Download

Odporúčané hodnoty tepelného odporu R podľa STN 73 0540 a