Download

Zadanie 2. Uzasadnij, że dwusieczne kątów BAD i ABC