ffi
T.C.
ULUBEY KAYMAKAMLIĞI
İlçe Miıli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 78502l86l82l l 1851696
konuı Askeri okulların Tanıtımı
iıgi:
l9l02l2015
|0.02.20l5 Tarih ve 5090/3034/l5 saylll yıVı
ll Jandarma Komutanlığının ekte gönderilen ilgi yazılannda askeri okulların
kamuoyuna daha iyi tanıtılmasını sağlamak, geniş aday kitlesi içerisinden öğrenci temin
etmek amacıyla, ortaokulların 8. sınıf öğrencileri ile öğretmen, idareci ve öğretmenlerine
yönelik İzmir Maltepe Askeri Lisesinden görevlendirilen Ög. VU. F. Burak DAĞDELEN
tarafından 24-27 Şubal2015 tarihleri arasında tanıtım faaliyeti yapılacağı bildirilmiştir.
İlçemizin faaliyet programı aşağıda belirtitmiş olup, faaliyet yeri olan Halk Eğitim
Merkezinde bilgisayar ve ses sisteminin hazırlanması. okul müdürlüklerinin gerekli
hassasiyeti göstererek katılımcı öğrencilerin yeteri kadar refakatçi öğretmenle birlikte
faaliyet programında belirtilen tarih, yer ve saatte hazır bulunduruImasını rica ederim.
Mustafa TURGUT
İlçe Milli Eğitim Müdürü
EK:
l Adet Yazı
k
Ii
lı
DAĞITIMı
ile
Tüm Ortaokul Müd. ne
HaIk Eğitim Merkezi Müd. ne
oKUL TANITlM FAALiYET PRO(;RAMI
TARiH
lLÇE ADl
SAATI
26.02.201,5
Ulubey
Aşağı Mah. Hühimet Konağt Ulubey/UŞAK
Elektronik Ağ: \ı,ww.ulubeyg.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
l0.00
YER
Halk Eğitim Merkezi Salonu
Ayn.tllı bilgi için: Melek KARAKUŞ
- V H K i
T.-l: (02'76)716 l6 54 - Iç l|ar:l9
Faks: (0 276) 7|6 l4 46
Bır e\rai güvenlı e]ektıonik imza il€ imzatanm,şt,r hnp //evnksorgu meb gov tr adresındenb730-3225-354b-babc-89f9
kodu ülc rcyıt ediüebılir
.- ---._1--_-'
t
H|ZMETE ÖZEL
"lğİİ
^
E
'. l
m*
T.c.
JANDARMA GENEL KOMUTANLİÖ|
lL JANOARMA KOMUTANLlĞİ
UŞAK
Le-4ı_!
PER.
soso$cn
KoNU
2015 Yılı Askeri Okullar Tanıtımı
_ısı
ıa
ç
E4_ı.
Şubat 2015
UşAK lL MlLLl EĞlTlM MüDüRLÜĞÜNE
lLGl: KKK.Iığının 30 Ocai 2015 larihli, PER.:2228237E-5090-21402-15/Peı.lşl.D.Per.Tem.Mrk.
Tnt. Blg.Edn,Ad|.|şl.K§. (2) §aylh ve '2015 Yıh Askeıi okullar Tanltlml' konu|u emri.
'l. A§k€ri okulların kamuoyunda daha iyi tanıtılmasını sağlamak ve daha geniş bir aday kitlesine
ulaşabilmek maksadlyla; 2015 Ylh Alkeıi okullıfln Tenitml ilgi emir doğrultusunda aşağlda
bölirtılen esaslar dahilinde lzmir Maltepe Askora Lisasi Komutanllğ| taraflndan görevlendhilen
Ö,ğ,Yb. F.Burak OAĞDELEN (1994-Yd.1)lalaflndan 24_ 27 Şubat 2015 ıarihleri araslnda Uşak ili
genelande acra edi]ecektir.
2. Tanltlm faaliyetinin amaqna Uygun yapllabilmesi için Uşak İl
tillİ
Eğitim taıdurlğğunco;
a. orta dereceli okullarln sokizinci sın|f öğrencileri ile iiğretmen ve idarecilerine yönelik ola,ak
lanltlm faaliyeti icra edileceğinden, öncelikli o|arak tanltlm taalıyetinin icra edileceği okul, ıanlllm
tarihi, kaİllmcl idareci, arğrelmen ve öğrenci miktarlarl tespit edilecek ve belirlenen tanltlm yeri Çin
bilgisayar ale sunum için gerekli ıeknik maEemenin hazlr edilrrıesi sağlanacak,
b. Her gün Çin 0ç ayrl okulda
-
(o9.oo
1o@, ,1oo-12oo vo
faalryeti icra edilmesi sağlanacak şekilde planlama yapllacak,
13.oo-14.a0 saaılgüi arasnda}
lanilm
c, Yapılacak p|anlamaya llçe Merkezleri de dahat edilocek, llç Merkezleri için gerekirse ortak
bir tanf|m yeri bolirlenerek ılareci, (8retrnen ve öğroncilofin ortak tanlt|m yerinde bulunmalarl
temin edilecek,
ç. Yapılan planlama aşağıdaki foımala uygun olarak faaliyetin icra edilec8ği okul adres, td€fon
Ve idareci kimliğa ile birtikte 19 Şubaı 2015 tarihine kadar Uşak ll Jandarma Komutanllğlna
gönderilecek Ve ıeredd0de dğşülen konularda J.Pe..Asb.Bçl/ş. Atilla Y|LDlRlM (Tel.Nu:
05536'105423) ile koordirıe kurulabil6c6ktir.
3. Tanıtım İaaliyetinan am:ıclna uygun oıarak y€rine
getirilmesi Ve geniş kitlelere ulaşlmln
sağlanmas| için aksakhğa sebobiyet verilmemesini rıca ede.im.
€vzat ERGÜN
Vali a.
vali yardlmclsl
TANlTlM FMLlYETl PLANLAMASl
s.N U.
TARlH
SAATl
oKUL ADl
KAT|LlMcl MEVcUTLARl
TANlTlM
FMLlYETlNlN lcRA
EDlLEcEĞl YER
HlZMETE ÖZEL
8.ğı.ntü lloİt .|i J.P.r.Aıb-açvı-Atlll. YlLolRl , T.l_ılu-:80ll
I
^it1!
lDAREcl
ü
=
,
ü.
İr
Elrr
:ı
ÖĞRETMEN
l lz ıı,t
2915
öĞRENCl
rCLEmtgızıırnenl
Download

ASKERİ OKULLARIN TANITIMI - Ulubey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü