Zeka,yaratlcihk, sanat, liderlik kapasitesi veya ozel akadernik alanlarda, yaJltlarlnagore yi,iksek
dOzeyde motivasyon, performaris gosterdigiuzmanlar' tarafmdanbelirlenen~~cuk/ogrencilerdir
(BiLSEM. Yonergesi, 2007). .
. '. .
.
;
'. . '. Smlf 6gretmenleri aday gasterdikleri her agrencii~in elokul sistemi
.tarihleri arasmda «Gazlem Formu» nu dolduracaktlr. .
i.izerinden,1G-23~ubat 2015
. Adaygosterilenogtencilerqenherhangi. bir Ocret talep edilmeyecektir.(Su'!avlarl· Bakanhgm
merkezi. 91arakyapma ihtimaliolduiui~in,$uan itibariyl~ Ocret talepedilmeyecek,)
,"
. Ogrenci
se~imiyle ilgiJi yall ve su~~lara
.
";'.'
MEB oZeIEgitim:, ve
,
Rehberlik(jeneIMi.idi.i{IUgU~ Mu~ Milli .
,E~itim MUdUrlugU Duyurular sayfasl ve Mu~ Bilim ve Sanat,Merkezi web sayfalannd~n ula~abilirsiniz.
se~imi
\Ogrenci
veslnavlarla i1giU MU$Rehberiik ve
Merkezinden bilgi alabilirsiniz.
Ar~$tlrmaM~rkezine MU~' Bilimve Sanat
'.BltSEMSECiMINI~ ASAMALARI
1. 2014-2015 Egitim-Ogretim y"mda ilkokul 2. 3. vel .4. slmf ogren~ilerigenelzihinsel, resim
il
"II IiI'
iI
I,\
\'!
~
ve mOzik .yetenegi alanlan~da Slnlf Qgretmenleri~araftrl.dan adaygosterile~ektir.
2. Ogretl"nenle~imiz .ogrencileriniaday gosterirken' smlfmevcutlarmmen fazla %20'sihi'
. yonlendirmeye dikkat •etl"nelidirler.· (Orrlek: 30! ki$iUk bir slmftan'6 ogrencin.in aday
gosterilmesi. E-Okul $istemi 6ogrencid~n fazlaslnamiisQade etmeyebi/ir. BunLJni~in
tekliflerde, oncelik slralamaslnm yapllmasl' uygun olacakt,r.)
3. Aday gosterdiginiz ogrencilerin genel zihinsel,resim ve mOzik alamllda yaJltlarln1n
ilerisinde .olan,sOreklisoru,' soran, kolayve ~abuk ogrenen,' yaratlc, .ogr~nciler olmalan
onemlidir.
4. Ogrellcininakademikba$arlsladaygostermenizi~ir;t tekkoJul olmayabilir.
5. Ogrericilerin ve aileleriningrup taramas. ve bireysel incelemelerde s~;lmemelerillden
:kavnakholumsuzlu.klar ya$amamalani~in hem adaygostermelerindeHem de gozlem
formianm doldururken gereklihassasiyetin (ki$isel gizlilik) gosterilmesi )sOrecin sagllkh
i$lemesia~lsmdan onemlidir.
G. Simtogretmenieri aday gosterecekleri ogrenciler! .en fazla iki yetel'lek, ~Ian,"dan aday
gosterebilecektir. (Ornek:Genel zihinsel yetenek alamnda teklifi yaptl,mbir ogrenci; eger
mOzik veyaresim alanmda da OstOn biryetenegi oldugu dOJOnOIOYorsa, m9iik veya. resim
alammn sadete birinden teklifi'yapllabilir.)
!
7. Simt ogretmenleri aday gosterdiklE,!ri ber ogrencii~in e-o.kul sistemiOzeriliden 16..23
Subat l()lS tarihleriarasmda'«GozlE,!mFormu» nu dolduracalctlr
8. Adaygosterilen ogrenciler ifindQldurulan . f<Goilem FQrmlar!)) dikkate ~Imarak, Grup
Tarama Testine ahnacak qgrenciler Mart aymmilk haftasmda Genel I\f'IOdOrlOgQmOz
sayfa~mda ilanedilecektir.
9. Grup Tarama Testi ve Bireysel Degerlendirme ile ilgili a,lklamalarve takvim Heri bir tarihte
GenelMUctOrlOgOmiiz sayfaslnda duyurulacaktlr.
10. Grup testidegerlendirmesi yaplld.ktan sonra ogrerkiler genel zihinsel yete:n~k, resim ·ve
rnOzik yeteneklerinden ayrl ayn slralamaya ahnacaktlr.
.
lll.Grup testi sonras.1 ilan edilen Qgrel'iciler yeteliekalanl~Ulnagorebireysel ilicelemeye
almacaktlr.
MU$ Bilim ve Sanat lYIer,kezi
,
I
I
I
Download

Duyuru İçin Tıklayınız.