1) Yıllık plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak ve denetlemek.
2) Hizmetlerin gerçekleşmesi için lüzumlu insan gücü planlamasını ilgili birimler ile
işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.
3) Kalp damar hastalıkları ve kronik hava yolu hastalıklarını kontrol ve önlemeye
yönelik ulusal programlarının il düzeyinde yürütülmesini sağlamak, il düzeyindeki
etkilerini izlemek, değerlendirmek, geliştirilmesini sağlamak için çalışmalar yapmak,
bu husustaki Kurum çalışmalarını uygulamak.
4) İl düzeyinde başta sağlık kurum ve kuruluşları olmak üzere tüm kamu hizmet
birimlerinin, bedensel ve zihinsel engellilerin erişimine uygun hale getirilmesi için
paydaşları ile çalışmalar organize etmek.
5) Bedensel ve zihinsel engelliliğin önlenmesine yönelik çalışmalara destek vermek.
6) Başta trafik kazaları ve ev kazaları olmak üzere kazaların önlenmesi ve kontrolü
konusunda paydaş kuruluşlarla birlikte çalışmalar yapmak.
7) Sağlıklı yaşlanma ve yaşlı sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesine ilişkin ulusal
programların il düzeyinde yürütülmesini sağlamak.
8) Görev alanına giren konularda yerel örnek uygulamalar yapmak, bunların
sonuçlarını raporlamak.
9) Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı'nın il düzeyinde
yürütülmesini sağlamak.
10) Türkiye Diyabet Önleme ve Kontrol Programı'nın il düzeyinde yürütülmesini
sağlamak.
11) Türkiye Aşırı Tuz Tüketiminin Azaltılması Programı'nın il düzeyinde yürütülmesini
sağlamak.
12) Sağlıklı beslenme ve hareketli hayat konularında vatandaşın bilgilendirilmesi ve
bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
13) Kurumca hazırlanan diğer programların il düzeyinde yürütülmesini sağlamak.
14) Yürütülen programların yerel düzeyde izleme çalışmalarını yapmak, sonuçlar
doğrultusunda programın geliştirilmesine yönelik faaliyetler planlamak.
15) Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.
Download

1) Yıllık plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak