T.C.
ADALET BAKANLIĞI
BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI
UYAP
Ali KAYA
Hâkim
Bilgi Đşlem Dairesi Başkanı
1
UYAP
Ulusal Yargı Ağı projesi (UYAP), yargı birimlerinin ve
Adalet Bakanlığının merkez birimlerinin iş süreçlerini
hızlandırmayı, güvenilirliğini arttırmayı ve kurumu kâğıtsız
ortama taşımayı hedefleyen bir yönetişim bilgi sistemidir.
UYAP, kullanıcılarının kıymetli vakitlerini bürokratik
işlemlerden öte dikkatlerini asıl işlerine vermelerini, adaletin
daha hızlı tecelli etmesinin sağlanmasını, dava masrafları ile
yargı
giderlerinin
azaltılmasını,
kadro
açığından
kaynaklanan yükü hafifleterek personelin motivasyonunun
arttırılmasını ve kaynakların etkin kullanımının sağlanmasını
hedeflemektedir.
2
UYAP FONKSİYONEL
KAPSAMI
Kaynaklar / İdari
Ynt.
Ortak Uygulama
Ynt.
Destek Hizmetler
Ynt.
• CBS
• Personel
• Veri Bankası
• Ceza Mah.
• Malzeme ve
Üretim
• Sanal Tartışma
• Kütüphane
• Arşiv
Yargılama
Hizmetleri
• Hukuk Mah.
• İcra İflas Md.
• İdari Yargı
• Cezaevleri
• Adli Tıp
• Finans
• Tedarik
• Eğitim
• E-Posta
• İnternet
• Kreş
• Tabiplik
• Lojman
3
UYAP NĐHAĐ HEDEFĐ:
65.000 Adalet Bakanlığı
70.000 Avukat Kullanıcılar
Adliye Teşkilatları
Ceza ve Tutukevleri
Adli Tıp Kurum ve Birimleri
İdari Yargı Teşkilatları
UYAP
Türkiye Genelinde 1.200
lokasyonda
Yılda 500.000.000
Evrak
10.000.000 Dava
10.000.000 İcra
Yargıtay ve Yargıtay CBS
( 2.000 Kullanıcı ):
Tüm yargı ve destek faaliyetlerinin otomasyonu
4
UYAP Đç Entegrasyon
Hukuk/Ceza
Mahkemeleri
Cumhuriyet
Başsavcılıkları
Yargıtay
Cezaevleri
UYAP
İdare / Vergi /
Bölge İdare
Mahkemeleri
Adli Tıp Kurumu
İcra Daireleri
Danıştay
5
UYAP Dış Entegrasyon
Adli Sicil-PTTMerkez Bankası…
Adliye
Yargıtay
Nüfus ve Vat...
Tapu ve Kadastro…
UYAP
Adliye
Kolluk(Emniyet,
Jandarma) Kuvvetleri ...
Danıştay
6
GERÇEKLEŞTĐRĐLEN EĞĐTĐMLER:
7
UYAP Uzaktan Eğitim
8
DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ
Yargıda iş akışlarının kağıt kullanımını en aza indirecek şekilde bilgi ve belge akışının elektronik ortamda yapılması
amacı doğrultusunda Uygulama ve editörle içiçe geçmiş “Doküman Yönetim Sistemi” kurulmuştur.
9
UYAP KARAR DESTEK SİSTEMİ (KDS):
10
UYAP’ın Yargılama Sürecine Katkısı
CUMHURĐYET
BAŞSAVCILIĞI ĐŞLEMLERĐ
ĐŞLEM
UYAP’nde
n ÖNCE
UYAP’nde
n SONRA
Dosyanın Başka Birime
Gönderilmesi Đşi
Yarım Gün
0-1 dk.
Aylık Đstatistik Hazırlama
Yarım Gün
0-3 dk.
Yıllık Đstatistik Hazırlama
1 Hafta
0-5 dk.
Devir Listesi Hazırlama
Đşi
3 gün
0-1 dk.
Adis Formu Hazırlama Đşi
1 Hafta
0-5 dk.
Nüfus Kaydı Alma
1 Hafta
0-1 dk.
Adli Sicil Kaydı Alma
1 Hafta
0-1 dk.
Dosya Arama/Bulma
10-15 dk.
30 sn.-1dk.
Matbu evrakların
Hazırlanması
5 dk.
0-30 sn.
Dosyanın Aşamalarını
Görme
11
10 gün
0-30 sn.
UYAP DYS’nin Diğer Kamu
Kurumlarınca Kullanılması
Gümrük Müsteşarlığı ile
UYAP-Doküman Yönetim
Sisteminin Kullanılması süreci
başlamıştır.
12
UYAP AVUKAT PORTALI
13
UYAP VATANDAŞ PORTALI
14
UYAP SMS BİLGİ SİSTEMİ
15
Cezayir, İran Adalet Bakanlığı Heyetleri
UYAP Ziyaretleri
16
Kazakistan Adalet Bakanlığı Heyeti
17
Alman Adalet Bakanlığı Heyeti
18
İngiltere Adalet Bakanlığı Heyeti
19
Avrupa Konseyi ve Avrupa Komisyonunun düzenlediği “Adaletin
Kristal Terazisi (Crystal Scales of Justice)'' yarışmasında
Đkincilik ödülüne layık görülmüştür. Commission.
20
UYAP 2004-2005-2008 e-Devlet Ödüllerini Aldı.
21
Download

Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) – Adalet Bakanlığı