Download

Zadanie 1 Oblicz pole powierzchni bocznej i pole