Download

Zodpovednosť štátu za škodu spôsobenú pri výkone