Download

Madde 9- (1) Bu Yönetmeliği ASKİ Genel Müdürü yürütür. EK