızca yapılanların ve bundan sonra yapılacakların çok kısa bir şekilde çerçevesini ortaya koymak ve siz
değerli meslektaşlarımızı beraber çalışmaya, dayanışmaya davet etmektir.
Değerli Meslektaşımız,
Avukatın yanında olmayı ilk ve temel hedef olarak ortaya koyduk, işleyiş ve mekanizmalarımızı buna göre şekillendirdik. Bugün avukatların
mesleki alanda yaşadıkları sorunların, avukatların kendi aralarındaki çelişkilerden çok daha önemli bir hale geldiği açıktır. Bu nedenle bürokrasiye boğmadan ve boğdurmadan, yazılı başvuru koşulu aramadan avukatın yanında olduk ve bu sorunların çözümüne dair somut adımlar
attık; pek çok sorunu da çözdük.
Meslektaşlarımız bizim dönemimizde karakolda, emniyette, savcılıkta, mahkemelerde, adliyelerde kendilerini güvende hissettiler.
Bundan sonraki hedefimiz ve pratiğimiz aynı doğrultuda, daha da güçlenerek ve daha da çok kurumsallaşarak devam edecektir.
Değerli Meslektaşlarımız,
Hukuk devleti ilkesi, belki de ülkemizin en temel hukuki sorunu olup, tüm hukukçular bir yana hukukçu olmayan ancak hukuka tabi olan tüm
devlet kurum ve kuruluşlarının dahi takip etmesi gereken bir idealdir.
Yargının en dinamik ayağı olmanın bilinciyle bu ilkeyi her zamankinden fazla sahiplendik ve bunu sürdürmekle mükellef olduğumuzu
unutmadık. Zira hukuk devleti ilkesinden uzaklaşıldıkça adalete güven ve hukukçulara saygı azalmakta, bu durum bütün yargıyı ve toplumu
olduğu gibi biz avukatları da oldukça olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Hukuka saygının azalması bir yandan sosyal adalete olan toplumsal
inancı kemirirken, diğer yandan avukattan hukuki yardım istemleri de büyük bir hızla düşmektedir.
Bir toplumun gelişmişliği, temel hak ve özgürlüklerin gelişmişliğiyle doğru orantılıdır. Zayıf olan birey ile güçlü devlet ilişkisinde, devletin bireyin
temel hak ve özgürlüklerine müdahalesinin çerçevesi hukuk tarafından çizilmiştir. Hukukumuz bireyin temel hak ve özgürlükleri alanında belirli
gelişmeler kaydetmekle beraber, hukuk tarafından çizilen çerçeveye devleti davet etme görevi ağırlıklı olarak biz avukatlara düşmektedir.
Dolayısıyla avukatlar temel hak ve özgürlükleri iyi bilmek, Baro da bu konudaki mesleki yeterliliği arttırmakla yükümlüdür ve biz bu nedenle
2014-2016 döneminde temel hak ve özgürlüklere ilişkin çalışmalara özel bir önem vereceğiz.
Değerli meslektaşım,
Avukatın hakları ve mesleği geleceğine ilişkin talepleri hiç bir zaman bir tepsi içerisinde ikram edilmemiş, daima mücadele edilerek, çalışılarak
kazanılmıştır. Bu yüzden Mersin Barosu 2014-2016 döneminde daha fazla çalışmak ve daha fazla üretmek zorundadır. Mesleğimizin gittikçe
artan düzeyde müdahalelerle yok sayılmaya, pasifize edilmeye, sosyal ve ekonomik olarak çökertilmeye, toplumdan soyutlanmaya çalışıldığı;
Baroların yaşamına son verilmesinin düşünüldüğü, Türkiye Barolar Birliği’nin mesleğe dair hukuki düzenlemeler yapmasının önüne geçilmeye
çalışıldığı bir süreçte; meslek örgütüne pratik olarak sarılmak, onunla birlikte çalışmak, onun etkinliğini arttırmak önemlidir.
Sonuç olarak: sizi; öncelikle kendi haklarınız, mesleki geleceğiniz, sosyal ve ekonomik saldırılara karşı diğer meslektaşlarınızla dayanışma
içinde, onların yanında, toplumsal görevlerini ihmal etmeden, hukuk devleti ilkesinin takipçisi olarak, temel hak ve özgürlükleri savunan bir
doğrultuda sadece oy vermeye değil, birlikte çalışmaya, üretmeye ve mesleki çıkarlarımızı savunmaya davet ediyoruz.
Mersin Barosu Avukatları Dayanışma Grubu Adına
Avukat Alpay Antmen
Avukat İçin Baro, Baro İçin Dayanışma
NELER YAPTIK?
HER SORUNDA MESLEKTAŞLARIMIZIN HEP YANINDA OLDUK
2012 yılı Kasım ayından bu yana takip ettiğimiz “BARO AVUKATIN YANINDA” sloganını önemli bir ihtiyaç dayatmıştı. Avukatlar “yargının üç
saç ayağından biri” olarak tanımlandığı halde, diğer iki ayaktan farklıydılar. Birincisi, avukatlar genelde devlet memuru değildi. İkincisi ve daha
önemlisi ise, avukatlar, birey – devlet ilişkisi bakımından ele alındığında, çoğu zaman bireyin haklarını savunan bir pozisyonda mesleklerini
icra etmek zorundaydılar. Bu nedenle Avukat Hakları Merkezi ile 7 gün 24 saat meslektaşlarımızın yanında olmayı hedefledik. Türkiye'nin 3.
Avukat Hakları Merkezi'ni kurarak diğer barolara örnek olduk, Avukat Hakları kitapçığımızı yayınladık. Avukat Hakları Merkezimiz ile Adliyelerde,
duruşma salonlarında, karakollarda, mahkeme ve icra dairesi kalemlerinde, kamu kurum ve kuruluşları nezdinde yaşanan her sorunda,
meslektaşlarımızın yanında olduk, onlara güvende oldukları duygusunu verdik. Bu anlamda Mersin Avukatları geçen 2 yıllık sürede asla yalnız
kalmadılar.
AVUKATI TEMEL ALAN BİR BARO MEKANİZMASI GELİŞTİRDİK
Hukuk devletinin en temel güvencelerinden biri olan savunma hakkı ve bu bağlamda avukatlık mesleği yoğun bir saldırı altındayken, avukatı
ve saygınlığını temel alan bir Baro mekanizması geliştirdik. Meslektaşlarımızın yaşadığı her sorunda, yazılı başvuru koşulu aramaksızın bütün
meslektaşlarımıza aynı yakınlıkta ve daima erişilebilir olduk. Avukatı aşağılayan, avukata hukuk dışı dayatmalarda bulunan, avukata saldıran
kişi ve kurumlarla her alanda ve her türlü hukuki araçla mücadele ettik. Kamu avukatlarını yalnız bırakmadık ve her türlü sorunlarında yanlarında olduk. Mesleğe yeni başlayan, ofisini henüz açabilen meslektaşlarımıza Adli Yardım, CMK ve uzlaşma görevlerini İlk Adım Projesi Puanlama Sistemi vasıtasıyla öncelikli olarak vererek destek olduk. Mersin avukatlarının çocukları için bir kreş açtık. Mersin Barosu Hukuk Müzesi'ni
kurduk. Mersin Barosu Sosyal Tesisleri'ni inşa edebilmek amacıyla 20 dönümlük bir arazi bularak fizibilite çalışmalarını yaptık.
SİYASİ PARTİLERİN ÖN YA DA ARKA BAHÇESİ OLMADIK
Hiç bir siyasi partinin ön ya da arka bahçesi olmadık. Barolar siyaset yapmalı mı, yapmamalı mı tartışmasını gereksiz bulduk. Bunu tartışmak
yerine, temel hak ve özgürlüklere yapılan ve evrensel hukuk kurallarını ihlal niteliğinde olan bütün müdahalelere, mağdurun kim olduğuna
bakmaksızın karşı çıktık. Meslektaşlarımızın ve ülkemizin sorunlarını sahiplendik. Hukuk devleti ilkesini, yani devlet makam ve organlarının
görev ve sorumluluklarını yerine getirirken hukuk kurallarına uyduğu, hukuk kurallarını her türlü makam ve organın üzerinde tuttukları bir sistemi
savunduk. Anayasa'daki ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi başta olmak üzere diğer uluslararası hukuk metinlerindeki kriterleri ve evrensel
hukuk normlarını kendimize rehber edindik. Temel hak ve özgürlüklerin siyasete malzeme yapılamayacak kadar değerli olduğunu savunduk.
TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERE SALDIRILARA AKTİF YANITLAR VERDİK
Temel hak ve özgürlüklere haksız müdahalelerin yapıldığı, hukuk sistemimizle beraber tüm toplumu ilgilendiren olaylara ve davalara pratik ve
aktif yanıtlar verdik. Ergenekon, Balyoz, KCK davaları, Silivri'de ÇHD’li avukatların yargılanması; Ali İsmail Korkmaz, Abdullah Cömert, Ethem
Sarısülük davalarını yerinde takip ettik. Taksim Gezi Parkı'nda başlayan protesto gösterilerinde, toplantı ve gösteri yapma hakkını kullanan
ancak orantısız güç kullanılmak suretiyle öldürülen, sakatlanan, yaralanan insanların haklarını meydanlarda ve mahkemelerde savunduk. Gezi
Parkı protestolarından ve benzer toplumsal olaylardan dolayı yargılanan avukat arkadaşlarımızın yanında olduk. İş cinayetine kurban giden
yüzlerce işçinin aileleriyle ve gözaltına alınan meslektaşlarımızla dayanışmak amacıyla Soma'daydık. Soma Devlet Hastanesi’nde göz altında
tutulan Avukatlara destek olduk, onları ve onlarla birlikte gözaltına alınan vatandaşların haklarını savunduk, serbest kalmalarına ön ayak olduk.
Kadının sömürüldüğü, ezildiği, dövüldüğü ve yoğun bir şekilde katledildiği bu dönemde Kadın Hakları Merkezi'ni hizmete açtık. Akdeniz'imizi
nükleer bir göl haline getirmeye çalışanlara teorik olarak panel ve bilgilendirmelerle, pratik olarak meydanlardaki protestolarla yanıt verdik.
Çocuk cezaevlerinin kapatılması için çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte faaliyet gösteren ilk Baro olmanın haklı gururunu yaşadık. Kente,
çevreye ve insana karşı zararlı bütün oluşum ve faaliyetlerin karşısında durduk, gerekli tepkileri gösterdik ve davalar açtık. Çocuk Hakları
Merkezimiz tarafından düzenlenen Okullar İçin İnsan Hakları Projesi kapsamında bir çok okulda çocuklara insan haklarını anlattık. Cezaevlerinde hükümlü ve tutuklulara haklarını ve hukuku anlattık. Kadına şiddetin önlenmesi için birçok eğitim programına katıldık. Mersin merkez
ve ilçelerinde 26 adet akademik panel, seminer, konferans düzenledik.
Mersin Barosu'nu salt bir meslek örgütü olarak görmedik, Avukatlık Kanunu'nun 76. ve 95. maddelerinin verdiği yetkiyle insan haklarını
koruyan, hak ihlallerine müdahale eden bir mekanizma yarattık. Halk ile bütünleşen bir Baro yaratarak Yerel’de üretken ve önder bir Baro
haline geldik. Halkın Avukatı olduk.
AVUKATIN HUKUKİ YARDIMININ GEREKLİLİĞİ KONUSUNDA TOPLUMA BİLGİ VERDİK, TEŞVİK ETTİK
“Avukatsız İş Yapmayın” sloganı ile birlikte “Benim Avukatım” projesini başlatarak, hukuki sorunların çözümünde avukatın hukuki yardımının
gerekliliğini vurguladık. Yasa gereği avukat bulundurma zorunluluğu olup da bu hükmü yerine getirmeyenlerle, dilekçecilerle, hukuki iş temin
etmek amacıyla kurulmuş şahıs ve şirketlerle mücadele ettik. Bu faaliyetlerimiz sonucu merkezde ve ilçelerde Adli Yardım başvurularında
ciddi artışlar meydana geldi.
CMK VE ADLİ YARDIM ÖDEMELERİNİ HER AY DÜZENLİ OLARAK YAPTIK
CMK, Adli Yardım, bilirkişilik, uzlaşma, hakemlik, kayyımlık hizmetlerinin adil, eşit ve şeffaf dağılımını sağladık. CMK ve Adli Yardım ödemelerini
her ay düzenli olarak yaptık.
NELER YAPACAĞIZ?
ŞİMDİYE KADAR YAPTIKLARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ
YAPTIKLARIMIZ YAPACAKLARIMIZIN TEMİNATIDIR.
Avukatın aktif ve eylemli olarak yanında olmaya, temel hak ve özgürlüklere yapılan haksız müdahalelere pratik yanıtlar vermeye, kadın ve
çocuk hakları başta olmak üzere insan haklarına ayrıca ihtimam göstermeye, toplumsal dava ve sorunlara hukuki müdahalelerde bulunmaya,
hayvan haklarını savunmaya, avukat ile toplumu buluşturan proje uygulamalarına, avukata mesleki ve ekonomik anlamda yapılan saldırılara
aktif olarak yanıt vermeye, eğitim faaliyetlerimizden spor faaliyetlerine kadar çok geniş bir yelpazedeki çalışmalarımızı sürdürmeye devam
edeceğiz.
Mesleğimiz için, meslektaşlarımız için, kentimiz için, ülkemiz için ve halkımız için çalışacağız, çok çalışacağız, çok daha fazla çalışacağız ve
birlikte başaracağız…
BAĞIMSIZ İNSAN HAKLARI MERKEZİ KURACAĞIZ
Türkiye Barolar Birliği - Avrupa Konseyi ortak çalışmasıyla 6-7 ilde kurulması planlanan İnsan Hakları Merkezlerinden birinin Mersin'de
kurulması için gerekli ön çalışmalar devam etmekte olup, bağımsız bir İnsan Hakları Merkezi kuracağız.
Ayrıca Türkiye Barolar Birliği nezdinde delegeler vasıtasıyla yürütülecek faaliyetler yeniden yapılandırılarak Mersin Barosu TBB Delegasyon
Sekretaryası’nı kuracak ve TBB ile beraber projeler üretecek, üretilen projeleri daha aktif katılımlarla sürdüreceğiz. Çeşitli konularda proje
üretimi için beyin fırtınası yapılan Proje Üretim ve Takip Merkezi’ni kuracağız.
İLÇELERDEKİ EKSİKLERİ TAMAMLAYACAĞIZ
Tarsus ve Silifke ilçelerimizdeki temsilciliklerimizin Adli Yardım ve CMK hizmetlerini yürütebilmesi için müstakil temsilcilik binalarının faaliyete
geçirilmesini hedefliyoruz. Erdemli ve Anamur ilçe adliyelerinin yapılması konusundaki çalışma ve girişimlerimiz devam etmektedir. Mut
ilçemizde cezaevi olmaması sanık-müdafi ilişkisinde zorluklar yaratmakta olup, bu ilçede cezaevi yapılması için gerekli girişimlerde
bulunacağız.
GENÇ AVUKATLAR MECLİSİNİ KURACAĞIZ
Türkiye Barolar Birliği tarafından yapılan Genç Avukatlar Kurultayı'na Baromuzdan da meslektaşlarımız katılmış, sorunlarımız Türkiye Barolar
Birliği'ne sunulmuş, devamında Genç Avukatlar Komisyonu ile toplantılar yapılarak sorunlar ve çözümlerine dair fikir alışverişinde bulunulmuştur. Bundan sonrası için genç avukatlarımızın diğer komisyonlarımız ve merkezlerimiz başta olmak üzere Baro çalışmalarına daha fazla katılımlarını sağlamak hedefimizdir. Sorunlar ve çözümlerine dair toplantı ve tartışmalar yoğunlaştıracak, genç avukatların kendilerini ifade edebilecekleri mekanizmalar yaratacak, genç avukatların Baro Dergimizi ve diğer medya araçlarını etkin bir şekilde kullanmalarını teşvik edeceğiz.
STANDART SİSTEMLER KURACAĞIZ, KURUMSALLAŞACAĞIZ
Baromuzun ISO 9001 Kalite Hizmet Belgesi alabilmesi için gerekli şartları sağlayacağız. İvedi olarak Doküman Yönetim Sistemi'ne geçilmek
suretiyle (DYS) tüm yazışma ve dosyalarımızın mevzuata uygun olarak oluşturulması, işlem yapılması, dosyalanması, arşivlenmesi ve imha
edilmesi işlemlerinin elektronik ortamda yapılabilmesini sağlayacağız.
Mali sistemimizi “Bağımsız Denetçi” vasıtasıyla daha şeffaf, sağlıklı ve denetlenebilir hale getireceğiz.
TEMA Vakfı ile birlikte yürüteceğimiz “Atık Kağıt Kullanalım” projesi kapsamında “Atık Kağıt Kullan; Doğaya Bir Nefes de Sen Ver” sloganı ile
çok küçük bile olsa ağaçların korunmasına katkı sağlayacağız.
Baroda bir Bilgi İşlem Merkezi kurarak meslektaşlarımızın bilgisayar ve UYAP konusundaki sıkıntılarına anında ve aktif çözüm üreteceğiz.
MERSİN BAROSU SPOR KOMPLEKSİ VE SOSYAL TESİSİ'Nİ İNŞA EDECEĞİZ
Baromuza bir spor kompleksi ve sosyal tesis kazandırmak amacıyla 20 dönümlük bir arazi bulunmuş olup, gerekli çalışmalara başladık.
Mersin Barosu’na çok amaçlı salonları , yüzme havuzu , çim sahası , kapalı spor salonu, tenis kortları, kafeterya ve restoranı olan kompleks
bir yaşam alanı kazandıracağız.
AKADEMİ VE DİL OKULU KURACAĞIZ
Mersin Barosu Avukatlık Akademisi Yönergesi oluşturulmuş olup, iç yönetmelik olarak kabulü için Genel Kurulumuza sunulmuştur. Mesleki
İngilizce Dil Okulu açarak, meslektaşlarımızın hukuk İngilizcesi eğitimi almaları için gerekli adımları atacağız.
ÖNEMLİ HİZMETLERİN YÖNETMELİK HALİNE GETİRİLMESİ GENEL KURULUMUZA SUNULMUŞTUR
CMK Merkezi Yönergesi, Avukat Hakları Merkezi Yönergesi, Kadın Hakları Merkezi Yönergesi, Genç Avukatlar Meclisi Yönergesi, Avukat
Katibi Çalışma Yönergesi, Avukatlık Akademisi Yönergesi oluşturulmuş olup, yönetmelik olarak kabulleri için Genel Kurulumuzun onayına
sunulmuştur.
MERSİN BAROSU YARDIMLAŞMA SANDIĞI’NI KURUP FAALİYETE GEÇİRECEĞİZ
Mersin Barosu Avukatlar Yardımlaşma Sandığı’nın kurulmasına karar verilmesi ve faaliyete geçirilmesi için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi
hususları da Genel Kurulumuzun onayına sunulmuştur.
Avukat İçin Baro, Baro İçin Dayanışma
Baro Başkan Adayımız
Av.Alpay Antmen
Yönetim Kurulu Adaylarımız
Av.Arma Umran Yiğit
Av.Özlem Şentürk Uğur
Av.İlkay Şahin
Av.Sami Dündar
Av.Mustafa Üredi
(Erdemli Adayı)
Av.Kamil Veli Ak
Av.Seher Yalçınkaya Çetin
Av.Mehmet Duman
(Silifke Adayı)
Av.Turan Pınar
Av.Duran Çalışır
(Tarsus Adayı)
Avukat İçin Baro, Baro İçin Dayanışma
Denetleme Kurulu Adaylarımız
Av.Bahadır Topçugil
Av.Ece Kovan Demirtaş
Av.Şenol Yücesoy
Disiplin Kurulu Adaylarımız
Av.Fahri Gök
Av.Hasan Tahsin Sanlı
Av.Hikmet Nilay Göksu
Av.Hatice Emel Atay
Av.Hilmi Sormazoğlu
Avukat İçin Baro, Baro İçin Dayanışma
Barolar Birliği Delege Adaylarımız
Av.Ali Nezhet Bozlu
Av.Mehmet Zeki Demir
Av.Şerife Arıcı Yıldız
Av.Necdet Yılmaz
(Silifke Adayı)
Av.Semra Kabasakal
(Tarsus Adayı)
Av.Zekeriya Yüce
Başkan Adayı
Av.Alpay Antmen
Alpay Antmen : 27 Ekim 1969 tarihinde Mersin’de doğmuş olup ; ilk eğitimini Gazi Paşa İlkokulu , orta ve lise eğitimini Tevfik Sırrı Gür
Lisesinde tamamladıktan sonra 1986 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’de yüksek öğrenimine başlamıştır.1990 yılında Hukuk
Fakültesinden mezun olan Alpay Antmen 1993 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Özel Hukuk Dalında Yüksek Lisans
derecesi almıştır.
Hukuk ve Bankacılık Dergilerinde çok sayıda yayınlanmış makalesi bulunan Av.Alpay Antmen’in bir de Ticari İşletme Rehni isimli yayımlanmış
kitabı bulunmaktadır.
1991 yılından itibaren Mersin’de serbest avukatlık yapan Alpay Antmen yine kendisi gibi avukat olan Yeşim Antmen ile evli ve 2 çocuk
babasıdır.
Av.Alpay Antmen 2002-2004 döneminde Baro Yönetim Kurulu üyeliği ve Baro Genel Sekreterliği ; 2004-2006 döneminde Baro Yönetim
Kurulu üyeliği ve Baro Başkan Vekilliği ve 2006-2008 döneminde Türkiye Barolar Birliği Delegeliği görevlerini ifa etmiştir.Mersin Barosu Staj
Kurulu Üyeliği’de yapan Av.Alpay Antmen 2002 yılından 2010 yılına kadar aralıksız olarak Mersin Barosu Staj Eğitim Merkezi’nde Avukatlık
Hukuku ve İcra-İflas Hukuku Dersleri vermiştir.Kasım 2012’de yapılan Mersin Barosu Başkanlığı seçimlerini kazanan Av.Alpay Antmen halen
Mersin Barosu Başkanlığı görevini yürütmektedir.
Av.Alpay Antmen Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi olup ; ayrıca , yaşadığı kente olan sorumluluğunun bilinci ile Mersin Tenis İhtisas Klubü
Derneği , Mersin Tüccar Kulübü Derneği , İçel Sanat Kulübü Derneği , Akdeniz Opera ve Bale Kulübü Derneği üyesi olarak sosyal alanlarda
faaliyet göstermektedir.
Avukat İçin Baro, Baro İçin Dayanışma
Yönetim Kurulu Adayı
Av.Arma Umran Yiğit
10 Şubat 1982 tarihinde Adıyaman’da doğdu. İlköğretimine Adıyaman 50. Yıl İlköğretim Okulu’nda başladı ve Mersin Dr. İ. Kamil Tarhan
İlköğretim Okulu’nda tamamladı. Hacı Sabancı Süper Lisesi’nden mezun oldu. 2005 yılında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni
bitirdi. Avukatlık stajını Mersin Barosunda, Av. Kadir Arıkan’ın yanında tamamladı. Serbest avukatlığa 13 Eylül 2006 tarihinde başladı. Arıkan
Hukuk Bürosunda beş yıl çalıştıktan sonra, Av. Dicle Yiğit ile evlenerek Mardin’in Midyat ilçesine yerleşti ve burada eşi ile birlikte yaklaşık iki
buçuk sene serbest avukat olarak çalıştı. 5 Şubat 2014 tarihinde yeniden Mersin’e yerleşerek eşi ile birlikte Yiğit Hukuk Bürosu’nu faaliyete
geçirdi.
Yaklaşık yedi yıldır marka vekilliği ve bu alanda bilirkişilik yapmaktadır. Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Bilimleri yüksek
lisans öğrencisidir.Stajyerliğinden bu yana Mersin Barosu Çocuk Hakları Komisyonu, İnsan Hakları Komisyonu, Kadın Hakları Komisyonu,
Avukat Hakları Komisyonu ve Kültür Sanat Komisyonu’nda aktif olarak çalıştı. Evli ve bir kız çocuğu annesidir.
Yönetim Kurulu Adayı
Av.İlkay Şahin
28 Mayıs 1980 yılında Konya’da doğdu. Konya’nın Karapınar ilçesinde başladığı ilköğrenimini yine Konya’nın Ereğli ilçesinde tamamladı.
1998 yılında İçel Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. Aynı yıl İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde lisans eğitimine başladı. 2002
yılında buradan mezun olan İlkay Şahin, avukatlık stajını Mersin Barosu'nda yaptı.
Mersin Barosu Kadın Hakları Komisyonu, Çocuk Hakları Komisyonu ve Avukat Hakları Komisyonun’da aktif olarak çalıştı. 2012-2014
döneminde faaliyetine başlayan Mersin Barosu Avukat Hakları Merkezi'nin kuruluşunda yer aldı ve halen Mersin Barosu Avukat Hakları
Merkezi Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. İlkay Şahin kendisi gibi hukuka ve mesleğine gönül vermiş olan ve aynı zamanda
mesleki faaliyetlerini de birlikte sürdürdüğü Av. Hüsnü Caner Şahin ile evli olup, Yakup Kağan adında bir çocuk annesidir.
Yönetim Kurulu Adayı
Av.Kamil Veli Ak
1958 yılında Mersin ili, Gülnar ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Gülnar' da, orta öğrenimini ise Silifke ve Gülnar' da tamamladı. Fantom (F-4)
ve Citation uçaklarında Uçak Teknisyeni olarak yaklaşık 16 yıl çalıştı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1991 yılında
Ankara ve Antalya Barolarından sonra 1994 yılı başında Mersin Barosu'na kaydoldu. Kamil Veli Ak, 2010-2012 döneminde Mersin Barosu
Disiplin Kurulu üyesi olarak görev yaptı. Evli ve 3 çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir. Kızı Berna Ak, Mersin Barosu avukatlarındandır.
Yönetim Kurulu Adayı
Av.Özlem Şentürk Uğur
2 Ocak 1984 tarihinde Mardin’in Savur ilçesinde doğdu. Savur Atatürk İlköğretim Okulu’nda başladığı ilköğrenimini Diyarbakır Yenişehir
İlköğretim Okulu’nda tamamladı. Cemile Hamdi Ongun Süper Lisesi’nden mezun olduktan sonra, 2007 yılında Yakındoğu Üniversitesi Hukuk
Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajını Mersin Barosu’nda, Av. Murat Altındere’nin yanında tamamladı. Temmuz 2009 tarihinde fiili olarak kendi
avukatlık ofisinde serbest avukatlığa başladı. Yine Mersin Barosu’na kayıtlı Av. Şükrü UĞUR ile evlendi. Halen eşiyle birlikte kurdukları ofiste
serbest avukat olarak çalışmaktadır.
Yönetim Kurulu Adayı
Av.Sami Dündar
Mersin’de doğdu. İlköğrenimini Arslanköy İlköğretim Okulu'nda; orta ve lise öğrenimini Mersin Gazi Lisesi'nde tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1995 yılında mezun olduktan sonra, avukatlık stajını Av. Hüsnü Gökulu ve Av. Ahmet Tuğsuz'un
yanında tamamladı. Askerlik görevi sonrası 2 yıl Av. Ahmet Tuğsuz ile birlikte çalıştı. Pek çok meslekte olmayan zorlukları barındıran; kutsallığına inandığı avukatlık mesleğinin; mesleği icra edene yüklediği bireysel sorumlulukla paralel toplumsal sorumluluğun da farkındalığı ile 15 yıldır
görevini severek sürdürmektedir.
Paylaşma ve yardımlaşma kültürüne inanmış biri olarak 2009 -2013 döneminde Arslanköy Dayanışma ve Kültür Derneği'nin başkanlık
görevini yürüttü.
Halen Mersin Barosu Başkan Vekili ve Mersin Barosu Staj Kurulu Üyesidir.Mersin Barosu Staj Eğitim Merkezi'nde eser sözleşmesi ve inşaat
hukuku derslerini vermiştir. Meslektaşı olan Av. Fatma Gürbüzer Dündar ile evli ve iki çocuk babasıdır.
Yönetim Kurulu Adayı
Av.Seher Yalçınkaya Çetin
1973 yılında babasının görev yeri olan Diyarbakır'da doğdu. Babasının mesleği nedeni ile ilk, orta ve lise eğitimini çeşitli illerde tamamladıktan
sonra İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Avukatlık stajını Mersin Barosu'nda yaptıktan sonra 1998 Kasım
ayında Mersin Barosu'nda serbest avukatlığa başladı. 2003 yılından bu yana Mersin Barosu Kadın Hakları Komisyonu'nda aktif olarak
çalışmakta ve son iki yıldır Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Aynı zamanda KA-DER (Kadın Adayları
Destekleme Derneği) Mersin İl Temsilciliği görevini de sürdürmekte olup meslektaşı Av. Ferhat Fazıl Çetin ile evli ve Berke Kaan, İdil isminde
iki çocuk annesidir.
Yönetim Kurulu Adayı
Av.Turan Pınar
1981 yılında Batman’da doğdu. 1997 yılında Mersin Gazi Lisesi'nden mezun oldu ve aynı yıl Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde
lisans eğitimine başladı. 2013 yılında buradan mezun oldu. Avukatlık stajını Mersin Barosu’nda Av. Özgür Özbek’ in yanında yaptı. 2005
yılında avukatlık ruhsatını aldı. Askerliğini Kozluk Askerlik Şube Başkanı olarak yaptı. Mersin Barosu İnsan Hakları Komisyonu ve Avukat
Hakları Komisyonu’nda çalıştı. Avukatlık mesleğini araştırmacı yapısıyla, etik kurallar çerçevesinde layıkıyla yapmaya özen göstermiş olan
Turan Pınar bu mesleğe olması gereken saygınlığı kazandırmayı düstur edinmeye devam edecektir.
Avukat İçin Baro, Baro İçin Dayanışma
Yönetim Kurulu Adayı
AV. Mustafa Üredi (Erdemli Adayı)
1965 yılında Silifke’nin Evkafçiftliği Köyü'nde doğdu. İlkokulu doğduğu köyde, ortaokul ve liseyi Erdemli Lisesi'nde okudu. 1996 yılında
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Avukatlık stajını İstanbul Barosu'nda tamamladı. Ardından vatani görevini tamamladıktan sonra Mersin Barosu'na kaydolup Erdemli ilçesinde serbest avukatlık yapmaya başladı. 2005-2010 yılları arasında Adli Yardım İlçe
Temsilciliği, 2010-2012 ve 2012-2014 döneminde Baro Yönetim Kurulu Üyeliği ve Erdemli İlçe Temsilciliği yaptı. Halen Erdemli ilçesinde
serbest avukat olarak çalışmaya devam etmektedir.
Yönetim Kurulu Adayı
Av.Mehmet Duman ( Silifke Adayı)
27 Ağustos 1979 tarihinde Silifke'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Silifke'de tamamladı. Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden
2002 yılında mezun oldu. Avukatlık stajını Mersin Barosu'nda tamamlayarak 2003 yılında avukatlık ruhsatnamesini aldı. 2005 yılından bu
yana Silifke'de serbest avukat olarak çalışmaktadır. 2012 yılında Mersin Barosu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Silifke Baro Temsilciliği görevlerine
seçildi. Halen görevi devam etmektedir.
Yönetim Kurulu Adayı
Av. Duran Çalışır (Tarsus Adayı)
23 Şubat 1975 tarihinde Mersin ili Tarsus ilçesi Çiçekli Köyü'nde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Tarsus'ta tamamladı. 1994 yılında Ankara
Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde lisans eğitimine başladı. 2002 yılından bu yana Tarsus'ta serbest avukatlık yapmaktadır.
Denetleme Kurulu Adayı
Av.Bahadır Topçugil
1981 Yılında Erzincan'da doğdu. Babasının görevi nedeni ile 1989 yılında Mersin iline yerleştikten sonra, ilköğrenimini Barbaros İlkokulu'nda
tamamladı. Ortaokul ve lise eğitimini Salim Yılmaz ve 19 Mayıs Süper Lisesi'nde tamamladıktan sonra, Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk
Fakültesi'nde lisans eğitimine başlayarak 2006 yılında mezun oldu. 2007 yılında Mersin Barosu'nda avukatlık staj eğitimi sonrası, 2008
yılında askerlik hizmetini ifa etti. 2009 yılında Mersin Barosu'na kayıtlı olarak meslek hayatına başladı. Halen, ortakları Av. Ercan Uysal ve Av.
Hakan Dicle ile birlikte mesleki faaliyetini sürdüren Bahadır
Topçugil, Mersin Barosu Avukat Hakları Merkezinde de aktif olarak çalışmaktadır.
Denetleme Kurulu Adayı
Av.Ece Kovan Demirtaş
5 Aralık 1983 tarihinde Mersin’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Özel Toros Koleji’nde tamamladı. 2001 yılında Özel Toros Koleji Süper
Lisesinden okul ikinciliği ile mezun oldu.Aynı yıl Ankara Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde lisans eğitimine başladı. Fakülte hayatını 2006
yılında bitirdikten sonra avukatlık stajını Mersin Barosu’nda yaptı. Staj dönemini sırasıyla Av. İsa Gök, Alpay Antmen , Av. Sebati Aksoy ve
Av. Hakan Kendirci’nin yanında tamamladı.7 Kasım 2007 tarihinden itibaren fiilen avukatlık görevini sürdürmektedir.
Mersin Barosu Çocuk Hakları Komisyonu’nda aktif olarak çalışmakta ve 2012 yılından bu yana komisyon başkanlığı görevini yürütmektedir.
Ece Kovan Demirtaş, ECPAT (Çocuk Fuhuşu, Çocuk Pornografisi ve Cinsel Amaçlı Çocuk Ticaretine Son) Örgütü’ne, ÇTCS ( Çocuklara
Yönelik Ticari Cinsel Sömürü ) İle Mücadele Ağı’na, ÇAÇAv. (Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar ) Ağı’na, Çocuk Cezaevleri Kapatılsın
Girişimi’ne ve Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği’ne üyedir.
Kendisi gibi avukat olan ve aynı zamanda mesleki faaliyetlerini de birlikte sürdürdüğü Av. Murat Demirtaş ile evli olup, yıllarca avukatlık
mesleğine gönül ve emek vermiş olan Av. Necdet Kovan’ın kızıdır.
Denetleme Kurulu Adayı
Av.Şenol Yücesoy
1981 yılında Mersin’de doğdu. İlköğrenimini Mersin Cumhuriyet ve Mersin Aliye Pozcu İlkokullarında, ortaöğrenimini Piri Reis Ortaokulu'nda
tamamladı. Mezitli Çok Programlı Lisesi'nden mezun olduktan sonra lisans öğrenimini Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 2006
yılında tamamladı. Halen Çağ Üniversitesinde Özel Hukuk Yüksek Lisans Eğitimime devam etmektedir. 2009 yılından bu yana Mersin’de
serbest avukatlık yapmakta olup kendisi gibi avukat olan meslektaşı Nehar Yücesoy ile evlidir.
Avukat İçin Baro, Baro İçin Dayanışma
Disiplin Kurulu Adayı
Av.Fahri Gök
1948 yılında Mersin'in Tırtar Köyü'nde doğdu. İlkokul 1.sınıfı burada okuduktan sonra eğitimine Mersin Kuvayi Milliye İlkokulu'nda devam etti
ve 1960 yılında mezun oldu. Orta okul ve lise öğrenimini tamamladığı Tevfik Sır Gür Lisesi'nden 1966 yılında mezun oldu. 1967 yılında
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı. Fahri Gök, 1971 yılında bitirdiği lisans eğitiminin ardından askerlik hizmetini yedek subay
olarak yaptı. 1 Nisan 1974 tarihinde kaydolduğu Mersin Barosu’nda bu tarihten beri serbest avukatlık mesleğini sürdürmektedir. Fahri Gök,
41 yıllık meslek hayatının 10 yılını Mersin Barosu Disiplin Kurulu'nda üyelik ve başkanlık yaparak geçirdi.
Disiplin Kurulu Adayı
Av.Hasan Tahsin Sanlı
1948 yılında Mersin'de doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1972 yılı mezunlarındandır. yılından bu yana Mersin'de serbest avukatlık
yapmakta olup aynı zamanda avukatlık mesleği ile birlikte mahkemelerde bilirkişilik ve iflas memurluğu görevlerinide yürütmektedir. Mersin
Barosu'nda geçmiş dönemlerde TBB Delegeliği ve Disiplin Kurulu üyeliği görevlerinde de bulunmuş olan Hasan Tahsin Sanlı, Almanca ve
İngilizceyi konuşabilecek derecede iyi bilmektedir. 3 kızı ve bir oğlu bulunmaktadır.
Disiplin Kurulu Adayı
Av.Hatice Emel Atay
1956 yılında Mersin'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Mersin'de tamamladıktan sonra, 1978 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden
mezun oldu. 1978-1979 yılları arasındaki avukatlık stajını Mersin Barosu bünyesinde tamamladı. 1979 yılında Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde çalışma hayatına başladı ve 1979-2014 yılları arasında Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde önce avukatlık, daha sonra uzun yıllar
boyunca 1. Hukuk Müşavirliği görevini yürüttü. Temmuz 2014 tarihinde emekliye ayrıldı. Mersin Barosu'nda 3 dönem Disiplin Kurulu Üyeliği
görevini ifa etmiş olan H. Emel Atay evli ve 2 çocuk annesidir.
Disiplin Kurulu Adayı
Av. Hikmet Nilay Göksu
Ankara’da doğdu. Babasının devlet memuru olması nedeniyle Tokat ilinin Almus ilçesinde Atatürk İlkokulu’nda başladığı eğitimini, Adana ili
Karaisalı ilçesi Devrim İlkokulu’nda tamamladı. Ortaokulu Mersin-Bahçelievler Ortaokulu'nda (şimdiki adıyla Aliye Pozcu İlköğretim Okulu),
liseyi Ankara-Çankaya Lisesi’nde okuduktan sonra 1973 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans eğitimine başladı. 1977
yılında mezun olduktan sonra avukatlık stajını Mersin Barosu ve Adliyesi bünyesinde tamamladı.1979 yılı Şubat ayında, Orman Genel
Müdürlüğü vekili olarak önce Adana-Feke Orman İşletme Müdürlüğü avukatı olarak tayin edildi. Aynı yıl içinde Mersin Orman Bölge
Müdürlüğü avukatı olarak atandı. Bu görevde 23 yıl hizmetten sonra 2001 yılı Eylül ayında kendi isteği ile emekliye ayrıldı.
2002 yılı Ocak ayından bu yana Mersin’de serbest avukatlık yapmakta olan Hikmet Nilay Göksu 35 yıllık meslek hayatının 10
yılında, değerli meslektaşlarının verdiği onurla, Mersin Barosu’nun Yönetim Kurulu Üyeliği, Disiplin Kurulu Üye ve Başkanlığı görevlerini
yaparak Mersin Barosu'na hizmet etmek olanağı bulmuştur. Hikmet Nilay Göksu evli olup iki oğul annesidir.
Disiplin Kurulu Adayı
Av.Hilmi Sormazoğlu
04.05.1978 tarihinde Mersin’de doğdu. 15.10.2004 tarihinde Mersin Barosu’na kayıtlı olarak mesleğe başlayan Av. Hilmi SORMAZOĞLU,
İlköğrenimini Mersin Cumhuriyet İlkokulu’nda tamamladı, 1996 yılında İçel Anadolu Lisesi’nden mezun oldu. 1997 yılında kazandığı Ankara
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2002 yılında mezun oldu. Çeşitli zamanlarda Mersin Barosu Spor ve Mersin Barosu Kültür Sanat
Komisyonları’nda görev almıştır. Halen Av. H.İbrahim CANBOLAT ile birlikte çalışmakta olan Av. Hilmi SORMAZOĞLU, evli ve bir çocuk
babasıdır.
Avukat İçin Baro, Baro İçin Dayanışma
Barolar Birliği Delege Adayı
Av. Ali Nezhet Bozlu
1968 yılında Mersin'de doğdu. İlköğrenimini Gazipaşa İlkokulu, orta ve lise öğrenimini Mersin Tevfik Sırrı Gür Lisesi'nde tamamladı. Ankara
Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Avukatlık stajını Mersin Barosu'nda tamamladıktan sonra 2003 yılında serbest avukatlığa
başladı. Avukatlık mesleğine başlamasıyla beraber Mersin Barosu Dergisi’nin komisyon ve kurullarında ve Mersin Barosu Staj Eğitim
Merkezi’nde aktif görevler aldı. Hukuk Usulü, Tazminat Hukuku, Kira Hukuku, Avrupa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yolu, son dönemde de
Avrupa Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi ve bireysel başvuru usulüne ilişkin dersler verdi. Mersin Barosu Avrupa Birliği ve Uluslararası
İlişkiler Komisyonu Başkanlığı’nı yürüttü. 2004 ve 2007 yıllarında Türkiye Barolar Birliği ile Avrupa Konseyi'nin ortaklaşa yürüttüğü Avrupa
İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) alanında eğitimciler yetiştirilmesi projelerine katıldı. İkinci proje
kapsamında ülke çapında 10.500 avukatın eğitilmesini hedefleyen ve 9.464 avukatın eğitilmesiyle sonuçlanan çalışmalarda eğitimci olarak
yer aldı. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi'ne dair çalışma ve çevirileri başta
Mersin Barosu Dergisi olmak üzere çeşitli yayın organlarında yayınlandı. Evli ve bir çocuk babasıdır.
Barolar Birliği Delege Adayı
Av. Mehmet Zeki Demir
1978 yılında Tunceli'nin Ovacık İlçesinde doğdu.İlköğrenimini Erdemli Kayacı Fatih İlkokulu' nda; Orta öğrenimini Ceyhan Pamukeli Orta
Okulunda; Lise öğrenimini Adana Erkek Lisesi ve Mersin Atatürk Lisesi'nde tamamladı.Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1999 yılında
mezun oldu. Staj eğitimini tamamlamasının ve askerlik görevini yerine getirmesinin ardından 2001 yılının Temmuz ayında Mersin Barosuna
kayıtlı olarak meslek hayatına başladı.Bugüne kadar Uluslar arası İlişkiler Komisyonu,İnsan Hakları Komisyonu,Kültür Sanat ve Sosyal İlişkiler
Komisyonu,Mersin Barosu Felsefe Kulübü başta olmak üzere Mersin Barosu'nun bir çok komisyonunda aktif olarak çalışmış olan Mehmet
Zeki Demir halen Toroslar Kaymakamlığı İlçe İnsan Hakları Kurulu üyesi olup,evlidir.
Barolar Birliği Delege Adayı
Av. Şerife Arıcı Yıldız
1968 yılında Gülnar’da doğdu.Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Mersin Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi mastırı da yapan
Şerife Arıcı Yıldız, 1992 yılından bu yana Mersin’de avukatlık mesleğini sürdürmektedir. Meslek yaşamının yanı sıra birçok sivil toplum
kuruluşunda yönetim kurulu üyesi ve başkan olarak sosyal çalışmalara katıldı ve projeler yürüttü. Mersin Barosu Kadın Hakları
Komisyonu’nda aktif olarak çalıştı.
Halen Kadın Hakları Merkezi Başkan Yardımcısı ve "Benim Avukatım" Projesi Koordinatörü olarak görevini sürdürmektedir. Evli olup, Deniz ve
Eylül’ün annesidir.
Barolar Birliği Delege Adayı
Av. Zekeriya Yüce
1960 Yılında Tarsus’ta doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Mersin’de tamamladı. 1984 yılında Ankara Üniversitesi Basın ve Yayın Yüksek
Okulu’ndan, 1992 yılında ise İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 20 yıldır serbest avukat olarak Mersin’de çalışmaktadır.
Evli ve bir çocuk babasıdır.
Barolar Birliği Delege Adayı
Av. Necdet Yılmaz ( Silifke Adayı)
1943 yılında Silifke'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Silifke'de tamamladı. 1983 yılından bu yana Silifke'de serbest avukat olarak
çalışmaktadır.
Barolar Birliği Delege Adayı
Av. Semra Kabasakal ( Tarsus Adayı)
30 Eylül 1953 tarihinde Malatya da doğdu. Fırat İlkokulu, Hasan Varol Ortaokulu ve Turan Emeksiz Lisesi'ni Malatya'da bitirdi. 1970 yılında
başladığı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ndeki eğitimini 1974 yılında bitirdi. Avukatlık stajını 1975 yılında değerli öğretim üyesi Ord. Prof.
Dr. Faruk Erem'in yanında yaptı. 8 Ocak 1976 tarihinden 1987 yılına kadar Ankara Barosu levhasına kayıtlı olarak serbest avukatlık yürüttü.
1987 yılında Mersin Barosu'na nakil yaptırarak Tarsus Belediyesi'nde avukat kadrosu ile memur olarak göreve başladı. 1999 yılında emekli
olduktan sonra Tarsus'da serbest avukat olarak çalışmaya devam etti. Halen Tarsus'da Serbest avukat olarak çalışmaktadır.
Mersin Barosu Kadın Komisyonu ve Çevre Komisyonu'nda aktif olarak çalıştı. Çevre Komisyonu'ndaki görevi devam etmektedir. Bu görev
kapsamında Mersin Barosu'nu çevre ile ilgili açılan davalarda temsil etmektedir. Tarsus Çevre Koruma Kültür Sanat Merkezi Derneği'nin
(ÇEKSAM) iki dönemdir (6 yıldır) Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yapmaktadır. Nükleer Karşıtı Platform'un bir dönem Yürütme Kurulu Üyesi
olarak görev alarak, Mersin'in daha yaşanılır hale gelmesi için çevre konusunda açılan davalarda avukatlık görevini üstlendi. Kamu menfaatini
ve çevre konularını ilgilendiren davalarda halen birçok platformda (Boğazpınar Platformu v.s.) çalışmaktadır. Tarsus Kent Konseyi Çevre
Komisyon Başkanlığı görevini yürütmektedir. Mersin ADD üyesi olup, CHE Başkan Yardımcılığı'nı yapmaktadır. Bu çalışmalarını meslekte
daha üst kurullara taşımak için Mersin Barosu T.B.B. delegeliğine Tarsus'tan ön seçimle seçilerek aday olmuştur.
Avukat İçin Baro, Baro İçin Dayanışma
PROJELERİMİZ
Proje 1
MERSİN BAROSU SPOR KOMPLEKSİ VE SOSYAL TESİSLERİ PROJESİ
Mersin Barosu'na layık gerçek bir sosyal tesisin( onlarca dönüm içinde havuzlu, tenis kortlu, futbol-basketbol sahalı,spor salonlu, çocuk ve
oyun parklı, kafeteryalı, lokantalı, konferans ve düğün salonu olan İstanbul Barosu Kanlıca Tesisleri ile yarışacak ) Mersin Barosu'na kazandırılması amacıyla 20 dönümlük bir arazi bulunmuş ve gerekli fizibilite çalışmaları yapılmaya başlamıştır. Erdemli, Silifke, Anamur ve Tarsus'da
eski kent evleri de bu proje kapsamında lokal olarak meslektaşlarımızın hizmetine sunulacaktır.
Proje 2
İLÇELERE MÜSTAKİL TEMSİLCİLİK BİNALARI KURULMASI PROJESİ
Tarsus ve Silifke' de "Adli Yardım" ve "CMK" faaliyetlerinin daha kapsamlı ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla müstakil temsilcilik
binaları faaliyete geçirilecektir.
Proje 3
İLÇE ADLİYELERİNİN YAPILMASI PROJESİ
Erdemli ve Anamur ilçe adliyelerinin yapılması için sonuna kadar ilgili birimlerde girişimlerde bulunulacaktır.
Proje 4
BAĞIMSIZ İNSAN HAKLARI MERKEZİ PROJESİ
Avukatların sürekli ve düzenli bir biçimde temel hak ve özgürlüklere ilişkin eğitimlerinin sağlanacağı; TBB, Adalet Bakanlığı ve Avrupa Konseyi
tarafından oluşturulan projeleri ve kendi yaptığı projeleri hayata geçirecek bir bağımsız insan hakları merkezi kurulacaktır.
Proje 5
STANDART YÖNETİM VE KALİTE BELGESİ PROJESİ
Mersin Barosu'nun ISO 9001 kalite hizmet belgesi sahibi bir Baro olabilmesi için gerekli çalışmalar yapılacak ve böylece Mersin Barosu'nun
uluslar arası kalite standartlarında yönetim ve denetimi de sağlanmış olacaktır.
Proje 6
MESLEKTEŞLARIMIZA AİDAT DESTEĞİ PROJESİ
Mesleğe yeni başlayan meslektaşlarımız da düşünülerek baro aidatları geçtiğimiz dönem olduğu gibi , bu dönem de arttırılmayacaktır.
Avukat İçin Baro, Baro İçin Dayanışma
Proje 7
MERSİN BAROSU PROJE ÜRETİM VE TAKİP MERKEZİ KURULMASI PROJESİ
Mersin Barosu’na ‘’Beyin Fırtınası’’ yapacak Proje Üretim Ve Takip Merkezi Kurulacaktır.
Proje 8
AVUKATLIK AKADEMİSİ KURULMASI PROJESİ
Baro Levhamıza kayıtlı avukatların; mesleki ve kişisel yeteneğe yönelik deneyim, bilgi ve beceri birikimini artırmak; avukat ve avukatlık ortaklığı
yanında çalışan sekreter ve katiplerin mesleki ve kişisel eğitimlerini yapmak; avukat stajyerlerinin eğitimi ve onları mesleğe hazırlama görevini
yerine getirmek üzere Mersin Barosu Avukatlık Akademisi kurulacaktır.
Proje 9
TBB DELEGASYONU SEKRETARYASI PROJESİ
Mersin Barosu'nun; Türkiye Barolar Birliği’ne proje üreten, attığı her adımda öncü olan bir baro olabilmesi için gerekli çalışmalar yapılarak
Mersin Barosu TBB Delegasyonu Sekretaryası kurulacaktır.
Proje 10
ATIK KAĞIT KULLANALIM PROJESİ
Kullandığımız her atık kağıt için bir ağaç eksik kesilsin amacıyla hazırladığımız ve tema vakfı ile birlikte yürüteceğimiz "ATIK KAĞIT
KULLANALIM" PROJESİ “ATIK KAĞIT KULLAN; DOĞAYA BİR NEFES DE SEN VER !” sloganıyla hayata geçirilecektir.
Proje 11
MERSİN BAROSU YARDIMLAŞMA SANDIĞI PROJESİ
Mersin Barosu Avukatları Yardımlaşma Sandığı 2014 yılı genel kurul gündemine arz edilmiş olup meslektaşlarımızın ekonomik yönden kendilerini güvende hissedebilme anlamında bir katkı sağlamak amacı ile bu projenin hayata geçirilmesi için gereken çaba sarf edilecektir.
Proje 12
TOPLUMSAL DAVALARI İZLEME PROJESİ
Mevcut yönetimimizin hali hazırda Türkiye' deki toplumsal davalara ilişkin göstermiş olduğu yakın ilgi ve müdahillik daha da geliştirilerek
kurumsal bir yapıya kavuşturulacaktır.
Proje 13
AVUKATLARIN YETKİLERİNİN GENİŞLETİLMESİ PROJESİ
A) Avukatların icra takibine başvurmadan borçluların/davalının UYAP üzerinden ücretsiz olarak malvarlığı hakkında sorgulama yapabilmesi
B) Avukat vekaletnamelerinin barolar tarafından düzenlenebilmesi için Adalet Bakanlığı ile görüşmeler yapılacak ve yasal zemine kavuşturulması sağlanacaktır.
Proje 14
İÇTİHAT BİLGİ BANKASI PROJESİ
Türkiye Barolar Birliği nezdinde veya en azından Mersin' de Yargıtay İçtihatlarının paylaşıldığı bir bilişim sistemi kurulması gerekli girişimlerde
bulunulacaktır.
Proje 15
UZLAŞTIRMA BÜROSU
Avukatlar arasında vuku bulacak şikayetlerin kayda alınmadan sulh yoluyla çözümlenebilmesi amacıyla Uzlaştırma Bürosu kurulacaktır.
Proje 16
BAROLAR ARASI TEVKİL PROJESİ
Baromuza mensup meslektaşlarımızın Mersin dışındaki duruşma ve işleri için diğer barolar ile irtibata geçilerek TBB bünyesinde tüm illeri
kapsayacak bir tevkil listesi oluşturulması sağlanacak ve böylece meslaktaşlarımızın il dışındaki işleri kolaylaştırılacaktır.
Proje 17
MEVZUAT TAKİP PROJESİ
Bu proje ile mevzuattaki eksikliklerin tespiti ile gerekli mevzuat değişikliklerinin yapılabilmesi için Türkiye Barolar Birliği'ne ve
Bakanlığı'na görüş ve taleplerimiz güncel olarak bildirilecektir.
Adalet
Proje 18
CMK ÜCRETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ PROJESİ
CMK ücretlerinin, avukatlık asgari ücret tarifesine endekslenmesi ve CMK Müdafiliğinde dava neticesinin beraat ile sonuçlanması halinde
maktu vekalet ücretinin hazine tarafından tarafımıza ödenmesi yönünde Adalet Bakanlığı ve TBB ile görüşmeler yapılacaktır.
Avukat İçin Baro, Baro İçin Dayanışma
Proje 19
DÖKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ ( DYS )
Baromuzun kurumsallığının geliştirilmesi için arşiv, bilgi ve deneyimlerin daha etkin kullanılması ve geleceğe aktarılması sağlanacaktır.
Proje 20
BAĞIMSIZ DENETÇİ VASITASI İLE MALİ ŞEFFAFLIĞIN SAĞLANMASI PROJESİ
Mersin Barosu muhasebe sisteminde devrim niteliğinde yeni düzenlemeler yapılacak;bağımsız denetçi vasıtası ile mali sistemin daha şeffaf
ve denetlenebilir hale getirilmesi yolunda gerekli düzenlemeler yapılacaktır.
Proje 21
MERSİN BAROSU MESLEKİ İNGİLİZCE DİL OKULU
Globalleşen dünyada, gerek kişisel gerek mesleki etkinliğimizin artması için İngilizce zorunludur. Meslektaşlarımızın diğer donanımları yanında, yabancı dil donanımı ile iş geliştirme potansiyeli artırılacaktır.
Proje 22
"BENİM AVUKATIM" PROJESİ
Geçen dönem başlatmış olduğumuz bu çok yönlü proje ile;
• Meslek içi ilişkilerimizin ve paylaşımlarımızın artırılması sağlanacak;
• Meslektaşlarımız güzel konuşma, güzel yazma,iletişim, zaman yönetimi gibi konularda eğitimlerle desteklenerek mesleki etkinlik
standartları yükseltilecektir.
• Kamuoyunda avukatlık mesleğinden daha yaygın faydalanma konusunda bilinç oluşturmak adına tanıtım ve eğitim projeleri yaşama geçirilecektir.
• Kentteki meslek odaları, demokratik kitle örgütleri ve sivil toplum örgütleri ile etkin işbirliği sürdürülerek, baromuzun gerek kent sorunları
gerek hukuk sorunları konusunda herkes ve herkesim tarafından bir çözüm merkezi olarak görülmesi sağlanacaktır.
DEĞİŞİM
MÜMKÜNDÜR
DEMİŞTİK
BAŞARDIK
Avukat İçin Baro, Baro İçin Dayanışma
Proje 18/1
2012 - 2014 DÖNEMİNDE YASAL ÇALIŞMALARI YAPILAN MERSİN BAROSU
AVUKATLARI YARDIMLAŞMA SANDIĞI 2014 YILI GENEL KURUL GÜNDEMİNE ARZ
EDİLDİ.
Proje 18/2
7 GÜN 24 SAAT AVUKAT YARDIM ve DESTEK MERKEZİ KURDUĞUMUZ AVUKAT
HAKLARI MERKEZİ İLE HAYATA GEÇMİŞTİR.
Proje 18/3
AVUKATLIK MESLEĞİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI “Benim Avukatım" PROJESİ İLE
GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ, MESLEĞİMİZİN SAYGINLIĞI VE TANINIRLIĞI ARTIRILMIŞ,
ADLİ YARDIM İŞLERİ İKİ KATINA ÇIKARTILMIŞTIR.
Proje 18/4
STAJ EĞİTİM MERKEZİ YERİNE MERSİN BAROSU AVUKATLIK AKADEMİSİ’NİN
KURULUŞ FAALİYETLERİ KAPSAMINDA
1) SEM-Staj Eğitim Merkezi
2) SÜMEM (Sürekli Meslek İçi Eğitim Merkezi)
3) KASEM (Katip-Sekreter Eğitim Merkezi)
4) KİGEM (Kişisel Gelişim Eğitim Merkezi)
Yönergeleri kabul edilerek 2014 Yılı Olağan Genel Kurul gündemine arz edilmiştir.
Avukat İçin Baro, Baro İçin Dayanışma
Proje 18/5
MERSİN AVUKATLARI KREŞİ HİZMETE AÇILMIŞTIR.
Proje 18/6
MERSİN BAROSU SOSYAL TESİSLERİ’NİN KURULMASI AMACIYLA 20 DÖNÜMLÜK BİR ARAZİ BULUNMUŞ, FİZİBİLİTE ÇALIŞMALARI BAŞLAMIŞTIR.
Proje 18/7
MERSİN BAROSU HUKUK MÜZESİ HAYATA GEÇİRİLMİŞTİR.
Proje 18/8
OKULLAR İÇİN İNSAN HAKLARI EĞİTİM PROJEMİZ ÇOCUK
MERKEZİMİZİN
VERDİĞİ
EĞİTİM
SEMİNERLERİ
SAYESİNDE
GEÇİRİLMİŞTİR.
HAKLARI
HAYATA
Avukat İçin Baro, Baro İçin Dayanışma
Proje 18/9
KADINLAR İÇİN KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE MERKEZİ PROJEMİZ
KURDUĞUMUZ KADIN HAKLARI MERKEZİMİZ İLE İFA EDİLMİŞTİR.
Proje 18/10
MERSİN BAROSU İYİ YÖNETİM KONSEYİ RUTİN TOPLANTILARINI YAPMIŞTIR.
Proje 18/11
T.C. KALKINMA BAKANLIĞI İLE ORTAK YÜRÜTÜLECEK SODES PROJESİ
2014-2016 DÖNEMİNDE DEVAM EDECEKTİR.
Proje 18/12
GENÇ AVUKATLAR KOMİSYONU KURULMUŞ, DAHA DA İLERİ GİDİLEREK GENÇ
AVUKATLAR MECLİSİ YÖNERGESİ 2014 YILI GENEL KURUL GÜNDEMİNE ARZ
EDİLDİ.
Avukat İçin Baro, Baro İçin Dayanışma
Proje 18/13
ADLİYE-İDARE İZLEME KOMİTESİ, AVUKAT HAKLARI MERKEZİ BÜNYESİNDE
FAALİYET GÖSTERMİŞTİR.
Proje 18/14
MERSİN BAROSU DEPLASMANLI FUTBOL LİGİ (BAROLİG) MERSİN BAROSU
SPOR KLÜBÜ 2014-2016 DÖNEMİNDE KURULACAKTIR.
Proje 18/15
ŞEFFAF, EŞİT VE ADİL GÖREV DAĞILIMI İÇİN CMK MERKEZİ, ADLİ YARDIM
MERKEZİ UZLAŞTIRMACI AVUKAT MERKEZİ KURULMASI HEDEFLENMİŞ OLUP
HER ÜÇ MERKEZDE KURULMUŞTUR
Proje 18/16
MALİ ve İDARİ AÇIDAN
ULAŞILMIŞTIR.
ŞEFFAF BARO HİZMETLERİ SUNULMASI HEDEFİNE
Avukat İçin Baro, Baro İçin Dayanışma
Proje 18/17
MERSİN BAROSU AVUKATLARI DAYANIŞMA KOOPERATİFİ, MERSİN BAROSU
AVUKATLARI YARDIMLAŞMA SANDIĞI İLE BİRLİKTE FAALİYETE GEÇİRİLECEKTİR.
Proje 18/18
MERSİN BAROSU YAYINLARI HİÇ BİR AKSAMA YAŞANMADAN KESİNTİSİZ
OLARAK DEVAM ETMİŞTİR.
BASIN
HABERLERİ
Avukat İçin Baro, Baro İçin Dayanışma
Ulusal Basın
Yerel Basın
www.alpayantmen.net
facebook.com/mersinavukatlaridayanismagrubu
Download

AV. MURAT TEBER