T.C.
ULUBEY KAYMAKAMLIĞİ
\
Sayı
ilçe MiIli Eğitim Müdürlüğü
: 78502 l 86 17 7 4.01.03l
l
63 1923
13/02/20l5
Konu: Osmanlı Türkçesi Kursu.
ırü»ünıüĞüxr
ULUBEY
İlgi:
a)08.04.1995 taih
Yönetmeliği.
ve 22252 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hizmetiçi Eğitim
b)Milli Eğitim Bakanlığı ve
Hayrat Vakfı arasında yapılan
26.06.20l3 tarihli İşbirliği Protokolü.
İlgi (b) Protokol gereği seçmeli dersleri okutacak öğretmen ihtiyacını karşılamak
üere Bakanlığımızca merkezi olarak Osmanlı Türkçesi Öğretim Yöntemleri Kursları
diizenlenmiştir. Bu bağlamda İl Villi egitim Müdürlükleri seçmeli derslere yönelik doğacak
öğretmen ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla mahalIi olarak hizmetiçi eğitim kursları
diizenleyebileceklerdir.
Dtizenlenecek Osmanlı Türkçesi Kursuna Ortaöğretim okullannda görevli istekli
olan Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, ilahiyat, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri
öncelikli olmak kaydıyla tüm öğretmenler katılabileceklerdir. Kurslar Osmanlı Türkçesi l.
Osmanlı Türkçesi Il şeklinde olup, Osmanlı Türkçesi I kursunu bitirip belge alanlar Osmanlı
Tiirkçesi lI Kursuna miiracaat edeceklerdir.
Ancak, Osmanlı Türkçesi l Kursuna katıImamış fakat kendisini geliştirmiş
personellerden Osmanlı Türkçesi Il kursuna katılmak isteyenler kur atlama sınavına girip 70
ve iizeri puan alma|arı halinde Osmanlı Türkçesi Il Kursuna doğrudan katılabileceklerdir.
Kur atlama srnavı kursun başlayacağı ilk hafta içerisinde yapılacaktır. Kurslar 2 Mart 20l5
tarihinde saat l8.00 dan sonra başlayacak olup, ilçelerden katılacak personellere yolluk
yevmiye ödenmeyecektir.
Osmanlı Türkçesi Kursuna katılmak isteyen personellerinizin eldeki başvuru
formunu doldurarak, en geç l7l02l20l 5 tarihi mesai bitimine kadar Müdürlüğümüze
gönderilmesi hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Mustafa TURGUT
İlçe Milli Eğitim Müdürü
EK:
-
Form
-
Tüm Teşkilata
DAĞITIM:
Aşağt Mah. Ankan Bediık cad. No:27 64900 Ulubey
Elektronik Ağ: www.mcb. gov.tr
e-posıa: ulubey64aomeb.gov.tr
Bu evrak güvenli el€kıronik
ruŞAK
Aynntılt bilgi için: N,Canan l]AYAR
Ünvan: Memur
'fel: (0 2'l6) 7l61651-11
Faks: (0 276)
imza ile imzalanmıştır htlp://evraksor8u meb gov.tr adresinden977c-O0d4-37Ç2-aOEf-89d9
7l6l446
kodı! |le teyıl edılebilır
II
I
I
sJnx lŞlpals| ıeU|4e)
nuo]a|al dac
lJa
nuJol ıBPceJnlf eunalny ||^aJ9D
ü§uğJB
l|ueuso
aA
I
lp?,{os a^ IPv
lIueuJso
ls€JEunN
J,J
Download

OSMANLI TÜRKÇESİ KURSU - Ulubey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü