Download

Zápisnica zo zasadnutia Snemu SAV, ktoré sa konalo