KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ, İDARİ ve SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI
Üniversitemiz İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi akademik birimlerinin aşağıda belirtilen Bölümün Yardımcı
Doçent ve Doçent kadrolarına 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” nde
öngörülen koşullara ek olarak, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma
Kriterleri yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi
olarak Yardımcı Doçent ve Doçent alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.
Aranan Şartlar
1. Kadir Has Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde Yardımcı Doçent veya Doçent olarak
atanabilmek için gereken niteliklere sahip olmak,
2. Konusunda saygın dergilerde yayınlarının bulunuyor olması
3. Yurtdışı eğitim ve/veya araştırma tecrübesinin bulunması
Adayların KHÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinin Ek-2 tablosundaki sıralamaya uygun hazırladıkları
(Yardımcı Doçent veya Doçent adayları 4 takım) bilimsel dosyaları ile birlikte Kadir Has Üniversitesi, Kadir Has
Kampusü Personel Dairesi 34083-Cibali /İSTANBUL adresine ilan başvuru süresi içinde başvuruda bulunmaları
gerekmektedir.
Adayların bilimsel dosyalarında bulunacak belgeler:
1. Dilekçe (Öğr. Üyesi Başvuru Dilekçesi)
2. Özgeçmiş,
3. Üniversitemiz web sayfasında (http://www.khas.edu.tr/egitim/atanma-yukseltme-kriterleri.html) adresinde
yayınlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde doldurdukları Ek-4 ile birlikte Ek-2 tablosundaki
sıralamaya uygun hazırladıkları yayın listesi ve bu yayınlar dışındaki diğer faaliyetler listesi
4. Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgelerin fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora,
Doçentlik belge asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alınan
diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
5. Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge
6. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi
Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.
Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Günlük gazete ilan tarihinden en son tarihli olanı dikkate
alınacaktır.)
Son Başvuru Tarihi : 03.03.2015
Bölümü
Birimi
Akademik Unvan
İktisadi, İdari ve Sosyal
Bilimler Fakültesi
Psikoloji
Yardımcı Doçent
İktisadi, İdari ve Sosyal Psikoloji
Bilimler Fakültesi
Başvuru adresi
Kadir Has Üniversitesi Cibali Kadir Has Kampusü
Personel Dairesi
34083-Cibali /İSTANBUL
Doçent
Adet
1
1
Özel Koşullar
Bilişsel, sosyal-bilişsel, deneysel
ve/veya nöropsikoloji alanlarında
çalışmalar yapmış olmak
Sosyal psikoloji temelli sağlık
veya endüstri ve örgüt psikolojisi
lisansüstü
programlarından
mezun
olmak
ve/veya
bu
alanlarda
araştırma
yapmış
olmak, nicel araştırma yöntemleri
konusunda ders vermiş olmak ve
bu
yöntemleri
temel
alan
araştırmalar yapmış olmak
Download

Kadir Has Üniversitesi İİSBF Psikoloji Bölümünde görevlendirilmek