Download

oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego o zdolności dziecka