Download

ym œwietle, gwiazdy nie s¹ widoczne. Taki