İL
: KARAMAN
TARİH: 27.02.2015
َ‫صالَة‬
َ ‫ي الَّ ِذ‬
َّ ‫ين آ َمنُو ْا يُقِي ُمو ْا ال‬
َ ‫قُل لِّ ِعبَا ِد‬
‫ صلوا كما رأيتموني أصلي‬: ‫قال صلى هللا عليه وسلم‬
Ardından tekrar secde yap ve azaların yerleşinceye
kadar orada kal. Sonrasında ayağa kalk ve dimdik dur.
Namazın bütün rekâtlarında aynen böyle yapmaya
devam et!”56 Bu rivayette görüldüğü üzere Rasulüllah
(s.a.s.) alelacele namaz kılan şahsı uyarmış ve ona namazı
itina ile yeniden kılmasını emretmiştir. Çünkü namazın
makbul olması için gerekli şartlardan birisi de, ta’dili
erkâna uymaktır.
Kardeşlerim!
NAMAZIN İKAMESİ: TADİLİ ERKAN
Aziz Kardeşlerim!
Yüce Allah, Kur’an-ı Kerim’de bizleri en güzel
şekilde yarattığını1, bu dünyaya başıboş olarak
göndermediğini2 bizlerin ibadet (kulluk etmek) için
yaratıldığımızı3 bildirir. Kulluğumuzun en büyük
göstergelerinden birisi ve İslam’ın beş temel esasından
birisi de namazdır.
Kur’an’da “İnanan kullarıma söyle, namazı
dosdoğru kılsınlar…”4 buyurulur. Bu ayette ve namazla
ilgili pek çok ayette “namaz kılmaktan” değil de
“namazı ikame etmekten” bahsedilmesi ilginçtir.
Peki, nedir namazı ikame etmek? Namazı ikame etmek,
namazı ta’dili erkânına riayet ederek, namazın içinde yer
alan kıyam, kıraat, rükû ve secde gibi rükunlarını tam ve
hakkını vererek yapmaktır. Namazı büyük bir vecd ve
şuur haliyle eda etmektir.
Kardeşlerim!
Ebu Hureyre (r.a.) Asr-ı Saadette cereyan eden bir
hadiseyi şöyle anlatır: Rasülullah (s.a.s.) mescide girmişti.
Derken taşradan bir şahıs geldi ve namaz kıldı. Sonra gelip
Rasülüllah (s.a.s.) ile selamlaştı. Peygamber (s.a.s.) ona:
“Dön ve yeniden namaz kıl; çünkü sen namaz kılmış
olmadın!” dedi. O da dönüp evvelce kıldığı gibi namaz
kıldı. Rasülüllah (s.a.s.) ona dedi ki: “Dön ve yeni baştan
kıl; çünkü sen namaz kılmış olmadın!” Allah Resulü
(s.a.s.) üçüncüsünde de namazı tekrar kılmasını emredince
o şahıs: “Seni hak üzere gönderen Allah’a yemin ederim
ki, bu kıldığımdan başka daha iyi nasıl kılacağımı
bilmiyorum. Bana doğrusunu öğretir misin?” dedi.
Bunun üzerine Rasülüllah (s.a.s.) şöyle buyurdu: “Namaza
durduğun vakit başlangıç tekbirini al. Kur’an’dan iyi
bildiğin (sure ya da ayetleri) oku. Rükûya varınca
beden azaların yerleşinceye kadar bekle! Rükûdan
başını kaldırınca bedenin tamamen doğruluncaya
kadar ayakta dur. Sonra secdeye kapan ve azaların
yerleşinceye kadar orada kal. Secdeden başını
kaldırınca
azaların
yerleşinceye
kadar
otur.
Allah’ın Resulü (s.a.s.) Efendimiz, şu uyarılarda
bulunmuştur: “Rükû ve secdeleri tamamlayın!”6
“Sizden biriniz, rükû ve secdelerden kalkarken belini
tam doğrultmadıkça, namazı yeterli olmaz.”7 Bu itibarla,
kıyamından kıratına, rükûundan secdesine, iki secde arası
oturuşundan teşehhüdüne kadar bütün rükünlerde namazı
itidal ve sükûnetle ikame ederdi. Bunun yanı sıra: “Beni
nasıl namaz kılıyor görüyorsanız, siz de namazı öylece
kılın.”8 Buyurmuştur.
Aziz Müslümanlar!
Namazın acele kılınması, kıyam, kıraat, rükû,
kavme, secde, celse gibi rükunların noksan yapılmasına,
diğer ifadeyle tadil-i erkânın ihlal edilmesine sebep
olmaktadır. Böyle bir namaz, usulüne uygun kılınmadığı
için, tadil-i erkân üzere tekrar edilmesi gerekir.
Bilmeliyiz ki, Allah’ın emrini yerine getirme ve O’nun
hoşnutluğunu kazanma gayesiyle kılınan namaz, usül ve
erkânına riayet edilmediği takdirde neticesiz ve boş bir fiile
dönüşür. Üstelik de sahibinin üzerinde borç olarak kalır.
Hutbemi bu hususta bizi ikaz eden bir hadis-i şerif
meali ile bitiriyorum: “İnsanların hırsızlıkta en ileri
olanı, kendi namazından çalan kimsedir.""Ey Allah'ın
Resulü, kişi namazından nasıl hırsızlık yapar?"denildi.
Resulullah (s.a.v.): "Rukûunu ve secdesini tam yapmaz.
Bu namazdan çalmaktır. İnsanların en cimrisi de selâm
(verip alma) da cimri davranandır." buyurdu.9
1
Tin Suresi 4.
Mü’minün Suresi 115.
3
Zariyet Suresi 56.
4
İbrahim Suresi 31.
5
Buhari, Ezan 95;Müslim, Salat 45.
6
Buhari Eyman 3.
7
Ebu Davud, Salat 143.
8
9.Buhari, Ezan, 18.
9
Müsned-i Ahmed b. Hanbel, III/70.
2
Hazırlayan: Mehmet GÜBEŞ- Ermenek Vaizi
Redaksiyon: İl İrşad Kurulu
Download

namazın ýkamesý: tadýlý erkan