18 Şubat 2015 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 29271
TEBLİĞ
Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2013/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 – 16/3/2013 tarihli ve 28589 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına
İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2013/1)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“
Birim Gümrük Kıymeti (ABD
GTİP
Eşyanın Tanımı
Doları/Kg*)
4418.20.10.00.11
Kapılar
6
4418.20.50.00.11
Kapılar
6
4418.20.80.00.11
Kapılar
6
*Kg: Brüt Ağırlık
”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.
MADDE 3 –Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
16/3/2013
Sayısı
28589
Download

Ahşap Kapı ithalatında mevcut gözetim oranı 2 USD/KG`den 6 USD/KG