2015y川MahailiHizmetieiPla…dayeralan′′osman冊rkceSi(TemeiSeviye)KursuJ′na畦nizdenson
ba5VurutarimnekadarbaSVuruSUnuyaPamayanVeyaOku一/kurummudur剛erimiztaraflndan
ba帥ruSuOnaylanamayan′Ancakbe圃enhizme吋kurSunakatiImakicinistekIioiuptaraf服a
diiek鍵‖emilracaatedenierindiie国er両23/02/2015Pazartesig踊Saat12‥00′Yekadar
m…r崎muzeg6nde同mesivebutarihtensonrageSecekoiand哩eierin匝mea,inmayacagInin
b出nmes面6nemIericaederiz.
insanKaynaklarl;ubesi
Download

2015 yılı IVlahalli Hizmetiçi Planında yer alan "Osmanlı Türkçesi