SINAMALI STATÜDE BULUNAN ÖĞRENCİLER İÇİN
DERS KAYIT BAŞVURU DİLEKÇESİ
… / … / 2015
Mevlana Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nin 15. Maddesinin 2.
fıkrasının h bendinde “Dördüncü yarıyıl sonunda GNO’su 1.50’nin altında kalan öğrenci, sınamalı statüye
geçirilir. Öğrencinin sınamalı statüden çıkabilmesi için öncelikle DD’nin altında not aldığı dersleri tekrar etmesi
zorunludur. Sınamalı statüde olan bir öğrenci, sınamalı statüden çıkana kadar beşinci ve daha sonraki yarıyıllara
ait ders alamaz. Ancak, öğrencinin talebi ve danışmanın onayı ile normal ders yükünü tamamlayamayan
öğrenciler, ders alamadığı yarıyıla ait derslerle normal ders yükünü tamamlayabilirler.
Bu madde gereğince Genel Not Ortalamamın ………. olması nedeni ile ……… yarıyıldan aşağıda
seçtiğim derslere kayıt olmak istiyorum. Onayınıza saygılarımla arz ederim.
Normal ders yüküm ……. kredidir. Normal ders yükümü tamamlayamadığım için aşağıda
seçtiğim ders/derslere kayıt olmak istiyorum:
No
Dersin
Kodu
Dersin
Kredisi
Dersin Adı
Ders
Eklenebildi mi?
1
2
3
4
5
6
NOT : Yukarıdaki dersler danışman öğretim elemanı tarafından öğrencinin ders listesine
eklenecektir. Eklenemeyen dersler eklenmedi olarak belirtilip öğrenci işleri tarafından eklenir. Bu
dilekçe öğrencinin dosyasına konulmak üzere onaylanarak danışman tarafından Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığına teslim edilecektir.
ÖĞRENCİ
Tarih
:
Adı Soyadı :
Bölüm
:
ÖĞRENCİ DANIŞMANI ONAYI
Tarih
:
Adı Soyadı :
Download

Sınamalı Statü Dilekçesi - Mevlana Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire