Download

Kúpna zmluva č. ....../2012 (uzatvorená v zmysle § 588