DOĞU DİLLERİ VE
EDEBİYATLARI
BOLUMU
■■
■■
■■
Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü; Arap Dili
ve Edebiyatı Anablllm Dalı, Fars Dili ve
Edebiyatı Anablllm Dalı, Hindoloji Anablllm Dalı,
Bakanlığında, öğretmen olarak Milli Eğitim
Bakanlığında; kütüphane, arşiv ve müze gibi
kamu kuruluşlarında ve özel sektörde görev
almaktadırlar.
FARS DİLİ VE EDEBİYATI
ANADİLİM DALI
Japon Dili ve Edebiyatı Anablllm Dalı, Kore Dili
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya
ve Edebiyatı Anabillm Dalı, Urdu Dili ve
Fakültesinin en köklü disiplinlerinden olan Fars
Edebiyatı Anablllm Dili ve Sinoloji Anabillm Dalı
Dili ve Edebiyatı Anablllm Dalı 1936 yılında
olmak üzere yedi Anablllm Dalından
kurulmuştur. Anabillm dalının amacı, Farsçayı,
oluşmaktadır.
İran edebiyatı ve kültür tarihiyle birlikte
ARAP DİLİ VE EDEBİYATI
ANADİLİM DALI
Arap Dili ve Edebiyatı lisans programının
amacı, Arap Dilini Arap Edebiyatı ve kültür
tarihiyle birlikte İnceleyerek öğretmek; Arap
dünyasının tarihi, kültürü ve edebî birikimi
hakkında bilgili; Arap dünyasındaki edebî,
siyasî, toplumsal ve ekonomik gelişmeleri yazılı
ve işitsel kaynaklardan takip edebilecek,
düşündüğünü yazılı ve sözlü yolla İfade
edebilecek dil becerisine sahip öğrenciler
yetiştirmektir.
Arap Dili ve Edebiyatı lisans programında
başlıca Arapça Dilbilgisi, Arap Edebiyatı Tarihi,
Kültür Tarihi, Arapçadan Türkçeye, Türkçeden
Arapçaya Çeviri konularında dersler
verilmektedir. Arap Edebiyatının çeşitli
dönemlerine alt şiir ve nesir örnekleri ele
alınmakta, kompozisyon yazma denemeleri
yaptırılmakta, ayrıca öğrenciye konuşma
alışkanlığı kazandırılmaya çalışılmaktadır. Klasik
metinlerin yanısıra çeşitli konularda modem
Arapça metinler çevrilmekte, öğrenciye
Arapça terimler ve deyimler öğretilmektedir.
Bunların yanı sıra ibranlce, Ortadoğu Siyasi
Tarihi ve Edebi Eleştiri dersleri de yer
almaktadır.
Programı tamamlayanlara "Ankara Üniversitesi
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Lisans Diploması"
İnceleyerek öğretmek; Fars dünyasının tarihi,
kültürü ve edebî birikimi hakkında bilgili; Fars
dünyasındaki edebî, siyasî, toplumsal ve
ekonomik gelişmeleri yazılı ve işitsel
kaynaklardan takip edebilecek, düşündüğünü
yazılı ve sözlü yolla ifade edebilecek dil
becerisine sahip öğrenciler yetiştirmektir.
Programda, Farsça lisans ve lisansüstü
öğretimin yanı sıra İran tarihi, coğrafyası, İslam
öncesi ve sonrası İran dilleri ve kültürleri, klasik
ve modern İran edebiyatı hakkında
araştırmalar yapılmaktadır. Öğrencileri yeterli
düzeyde dilbilgisi İle donatarak Fars dili ve
edebiyatı alanında uzman olmaları, Türk-islam
sahasında ortaya konulmuş Farsça eserleri Türk
kültürüne ve araştırmacılarına kazandırmaları
amaçlamaktadır. Anablllm Dalında "Farsça
Dilbilgisi, Farsça Konuşma, İslamiyet Öncesi ve
Sonrası İran Kültür ve Edebiyat Tarihi, Metin
Şerhi, Türkçeden Farsçaya-Farsçadan Türkçeye
Çeviri, Modern İran Edebiyatı ve Basın Dili"
dersleri verilir. Mezunlar "Ankara Üniversitesi Dil
ve Tanh Coğrafya Fakültesi Lisans Diploması"
ve "Filolog" unvanı almaya hak kazanır ve üst
düzey Farsça bilgisi gerektiren üniversiteler,
kütüphaneler, devlet arşivleri, turizm sahası,
Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı, Emniyet Genel
Müdürlüğü gibi çeşitli özel kurum ve
kuruluşlarda dil bilen eleman olarak çalışırlar.
ve "Filolog" unvanı verilir. Mezunlar üst düzeyde
HİNDOLOJİ ANABİLİM DALI
Arapça bilgisi gerektiren görevlerde; Dışişleri
Hindoloji Anablllm Dalı, Sanskrit ve Hindi dillerini,
Download

DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BOLUMU