DIYANEI HAC VE UHRE GN Fax 90*3
2OI5 YILI UMRE ORGA]'{IZASYONU 14 GtiI{Lf}K EKONOMIK
I{UDIJS BNGI,,qNTII IJMRE PROGRA]VTI
(3 grinrvfyfl g$ce Kudiis, 4 g"n ve,yfl Eece Medine, 7 giin veya gece Mekke)
Kudiis'te ikamt:t : Royal Wings oteli.
Mekketde ikaro,et : Aziziye veya $iqe Bolgelerinde
Medinetde ikarnef
:
bulunnn binalatdan birinde saf;larrncak olup,
hareme ulaqrm se{vislerle gergeklegtuilecektir.
Merkeziye bolgesfurder ravzaya yiiriime mesnfesinde bulunan binalatda
sa$lanacaktrr-
Seyahat
Programr
: ist*nbril-Telaviv-lstanbul-MekkeilVledine'istanbul
(lvleklce ve Medine'de konaklama sireleri ugak ve otel rezervaryonlanna
bafiir olarak bazen takdim ve tehu edilebilir.)
istanbul drgrndan katrlan umre yolcularulil.zrn ilgili havaalurunfl ulaqrmr ve
evlErine doniiglui, Bagkanhfrmreca havayolu ile, mtlmkiifl oLrflarnasr halinde
lse
ile
I{AHVALTT +AITSA}T I{MEGi TABLDOT
H$t na.fl UMRE t:cnmt
$oN
TURIAR
(usD)
MiIRACA,AT
,
TARIIil
r<lgtr,tK
ODA
J
BA,NI{A
KODU
ni$imc
ODA
BA}IKA
KODU
I.TIIR
16
Mart20t5
15 Nisan 2015
29 Nisan 2015
I78O USD
KDSI529E
1695 USD
Ktr$1529C
2.TTJR
20 Mart 2r$15
22 Nisan 2015
06 Mans 2015
l7s0 usD
KD52206B
I695 USD
KD52206C
3-TT.IR
30 Mafi 2015
?9 Nisan 2015
13
Mavs 2015
I78O USD
KD$Z9l3B
1695 USD
KDs2913C
4.TUR
06 NisanilO15
06 Mays 2015
20 Mayts 2015
ITEO
U$D
KDSO620B
1695 USD
KDS0620C
5.TUR
l3 Nisan ll0i5
13 Mays 2015
27 Mayn 2015
I78O USD
KDSI3?78
1695 USD
KDSt327c
6.TUR
Z0 Nisan ilOl5
20 Malts 2015
03 Haeiran ?015
1780 USD
KDS2OO]E
I695 USD
KDSzOO3C
BEBEK vE qoc:uK tjcRETLERi
(0-?4,{y) :
Ay)
135 USD
00-02 YA$
03-0s YA$ (2s-6r0.dv) : 630 usD
I 2 KISILIK
06-12 YA$ (61-1aa
oDA
t nisirfi< oDA
1340 USD
l28o usD
(0-60 Ay) arasr gocuklar igin otellerde mtistakil yatak veriLneyecehir.
Z- 06-12 Yag (61-i44 Ay) arasr gocuklar iqin otellerde mtistakil yatak verilecektir.
3- $oouk kal.rtlannda yag hesaplanralan prograinda belirtilen Tiirkiye'den gidip tarihi dikkate
ahnarak he *rPlanacaktu.
Not: i- 00-05
YaEr
ticng riN yATtRrLABir EcE Gl nam<ar-.qR
T.Vatcrflar Bankasr, T.C. Ziraat Bankast, T.Halk Bankasr, Akbank A.$., Albaraka Tiuk Kaflitm Bankasr
A.g., Kweyt Tiirk l{atiirm Balkasr A.p. ve Ttirftiye Finans Katrlm Bankasr A.$.
DIYANET HAC VE
vERiLEcEK nizryrE'Tl'sR:
{
{
,/
{
I
{
{
Kudtls - Mekke - Medine Otel ve Ev Kirasr
SabahKahval,trsr, Alisaxn Yeme$, (Tabldot)
cidde - Mehke - Medine arasr ulagrm
UEak BiLet Ur;reti
Vize Ucretr
MeHre Servis Ucreti
Mekke ve Medine Ziyaret Yerleri
VERiLECEK M,AI,ZEMELER
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
:
Kur'an-r Kerim
Ei Qantasr (Fasaport, kitap vs. tagrmak igin)
Hicae Albiturrii,
Siyer Kitabr (Hz. Peygamberin lziude)
Urnre Rehberi
Urnre Dualar:
Tavaf ve Say Dualan
Kutsal Yolcrrluk Unue CD'si,
seccade,
Tesbih,
ipf srfl Qantasr.
r{ayrT tqir+ izr,pupcEK YoL vE ISTENEN BELGELER
:
Urnreye gitmek is;teyen vatandaglarrmrz iian edilen KudUs ba$lantft umre konakl"no.a tiiriiue ait ba*a
kodu ile Ttirkiye Diyanet Vakfr Hac ve Umre Mutrasebe Mtidiirlilgiince anlagm,al bankalara agtrnlan
quge krrrumsal tahsilat hesahrna {tcretini peqin olarak yatufuktan sonra mtnacaatlanm kendisine en yahn
il veya itqe mtlftiliifiine veya elekfronrk ortamda httn://hac,diyanet.gov.tr adresinde "ultrre bitgi gilrl
programr"ndan kendileri yapabileceklerdu.
Kayrt yaptudrktanL sonra? miiftiiliiklerden alacaklan 2015 yilr umre kayrt form dilekgeyi 2 niisha halinde
doldurarak agafrrrtrlJri belgelerle birlikte bir niishasrru ilgili miift'tilii$e teslim edeceklet ve ayflca
kendilerinden;
l.
Katrlacaf,r tru tarihi itibariyle gegerlilih siiresi en flz
grkartacaklardu.)
2,
Seyahat iicretinin
3^
45 yagrndan kiigiik olup epleriyle biriiLle gidecek bayanlardan evlenme ciizdanr fotokopisit
bir yrl olan gipli pasaport
(Pasaportu kigiler
yatrrldrhm gdsterir bmka dekonh4
4. +S yagrndan kuguk hayanlar ile L8 yagurdan kiituk erkekler igin, birinci
derece etkek akrabasryia gi
olanlardan akrabahk belgesi (vukuath niifus kayrt Srne$i aslt) birinci derecede akrabasr olmayanlann
ise miiftdliiklmden temin edilebilecek Srnege uygurr olarak noterden alacaklarr muvafakatname ve
taahhiitnamt: ( Bu belge $uudi Ar*bistar Bf,ytikelgiliiindcn/I(ousolosluf,undan vizc almak igin
gereklidir)
NOT:
1- 45 yagrndan kiigiik bayanlar ile 18 yaSndan kii+iik erkeklerden ruffieyF birinci derecede
erkek akmbasr ile gitrneyenlenu umre flctetlerini kayrt yapfiracaklan il veya ilge miift'riltikleri ile
gdr{tgtiikten sonffa yatumalar getelunektedfu. Aksi takdirde vize ptoblemindeu dolayt tu}ueye
gidememe durumu soz konusu olabilit.
2-
MBSTS'ye katrlmnyrp e[ az 30 kl$ilik grtry olugffian din gorevliled, Krr'an Krusu Offeticileri
fahri din gtirevlileri; ulagrm, iage ve ibate masraflan Bagkanltflrmrza ait olmak iizete topladrklan
gnrbunbagmda sorr:srlu otrarak gotfinilecek ve kendilerine hatcmah dderuneksizin Baqkanhkga
gorevlendirilebilec eklerdir.
3-
Sonrmlu oluak gidecek gd,revliler il ve itge miiftiilflklerince sisteme girilecek ve tnhsiUmeslek
b6tftmrine ctin gorevlisi, teklif edilen gtirev briliirni:ne sorumlu, teklif tilr{ine ise '(umreci topladr"
olarak giriirlcektir,
4-
Umre yolculan, iicretrn yatrnldr$rna dair barka dekontunu ibrae efimek suretiyle, il safrlik
mudtirltiklerince miiftiiltiklere bildiriien safhk metkeziennde koruyucu Mene4iit ACW 135Y
ap$r111 yaptuacak ve a$ kartrm umre yolcr.rlufu boyunca yarunda buhnduracaktt.
5-
Her trnda konteqjan 160 higi ile suurhdu. Ifuyrt yaprlan turlfida ulilre yolcu $nyrsr yeterli salrda
olmamasr ilummunda bir eonraki fura aktnrllabilecekvcya iptal edilebilecekiir-
Download

2oı5 yılı umre organizasyonu kudüs bağlantılı 14 günlük ekonomik