Download

udhëzim administrativ nr. 02/2012 për tarifat e përkohshme noteriale