“ Bilgi Paylaştıkça Çoğalan
Bir Hazinedir. ”
2014 / Yıl 1, Nisan-Haziran
Makaleler
Mali Takvim
Mevzuat Değişiklikleri
Dernek Faaliyetleri
Yargı Kararları
Pratik Bilgiler
2014 / Yıl 1, Nisan-Haziran
başkanın mesajı
mevzuat
24
04
Başkanın Mesajı
Ümmet ATAY
Makaleler ve yazılar
Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği Değişikliği
Bazı Yönetmelik ve Tebliğlerde Yapılan Değişiklikler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Eğitim Programı
Mali Takvim
05
Ülkemizde Bütçe Süreçlerine İlişkin Hükümler Anayasada mı Yasalarda mı Yer Almalı?
Fuat DİNÇ / Mali Hizmetler Uzmanı
Türk Patent Enstitüsü
Kamu İdarelerinde İç Kontrol Sistemleri Oluşturmaya Yönelik Etkili Stratejiler
Bertan KAYA / İç Denetim, İç Kontrol ve Kurumsal Risk Hizmetlerinden Sorumlu Ortak
Control Solutions International
Kamu İhale Mevzuatında Yapılan Değişiklikler
Müjgan ÖZBEK / Mali Hizmetler Uzmanı
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
II. Kalkınma Ajansları Toplantısı
Hatice ÇOBAN / Vakıf Uzman Yardımcısı
Vakıflar Genel Müdürlüğü
Yayın Kurulu
Bahri AKGÜL
Sahibi
Bülent KURTULUŞ
Koordinatör
Mahuzder adına
Eda Evren DİZDAR
Cem TOZ
Yönetim Kurulu Başkanı Ülkü KAYAHARMAN Grafik Tasarım
Ümmet ATAY
Satılmış ARDIÇ
Murat YERALTI
Görüş ve katılımlarınız İçin
[email protected]
İçindekiler
Yargı Kararları
34
Sayıştay Kararları
Kamu İhale Kurulu Kararları
42-43
Strateji Geliştirme Daire Başkanları Toplantısı
Strateji Geliştirme Birim Yöneticileri Toplantısı
dernek yönetimi ve
faaliyetleri
38
Yönetim ve Denetim Kurulları
Eğitim
Geleneksel İftar Yemeği
duyurular
44
Kitap ve Makale Yazımı
pratik bilgiler
45
Vergi Oranları
Bütçe Kanunu Cetvelleri
Parasal Sınırlar ve Oranlar
Maaşlarla İlgili Vergi ve Oranlar
Başkanın Mesajı
Ümmet ATAY
Mali Hizmetler Uzmanları Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı
Değerli meslektaşlarım, değerli okuyucular;
Yine büyük bir uğraş sonucu Mali Hizmetler Bülteni’ nin NisanHaziran sayısını sizlerle buluşturmanın mutluluğu içerisindeyiz.
Bültenimizin elinizdeki sayısını değerlendirdiğimizde daha
önceki sayılara göre daha kapsamlı daha da geliştirilmiş
olduğunu düşünürken, taşımış olduğumuz sorumluluk gereği
bundan sonraki sayıların daha da beğenileceği iddiası ile
sevgi, saygı ve şükranlarımı arz ediyorum.
Yeni sayılarda buluşmak ümidi ile.
mali hizmetler bülteni
2014 / yıl 1 - Nisan-Haziran
Fuat DİNÇ /
Türk Patent Enstitüsü / Mali Hizmetler Uzmanı
“ Ülkemizde Bütçe Süreçlerine İlişkin Hükümler Anayasada mı Yasalarda mı Yer Almalı? ”
Yazımıza bir soruyla başlamak
gerektiğini düşünmekteyiz. Acaba bütçenin hazırlanması, parlamentoya sunulması, bütçe komisyonu ve genel kurulda görüşülmesi ve oylanması, mali yıl
içinde kabul edilmesi ve yürürlüğe girmesine ilişkin hükümler
anayasamızda mı yasalarda mı
yer almalı?
Bu cevabı verebilmek için iki temel kavramı açıklamak gerekmektedir. Bu kavramlardan ilki
olan Anayasa; bir devletin kuruluşunu, işleyişini ve kişilerin devlet
karşısında sahip oldukları temel
hak ve özgürlüklerini düzenleyen
kurallar bütünüdür. Anayasalar,
yalnızca devletlerin temel yapılarını, örgütünü, bu örgütün işleyiş
kurallarını göstermekle yetinmez,
aynı zamanda çıkarılacak kanunların uymak zorunda oldukları
temel ilkeleri de gösterir. Anayasalar, yasama faaliyetlerine ilişkin
genel çerçeveyi çizer.
Diğer bir kavram olan bütçe ise
farklı kaynaklarda aşağıdaki şekillerde tanımlanmıştır.
-Devletin, bir kuruluşun, bir aile
veya bir kimsenin gelecekteki
belirli bir süre için tasarladığı gelir ve giderlerinin tümü,
Sayfa 5
-Devlet ve öteki kuruluş veya toplulukların belirli bir dönem içindeki gelir ve giderlerinin oranlama
niceliklerini önceden belirleyen,
onaylayan ve bu işlemlerin yapılmasına izin veren kanun veya
karar,
-İşletmelerin gelecekte belirli bir
dönemde gerçekleşmesini öngördükleri gelir ve giderlerin karşılıklı tahminlerini içeren cetvel.
Bütçeyle ilgili hükümlerin bulunduğu 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3.
maddesinde bütçe; belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri
ile bunların uygulanmasına ilişkin
hususları gösteren ve usulüne
uygun olarak yürürlüğe konulan
belge olarak tanımlanmıştır.
Bütçe kavramının onlarca değişik
tanımlaması bulunmakla beraber
makalemize konu olan bütçe
kavramı; devlet tarafından toplanan vergiler ve toplanan vergilerin nasıl harcanacağına ilişkin
devletle millet arasında imzalanmış toplumsal sözleşmedir.
Sözleşmeler ise birbirine uygun
irade beyanlarıyla gerçekleşen,
her iki tarafı bağlayan ve hukuksal sonuç doğuran mukavelelerdir. Devletler, kamu hizmetlerinin
yürütülmesi için egemenlik hakkına dayanarak vergi toplamakta
ve toplanan vergileri nasıl harcayacağını da bütçelerle kamuoyuna açıklamaktadır. Millet ile devlet arasında yapılan bu sözleşmenin gereklerinin ne ölçüde yerine
getirilip getirilmediği hususunun
araştırılması ise mutlaka bağımsız ulusal bir organ tarafından
yerine getirilmedir ki ülkemizde
bu yetki, Türkiye Millet Meclisi
adına anayasal bir kurum olan
Sayıştay Başkanlığı tarafından
yerine getirilmektedir.
Ülkemizde bütçe sürecine ilişkin
hükümlerin hangileri anayasamızda, hangileri yasalarda yer almaktadır? İlk olarak Anayasamızda
yer alan hükümlere bakalım.
Anayasamızın “Bütçenin Görüşülmesi” başlıklı 162. maddesinde
Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Merkezi Yönetim Bütçe
Tasarısının Bakanlar Kurulu tarafından mali yılbaşından en az 75
gün önce Türkiye Büyük Millet
Meclisine sunulması ve sunulan
tasarının 55 gün içerisinde Plan
ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesi gerektiği ve mali yılbaşından öncede Genel Kurul tarafından kabul edilmesi gerektiğine
dair hüküm bulunmaktadır.
mali hizmetler bülteni
2014 / yıl 1 - Nisan-Haziran
Bütçenin hazırlanması ve uygu-
ilk
ka-
deli mali plan, en geç Eylül ayının
lanmasına
Anayasanın
dar” (Kanunun yürürlüğe girdiği ilk
on beşine kadar (Kanunun Yürür-
161. maddesinde ise “Mali yıl
tarihte bu ifade “Mayıs ayının so-
lüğe girdiği ilk tarihte Haziran
başlangıcı ile merkezi yönetim
nuna kadar” şeklindedir.) toplana-
Ayının 15 ine kadar ) Yüksek
bütçesinin hazırlanması, uygu-
rak kalkınma planları, stratejik
Planlama Kurulu tarafından kara-
lanması ve kontrolü kanunla
planlar ve genel ekonomik koşulla-
ra bağlanır ve Resmi Gazetede
düzenlenir.” hükmü yer almakta-
rın gerekleri doğrultusunda makro
yayımlanır.
dır. Anayasa metninden de görü-
politikaları, ilkeleri, hedef ve gös-
Daha sonra kamu idarelerinin
leceği üzere merkezi yönetim
terge niteliğindeki temel ekonomik
bütçe tekliflerini ve yatırım prog-
bütçesinin hazırlanmasına temel
büyüklükleri de kapsayacak şekil-
ramını hazırlama sürecini yönlen-
dayanak olan dokümanların neler
de Kalkınma Bakanlığınca hazırla-
dirmek üzere; Bütçe Çağrısı ve
olduğu, dokümanların hangi ku-
nan orta vadeli programı kabul et-
eki Bütçe Hazırlama Rehberi Ma-
rumlar tarafından hazırlanması
mesiyle başlamaktadır. Orta vadeli
liye Bakanlığınca, Yatırım Genel-
gerektiği ve bu dokümanların ha-
program, aynı süre içinde Resmi
gesi ve eki Yatırım Programı Ha-
zırlanma sürelerine ilişkin bir her-
Gazetede yayımlanır.
zırlama Rehberi ise Kalkınma Ba-
hangi bir açıklama anayasamızda
Bir sonraki aşamada orta vadeli
kanlığınca hazırlanarak en geç
yer almamıştır. Bu süreçlere iliş-
program ile uyumlu olmak üzere,
Eylül ayının on beşine kadar Res-
kin hükümler 5018 Sayılı Kamu
gelecek üç yıla ilişkin toplam gelir
mi Gazetede yayımlanmaktadır.
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanu-
ve gider tahminleri ile birlikte he-
Bu aşamadan sonra kamu idare-
ilişkin
haftası
sonuna
Orta Vadeli Mali Plan İçin
Orta Vadeli Programın
Orta Vadeli Mali Planın
5018 Sayılı Kanunla BeYayımlanma Tarihleri
Yayımlanma Tarihi
lirlenen Tarih
Yıllar
Orta Vadeli Program için 5018
Sayılı Kanunla Belirlenen Tarih
2005
Mayıs Ayının Sonuna Kadar
31 Mayıs 2005
Haziran Ayının 15 ine kadar
2 Temmuz 2005
2006
Mayıs Ayının Sonuna Kadar
13 Haziran 2006
Haziran Ayının 15 ine kadar
15 Temmuz 2006
2007
Mayıs Ayının Sonuna Kadar
21 Haziran 2007
Haziran Ayının 15 ine kadar
3 Temmuz 2007
2008
Mayıs Ayının Sonuna Kadar
28 Ağustos 2008
Haziran Ayının 15 ine kadar
8 Temmuz 2008
2009
Mayıs Ayının Sonuna Kadar
16 Eylül 2009
Haziran Ayının 15 ine kadar
18 Ağustos 2009
2010
Mayıs Ayının Sonuna Kadar
10 Ekim 2010
Haziran Ayının 15 ine kadar
10 Ekim 2010
13 Ekim 2011
Eylül ayının 15 ine kadar*
13 Ekim 2011
9 Ekim 2012
Eylül ayının 15 ine kadar*
9 Ekim 2012
8 Ekim 2013
Eylül ayının 15 ine kadar*
8 Ekim 2013
2011
2012
2013
Eylül Ayının İlk Haftası Sonuna Kadar*
Eylül Ayının İlk Haftası Sonuna Kadar*
Eylül Ayının İlk Haftası Sonuna Kadar*
*26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı KHK’nın 17 nci maddesiyle “Mayıs ayının sonuna kadar” ibaresi “en geç Eylül ayının ilk haftası sonuna kadar” şeklinde,
“Haziran”
ibaresi “en geç Eylül” şeklinde şeklinde değiştirilmiştir.
nunda belirlenmiştir.
def açık ve borçlanma durumu ile
leri, bütçe gelir ve gider teklifleri-
Ülkemizde merkezi yönetim büt-
kamu idarelerinin ödenek teklif
ni gerekçeli olarak hazırlar ve
çesinin hazırlanma süreci, Bakan-
tavanlarını içeren ve Maliye Bakan-
yetkilileri tarafından imzalanmış
lar Kurulunun en geç “Eylül ayının
lığı tarafından hazırlanan orta vaSayfa 6
mali hizmetler bülteni
2014 / yıl 1 - Nisan-Haziran
olarak en geç Eylül ayı sonuna
lama Rehberlerinin süresinde ya-
lenmesinde halkın söz sahibi ol-
kadar Maliye Bakanlığına gönde-
yımlanmamasına neden olmuş-
masına ‘’Bütçe Hakkı’’ denilmek-
rir.
tur.
tedir. Bu hakkın kazanımı yüzyıl-
Bu aşamada şu kritik sorunun
5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve
lar süren demokrasi mücadelesi
cevaplandırılması gerekmektedir.
Kontrol Kanununun “Merkezi yö-
sonunda gerçekleşmiştir. Bütçe
Bütçe sürecine ilişkin hükümler
netim bütçesinin hazırlanması”
hakkının etkin kullanılması, bütçe
nerede yer almalı? Bu soruyu büt-
başlıklı 17. maddesinde idarele-
sürecinin tüm aşamalarında hal-
çelerin hazırlık çalışmalarının en
rin gelir ve gider tekliflerini hazır-
kın kendisinin ve örgütlü temsilci-
temel iki argümanı olan orta va-
lamaları aşamasında orta vadeli
lerinin
deli program ile orta vadeli mali
program ve mali planda belirle-
eleştiri ve görüşlerinin alınması
planın 5018 Sayılı Kamu Mali Yö-
nen temel büyüklükler ile ilke ve
ile sağlanabilir. Halk sahip olduğu
netimi ve Kontrol Kanunundaki
esaslar ile kalkınma planı ve yıl-
ve sahip olmak için mücadele
yasal yayımlanma tarihlerine ve
lık program öncelikleri ile kuru-
ettiği “Bütçe Hakkı”nı seçtiği
bu dokümanların 2005-2013 yıl-
mun stratejik planları çerçevesin-
temsilciler aracılığıyla kullanır.
ları arasındaki yayımlanma tarih-
de belirlenmiş ödenek tavanları-
Demokrasi ile yönetilen ülkelerde
lerine bakarak cevap aramanın
nın dikkate alınması gerektiği
egemenlik millete aittir. Anayasa-
sorumuzun
hükmü yer almaktadır.
mızda da “Egemenlik, kayıtsız
aşamasında önemli bir unsur ola-
Peki, idareler bütçelerini kanu-
şartsız Milletindir. Türk Milleti,
cağını düşünmekteyiz.
nun 17. maddesinde yer alan hü-
egemenliğini, Anayasanın koydu-
Tablodan da görüleceği üzere
kümler çerçevesinde mi hazırla-
ğu esaslara göre, yetkili organları
merkezi yönetim bütçe hazırlık
malıdır? Bu soruya verilecek ce-
eliyle kullanır.” hükmü yer almak-
sürecini başlatan orta vadeli
vap tabiki de ‘EVET’tir. Peki yuka-
tadır. Kamu kaynağının elde edil-
programın yayımlanma tarihine,
rıdaki tabloya bakarak bunu ger-
mesi, harcanması ve bu harca-
2005 yılından günümüze kadar
çekleştirmek ne kadar mümkün-
maların
olan sürede sadece 2005 yılında
dür sorusunun cevabı ise maale-
yetki halka aittir. Parlamenter
uyulmuş ondan sonraki yıllarda
sef ‘HAYIR’dır.
sistemlerde bu yetki, yasama or-
kanunla belirlenen yasal sürelere
Kanunla belirlenmiş yasal sürele-
ganına devredilmiştir.
uyulmamıştır. Bütçe hazırlama
re uyulmasa da her sene bütçe-
Bütçe kanunları, yasama organı
sürecinin
temel
mizi hazırlıyoruz ve hiçbir sorun-
tarafından gelirlerin toplanması
argüman olan orta vadeli mali
da çıkmıyor, kanunla belirlenmiş
ve giderlerin ödenmesi hakkında
planın yayımlanma tarihine ise
sürelere uyulması acaba çok mu
yürütme organına izin ve yetki
hiçbir zaman uyulmamıştır. Bu
önemli diye bir sorunun sorulma-
veren kanunlardır. Parlamento
dokümanların yayınlanma tarihle-
sı ve bu soruya ilişkin cevabın
tarafından verilen bu izin ve yet-
rinin ertelenmesi, bütçe hazırlık
verilmesi gerekmektedir. Cevabı-
kinin kanunlara ve bütçeye uygun
sürecinin diğer unsurları olan
mıza da “Bütçe Hakkı” kavramın-
şekilde kullanılıp kullanılmadığı-
Bütçe Çağrısı ve eki Bütçe Hazır-
dan başlamak gerekir diye dü-
nın izlenmesi ve belirlenmesi ge-
lama Rehberi ile Yatırım Genelge-
şünmekteyim.
rekir. Bu yönüyle bütçe hakkı,
si ve eki Yatırım Programı Hazır-
Kamu gider ve gelirlerinin belir-
bütçenin hazırlık aşamasından
Sayfa 7
cevaplandırılması
başlamasında
katılımının
sağlanması,
denetlenmesinde
asıl
mali hizmetler bülteni
2014 / yıl 1 - Nisan-Haziran
başlayıp uygulama süresince de-
tedir. Bütçe kapsamının genişletil-
ülkelerinin anayasalarında düzen-
vam eden ve en son uygulama
mesi suretiyle bütçe hakkının en
lendiği görülmektedir. Peki, bu
sonuçlarının denetimi ile son bu-
iyi şekilde kullanılması, bütçe ha-
hükümler neden Avrupa ülkeleri-
lan bir bütündür.
Bu nedenle
zırlama ve uygulama sürecinde
nin yasalarında değil de anayasa-
Bütçe ve Kesin Hesap kanunları
etkinliğin arttırılması, mali yöne-
larında belirlenmiş diye sorduğu-
parlamentolarca aynı anda onay-
timde şeffaflığın sağlanması 5018
muzda verilebilecek cevabın hal-
lanmaktadır.
sayılı kanunun temel amaçlarında-
kın en demokratik hakkı olan
Yürütme organı tarafından hazır-
dır. Kapsamlı, katılımcı ve saydam
bütçe hakkının korunması oldu-
lanan bütçe yasa tasarısının ya-
şekilde hazırlanmayan bütçeler,
ğunu söyleyebiliriz.
sama organınca görüşülüp onay-
gerçek anlamda yasama denetimi-
İlk başta sorduğumuz sorunun
lanması, bütçe uygulamalarının
ne aracılık edecek temel dokü-
cevabını yazımızın sonunda vere-
aynı organ tarafından izlenerek
manlar olması gerekirken anayasal
lim. Bütçe süreçlerine ilişkin hü-
uygulama sonuçlarının denetimi-
bir zorunluluk nedeniyle hazırlanan
kümlerin yasalarda mı yoksa ana-
ni içeren “bütçe hakkı” kavramı
rakamlar listesi olmaktadır.
yasada mı yer alması gerektiğine
Türkiye’de ilk defa 5018 sayılı
Anayasamızda, Bütçe Kanunlarına
ilişkin karar her ülkenin kendi
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
bütçe ile ilgili hükümler dışında
tercihidir. Fakat ülkemizde bütçe
Kanunu ile Türk kamu mali yöne-
hiçbir
konulamayacağı,
sürecine ilişkin yasayla belirlen-
tim hukukunda açıkça ifade edil-
harcanabilecek
miktar
sınırının
miş sürelere uyulmadığı, anayasa
miştir.
Bakanlar Kurulu kararıyla aşılama-
ile belirlenmiş sürelere ise uyul-
Kanunda yer alan bu kavramın
yacağı, Bakanlar Kuruluna kanun
duğu görülmektedir.
uygulamada ne durumda olduğu-
hükmünde kararname ile bütçede
Sonuç
nu, yukarıda yer alan tabloya ba-
değişiklik yapmak yetkisi verileme-
cümle “Mevcut durum, bütçe
karak yorumlayabiliriz. Özellikle
yeceği gibi hükümler bütçe hakkı-
süreçlerine ait tüm hükümle-
son üç yılda bütçenin hazırlanma-
nın korunmasına yönelik düzenle-
rin anayasamızda yer almasını
sında temel argümanlar olan orta
melerdir.
zorunlu kılmaktadır.”
vadeli program ve orta vadeli ma-
Bugün birçok Avrupa ülkesinde
li planların, bütçelerin TBMM’ye
bütçelerin hazırlanması, meclise
KAYNAKÇA:
sunulması için anayasamızda be-
sunulması, bütçe komisyonunda
Konukman, Prof. Dr. Aziz
lirlenmiş son süre olan 17 Ekim
ve meclis genel kurulunda görül-
tarihinden sadece 1 hafta önce
http://ahmetsaltik.net/arsiv/
mesi ve oylanması, mali yıl içinde
yayımlanması ülkemizde bütçe
2013/07BUTCE_HAKKI_Prof._
kabul edilmesi, nihai olarak mali
sürecinin ne kadar ciddiye alındı-
Aziz_Konukman.pdf
yılbaşında yürürlüğe girmesine iliş-
ğının önemli bir göstergesidir.
Bağlı, Mehmet Selim
kin esaslar ve ortak hükümler ül-
Temel argümanlardan bağımsız
kelerin anayasalarında yer almak-
olarak hazırlanmış bütçeler, stra-
tadır. Yine bunların yanı sıra ülke-
tejik amaç ve hedef, kalkınma
mizde kanunla düzenlenen mali yıl
planları ve diğer dokümanlardan
içinde ödenek aktarması, borçlan-
bağımsız bir belge haline gelmek-
ma gibi hükümlerin, bazı Avrupa
hüküm
olarak
söyleyeceğimiz
http://www.yasader.org/web/
yasama_dergisi/2012/
sayi20/39-77.pdf
Beynam, Hasan
Sayfa 8
mali hizmetler bülteni
2014 / yıl 1 - Nisan-Haziran
Dr. Bertan KAYA / Control Solutions International
İç Denetim, İç Kontrol ve Kurumsal Risk Hizmetlerinden
Sorumlu Ortak
“ Kamu İdarelerinde İç Kontrol Sistemleri Oluşturmaya Yönelik Etkili Stratejiler”
Bilindiği üzere, 10/12/2003 tarih
ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi
ve Kontrol Kanunu’yla Türkiye’nin
kamu mali yönetim sistemi Avrupa
Birliği’nin müktesebatı ve mali yönetim sistemine uygun bir şekilde
yeniden düzenlenmiş ve bu kapsamda kamu idarelerinde etkin iç
kontrol sistemleri oluşturulması
amaçlanmıştır.
Tüm kamu idareleri iç kontrol sistemlerini 5018 sayılı Kanun hükümleri ile İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslara ve Kamu
İç Kontrol Standartları Tebliği’ne
uyumlu bir şekilde oluşturma, uygulama, izleme ve geliştirme çalışmalarını sürdürmektedir. Bu çerçevede, pek çok kamu idaresi 5018 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat ile
Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği’nin gerekliliklerini önemli ölçüde
karşılayan eylem planlarını hazırlamış ve Maliye Bakanlığı’na ulaştırmıştır. Ancak eylem planlarını hazırlamış olan idarelerin bir kısmı, bünyelerinde iç kontrol sistemi oluşturma faaliyetlerine çeşitli sebeplerle
başlayamamış, bir kısmı da çalışmalara başlamakla birlikte sonuca
ulaştıramamıştır. Diğer bir kısım ise
çalışmaları tamamlamaya yakın
olmakla birlikte, sistemden somut
bir fayda sağlayamamıştır.
Tüm dünyada özel sektör şirketleri
ile kamu idarelerinin, yönetim kalitelerini artıran, risklerini daha iyi
kontrol altına almalarını sağlayan ve
kurumsal işleyişi etkin ve verimli
hale getiren iç kontrol sisteminden
fayda sağlayamamak, iç kontrol
sistem ve çalışmalarının sorgulanmasına neden olmaktadır. Oysa
Sayfa 9
doğru stratejilerle kurgulanan ve
oluşturulan iç kontrol sistemleri, idarelerin kurumsal başarısını artıracak
en önemli destek unsurudur.
Bu denli önemli bir konuda ülkemiz
kamu idarelerinde yaşanan sıkıntının
çözüme kavuşması için konuya farklı
perspektiften bakmak, başarısızlığa
neden olan faktörleri belirlemek ve
başarı için uygun stratejileri hayata
geçirmek gerekmektedir.
mak da mümkündür. Bu kritik başarısızlık faktörlerinin doğru stratejiler
ile kritik başarı faktörlerine çevrilmesi, idarelerimizde yürütülen iç
kontrol projelerinin idare üst yönetimine fayda sağlayan, idare tarafından içselleştirilen, kurumsal kabule
sahip ve büyük bir motivasyon ile
yürütülen projeler haline dönüşmesi
mümkündür.
Yetersiz üst yönetim desteği ve
kurumsal farkındalık eksikliği,
Aşağıda iç kontrol projelerini olumsuz etkileyen bu faktörlerin uygun
stratejiler ile kritik başarı faktörlerine dönüştürülmesi ve iç kontrol
projelerinin başarı ile planlaması,
yürütülmesi ve izlenmesine yönelik
öneriler yer almaktadır.
Konuya ilişkin metodoloji, teknik bilgi eksikliği ve iç kontrolün
özünün iyi anlaşılamamış olması,
1. Üst Yönetim Desteği ve Personelin İç Kontrol Farkındalığının
Sağlanması
İç kontrolü üst yönetim ve diğer yöneticiler için fayda sağlayacak bir yönetim aracına dönüştürecek yazılım çözümlerinden faydalanamamak.
Bu üç faktörden belki de en önemlisi üst yönetim desteği ve kurumsal farkındalıktır. Üst yöneticilerin
iç kontrolün ne olduğunu, kendilerine ne fayda sağlayacağını ve iç
kontrol çalışmalarını nasıl destekleyebileceklerini bilmeleri gerekir. Bu
bağlamda, iç kontrole ilişkin destek
sağlamaları, kaynak ayırmaları ve
görevli birimler ile personelin karşılaşacakları sorunları çözmeleri beklenmektedir.
Başarısızlık veya yeterli seviyede başarı sağlayamama ile ilgili sebepleri
üç başlık altında toplayabiliriz:
Bu üç faktör, iç kontrolün idarelerimizde gereği gibi kurulamaması ve iç
kontrolden yeterli düzeyde faydalanılamamasının en büyük sebepleridir.
Diğer bir ifade ile bu üç faktör, kritik
başarı ya da başarısızlık faktörleri
olarak da düşünülebilir. Bu faktörlerin ve nedenlerinin iyi anlaşılması ve
bunlara yönelik çözüm yollarının
araştırılması kritik önem taşımaktadır.
Öte yandan, iç kontrol projelerinin
başarısını olumsuz yönde etkileyen
bu üç faktörün, çeşitli stratejiler kullanılarak iç kontrol projelerine olumlu yönde katkıda bulunmasını sağla-
Öte yandan üst yöneticilerin, iç
kontrolün ne olduğu, ne fayda sağlayacağı ve kendilerinin bu çalışmaları nasıl destekleyeceği ile ilgili net
bir fikre veya bilgiye sahip olmamaları en büyük dezavantaj olarak karşımıza çıkmaktadır. İç kontrolü bir
külfet, gereksiz bir çaba veya boşa
gidecek bir kurumsal kaynak olarak
mali hizmetler bülteni
değerlendiren veya daha iyimser
bir bakış ile üst düzey kurumsal
öncelikler arasında görmeyen üst
yöneticilere iç kontrolün ne olduğunun ve ne olmadığının doğru
şekilde anlatılması gerekmektedir.
Öncelikle şunu ifade etmek gerekir
ki, “kontrol” tercihe bağlı, bir yönetim felsefesi veya tarzı değildir.
Kontrol bir ana “yönetim fonksiyondur” ve mali ve operasyonel
faaliyetler ile iç içedir. Yani bir kurumu hangi yönetim teknikleri ile
yöneteceğiniz konusunda çeşitli
alternatif yaklaşımlar söz konusu
olabilir (örneğin; süreçlerle yönetim, toplam kalite yönetimi, durumsal yönetim, bürokratik yönetim gibi) ancak her halükarda etkin
bir kontrol fonksiyonu oluşturmanız gerekmektedir. Yönetim felsefesi ve yaklaşımları zaman içinde
değişse de, mali ve mali olmayan
tüm operasyonlarda etkin kontrol
sağlama ihtiyacı değişmemektedir.
Planlama, Organizasyon, Yürütme (Yöneltme ve Koordinasyon)
ve Kontrol bir yöneticinin kaçınamayacağı en temel görevlerdir.
Yani bir idare hangi yönetim teknikleri ile yönetilirse yönetilsin,
hangi alanda faaliyet gösteriyor
olursa olsun, mutlaka etkin bir
kontrol fonksiyonu oluşturmak
gerekmektedir.
İç kontrol sistemi; planlama, organizasyon, yürütme ve kontrol fonksiyonlarını destekleyen en temel
yönetim aracıdır. Bu araç, etkin
bir kontrol ortamı sağlanmasından,
izleme mekanizmalarının tesisine
kadar pek çok noktada işlev gösterir ve yöneticilere idareleri yönetmede yardımcı olur.
İç kontrol; üst yönetici ve diğer
yöneticilerin yönetim görevlerini
yerine getirmelerinde aşağıdaki
şekilde yardımcı olur:
2014 / yıl 1 - Nisan-Haziran
Yönetim Fonksiyonu
İç Kontrol Sisteminin İlgili Fonksiyona
Desteği
Planlama: Her tür stratejik ve operasyonel plan yapma, genel ve birim
bazlı iş hedefleri belirleme, kurumun
vizyonu ve misyonu çerçevesinde
performansını artıracak tedbirler alma ve kurumu geleceğe taşımadır.
Etkin stratejik planlama yapma, doğru
amaç ve hedefler belirlenmesine katkı
sağlama, karar vericilere sağlıklı veri
sağlama, stratejik ve operasyonel
planlarda yer alan amaç ve hedeflere
yönelik risklerin tanımlanması ve proaktif olarak bertaraf edilmesine yöne-
Organizasyon: İdare bünyesinde iş
süreçlerinin tanımlanması, gruplandırılması, sahip ve sorumlularının belirlenmesi, işgücü dağılımı, yetki ve
sorumlulukların belirlenmesi, fonksiyonel yönetim hiyerarşisinin ve hatların kurulması, organizasyonun tanımlanması ve şemanın oluşturulması,
kaynakların elde edilmesi ve uygun
şekilde tahsisidir.
Süreçlerin tanımlanması, analiz edilmesi, iş akışlarının oluşturulması, birim ve personel bazında görev tanımları ile yetki ve sorumlulukların belirlenmesi, etik ortamın sağlanması, iç mevzuatın oluşturulması ve güncellenmesi,
politika ve prosedürlerin oluşturulması, gerekli insan, teknoloji ve finansal
kaynak ihtiyacının karşılanması ve bilgi
-iletişim altyapısının oluşturulmasına
yönelik işlev gösterir.
Yürütme: Planlama ve organizasyon İş süreçlerinin yürütülmesi sırasında
maruz kalınan risklerin tanımlanması,
fonksiyonlarından sonra, kurum içi ölçülmesi ve önceliklendirilmesi, risklerin uygun risk yönetim stratejileri ile
kaynakların emir-komuta, motivas- yönetilmesi ve azaltılması, risklere
yon, liderlik, görev takibi vb. araçlar karşı kontrol faaliyetleri geliştirilmesi
ve kontrollerin iş akışlarına entegre
ile iş süreçlerine yöneltilmesi, tüm edilmesi, kontrol zafiyetlerinin değerlendirilmesi ve risk iyileştirme eylemlemali ve mali olmayan operasyonların ri planlanması, iyi süreç yönetimi ve iyi
performansı tehdit eden risklerin proyürütülmesi, çıktılar elde edilmesi ve aktif bir yaklaşım ile üstten alta, alttan
üste ve yatay hiyerarşide raporlanmabu sayede kurumsal hedeflerin ger- sı, varlık ve kaynakların korunması,
tüm faaliyetlerin mevzuata uygun olaçekleştirilmesidir.
rak yürütülmesine yönelik iş akışlarında gerekli tedbirlerin alınması, kurumsal kaynakların etkin/verimli/
ekonomik kullanımının ve operasyonel
ve finansal raporlamaların doğruluğunun sağlanması yönünde işlev gösterir.
Kontrol (Denetim): Stratejik ve ope- Stratejik ve süreç düzeyinde perforrasyonel planlarda yer alan hedefle- mans düşüklüklerinin hangi risklerden
rin takibi, stratejik ve operasyonel kaynaklandığının öz değerlendirme ve
performansın ölçülmesi, değerlendi- iç denetim mekanizmaları ile belirlenrilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması, mesi, düzeltici eylemlerin planlanması,
kaynakların etkili, verimli ve ekono- iş süreçlerinin risklere karşı etkin şemik kullanılıp kullanmadığının araştı- kilde korunması ve iyi performans gösrılması, risklerin etkin yönetilip yöne- terebilmesi için periyodik ve özel iç
tilmediğin değerlendirilmesi, kurum- denetim faaliyetleri çerçevesinde tasal sistemlerin etkin çalışıp çalışma- sarlanmış ve işletilen kontrol faaliyetdığının tespiti, etik ortamın sağlıklı lerinin ve risk yönetim stratejilerinin
olup olmadığının belirlenmesi, iş sü- yeterlilik ve etkinliğinin değerlendirilreçlerinin ve faaliyetlerin gözetimi, mesi ve iyileştirilmesine yönelik işlev
mevzuata uyumun ve uyum mekaniz- gösterir.
malarının gözlenmesi, bu konulara
ilişkin periyodik ve özel olarak öz
değerlendirme ve denetimler gerçekleştirilmesidir.
Sayfa 10
mali hizmetler bülteni
2014 / yıl 1 - Nisan-Haziran
Yukarıda görüldüğü üzere iç kontrol,
yönetim fonksiyonlarını destekleyen
ve onları işlevsel kılan bir yönetim
aracıdır. Bu noktada, üst yöneticilerin en fazla şikayet ettikleri kurumsal sorunların çözümüne de
büyük katkı sağlayacaktır.
malı ve örnekler ile daha açık hale
getirilmelidir. Sunum ve bilgi notlarında iç kontrolün ne olduğu, ne olmadığı, faydaları ve işlevi açık, kısa ve öz
olarak ifade edilmeli ve kurum içi örnekler ile zenginleştirilmelidir.
Üst yöneticilerin en fazla şikayet
ettikleri ve sıkıntı yaşadıkları;
özünü iyi yansıtan, kurumsal faydalara odaklı ve örneklerle zenginleştirilmiş bir üst yönetim sunumu hazırlanması önerilmektedir.
Kurumsal atalet ve verimsizlik,
İş gücü kaybı ve motivasyon eksikleri,
Görev, yetki ve sorumluluklarda karmaşa yaşanması, iş sahiplenmeme,
Yeni yönetici ve personelin işe ve
göreve alışma sürelerinin uzunluğu,
Mevzuata uygunluk sağlayamama,
Dış denetimlerde tespit edilen konulara yönelik proaktif tedbir alamama,
Operasyonel sorunlar ile uğraşmaktan (nihai karar verici olarak görülmek) stratejik konulara ve değer
katacak vizyonlu projelere vakit ayıramama,
Kurum içi iletişimin bozuk olması,
iletişim kurulmaması, iç çekişmeler,
Amaç ve hedeflerin gerçekleştirilememesi, projelerin hayata geçirilememesi gibi sorunların, etkili bir iç
kontrol sistemi ile çözülmesinin
mümkün olduğu iyi anlaşılmalı ve
anlatılmalıdır.
Önerilen Stratejiler:
Üst yöneticilere iç kontrol sisteminin ne olduğu ve ne fayda sağlayacağı anlatılırken, sıkıcı, mevzuat
ağırlıklı ve teknik sunumlardan kaçınılmalıdır. Sunumlarda, iç kontrolün
yukarıda belirtilen kurumsal sorunlara çözüm olacağı ve üst yönetime
kurumu yönetmede büyük kolaylık
sağlayacağı vurgulanmalıdır. Üst
yönetim sunumları ve bilgi notlarında, iç kontrolün stratejik planlama,
performans programları, süreç yönetimi, kurumsal performans ve iç denetim ile ilişkisi net olarak vurgulan-
Sayfa 11
Önerilen Strateji 1: İç kontrolün
Tercihen konuya ilişkin dış uzmanların üst yöneticilere sunum yapmaları
sağlanmalıdır. Dış uzmanların, üst
yönetim nezdinde daha etkili olabileceği ve konuya ilişkin desteği artıracağı düşünülmektedir. Kurum içinden
gelen bilgiye oranla, daha nesnel olacağı göz önünde bulundurulduğunda,
üst yönetimi etkileme imkanı daha
yüksektir. Elbette bu konuda yardım
alınacak dış uzmanların, konuya ilişkin tecrübeleri, mesleki sertifikaları,
akademik çalışmaları ve referansları
ciddi olarak sorgulanmalıdır.
Önerilen Strateji 2: Konuya ilişkin
uygun dış uzmanları (akademisyenler,
danışmanlar, bürokratlar, dış denetçiler, iç denetçiler veya eğitmenler)
belirlenmesi önerilmektedir. Bu uzmanları iç kontrol tecrübesi, referanslar, mesleki sertifikalar ve geçmiş iş
deneyimleri çerçevesinde değerlendirmek ve en uygun görülen uzmanı
bir sohbet için idareye davet etmek
faydalı olacaktır. Uzmandan, üst yönetime bir sunum gerçekleştirmesi
rica edilebilir. Bu konuda hazırlık yapabilmesi için kurumsal bilgi ve belgeler ile kendisini desteklemek önem
taşıyacaktır. Sunum öncesi, uzman ile
bir araya gelerek sunum üzerinde
çalışmak ve sunumun amaca yönelik
olmasını kontrol etmek gerekecektir.
Üst yöneticilerin iç kontrole ilişkin
görüş ve önerileri, çeşitli söyleşi, makale ve blog yazıları ile idare web sitesi, kamusal yayınlar ve sosyal medyada yer almalı, üst yöneticilerin konuya olumlu bakışları, bu yayınlar ile
dışa yansıtılmalıdır. Üst yöneticileri,
bu tür yayınlar yapmak konusunda
teşvik etmek iyi bir strateji olacaktır.
Bu tür yayınlar, üst yöneticilerin kendi idarelerini ve idarelerinin iç kontrol çalışmalarını tanıtmaları için
önemli bir halkla ilişkiler çalışması
olarak da işlev gösterecektir. Bu
stratejinin en büyük faydası, dışa
yapılan bu yayınların, üst yöneticide
iç kontrole ilişkin bir sahiplik hissi
oluşturmasıdır.
Önerilen Strateji 3: Üst yönetici
adına idare iç kontrol çalışmalarına
ilişkin düşünceleri açıklayan bir yazı
ile iç kontrole ilişkin bir söyleşi metni hazırlanması önerilmektedir. Bu
metni, üst yöneticinin görüş ve önerilerine sunmak, üst yöneticiden
gelecek öneriler ile hem yazıyı, hem
de söyleşi metnini zenginleştirmek
gerekmektedir. Ardından, yazıyı kurumsal web sitesinde, intranette ve
sosyal medyada yayınlamaya yönelik çalışmalar yürütülmelidir. Söyleşi
metninin yayınlanması için kamuya
yönelik yayın yapan, iç kontrolle ilgili
mesleki dergi ve yayınlara başvurulabilir. Pek çok dergi ve yayın zengin
içerik aradığından yayınlamak için
gönüllü olacaktır. Bu sayede hem
idareyi ve üst yöneticiyi tanıtmak,
hem de üst yöneticinin iç kontrol
motivasyonunu artırmak mümkün
olacaktır.
Üst yönetici dışında diğer yönetici
ve personelin de iç kontrole ilişkin
farkındalık kazanması, üst yönetimin
bu konudaki düşünce ve desteklerini bilmesi, konunun kurumsal öncelik sıralamasında üst sıralarda yer
aldığına dair bir kurum içi algı oluşturulması önemlidir. Diğer yönetici
ve personel, iç kontrol çalışmalarının, üst yönetim tarafından kullanılacak ve kurumsal performansın değerlendirilmesinde faydalanılacak
bir yönetim sistemine dönüşeceğini
bilir ise, bu işe daha farklı bir göz ile
bakacaktır. Ek olarak, personelin
hali hazırda şikayet ettiği pek çok
sorunun da iç kontrol sistemi ile
çözüm bulacağı mesajı ısrarla farklı
kanallardan verilmelidir.
mali hizmetler bülteni
Önerilen Strateji 4: Yönetici ve
personele yönelik, kısa, öz, sıkıcı
olmayan ve kurumsal sorunlara
temas eden farkındalık konferansları düzenlenmelidir. Bu konferanslar, taşrası olan kurumlar
için yüksek görüntü kalitesinde
video kaydı ile kayıt altına alınmalı ve uzaktan eğitim teknolojileri ile, kurumsal intranet sitesi
üzerinden taşra teşkilatına da
sunulmalıdır. Kurumda bu konferansın izlenmesi zorunlu kılınmalı
ve konferansın izlendiğine dair,
tüm yöneticilerin kendi personelinden imza alması sağlanmalıdır.
Kurum intranet sitesinde ya da
ortak alanlarda, iç kontrole ilişkin
tüm yayın, yardımcı makale, video, sunum, proje çalışmaları,
rapor, plan ve mevzuatın yer aldığı bir sayfa oluşturulmalı, bu sayfa personele e-posta ile duyurulmalıdır.
Önerilen Strateji 5: Kurum içi
intranette çevrimiçi bir iç kontrol
web sayfası oluşturmak faydalı
olacaktır. Web sayfası, modern
ve kullanışı bir tasarıma sahip
olmalı, gizlilik arz etmeyen en
güncel iç kontrol bilgisini içermelidir.
2. İç Kontrole İlişkin Metodoloji ve Teknik Bilgi Eksikliğinin
Giderilmesi ve İç Kontrolün
Özünün İyi Kavranması
İç kontrol ülkemiz kamu idarelerinin gündemine 2006 yılında girmiş olup, görece yeni bir konudur. Konuya ilişkin Türkçe kaynak
sıkıntısı bulunmaktadır. Maliye
Bakanlığı konuya ilişkin üst düzey
bir çaba göstermekte ve konuyu
açıklığa kavuşturacak ve idarelere yol gösterecek düzenlemeleri
büyük bir özveri ile ortaya koymaktadır. Öte yandan konuya
2014 / yıl 1 - Nisan-Haziran
ilişkin özellikle “uygulama” boyutunda yeterli sayıda uzman bulunmaması, uzmanların ağırlıklı olarak
uluslararası danışmanlık şirketlerinde görev yapıyor olmaları nedeni ile konuya ticari bakıyor olmaları
ve bilgi paylaşımında bulunmamaları, iç kontrol düzenlemelerinin
uygulama boyutunda yetersiz kalmasına ve konunun anlaşılamamasına neden olmaktadır.
İç kontrolün ne olduğu, nasıl anlaşılması gerektiği ve çalışmaların
nasıl yapılandırılacağı ile ilgili uygulamaya dönük metodoloji, teknik bilgi ve araç eksikliği, idarelerin konuya ilişkin “uzman olduğunu
iddia eden” kişi ve kurumlardan
dış danışmanlık hizmetleri almalarına sebep olmuştur. 2007 yılından
bu yana idarelerimize danışmanlık
hizmetleri sunan kişi ve kurumların
ekseriyetle konuyu stratejik plan,
performans programları ve iç denetimden kopuk ele almaları, iç
kontrol yerine kalite yönetimi
odaklı çıktılar üretmeleri, dokümantasyon ağırlıklı çalışmaları,
konuyu bir yönetim sistemine dönüşecek şekilde ele almamaları,
üretilen çıktıların kalitesinin düşük
olması ve nihayetinde kurumsal
kabulün sağlanamaması iç kontrolün idarelerde anlaşılamaması ve
başarısız olmasına neden olmuştur.
Konuya ilişkin en önemli kaynak
olan COSO Bütünleştirilmiş İç
Kontrol Çerçevesi Raporu ve bu
raporu destekleyici raporlar, kaynak ve yayınların Türkçeye sağlıklı
olarak çevrilmemiş olması, çevirilerin ülkemizden örnekler içermemesi, ülkemiz kamu kültürüne uygun olarak yorumlanmamış olması,
iç kontrol bilgisinin içselleştirilememesine neden olmuştur. Yetersiz ve konuya dair teorik ve uygu-
lama bilgisi olmayan danışmanların yanlış yönlendirmeleri ile, kamu kaynakları iç kontrol sistemleri oluşturmak noktasında maalesef iyi kullanılamamıştır. Maddi
kayıplardan daha fazla, idarelerde Strateji Geliştirme Birimlerinin
yönetici ve personeli ile diğer
birimlerde iç kontrol ile ilgili çalışan personelin emekleri de boşa
gitmiş gözükmektedir. Yanlışları
doğruya çevirmenin maliyeti yüksektir. Bu sebeple, iç kontrol çalışmalarına doğru teknik bilgi,
doğru metodoloji, yetkinlik ve
etkili araçlar ile başlamak büyük önem arz etmektedir. Konuyu iyi bilen, teknik boyutuna hakim ve kavramsal çerçeveyi kafasında iyi oturtmuş personelin,
danışmalar tarafından yanlış yönlendirilme ihtimali çok düşük olacaktır.
İç kontrol sistemi oluşturma çalışmalarında, metodoloji, teknik
bilgi ve araçlar büyük önem taşır.
İç kontrolü kendi imkanları ile
oluşturan ya da dış uzman desteği alan tüm kurum ve kuruluşlarda,
Önerilen Stratejiler:
İç kontrol sistemi oluşturma projeleri başlatılmadan veya yürütülürken iç kontrole ilişkin sağlıklı
teknik bilgi edinilmelidir. Sağlıklı
bilgi edinmek için, konuya ilişkin
olarak farklı kaynaklardan, farklı
perspektiflerden ve kişilerden
bilgi edinilmeli, bu bilgilerin karşılıklı olarak tutarlılığı sorgulanmalıdır. İç kontrol sistemi oluşturmada görev yapacak olan tüm
personelin aynı dili konuşması,
ekip çalışmasının sağlanması ve
işbirliği ortamının geliştirilmesi
büyük önem arz etmektedir. İç ve
dış uzmanlar tarafından önerilen
tüm metodoloji ve araçlar dikkatSayfa 12
mali hizmetler bülteni
le sorgulanmalı, analiz edilmeli,
faydaları ve işlevleri değerlendirilmelidir.
Önerilen Strateji 6: İç kontrol
konusunda, Strateji Geliştirme
Birimi ve birimlerden en az ikişer
kişiden oluşan bir İç Kontrol Çalışma Grubu oluşturulmalı, görevlendirilen bu personelin tamamına kapsamlı ve uygulamaya
dönük bir iç kontrol eğitimi aldırılmalıdır. Bu eğitim, tercihen konuyla ilgili pek çok idarede ve
eğitimi alan idareye benzer idarelerde iç kontrol konusunda proje
yürütmüş, danışmanlık hizmeti
sunmuş, referansları sorgulanabilir kişilerden alınmalıdır.
Eğitim kapsamında;

İç Kontrolün Temelleri,

İç Kontrolün Kurumsal ve Personel Açısından Faydaları
(Motivasyon Amaçlı)

Süreç Yönetimi ve Analizi

İş akışları Oluşturma

Görev Tanımları Hazırlama

Risk Değerlendirmesi Gerçekleştirme (Risk Tanımlama Teknikleri, Risk Analizi ve Ölçümlendirmesi, Risk İştahı ve Risk
Toleransları Belirleme, Doğal
Risk ve Kalan Risk Seviyelerini
Belirleme, Risk Kontrol Matrisleri ve Risk Haritaları Oluşturma
konularını içermelidir.)

Kontrol Faaliyetleri Tanımlama
ve Risk İyileştirme Eylemleri
Hazırlama

İç Kontrolün Stratejik Planlama,
Performans Programları ve İç
Denetim İle İlişkisi
İç Kontrolde Otomasyon Çözümleri ve İç Kontrol Sistemini
Bilgi Teknolojileri Yardımı İle Bir
Yönetim Sistemine Çevirme
Sayfa 13


2014 / yıl 1 - Nisan-Haziran
Katılımcılar İle Örnek İç Kontrol
Çalışmaları Gerçekleştirme
konuları yer almalıdır.
Önerilen Strateji 7: Eğitimler,
motivasyon ve eğitim etkinliğini
artırması açısından, idarenin binasında değil, farklı bir lokasyonda
gerçekleştirilmelidir. Bu sayede,
personelin günlük işlerden uzak
kalması ve kendisini eğitime vermesi mümkün olacaktır. Ayrıca
şehir dışında farklı bir lokasyonda
yapılan eğitim, projede görev alacak personele bir ödül niteliği de
taşıyacaktır. Bu tür eğitimlerin,
takımdaşlığı da olumlu etkileyeceği düşünülmektedir. Eğitim sonunda, kısa ve eğitimde kazanılan bilgi
ve yetkinlikleri ölçen bir test sınavı
yapılması da geri bildirim sağlanması açısından önem arz etmektedir.
Önerilen Strateji 8: Eğitim, iç
kontrol konusunda uzman, kamuda en az 5 iç kontrol projesinde
yer almış, konuya ilişkin bir mesleki sertifikasyona sahip, iç kontrol
ile ilgili akademik çalışmalar yürütmüş, eğitim becerisi ve tecrübesi yüksek eğitmenlerden alınmalıdır. Ayrıca tüm eğitimler, yüksek
çözünürlüklü videolar olarak kaydedilmeli, eğitim sunumları ile birlikte bir hafıza kartı ya da CD aracılığı ile eğitim katılımcıları ile paylaşılmalıdır.
Önerilen Strateji 9: İç kontrol
konusunda ortak bir dil oluşturmak adına eğitim sonrasında, iç
kontrolle ilgili tüm yerli ve yabancı
kaynaklar (uzmanların blog yazıları, makaleler, raporlar ve akademik tezler) belirlenmeli ve eğitime
katılan personel ile paylaşılmalıdır.
Konuya ilişkin olarak, meslek dernekleri tarafından yayınlanan süreli yayınlar ve raporlar çok faydalı
olup, geçmişe dönük olarak elde
edilmeli, buralarda yer alan iç
kontrol konusu ile ilgili tüm makaleler grup içinde paylaşılmalıdır. Bu paylaşım için, kurum içi
intranet ortamında oluşturulacak
olan sayfa ya da proje ekibinin
ortak alanı kullanılabilir. İç kontrol ile ilgili görevlendirilen tüm
personelin bu bilgilerin tamamını
edinmiş olması ortak dil geliştirmek adına çok faydalı olacaktır.
Önerilen Strateji 10: İç kontrol
ile ilgili görevlendirilen personelin
bir ekip hüviyeti kazanması, birbirlerine alışması, birbirleri ile iyi
iletişim kurmaları sağlanmalıdır.
Bu amaçla, eğitim dışı sosyal aktiviteler düzenlenmelidir. Mümkünse, ekibe ek bir “İletişim Becerileri ve Takım Çalışması
Eğitimi” aldırılması, ekibin kaynaşması ve etkin iletişim becerileri kazanması adına önem arz
edecektir.
İç kontrol sistemi oluşturma çalışmaları ciddi bir proje yönetimi
çerçevesinde yürütülmelidir. Başarısız olan pek çok iç kontrol
çalışmasının, yetersiz teknik bilgi,
metodoloji ve danışmanlardan
kaynaklandığı kadar, kötü proje
yönetiminden de kaynaklandığı
görülmektedir. Konuyu bir proje
olarak görmek, bir proje beratı ve
takvimi hazırlamayı, tüm çıktıları
bir takvime bağlamayı ve proje
yönetimini etkin bir şekilde yürütmeyi gerektirir. Proje yönetiminde rol ve sorumlulukların iyi tanımlanması, kilometrataşları ve
çıktıların iyi tanımlanması, proje
risklerinin iyi yönetilmesi, proje
ekibinin doğru kişilerden oluşması, proje ilerlemesinin denetlenmesi ve raporlanması konularına
özel önem verilmelidir. İç kontrol
projelerinde başarı sağlamak,
mali hizmetler bülteni
konuyu proje olarak planlamak
ve yapılandırmaktan geçmektedir.
Önerilen Strateji 11: İç kontrol
sistemi oluşturma çalışmaları bir
proje şeklinde yapılandırılmalıdır.
Bu konuda Project Management
Institute tarafından yayınlanmış
olan PMBOK kitabının temin edilmesi ve tüm ekip üyeleri tarafından okunması önerilmektedir. Bu
kitabın Türkçe bir versiyonu da
mevcuttur.
Önerilen Strateji 12: İç kontrol
çalışmalarında görev alacak tüm
personele asgari 2 gün sürecek
olan bir “Temel Düzey Proje Yönetimi Eğitimi” aldırılmalıdır. Bu
sayede, ekibin proje kavramına
hakim olması ve proje yönetim
disiplinini kazanması sağlanacaktır.
Danışmanlık hizmeti alınması
planlandığı takdirde, bu hizmete
yönelik “Teknik Şartnameler”
son derece ciddi bir özen ve güvenilir uzmanlardan destek alınmak suretiyle hazırlanmalıdır.
Teknik Şartnamelerin hatalı hazırlanması, idareleri büyük zararlar
ile karşı karşıya bırakmaktadır. İç
kontrol çalışmalarından alınması
gereken çıktılar ile buna bağlı
faydaların sağlıklı bir şekilde elde
edilebilmesi için Teknik Şartnameler çok iyi hazırlanmalıdır.
Buna ek olarak, hizmet alımı sırasında ve sonrasında, Teknik Şartname ve Sözleşmeler doğrultusunda danışmanlar tarafından
yürütülen çalışmalar, metodoloji
ve araçlar ile ortaya koyulan çıktıların, tercihen danışmanlık hizmeti alınan kişi ya da kurumların
dışında “farklı uzmanlar” tarafından değerlendirilmesi de sağlanmalıdır. Bu ara-uzman veya bir
başka ifade ile proje kontrollük
2014 / yıl 1 - Nisan-Haziran
hizmeti, idareyi koruyacak ve iç
kontrol çalışmalarından sağlanması planlanan faydaları ençoklayacaktır. Bu konuda, ara-uzman kullanılması şiddetle tavsiye edilmektedir.
Önerilen Strateji 13: Teknik Şartnamelerde, Kamu İç Kontrol Standartları’nın 5 unsuruna yönelik olarak İç Kontrol Uyum Eylem Planlarında taahhüt edilen tüm kritik aktiviteler açıkça ve hiç bir kafa karışıklığına imkan vermeyecek şekilde yer almalıdır. Bu bağlamda,
Teknik Şartnamelerde, danışmanlardan beklenen tüm çalışmalar
ve çıktılar açık ve net olarak
ifade edilmeli, detaylı olarak da
tanımlanmalıdır. Örneğin, “riskler
belirlenecektir” şeklinde bir ifade
yerine, “riskler strateji ve süreç
seviyesinde, detaylı bir şekilde
kaynak ve nedeni açıklanmak ve
kategorize edilmek suretiyle, etki
ve olasılık değerleri ile risk seviyeleri hesaplanarak, görüşme, gözlem, toplantı, belge inceleme ve
analiz yöntemleri kullanılarak belirlenecektir” ifadesi çok daha doğru
bir ifade olacaktır.
Önerilen Strateji 14: Teknik Şartname hazırlama sürecinde de dış
uzmanlardan (daha önceki bölümde bahsedilen uygun nitelikleri
haiz) faydalanmak, hataları azaltmak ve Şartnameleri güçlendirmek
açısından önem arz etmektedir.
Uygulanacak metodolojilerin, kurum kültürü, imkan ve kabiliyetler
göz önünde bulundurulmak suretiyle belirlenmesi gerekmektedir.
İç kaynaklar ile ya da dış destek
alınarak planlanan ve projelendirilen iç kontrol sistemi çalışmalarında, kullanılacak metodoloji ve
araçların kurum kültürü, imkan ve
kabiliyetlerine uygunluğu değerlen-
dirilmelidir.
Önerilen Strateji 15: İç kontrol
çalışmalarında danışmanlık hizmeti alınması planlanıyor ise, hizmet alınmadan, Teknik Şartname
hazırlama aşamasında; eğer proje iç kaynaklar ve imkanlar ile
yürütülecek ise proje başlatılmadan bu değerlendirme yapılmalıdır. Bu değerlendirmede aşağıdaki sorular sorulmalıdır:

Proje ekibi mi, yoksa iş birimleri mi daha aktif çalışacak? İç
kontrol çalışmalarını ağırlıklı
olarak kim yürütecek? İç kontrol çalışma ekibinin rol ve sorumlukları ne olacak? Birimlerin rol ve sorumlulukları ne olacak? Metodolojiyi uygulamak
için proje ekibimizde yeterli
düzeyde yetkinlik ve yeterli
sayıda ekip üyesi var mı? Metodolojiyi uygulamak için, idare
birimlerinde yeterli sayıda personel var mı?

Uygulanacak proje yönetim
modeli ve metodolojisi üst yönetim ve diğer yöneticiler tarafından da anlaşılıyor ve destekleniyor mu?

Metodoloji ve araçlar, daha
önce başarı ile farklı kurumlar
ve projelerde kullanılmış mı?
Bu metodoloji ve araçlardan
fayda sağlanmış mı?

Bu metodoloji ve araçlar, maliyet etkin midir? Kurum bütçemiz ile uyumlu mudur? Sağlanacak fayda maliyetten fazla
mıdır?

Metodoloji, uluslararası iç
kontrol standartları ile ülkemiz
iç kontrol mevzuatı ile uyumlu
mudur?
Sayfa 14
mali hizmetler bülteni
Önerilen Strateji 16: İç kontrol
çalışmalarında özellikle;

Süreç yönetimi ve analizi, iş
akışları oluşturma, süreç sınıflandırması,

Risk tanımlama ve analizi,

Risk dokümantasyonu ve raporlanması

Risk iyileştirme ve izleme sisteminin oluşturulması

Kontrol faaliyetlerinin tanımlanması ve geliştirilmesi
konularına ilişkin olarak uygulanacak metodoloji, araçlar ve kullanılacak çalışma kağıtları önceden açıkça belirlenmeli ve bu unsurlara yer veren, uygulamaları
yönlendirecek bir “İdare İç Kontrol Sistemi Oluşturma Çalışmaları Uygulama Rehberi” hazırlanmalıdır.
İç kontrol sisteminin, stratejik
plan, performans programları ve
iç denetim ile ilişkisi en baştan
kurulmalı, bu ilişki tüm ekip üyelerinin kafasında netleştirilmelidir.
Önerilen Strateji 17: Stratejik
plan, performans programı, iç
kontrol ve iç denetim arasındaki
ilişkiyi gösteren sunum ve bilgi
notları hazırlanmalı ve tüm yönetici ve personel ile paylaşılmalıdır. Bu sayede yürütülen tüm çalışmaların birbirleri ile ilişkisi ortaya koyulmuş olur. Bu konuda
ilgili sunum ve raporları hazırlamak üzere bir araştırma ekibi
oluşturulması ve konuyu belirli
bir süre içinde tamamlamalarının
sağlanması önerilmektedir.
Önerilen Strateji 18: Stratejik
planda yer alan amaç ve hedefler
ile performans programlarında
yer alan hedefler ve performans
Sayfa 15
2014 / yıl 1 - Nisan-Haziran
göstergelerinin iç kontrol sistemi
ile ilişkisinin kurulması gerekmektedir. Hangi hedeflerin hangi süreçler ile, hangi süreçlerin hangi
riskler ile ve hangi risklerin de
hangi kontrol faaliyetleri ile ilişkili
olduğu (iç kontrol çalışmaları sırasında) ortaya koyulmalıdır. Bu sayede kontrol faaliyetleri ile hedefler arasında bir ilişki kurulmuş
olur. Bu ilişkiyi net bir şekilde gösteren tablolar oluşturulmalı ve performans hedeflerinden sorumlu
Birim Yöneticileri ve personeli ile
paylaşılmalıdır.
3. İç kontrolü Üst Yönetim ve Diğer Yöneticiler İçin Fayda Sağlayacak Bir Yönetim Aracına Dönüştürmek ve İç Kontrol Sistemi Oluşturma, Yönetme ve İzlemede Yazılım
Çözümlerden Faydalanmak
İlgili bölümde, üst yönetimin iç
kontrole yeterli seviyede destek
vermemesinin nedenlerinden bahsetmiştik. Üst yöneticilerin öncelikleri arasında iç kontrol projelerinin bulunmuyor olmasının en büyük nedeni, iç kontrolden sağlanacak faydaların somut olarak algılanamaması ve iç kontrolün kendilerine bir yönetim sistemi şeklinde
sunulmamasıdır. Diğer bir ifade ile
iç kontrol, dokümantasyon boyutunda kalmakta, iç kontrol çalışmalarından faydalanılamamakta,
çalışma çıktıları kütüphane ve dolaplarda unutulmaktadır.
Dünyadaki uygulamalara bakıldığında, tam tersi bir durum söz konusudur. ABD, Kanada ve AB Ülkeleri’nde iç kontrol sistemi, yönetim fonksiyonlarını destekleyen
ve yönetim kalitesini artıran bir
araç olarak değerlendirilmektedir.
Bu ülkelerin hem kamu idareleri,
hem de özel sektör şirketlerinde iç
kontrol, kurumsal yönetim ve performansın önemli bir destekçisi
konumundadır. Genel anlamda iç
kontrol, kurumsal amaç ve hedeflerin başarılması, faaliyetlerin
etkinliği ve verimliliğinin sağlanması, mevzuata uyum, varlıkların
korunması ve raporlamaların güvenilirliği ve doğruluğuna yönelik
önemli bir güvence sistemi olarak kabul edilmektedir.
İç kontrol bu güvenceyi nasıl sağlamaktadır? Burada, COSO Bütünleştirilmiş İç Kontrol Çerçevesine bakıldığında, tüm iç kontrol
sisteminin özünde “risk” kavramının olduğunu görmekteyiz.
Sanılanın aksine, iç kontrol bir
yeniden yapılandırma, organizasyon geliştirme veya kalite yönetimi aracı değildir. İç kontrol, mevcut iş süreçlerinin daha iyi yürütülmesini sağlayarak, stratejik ve
operasyonel hedeflerin yakalanmasına imkan verir. Bunu yaparken de kurumsal varlıkların korunması, mevzuata uyum ve doğru raporlama yapmak gibi genel
hedeflerin başarılmasını sağlar.
Burada risk kavramı büyük önem
taşır. İç kontrol, iyi süreç yönetimini, süreçlerdeki riskleri proaktif olarak tespit etmek, önceliklendirmek ve maliyet etkin kontrol faaliyetleri ile azaltmak yolu
ile destekler. İyi süreç yönetimi,
iyi kurumsal performans demektir. Kurumsal performansı tehlikeye düşürecek mevzuata uyum
ve itibar riskleri ile finansal, stratejik, sistemik ve operasyonel
risklerin erken teşhisi ve önlenmesi iç kontrol sisteminin temel
vazifesidir. İkinci vazife ise, bu
risklerin gerçekleşmesi halinde
mevcut durumun ve zararın tespit edilmesi, düzeltici ve telafi
edici tedbirler ile azaltılması ve
raporlanmasıdır.
Üst yöneticiler açısından bu me-
mali hizmetler bülteni
kanizmanın sağlıklı çalışması
önemlidir. Kurumsal amaç ve hedefleri beş yıllık ve yıllık bazda
stratejik plan ve performans
programları ile belirleyen ve kamuoyuna açıklayan kamu idarelerinde, bu hedeflerin başarılması
büyük önem taşır. Bu hedeflerin
gerçekleşme oranı bir anlamda
üst yöneticilerin karnesidir. Üst
yöneticilerin bu hedefleri sıkı
bir şekilde, tercihen üçer aylık
dönemler ile takip etmeleri,
düşük performansı sorgulamaları ve bunun arkasındaki riskleri ve risklere karşı alınması
gereken eylemleri takip edebilmeleri gerekir. Bu takip, idarede farklı seviyelerde o amaç
ve hedeflerden sorumlu olan
diğer yöneticiler için de gereklidir.
İç kontrol sistemi oluşturulurken,
bu gereklilik göz önünde bulundurulmalı ve bu gerekliliğin sağlanması için bilgi teknolojilerinden faydalanılmalıdır.
Günümüzde, şirket ve kamu idarelerinin iç kontrol sistemi oluşturma, yönetme ve izleme çalışmalarını gerçekleştirebilmeleri,
üst yönetim ve diğer yöneticilerin
yukarıda ifade edilmiş olan takibi
yapabilmeleri amacı ile bazı yazılım çözümlerinden faydalanılmaktadır. Bunlar iç kontrol yazılımı,
risk yönetim yazılımı veya GRC
(Governance, Risk & Compliance)
yazılımları olarak bilinmektedir.
Bu yazılım çözümleri, iç kontrol
sisteminin verimli bir şekilde
oluşturulması ve yönetim için bir
araç haline dönüştürülmesini
2014 / yıl 1 - Nisan-Haziran
sağlamaktadır. Genel olarak GRC
yazılımlarında, organizasyon yönetimi, süreç yönetimi, süreç analizi,
risk değerlendirmesi gerçekleştirme, kontrol faaliyetleri tanımlama,
risk iyileştirme eylemleri ve risk
raporlaması birbirleri ile entegre
olarak gerçekleştirilir. Bu yazılım
çözümleri sayesinde amaç ve hedefler süreçler ile, süreçler, riskler
ile ve riskler de kontroller ile ilişkilendirilmektedir. Buna ek olarak
stratejik seviye riskler ile operasyonel seviye riskler dahi ilişkilendirilebilmektedir. Bu ilişkilendirme,
kurumsal performansın çeyrek dönemler halinde değerlendirilmesinde büyük fayda sağlamaktadır.
“Riske Dayalı Performans Değerlendirmesi” olarak ifade edilebilecek bu değerlendirme neticesinde, kurumun mevcut performansı, başarısızlıkların hangi süreçlerden ve risklerden kaynaklandığı, bu risklerin boyutu ve proaktif
olarak tedbir alınıp alınmadığı gibi
unsurlar izlenebilmektedir. Yukarıdan alta doğru her kademede yöneticinin, kendi alanlarına ilişkin
hedef performansı, risk yönetim
performansı ve görev performansı
izlenebilmekte, sistem geri bildirim
ve karar alma sürecinde üst yöneticilere ışık tutmaktadır.
Buna ek olarak bu yazılım çözümleri ile kurumun her kademesindeki yöneticilerin kendi alanlarına
ilişkin detaylı süreç analizleri, görev tanımları, iş akışları, iş performansı, riskler, kontrol faaliyetleri
ve risk iyileştirme eylemlerini yakından izlemeleri mümkün olmaktadır. Bu sayede, aşağıdan yukarı-
ya doğru bir izleme ve kontrol
sistemi sağlanmış olur.
Önerilen Stratejiler:
 Üst
yönetici kurumun tamamı,
diğer kademelerdeki yöneticiler
de kendi sorumluluk alanlardaki
iş hedeflerini, gerçekleşmeleri,
iş hedefleri ile alakalı iş süreçlerini, bu süreçleri tehdit eden
kritik riskleri, bu risklerin seviyesini (risk haritalarını), risklerin
iyileştirilmesine yönelik eylemlerin gerçekleşme durumunu ve
düşük performans söz konusu
ise bunun hangi risklerden kaynaklandığını takip edebiliyor
olmalıdır. Bu şekilde, üst yönetici, kurumun tüm hedefleri,
süreçleri ve risklerini tek bir
noktadan ve diğer birimlerden
veri veya rapor istemeden,
önündeki ekrandan izleme imkanına kavuşacaktır.
Önerilen Strateji 19: İç kontrol
sistemi üst yöneticiye bir dokümantasyon olarak değil, yönetim
kalitesini artıracak (izleme, değerlendirme, geri bildirim alma ve
karar verme kapasitesini artırmak) bir sistem çözümü olarak
sunulmalıdır. İç kontrol sisteminin çıktıları, bir yazılım çözümü
aracılığı ile ve güncel olarak üst
yönetimin bilgisine sunulmalıdır.
 İç
kontrol sistemi oluşturma ve
yönetme oldukça zahmetli, ciddi boyutta dokümantasyon gerektiren, revizyon takibinin ve
güncellemelerin zor olduğu,
konsolidasyonun özellikle büyük idareler için haftalar süreSayfa 16
mali hizmetler bülteni
bildiği bir süreçtir. Bu süreçlerin etkin, verimli ve sağlıklı bir
şekilde yürütülebilmesi, iç kontrol ile ilgili az sayıda görevli personeli olan idarelerde bile yazılım çözümleri sayesinde mümkün olmaktadır. İç kontrol projesi kapsamında üretilen tüm
veri, bilgi, tablo, rapor ve dokümanın, ortak bir sistem üzerinde üretilmesi, güncellenmesi,
konsolidasyonu ve arşivlenmesi
ile iç kontrol çalışmaları kolaylıkla sürdürülebilmektedir. Bu
sayede işin şekil şartlarına değil, özüne konsantre olmak ve
iç kontrolden beklenen faydayı
sağlamak mümkün olabilmektedir. İç kontrol yazılımlarının
diğer bir faydası da son derece soyut olarak görülen iç
kontrol konusunu, somut hale getirmek ve algılamayı kolaylaştırmaktır. İç kontrole
veri sağlayacak olan iç kontrol
sorumluları ve diğer personelin,
iç kontrolü bir sistem aracılığı
ile tecrübe etmeleri, daha iyi
kavramalarını ve ortak bir bakış
geliştirmelerini, dil ve metodoloji birliğini sağlayacaktır.
Önerilen Strateji 20: İç kontrol
sistemi oluşturma çalışmalarında
mutlaka bir otomasyon çözümünden (iç kontrol veya GRC yazılımları) faydalanmak ve tüm çalışmaları projenin hangi noktasına ulaşılmış olursa olsun yazılıma taşımak ve yazılım üzerinden yürütmek gerekmektedir.
 İç
kontrol sisteminin oluşturulması, yönetimi ve izlenmesini
kolaylaştıran ve verimli hale
Sayfa 17
2014 / yıl 1 - Nisan-Haziran
getiren iç kontrol yazılımlarının seçimi de en az yazılım kullanım kararı kadar önemlidir. Bu
yazılımların seçimi sırasında, kurumun kapasitesi, insan kaynağı
yapısı, uygulanması planlanan
metodoloji, danışman ile çalışılacak ise danışmanların bilgi sistemleri hakkındaki bilgi ve yetkinlik düzeyi gibi faktörlere dikkat edilmelidir. İç kontrol yazılımlarından verim almak, yazılım
çözümünün ihtiyacı tam olarak
karşılamasına ve kullanım kolaylığına bağlıdır. Tercih edilecek
çözüm, pek çok farklı kriter çerçevesinde değerlendirilmelidir.
Önerilen Strateji 21: İç kontrol
yazılımı seçiminde aşağıdaki unsurlara dikkat edilmelidir:
 Yazılımın
süreç yönetimi, stratejik yönetim, iç denetim, iç kontrol
ve risk yönetimi modüllerinin bulunması ve tamamının birbirleri
ile entegre olması.
 Yazılımın
Türkçe dil desteği ile
verilmesi.
 Yazılımın,
eğitim ve danışmanlığının uluslararası mesleki sertifikalara sahip (CIA, CCSA, CRMA,
CGAP) tercihen kamu kültürünü
tanıyan danışmanlar tarafından
verilebilmesi.
 Yazılımın
şirketin tüm sistem ve
süreçleri ile entegre olabilmesi.
 Yazılımın,
teknik desteğinin Türkiye’den verilebilmesi. Tercihen,
teknik destek ekibinin müşteriye
yakın bir şehir ve lokasyonda olması.
 Yazılımın
genel kullanım prensip-
leri itibariyle, kolay bir arayüze
sahip olması.
 Yazılımın
güçlü raporlama özellikleri bulunması ve yöneticiler
için bir karar destek sistemi olarak kullanılabilmesi.
 Yazılımın
sürekli geliştirilmesine
yönelik, tedarikçi şirketin bir
ARGE sistemi ve stratejik planı
bulunması.
 Yazılımı
sağlayan şirketten, sadece yazılıma ilişkin teknik konularda değil, aynı zamanda idarenin iç denetim, iç kontrol ve
risk yönetimi faaliyetlerine ilişkin de destek alınabilmesi.
 İç
kontrol yazılımlarına ilişkin ihtiyaç, üst yöneticilere
doğru şekilde anlatılmalıdır.
Bu noktada üst yöneticilerin
onay ve desteğini kazanabilmek
için iç kontrolün üst yöneticilerin yaşadığı sıkıntılara nasıl çözüm olabileceği gösterilmeli ve
bu çözümlerin en üstten en alta
yazılım çözümü kullanılarak hızlı ve verimli bir şekilde nasıl
hayata geçirilebileceği örnekler
ile gösterilmelidir. Üst yöneticiler sonuç odaklı olduğundan,
sunumlarda sağlanacak somut
faydalar ve bunların süremaliyet bilgileri üzerinde durulmalıdır. Bir iç kontrol projesinin, yazılım desteği alınarak,
daha az kaynak ile, daha hızlı,
daha verimli ve takip edilebilir
şekilde yürütülmesini mümkün
olduğu mesajı verilmelidir.
Önerilen Strateji 22: İç kontrol
projelerinde yaşanması muhte-
mali hizmetler bülteni
mel tüm riskler (yetersiz insan
2014 / yıl 1 - Nisan-Haziran
kaynağı, düşük motivasyon, yetersiz katılım, kalitesiz çıktılar, ortak
dil geliştirememe, iletişim ve koordinasyon zorlukları, dokümantasyon yükü, güncelleme ve konsolidasyon sıkıntıları, vb.) bir liste
söz konusudur. Bu güçlükleri, kaliteli bilgi edinme, yetkinliği artırma, etkili iletişim ve kurum içi
desteği sağlama çabaları ile aşmaya çalışmak gerekmektedir. iç
kontrolü, faaliyetler ile entegre ve
içselleştirilmiş bir sistem haline
halinde belirlenmeli, her bir riskin
olası maliyeti, projeye ve kuruma
verebileceği zararlar ve iç kontrol
yazılımının bunların önlenmesine
yönelik katkıları ortaya koyulmalıdır. Bu çalışmanın özet bir tablo
(proje riskleri, verebileceği zararlar, yazılımın bu riskleri önleme
dönüştürmeye çalışmak, iç kontrolün kurumsal kabulü ve sahipliği
açısından önemli bir strateji olacaktır. Yukarıda bahsedilen ve son
derece düşük maliyetli olan 23
adet strateji, ülkemizde pek çok
kamu idaresi tarafından başarı ile
uygulanabilir. Bu stratejiler, elbet-
potansiyeli ve katkısını gösterir
şekilde) haline getirilmesi ve üst
yöneticilere sunulması faydalı olacaktır.
te her kurumda, o kurumun yapısı
ve kültürü göz önünde bulundurulmak suretiyle, farklı kapsam ve
yöntemler çerçevesinde uygulanmalıdır. Bu stratejilerin her biri, iç
kontrolün birden fazla boyutuna
katkı sağlayacağından, son derece
etkin ve verimlidir.
Önerilen Strateji 23: Ülkemizde
hali hazırda iç kontrol yazılımlarından faydalanan çok sayıda kamu
idaresi bulunmaktadır. Bu idarelerin ilgili yönetici ve uzmanlarından
bilgi almak, sistemin işleyişini yerinde görmek ve sistemin faydalarını değerlendirmek faydalı olacaktır. Bu değerlendirmelerin sonuçları da mutlaka üst yöneticiler ile
paylaşılmalıdır. Diğer idarelerin de
benzer çözümler kullanıyor olduğunun bilinmesi, üst yöneticilerin
bu konudaki motivasyonunu olumlu yönde etkileyecektir.
İdarelerimizin iç kontrol sistemi
oluşturma yolcuklarında, yazıda
konu edilen üç ana faktör nedeni
ile pek çok güçlükle karşılaşmaları
Bu 23 adet stratejinin, iç kontrol
çalışmalarının başarısını olumsuz
yönde etkileyen üç faktöre yönelik
etkisi, sadece o faktörlerden kaynaklanan dezavantajları bertaraf
etmede değil, iç kontrolün bir kurumsal sistem olarak kurum genelinde kabulünde de oldukça faydalı olacaktır.
bertankaya.net/2010/10/27/
kamu-darelerinde-etkin-c-kontrolsistemleri-nasl-kurulabilir/
Kaya, Bertan, “İç Kontrol Nedir,
Ne Değildir, Nasıl Oluşturul u r ? ” ,
h t t p : / /
bertankaya.net/2011/06/01/ckontrol-nedir-ne-deildir-c-kontrolsistemi-nasl-olusturulur/
Kaya, Bertan, “Kurumsal Verimliliğin Artırılmasında Yeni Bir
Araç:
İç
Kontrol”,
http://
bertankaya.net/2011/08/05/
kurumsal-verimliliin-artrlmasndayeni-bir-arac-c-kontrol/
Kaya, Bertan, “İç Denetim, İç
Kontrol ve Risk Yönetiminde
Kullanılan Yazılımlar”, http://
bertankaya.net/2013/09/25/icdenetim-ic-kontrol-ve-riskyonetiminde-kullanilanyazilimlar/
Kaya, Bertan, “Kamu İdarelerinde İç Kontrol Sistemleri Oluşturmada Kritik Başarı Faktörler i ” ,
h t t p : / /
bertankaya.net/2013/09/29/
kamu-idarelerinde-ic-kontrolsistemi-olusturmada-kritik-basarifaktorleri/
Kaya, Bertan, “İç Kontrolün Özü
N e d i r ? ” ,
KAYNAKÇA :
Kaya, Bertan, “Kamu İdarelerinde Etkin İç Kontrol Sistemleri
Nasıl
Kurulabilir”,
h tt p : / /
bertankaya.net/2014/02/16/ickontrolun-ozu-nedir/
http://
Sayfa 18
mali hizmetler bülteni
2014 / yıl 1 - Nisan-Haziran
Müjgan ÖZBEK /
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı / Mali Hizmetler Uzmanı
“ Kamu İhale Mevzuatında Yapılan Değişiklikler ”
Giriş: 4734 sayılı Kamu İhale Ka-
sağlamaya yönelik sanayi katılı-
c) Teklif edilen mal, hizmet veya
nununda önemli değişiklikler ya-
mı/off-set uygulamaları içeren
yapım işinin özgünlüğü,
pan, Aile ve Sosyal Politikalar
mal ve hizmet alımları” nın istisna-
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
lar kapsamına alınması sonucunda
Hakkında Kanun Hükmünde Ka-
istisnaların kapsamı genişletilerek
rarname İle Bazı Kanun ve Kanun
“u” bendine kadar ulaşmıştır.
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6518 sayılı Kanun 19 Şubat 2014 tarihli
ve 28918 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanmıştır. Toplam 11 maddeden oluşan yeni düzenlemede
birçok önemli değişiklik ve ilave
düzenlemelere
yer
verilmiştir.
Kanunda yapılan bu temel düzenlemelere uyum sağlamak üzere
Yönetmelik ve Tebliğlerde de gerekli
değişiklikler
yapılarak
07.06.2014 tarihli 29023 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Yazımızda özet olarak Kanunda
gibi sadece bu üç kritere dayalı
olarak belgelendirilmek suretiyle
açıklama istenmesi yerine, “gibi
hususlar” ibaresi eklenerek baş-
Denetim ve yönetim faaliyetleri
kaca nedenlerin de aşırı düşük
nedeniyle alınacak belgelerin de-
tekliflerin açıklama nedeni olarak
ğerlendirilmesinde ilk beş yıl, en
kabul edilebilmesi imkanı getiril-
az beş yıldır yarıdan fazla hisseye
miş, aşırı düşük tekliflerle ilgili
sahip ortak, iş denetleme ve yö-
açıklamaların belgeye
netme ayrımı gibi kriterler sade-
olması zorunluluğu madde met-
leştirilerek “denetim ve yönetim
ninden çıkarılmıştır,
faaliyetleri nedeniyle alınacak belgelerin beşte bir oranında dikkate
alınacağı”
düzenlenmiştir.
Öte
yandan yapımla ilgili hizmet işlerinden elde edilen belgelerin yapım işlerinde kullanılamayacağı
hüküm altına alınmıştır.
dayalı
Özellikle yapım ihalelerinde aşırı
düşük tekliflerin belirlenmesi ve
değerlendirilmesi,
sınır
değer
hesaplanması gibi hususlar düzenlenmiş olmasına rağmen bu
değişiklikle aşırı düşük tekliflerle
ilgili kriterlerin belirlenmesi açık-
ve sonrasında ilgili mevzuatta
Aşırı düşük tekliflerle ilgili olarak;
lama istenmeden değerlendir-
yapılan değişikliklerin uygulama-
a)İmalat sürecinin, verilen hizme-
me yapılması ve sınır değerin
daki etkileri üzerinde durulacak-
tin ve yapım yönteminin ekonomik
altında kalan teklifler ile Eşik
tır.
olması,
değerin yarısına kadar olan
Bu değişiklikleri kısaca ele alırsak
b)
Kamu
Kanununun
teklif sahibinin mal ve hizmetlerin
“İstisnalar” başlıklı 3 üncü mad-
temini veya yapım işinin yerine
desini değiştiren
getirilmesinde kullanacağı avan-
sizin ihalenin sonuçlandırılabile-
tajlı koşullar,
ceği,
İhale
“Yenilik, yerli-
leşme ve teknoloji transferini
Sayfa 19
Seçilen teknik çözümler ve
ihalelerde ihale ilanında ve ihale
dokümanında yer alması kaydı ile
aşırı düşük açıklaması istenmek-
mali hizmetler bülteni
2014 / yıl 1 - Nisan-Haziran
mak üzere, ihale yapan idarelerce
düzenleme ile güncellemelerde
alımları için ilk defa sınır değer
tebligat işlemleri öncelikli olarak
esas alınan ÜFE endeks uygula-
hesaplamasına yönelik düzenleme
imza karşılığı elden veya EKAP
ması kaldırılmıştır.
yapılarak bu katsayı 1,3 olarak
üzerinden gerçekleştirilecek, bu
İhalelere ilişkin iş ve işlemlere
belirlenmiş, yapım işi ihalelerin-
yöntemlerle yapılamayan tebligat-
Aşırı düşük tekliflerle ilgili hizmet
de verilen aşırı düşük tekliflerin
açıklama yöntemleri sadeleştirilmiş ve uygulamadaki aksaklıklar
lar için Kanunda belirtilen diğer
yöntemlere başvurulabileceği düzenlenmiştir.
başlamadan önce EKAP üzerinde
bulunan bir uygulama yardımı ile
ihtiyaç raporu hazırlanarak sonrasında ihale ve ön yeterlik dokü-
giderilirken hizmet alımı ihalele-
1/9/2014 tarihinden itibaren dü-
manının hazırlanmasında kullanı-
rinde aşırı düşük tekliflerin değer-
zenlenecek iş deneyim belgele-
lacaktır.
lendirilmesine ilişkin esaslar dü-
rinin EKAP üzerinden düzenlen-
Personel çalıştırılmasına dayalı
zenlenmiştir.
mesi zorunlu hale getirilmiştir. Bu
hizmet alımları; ihale konusu
tarih itibarıyla mevcut iş deneyim
işte çalıştırılacak personel sayısı-
belgelerinden, ihale sözleşme bil-
nın ihale dokümanında belirlendi-
gileri EKAP üzerinde yer alan iha-
ği, bu personelin çalışma saat-
lelere ilişkin olanların 1/7/2015
lerinin tamamının idare için
tarihine kadar EKAP üzerinde ka-
kullanıldığı ve yaklaşık maliyeti-
yıt altına alınarak yeniden düzen-
nin en az % 70’lik kısmının asgari
lenmeleri gerekmektedir.
işçilik maliyeti ile varsa ayni ye-
Kat karşılığı inşaat işlerine iş
mek ve yol giderleri dahil işçilik
deneyim belgesi düzenlenmesi
giderinden oluştuğu hizmetlerdir.”
imkanı getirilmiştir.
şeklinde yeniden tanımlanmıştır.
İhale, sınır değerin altında teklif
veren istekli üzerinde kaldığı takdirde kesin teminatın % 6 ile % 15
aralığında bir oranda alınması ile
ilgili Kamu İhale Kurumuna düzenleme yapma yetkisi verilmiş olup,
bu oranın yaklaşık maliyetin %
9’u olarak uygulanacağı düzenlenmiştir.
İhalelere yönelik başvuruların ihaleyi yapan idare veya Kurum dışındaki idari mercilere ya da
yargı mercilerine yapılması konusunda yeni bir düzenlemeye
gidilmiştir.
Hizmet alımı ve yapım ihaleleri
için “Yerli istekliler”, Mal alımları
için “yerli malı teklif eden istek-
Bu değişiklikle ilgili Kamu İhale
Genel Tebliğinde detaylı bir şekilde açıklama yapılmış, Uygulama
Yönetmeliklerinin
eki
standart
form ve tip şartnamelerdeki hususlar ihale usulüne göre ayrıntılı
olarak değişiklikler baz alınmak
kaydıyla yeniden düzenlenmiştir.
Personel çalıştırılmasına dayalı
hizmet alımı ihalelerinde, sözleşme gideri ve genel giderler dahil
toplam asgari işçilik maliyetinin
altındaki tekliflerin, açıklama istenilmesine gerek olmaksızın değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik değişiklik yapılmıştır.
Ayrıca
Sözleşme Giderleri ve Genel Gi-
Uygulama yönetmeliklerinde yeni
derler % 3’ten % 4’e çıkarılmış,
bir tanımlamaya gidilerek güncel-
EKAP’ a Kayıt zorunluluğu getiril-
ihale konusu işte kullanılacak gi-
lemeler için kullanılacak olan Yurt
miştir.
yim gideri işçilik maliyetinden çı-
İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE)
1/1/2015 tarihinden geçerli ol-
“endeks” olarak açıklanmış, bu
karılmış ve genel giderler içinde
liler” ayrımı yapılmıştır.
sayılmıştır.
Sayfa 20
mali hizmetler bülteni
2014 / yıl 1 - Nisan-Haziran
Düzenleme ile yapılan temel deği-
Bu çerçevede, özellikle şikayet
rine ulaşmayı teminen Bilim ve
şikliklerden biri de birden fazla ida-
inceleme süreci ve bunu takip
Teknoloji
renin belirli esaslar çerçevesinde
eden yargılama aşamasının hızlan-
27/12/2011
ortak ihtiyaçlarının karşılanmasına
dırılması, şikayet ve itirazen şika-
2011/106 sayılı “Kamu Alımları-
yönelik mal ve hizmet alımları ile
yet başvurularının hak arama
nın ve Kullanım Hakkı Tahsisleri-
bakım ve onarım işlerine ilişkin,
amacı dışındaki saiklerle yapılma-
nin Yeniliği, Yerlileşmeyi ve Tek-
tek bir ihale yapılması imkanı geti-
sının önlenmesi ve gerek ihale
noloji Transferini Teşvik Edecek
rilmiş olmasıdır.
aşamasında gerekse de sözleşme-
Şekilde İyileştirilmesi” Kararı çer-
Bu düzenlemeler kadar önemli olan
nin yürütülmesi aşamasında işle-
çevesinde kamu alımlarının bir
bir diğer husus ise gerek kanunda
rin gereği gibi tamamlanmasını
araç olarak kullanılması ve geliş-
gerekse diğer mevzuatta yapılan
güçleştiren ve hukuki ihtilaflara
tirilmesi öngörülmüştür.”
değişikliklerin yürürlük tarihidir.
yol açan mevcut aşırı düşük teklif-
Kamu ihale mevzuatında yapılan
lerin tespiti ve değerlendirilmesi
değişikliklerde en sık kullanılan
uygulamasının daha seçici ve hızlı
yöntem olan her bir maddenin ilgi-
hale getirilmesi amaçlanmıştır.
sine göre yürürlük tarihinin farklı
Orta ve yüksek teknolojili sanayi
olarak belirlenmesi, uygulamada bir
mevzuatta yapılan değişiklikler ile
ürünleri arasından belirlenen mal-
iş deneyim belgeleri yada güncel-
takım karışıklıklara yol açabileceği
şeklinde
Yüksek
Kurulunun
tarihli
oluşturulmuş
ve
olduğu
görülmektedir.
Bu çerçevede yapılan Kanun değişikliği ve buna bağlı olarak ilgili
ların ihalelerinde yerli malı üreten
için madde metnindeki değişiklik
leme hususlarında olduğu gibi bir
istekliler lehine %15 oranına kadar
kadar yürürlük tarihine de son de-
takım karmaşık uygulamaların
fiyat avantajı sağlanması hususun-
rece dikkat etmek gerekmektedir.
sadeleşmesinin sağlanması yanı
da düzenleme yapılmıştır.
sıra hizmet alımlarında sınır de-
Sonuç: 6518 sayılı Kanun değişikli-
Anayasa Mahkemesinin 4734 sa-
ğer hesaplaması ve idarelerin or-
ği ile ilgili genel gerekçenin,
yılı Kanunun 65 inci maddesine
“Öte yandan, 4/1/2002 tarihli ve
ilişkin iptal kararı da dikkate alına-
4734 sayılı Kamu İhale Kanununda,
rak söz konusu maddenin yeniden
en son 20/11/2008 tarihli ve
düzenlenmesi, bu çerçevede ihale
5812 sayılı Kanun ile kapsamlı bir
sürecinde yapılacak tebligatların
getirmiştir.
değişiklik yapılmış olup aradan ge-
hızlı ve güvenli bir şekilde gerçek-
Konu ile ilgili detaylı açıklama ve
çen beş yıllık sürede özellikle yatı-
leştirilebilmesine yönelik tedbirler
değerlendirmelerin yer aldığı kar-
rım niteliğindeki işlerin, ihalelerin
alınması öngörülmüştür.
şılaştırmalı
ve imzalanan sözleşmelerin zamanında bitirilmesine elverişli olmayan hükümlerin gözden geçirilmesi
ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Tasarı ile
bu ihtiyacın giderilmesi de öngörülmüştür.
Sayfa 21
Dokuzuncu Kalkınma Planı Stratejisinde sanayi ve hizmetlerde yüksek katma değerli üretim yapısına
geçişin sağlanması ile Ar-Ge ve
yenilikçiliğin geliştirilmesi hedefle-
tak ihale yapabilmesinin önünün
açılması gibi değişiklikler ile uygulayıcılara kolaylık sağlayacak
diğer bazı önemli yenilikleri de
tabloya
http://
malihizmetler.org.tr/
adresin-
den ulaşabilirsiniz.
mali hizmetler bülteni
2014 / yıl 1 - Nisan-Haziran
Hatice ÇOBAN / Vakıf Uzman Yardımcısı
Vakıflar Genel Müdürlüğü
“ II. Kalkınma Ajansları Konferansı ”
ajansların mevcut durumunu değerlendirirken bir yandan da geleceğe yönelik hedefler koymalarını
sağlamak amacıyla “Öğren, Geliştir, Paylaş” temasıyla gerçekleştirilmiştir.
İlki geçen yıl Erzurum’da düzenlenen Kalkınma Ajansları Konferansı’nın ikincisi, 16-19 Nisan 2014
tarihleri arasında Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda ve İpekyolu
Kalkınma Ajansı ev sahipliğinde
Gaziantep’te düzenlenmiştir. Konferansa; Kalkınma Bakanlığı, kalkınma ajansları, bölge kalkınma
idareleri ve farklı kurum ve kuruluşlardan temsilciler katılmıştır.
Türkiye'de ilk olarak 2006 yılında
İzmir ve Çukurova'da faaliyete
başlayan, bugün ise 26 bölge ve
81 ildeki aktif faaliyetleriyle sanayinin ve kalkınmanın lokomotifliğini yapan esnek, yenilikçi ve fayda
eksenli yapılar olan bölgesel kalkınma ajansları, kamu kesimi, özel
kesim ve Sivil Toplum Kuruluşlarının ortak hareket etmesinde, yerel
potansiyelin harekete geçmesinde
ve bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılmasında önemli araçlardır. Bu kapsamda II. Kalkınma
Ajansları Konferansı da, ajansların
birbirleriyle ve kalkınma alanındaki diğer paydaşlarla etkileşimlerini
ve işbirliklerini güçlendirmek,
Konferansta, bölgesel gelişme ve
bölgesel rekabet edebilirlik açısından alt ölçekli plan ve stratejilere
genel çerçeve oluşturmak üzere
hazırlanan Bölgesel Gelişme Ulusal
Stratejisi (BGUS), 2014 – 2020
dönemi için hazırlanmış bulunan ve
Türkiye’nin tüm kırsal kalkınma
faaliyetlerine çerçeve oluşturmayı
amaçlayan Yeni Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi ile 2014-2020 dönemi Avrupa Birliği Uyum Politikası
ve Avrupa Birliği Katılım Öncesi
Mali Yardım Aracı (IPA II) gibi
önemli belgeler hakkında bilgi verilmiş ve Sosyal Girişimcilik, Katılımcı
Karar Alma ve Kolaylaştırıcılık, girişim sermayesi ve bireysel katılım
sermayesi gibi pek çok konu üzerinde durulmuştur. Bunların yanı
sıra Türkiye'nin farklı bölgelerinden
kalkınma hikayeleriyle ve ajansların
yürütmüş olduğu özgün, farklı içeriğe sahip, yenilikçi çalışmalarla konferans renklendirilmiştir.
Bölgesel gelişimin ve böylece ulusal gelişimin öncüleri olan ajanslar
arasında bilgi ve tecrübeleri paylaşma, ortak bir ağ oluşturma, geçmiş
uygulamaları değerlendirme ve gelecek vizyonunu paylaşma kapsamında önemli etkiler yaratan konferansta ön plana çıkan hususlar
şöyledir;

Ajanslar bir fonlama aracı olarak
değil, yeni düşünce ve yeni girişimlerin desteklenmesi için bir
araç olarak görülmesi gerekmektedir.

Kırsal alanda hizmet kalitesinin
artırılması, tarımsal verimliliğin
yükseltilmesi hedeflenmektedir.

Bölgesel gelişme farklarının azaltılması, bölgesel gelişme ve böylece ulusal kalkınma açısından
oldukça önemlidir.

Kalkınma sadece parasal büyüklükleri içermez, insan hakları, demokratikleşme, eğitim gibi sosyal
kalkınmayı da içerir.

Orta ve küçük işletmelerin daha
nitelikli ve katma değeri yüksek
üretim yapmaları ve bunun ülke
geneline yayılması, ülke ihracatının önemli ölçüde artmasını sağlayacaktır. Ajansların da bu tür
işletmeler için destek olmaları
gerekmektedir.

Eğitim kalitesinin ve nitelikli insan sayısının arttırılması da oldukça önemlidir. Dolayısıyla eğitime daha fazla kaynak ayrılması
gerekmektedir.

Bölgesel kalkınmada her şehir
kendi potansiyelini ortaya koyup
bu potansiyeli geliştirmelidir.
Güçlü yönlerin korunup zayıf yönlerin güçlendirilmesi önemlidir.
Şehir kültürü de bölgesel kalkınmada önemli bir etkendir. Bu nedenle kalkınma ajanslarının bölgelerine yeni yatırımları çekmesi
gerekmektedir.
Sayfa 22
mali hizmetler bülteni


Düşük gelirli yörelerde kalkınmanın tetiklenmesi, gelişmenin ülke
geneline yayılmasında ve düşük
gelirli bölgelerden kaynaklanan
göç dinamiklerinin dengeye ve
istikrara kavuşturularak göç soru- 
nun çözümünde önemli olacaktır.
Konferans sonucunda çıkan sonuç bildirgesi ise şöyledir;
2014 / yıl 1 - Nisan-Haziran
ğıyla uygulamaya geçirilecek,
planın yerel düzeyde sahipliğini
artırmak üzere kurum ve kuruluşlarla işbirlikleri geliştirilecektir.
Destek mekanizmaları ile ilgili
mevzuat gözden geçirilecektir.
Alternatif destek mekanizmaları
geliştirilecek, girişim sermayesi,
faiz ve faizsiz kredi desteği uygulamaları
değerlendirilecek,
güdümlü proje uygulamalarının
etkinliği artırılacaktır.
Ajanslar; mali destek uygulamalarının yanı sıra yaptıkları planlama
çalışmaları ve analizler, geliştirdikleri stratejiler, yürüttükleri yatırım tanıtım faaliyetleri ile bölge  Ajanslar nitelikli personel yapısı
kalkınmasında etken olmaktadır.
ve mali destek programı tecrüGelecek dönemde bu katkı düzebeleri ile başta Avrupa Birliği
yini daha da artıracak yenilikçi
fonları olmak üzere dış kaynakçalışmalara odaklanılacaktır.
ların bölgelere aktarılmasında
aktif rol üstlenecektir.
 2014-2023 bölge planları bir önceki dönemdeki planlara kıyasla  Nitelikli insan kaynağı ajansların
daha katılımcı ve bölgelerin özen önemli gücüdür. Bu gücün
günlüklerini ortaya çıkaran bir
korunması için beşeri kaynak
yöntemle hazırlanmıştır. Bölgesel
politikaları iyileştirilecektir.
kalkınmanın ana çerçevesini çizen planlar, geliştirilen finansman  Devlet Denetleme Kurulu tarafından hazırlanan inceleme rapokaynakları ve programlar aracıl
Sayfa 23
ru doğrultusunda gerekli tedbirler alınacaktır.

Kalkınma kurullarının sistem
içindeki rol ve işlevleri artırılacaktır.
II. Kalkınma Ajansları Konferansı’nda da ortaya konulduğu gibi
sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için hem ekonomik hem de
sosyal ve çevresel boyuttaki gelişmeler oldukça önemlidir. Bu
kapsamda bölgeler de, kalkınmada önemli unsurlardır. Bu nedenle
geliştirilecek politikalar ve projeler, sadece geri kalmış bölgelere
yönelik değil tüm Türkiye'ye ve
bütün bölgelerin rekabet gücünü
arttırmaya yönelik olmalıdır. Böylece hem bölge içindeki hem de
Türkiye'nin gelişmiş ülkelerle arasındaki farklılıklar en aza indirilmiş olacaktır. Dolayısıyla bölgesel
politikalar artık ulusal bir politikaya dönüşmelidir. Kalkınma ajansları da bu dönüşümde etkin rol
oynayacak en önemli aktörlerden
biridir.
Mevzuat

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği Değişikliği

Bazı Yönetmelik ve Tebliğlerde Yapılan Değişiklikler


Muhasebe Yetkilisi Sertifika Eğitim Programı
Mali Takvim
Temmuz - Ağustos - Eylül
mali hizmetler bülteni
2014 / yıl 1 - Nisan-Haziran
07.06.2014 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde, Değişikliklerin
Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır.
S.NO
1
YAPILAN DÜZENLEME
ÖNCEKİ DÜZENLEME
MADDE 1 – 25/2/2011 tarihli ve 27857 sayılı Resmî Gazete’n yada olması muhtemel tarafların de yayımlanan Elektronik
İhale Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
“ı) İş günü: Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile hafta tatili günleri dışında kalan ve idari izin günlerini de kapsayan
günleri,”
DEĞERLENDİRME:
Yönetmeliğin uygulanmasında yeni bir tanım yapılmıştır. EKAP üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerle ilgili olarak daha önce Yönetmelikte geçen iş günü kavramının açık bir şekilde burada tanımlanmış olması sistemin etkin bir şekilde kullanılmasına katkı sağlayacak ve
herhangi bir kavram kargaşası oluşmasının önüne geçecektir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin üçüncü
fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
2
“İdareler ve ihaleye katılmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler EKAP’ a kayıt olmak
zorundadır.”
(3) İdareler ile tekliflerin elektronik ortamda alınacağı
ihalelere katılmak veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak
doküman indirmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler EKAP’ a
kayıt olmak zorundadır.
DEĞERLENDİRME:
İdareler ve ihaleye katılmak isteyen T.C gerçek ve tüzel kişilerinin EKAP’ a kayıt olma zorunluğu getirilmektedir.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 5 – (1) Kurum ve idareler tarafından aday, istekli
ve istekli olabileceklere EKAP üzerinden yapılacak tebligatlarda, teyit aranmaz ve tebligat sürecine ilişkin bildirim zamanı, konusu ve içeriği gibi bilgiler EKAP üzerinde
kayıt altına alınır. Bu kapsamda, her türlü bilginin muhafazası ve bildiriminde; veri bütünlüğünün, kolay erişilebilirliğin,
uyumluluğun ve eşit muamelenin sağlanması zorunludur.
3
(2) EKAP üzerinden yapılan tebligatlarda bildirim tarihi
tebliğ tarihi sayılır. Tebligatın aday, istekli ve istekli olabileceğe ait EKAP’ta yer alan bildirim kutusuna ulaştığı tarih,
bildirim tarihi olarak kabul edilir. İdarelerce, EKAP üzerinden tebligat işlemleri iş günü ve mesai saatlerine bağlı
kalınmaksızın her zaman gerçekleştirilebilir. Ancak,
tebligatın EKAP tarafından aday, istekli ve istekli olabileceklere bildirimi her koşulda iş günlerinde ve 9.00-18.00 saatleri arasında yapılır.
(3) Aday, istekli ve istekli olabilecekler tarafından idare
ile yapılacak yazışmalarda elektronik ortam ve faks
kullanılamaz. Ancak, idare tarafından dokümanın posta
veya kargo yoluyla satılmasının öngörülmesi halinde, doküman satın almaya ilişkin talepler faksla veya postayla bildirilebilir.”
Sayfa 25
Bildirim ve tebligat esasları
MADDE 5 − (1) Tekliflerin elektronik ortamda alındığı
ihalelerde gerçek ve tüzel kişilere yapılacak bildirim ve
tebligatlar EKAP üzerinden yapılır ve buna ilişkin teyit
aranmaz. EKAP üzerinden yapılan bildirimlerde bildirim
tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu yolla yapılan bildirimler, bildirim tarihi ve içeriğini de kapsayacak şekilde EKAP üzerinde kayıt altına alınır.
(2) İstekli olabilecekler ile istekliler tarafından idareyle
yapılacak yazışmalarda elektronik posta, faks kullanılamaz
ve EKAP üzerinden yazışma yapılamaz. Ancak, idarece
dokümanın posta veya kargo yoluyla satılmasının öngörülmesi halinde, dokümanın satın alınmasına ilişkin talepler
idareye faksla bildirilebilir.
mali hizmetler bülteni
S.NO
2014 / yıl 1 - Nisan-Haziran
YAPILAN DÜZENLEME
ÖNCEKİ DÜZENLEME
DEĞERLENDİRME:
 Tekliflerin elektronik ortamda alındığı ihalelerde kaldırılmış, Kurum ve idarelerin aday ve istekliler/istekli olabileceklerle yapacağı
tebligatlarda teyit aranmayacağı,
 Bu bildirimlerde bildirim tarihinin tebliğ tarihi sayılacağı,
 İdare ile yapılacak yazışmalarda elektronik ortam ve fax kullanılması yasaklanmaktadır
 EKAP’ ın etkin ve aktif bir şekilde kullanılması ve bu çerçevede bilgi yönetiminin gerçekleştirilmesi sağlanabilecektir.
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesine aşağıdaki birinci fıkra eklenmiş,, diğer fıkraları buna göre teselsül ettirilmiş ve mevcut altıncı fıkrasında yer alan “Birinci ve üçüncü fıkra uyarınca doküman” ibaresi “Doküman” olarak değişti-
rilmiştir.
4
“(1) Ön yeterlik dokümanı veya ihale dokümanı satın alınabilmesi için adına doküman satın alınacak Türkiye Cumhuriyeti
kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişilerin EKAP’ a kayıtlı olması zorunludur. Ortak girişimlerde ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı
gerçek kişi ortakların tamamının bu koşulu sağlaması gerekir.”
DEĞERLENDİRME:
EKAP’ a kayıt zorunluluğu ve buna bağlı olarak doküman satın alınmasına yönelik esaslar düzenlenmiştir.
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci ve
üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) İhale veya ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılması
halinde, düzenlenen zeyilname EKAP’ a kaydedilir ve kayıt
zamanına kadar dokümanı satın alanlar ile e-imza kullanarak
dokümanı indirmiş olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilere EKAP üzerinden bildirilir.”
5
“(3) Kanunun 29 uncu maddesine göre açıklama yapılması
halinde; yapılan açıklamalar EKAP’ a kaydedilir ve kayıt zamanına kadar dokümanı satın alanlar ile e-imza kullanarak
dokümanı indirmiş olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilere EKAP üzerinden bildirilir.”
(1) İhale veya ön yeterlik dokümanında, ilgili uygulama
yönetmeliğinde belirlenen esaslara uygun olarak değişiklik
yapılması gerekirse, bu değişikliklere ilişkin zeyilname
aynı gün EKAP’ a kaydedilir ve daha önceden dokümanı
satın alanlara bildirilir. Tekliflerin elektronik ortamda alındığı ihalelerde ise zeyilname, e-imza kullanarak dokümanı
indirmiş olan gerçek ve tüzel kişilere EKAP üzerinden gönderilir.
(3) İhale veya ön yeterlik dokümanında açıklanmasına
ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak, Kanunun 29 uncu
maddesine göre açıklama yapılması halinde; yapılan açıklamalar aynı gün EKAP’ a kaydedilir. Yapılan açıklama,
daha önceden dokümanı satın alanlara bildirilir. Tekliflerin
elektronik ortamda alındığı ihalelerde ise yapılan açıklama, e-imza kullanarak dokümanı indirmiş olan gerçek ve
tüzel kişilere EKAP üzerinden gönderilir.
DEĞERLENDİRME:
EKAP’ a kayıt olması zorunlu olanlarla ilgili yukarıdaki maddelerde yapılan düzenlemeye bağlı olarak değişiklik yapılmıştır.
Sayfa 26
mali hizmetler bülteni
S.NO
2014 / yıl 1 - Nisan-Haziran
YAPILAN DÜZENLEME
ÖNCEKİ DÜZENLEME
6
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK004.1/EKAP sayılı Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde EKAP Üzerinden e-imza Kullanılarak Dokümanın İndirildiğine İlişkin Form, Ek-A’daki şekilde değiştirilmiştir.
7
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK004.2/EKAP sayılı Doküman Satın Alındığına İlişkin Form, EkB’deki şekilde değiştirilmiştir.
8
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK015.4/EKAP-M sayılı Götürü Bedel Teklif Mektubu ile KİK015.5/
EKAP-M sayılı Birim Fiyat Teklif Mektubu Formlarında yer alan “Tebligat Adresi” ibaresi “Adresi” olarak değiştirilmiş, “eposta adresi” ibaresi ile 3 üncü ve 5 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.
DEĞERLENDİRME:
6,7 ve 8 inci maddelerde Yönetmelik eki bazı formlar ve formlardaki bilgilerde yeni düzenlemelere uygun olarak değişiklikler yapılmıştır.
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Geçiş hükümleri
9
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya yazılı olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.”
10
MADDE 10 – Bu Yönetmelik 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girecektir.
TBBM Mali Hizmetler Uzmanı Alaattin Üşenmez ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Mali Hizmetler Uzmanı
Müjgan ÖZBEK tarafından hazırlanan aşağıdaki konu başlıklarına ait detaylı açıklama ve değerlendirmelerin yer
aldığı karşılaştırmalı tabloya http://malihizmetler.org.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununda yapılan Değişiklikler

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde, Değişiklikler

Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklikler

Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklikler

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklikler

Danışmanlık Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklikler

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğde Değişiklikler
Sayfa 27
mali hizmetler bülteni
2014 / yıl 1 - Nisan-Haziran
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 435)
Tebliğin konusunu, Bankacılık kartları (Kredi Kartı, Banka Kartı, Ön Ödemeli Kart) kullanılmak suretiyle gerçekleştirilen perakende teslim ve hizmet ifalarına ilişkin yeni nesil ödeme kaydedici cihaz (ÖKC) fişlerine dair usul
ve esaslar ile 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu
kapsamında Türkiye’de kurulu finansman şirketlerine banka ve sigorta muameleleri vergisine (BSMV) tâbi işlemleri nedeniyle fatura yerine geçmek üzere dekont düzenleme zorunluluğu getirilmesi hususları oluşturmaktadır.
Tebliğe 03 Nisan 2014 tarih ve 28961 sayılı Resmi Gazeteden ulaşılabilinir.
KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ
Tebliğin konusunu, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun ilgili maddeleri ile
13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun geçici 16 ncı ve4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 120 nci maddelerinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiler çerçevesinde bu ve diğer Kanunlarda yapılan düzenlemeler ile 3065 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin açıklamalar oluşturmaktadır.
Katma Değer Vergisi Tevkifatı ile ilgili değişikleri de içeren Tebliğe 17 Nisan 2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi
Gazeteden ulaşılabilinir.
KAMU HAZNEDARLIĞI GENEL TEBLİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
11/9/2013 tarihli ve 28762 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kamu Haznedarlığı Genel Tebliğinin 6 ncı maddesinin birinci ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Kurumlar kısa vadeli kaynaklarını, vadesiz veya vadeli mevduat ile repo/ters repo araçlarını kullanarak değerlendirir. Kısa vadeli kaynaklar için uygulanacak vadeli mevduat faiz oranı TCMB tarafından haftalık olarak en
son açıklanan, bankalarca TL üzerinden 1 aya kadar vadeli olarak açılan mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranının;
a) Gecelik vade açılması halinde % 70’inden,
b) 7 güne kadar vade açılması halinde % 80’inden,
c) 8 günden 30 güne kadar vade açılması halinde % 90’ından
düşük olamaz.”
“ Vadeli mevduat faiz oranlarının birinci ve ikinci fıkrada belirtilen oranlardan düşük olması halinde mali kaynaklar, 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi kapsamında değerlendirilebilir.”
Tebliğe 17 Mayıs 2014 tarih ve 29003 sayılı Resmi Gazeteden ulaşılabilinir.
Sayfa 28
mali hizmetler bülteni
2014 / yıl 1 - Nisan-Haziran
TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ HAKSIZ ŞARTLAR HAKKINDA
YÖNETMELİK
Tüketici ile kurulan sözleşmelerde yer alan haksız şartların tespitine ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasları
düzenleyen Yönetmelik yayımlanmıştır.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikte Haksız Sözleşme Şartları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
a) Sözleşmeyi düzenleyenin bir fiili veya ihmali nedeniyle, tüketicinin hayatını kaybetmesi, yaralanması veya
maddi zarara uğraması halinde, sözleşmeyi düzenleyenin yasal sorumluluğunu kaldıran veya sınırlayan şartlar,
b) Sözleşmeyi düzenleyenin, sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerinden herhangi birini tamamen veya kısmen ifa etmemesi veya ayıplı ifa etmesi halinde, tüketicinin herhangi bir alacağını sözleşmeyi düzenleyene karşı
var olan bir borcuyla takas etme hakkı dahil, sözleşmeyi düzenleyene veya bir üçüncü şahsa yöneltebileceği
yasal haklarını ortadan kaldıran ya da ölçüsüz şekilde sınırlayan şartlar,
c) Sözleşmeyi düzenleyenin, sadece kendisi tarafından belirlenen koşullarda edimini ifa edeceği, buna karşılık
tüketicinin her halde ifa ile yükümlü tutulduğu şartlar,
ç) Tüketicinin sözleşmeyi kurmaktan veya ifa etmekten vazgeçmesi hallerinde sözleşmeyi düzenleyene tüketicinin kendisine ödediği bedeli muhafaza etme hakkı tanıyan, ancak sözleşmeyi düzenleyenin aynı türden davranışları için tüketiciye benzer bir tazminat hakkı tanımayan şartlar,
d) Yükümlülüklerini yerine getirmeyen tüketicinin, orantısız biçimde yüksek bir tazminat ödemesini gerektiren
şartlar,
Tebliğin tamamına 17 Haziran 2014 tarih ve 29033 sayılı Resmi Gazeteden ulaşılabilinir.
MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 294)’NDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
26/5/2005 tarihli ve 25826 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 294)’nin 2.7
numaralı maddesine aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Ancak, ısı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmış konutlarda, artırılan miktarın bedeli; gerçek bedeli üzerinden, bağımsız bölümün tüketimi kadar konutta oturanlardan tahsil edilir.”
Tebliğ 13 Haziran 2014 tarih ve 29029 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
SERMAYE PİYASASI KURULU FON, BÜTÇE VE MUHASEBE
YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR
YÖNETMELİK
3/5/1982 tarihli ve 8/4688 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sermaye Piyasası Kurulu Fon,
Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği yürürlükten kaldıran Yönetmelik 19 Haziran 2014 tarih ve 29035 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanmıştır.
Sayfa 29
mali hizmetler bülteni
2014 / yıl 1 - Nisan-Haziran
BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAV TEBLİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
25/1/2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetçilik Sınav Tebliğinin 9 uncu
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Komisyon, Kurum Başkanı tarafından görevlendirilen, bir başkan yardımcısının başkanlığında beş üyeden
oluşur. Başkan ayrıca, üç yedek üye belirler. Asıl üyelerin herhangi bir nedenle komisyona katılamamaları halinde yedek üyeler tespit sırasına göre komisyona katılırlar.”
Aynı Tebliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
(1) Sınavda başarılı sayılmak için sınav konularının her birinden yüz puan üzerinden en az altmış puan alınması,
tüm sınav konularından alınan notların aritmetik ortalamasının da en az yetmiş puan olması şarttır.
(2) Sınav konularının her birinde ve sınav başarı ortalaması hesabında, küsuratlar yuvarlanarak gösterim iki hane üzerinden yapılır. Yuvarlama işleminde virgülden sonra gelen hanelerin sonuncusundan başlamak üzere, 5
ve üzeri rakamlar yukarı tamamlanır.
(3) Not yükseltmek amacıyla sınav konularının her birinden ayrı ayrı sınava girilebilir. Geçerlilik süresi içerisinde
en yüksek sınav notu esas alınır.
(4) Konuları itibarıyla sınav sonuçları ilan tarihinden itibaren iki yıl geçerlidir.”
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından düzenlenen Tebliğe 17 Haziran 2014
tarih ve 29033 sayılı Resmi Gazeteden ulaşılabilinir.
ÖDEME KURULUŞLARI VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARININ BİLGİ SİSTEMLERİNİN YÖNETİMİNE VE DENETİMİNE
İLİŞKİN TEBLİĞ
Ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarının Kanun kapsamındaki faaliyetlerinin ifasında kullandıkları
bilgi sistemlerinin yönetimine ve yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşları tarafından denetlenmesine ilişkin
usul ve esasları düzenleyen tebliğ yürürlüğe girdi.
Tebliğde kimlik doğrulama mekanizması ile ilgili aşağıdaki hususlara yer verilmiştir;
Kimlik doğrulama mekanizmasının;
- Başarısız kimlik doğrulama teşebbüsleri hakkında, ilgili kullanıcının sisteme ilk girdiği anda bilgi vermesi, başarısız teşebbüslerin belirli bir sayıyı aşması halinde ise ilgili kullanıcının ödeme hizmetlerine erişimini bloke etmesi,
- Başarısız kimlik doğrulama teşebbüsleri sonrasında, bu teşebbüsü gerçekleştiren kişiye, hatalı girilen kullanıcı
adı bilgisi veya parola ile ilgili, böyle bir kullanıcı adının sistemde olmadığı veya parolanın hatalı girildiği gibi,
gereksiz bilgi vermemesi,
-Hiç bir işlem yapılmayan hareketsiz oturumlar için veya kullanıcının mobil uygulamadan güvenli bir şekilde çıkış yapmadan ayrılması nedeniyle bu uygulamanın arka planda çalışır şekilde kalması halinde oturumu belirli bir
süre sonra sonlandırması,
-Birden fazla kullanıcının aynı ödeme hesabını kullanmaları ya da aynı anda farklı oturumlar açabilmeleri konusunda yetkilendirildiği durumlar hariç olmak üzere, aynı kullanıcı için aynı anda birden fazla oturum açılmaya
çalışılması durumunda buna izin vermemesi ve kullanıcıya uyarı vermesi,
gerekir.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından düzenlenen Tebliğe 27 Haziran 2014 tarih ve 29043
sayılı Resmi Gazeteden ulaşılabilinir.
Sayfa 30
mali hizmetler bülteni
2014 / yıl 1 - Nisan-Haziran
Muhasebe Yetkililiği
Genel Bütçeli İdareler Muhasebe Yetkilisi Sertifika Eğitim Programı
Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce Muhasebe
Yetkilisi Adaylarının Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Muhasebe Yetkililerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinin 6 ncı
maddesi gereğince, Genel Bütçeli
İdarelerde muhasebe yetkilisi
olarak görev yapacak en fazla
600 Muhasebe Yetkilisi adayı için
2014 yılında sertifika eğitim
programı
düzenlenerek
16/04/2014 tarihinde Muhasebat Genel Müdürlüğü web sitesinde duyurulmuştu. Muhasebe
Yetkilisi Sertifika Eğitimi Başvuruları Bakanlığımızca (Muhasebat
Genel Müdürlüğü) 01/09/2014
tarihine kadar uzatılmıştır.
BAŞVURU ESASLARI
Genel Bütçeli İdareler Sertifika
Eğitim Programına katılabilmek
için son başvuru tarihi itibarıyla;
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği, Maliye Bakanlığı veya Gelir İdaresi Başkanlığına ait kadrolarda bulunmak,
En az dört yıllık yükseköğrenim
görmüş olmak,
Aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak,
Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin muhasebe hizmetlerinde en az 4 (Dört) yıl çalışmış olmak,
Sayfa 31
Kapsam ve mahiyeti itibarıyla
Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde
tanımlanan genel bütçeli idarelere ilişkin Muhasebe Yetkilisi, Muhasebe Yetkilisi Yardımcısı veya
eşiti görevlerden; asıl kadrolu
olarak Muhasebe Müdürü, Saymanlık Müdürü, Malmüdürü, Vergi Dairesi Müdürü, Muhasebe
Müdür Yardımcısı, Saymanlık Müdür Yardımcısı ve Vergi Dairesi
Müdür Yardımcısı ile Defterdarlık
Uzmanlığı veya kadrosu ve ataması Bakanlığa ait olan Sayman
kadrosunda bulunmak,
şartlarını bir arada taşımak ve
sertifika eğitim programına bu
duyuruda belirtilen usullere uygun olarak istenilen belgeleri ile
birlikte süresinde başvuruda bulunmak gerekir.
Ancak, daha önce yukarıda sayılan muhasebe yetkilisi veya muhasebe yetkilisi yardımcısı ve eşiti görevlere ilişkin asıl kadrolu
olarak bulunmuş olmak şartıyla son başvuru tarihi itibariyle
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği, Maliye Bakanlığı veya Gelir İdaresi Başkanlığına ait kadrolarda 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununa tabi
olarak farklı görev unvanlarında
bulunanlar da yukarıda sayılan
diğer şartları taşımaları kaydıyla
başvuruda bulunabilecektir.
Genel yönetim kapsamındaki ka-
mu idarelerinin muhasebe hizmetlerinde geçen sürelerin hesabında; muhasebe müdürlükleri,
malmüdürlükleri (muhasebe servisleri), saymanlık müdürlükleri,
kadrosu Maliye Bakanlığına ait
döner sermaye saymanlıkları ve
01/01/2006 tarihinden önce
Maliye Bakanlığına bağlı olarak
hizmet veren bütçe dairesi başkanlıkları ve katma bütçeli idare
saymanlıklarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışılan süreler ve vergi dairesi müdürlüklerinde (bağlı vergi
daireleri bulunan malmüdürlüklerinin gelir servisleri dahil) 657
sayılı Devlet Memurları Kanununa
tabi olarak çalışılan süreler ile
genel yönetim kapsamındaki diğer kamu idarelerinin muhasebe
işlemlerinin yürütüldüğü ve yönetim dönemi hesabının sorumlularca yasal mevzuatında belirlenen
usul ve yöntemlerle Sayıştay’a ve
yetkili mercilere sunulduğu birimlerde 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununa tabi olarak çalışılan
süreler dikkate alınacaktır.
Başvurular elektronik ortamda
05/05/2014-01/09/2014 tarihleri
arasında
http://
www.muhasebat.gov.tr internet
adresinde yer alan “Genel Bütçe
Sertifika Eğitim Programı Başvuru Formu” kullanılmak suretiyle elektronik ortamda sistemden gerçekleştirilecektir.
Mali Takvim
Temmuz 2014


Bakanlar Kurulu Kararıyla kamu  Kamu idarelerinin harcama
kadro ve pozisyonlarının dolu
görevlilerinin mali ve sosyal hakları-
birimleri performans programı-
ve boş durumunu gösterir bilgi-
nın hesaplanmasında kullanılan kat-
nı hazırlar ve idarelerinin mali
leri e-bütçe sisteminde Maliye
sayılar ile sözleşme ücretleri belirle-
hizmetler
gönderir.
Bakanlığına (BÜMKO) bildirir.
nir, Maliye Bakanlığınca (BÜMKO)
- Genel yönetim kapsamında-
Ayrıca aynı bilgileri içeren cet-
özlük haklara ve diğer ödemelere
ki idareler bütçelerinin ilk altı
velleri Devlet Personel Başkan-
ilişkin ayrıca genelge yayımlanır.
aylık uygulama sonuçları, ikinci
lığına gönderir.
altı aya ilişkin beklentiler ve he-
Bakanlar Kurulu Kararıyla 631
(BÜMKO)

genelge yayımlanır.
Kamu idarelerinin harcama birimleri bütçe tekliflerini hazırlar ve idarelerinin mali hizmetler birimine
gönderir.
Kamu idarelerinin harcama birimleri yatırım programı teklifini hazırlar ve idarelerinin mali hizmetler birimine gönderir.
(BÜMKO)
nuçları ile ikinci altı aya ilişkin
lanacak emsal katsayılarına ilişkin

Kamu idareleri yıllık program
izleme raporunu hazırlar ve
Bakanlığı
Kalkınma Bakanlığına gönderir.
Ağustos 2014
nun ilk altı aylık uygulama so-
kamu personelinin aylıklarına uygu-

Maliye
merkezi yönetim bütçe kanunu-
sürekli görevle yurtdışında bulunan


açıklar.
hakları tespit edilir.
Bakanlığınca
ma Bakanlığına gönderir.
ler raporunu temmuz ayı içinde
çalışan personelin mali ve sosyal
Kamu idareleri yatırım uygulama raporunu hazırlar ve Kalkın-
kamusal mali durum ve beklenti-
kapsamında yer alan üst kurullarda
Maliye

defler ile faaliyetlerini kapsayan
sayılı Kanun Hükmünde Kararname

birimine

Genel bütçe kapsamındaki
beklentiler ve hedefler ile faali-
kamu idareleri ve özel bütçeli
yetleri kapsayan merkezi yöne-
idareler ile Maliye Bakanlığı
tim bütçe gerçekleşmeleri ve
(BÜMKO) ve Kalkınma Bakanlı-
beklentiler raporunu temmuz ayı
ğı arasında bütçe görüşmeleri-
içinde açıklar.
ne başlanır.
190 sayılı Kanun Hükmünde Ka-

Kamu idareleri yıllık perfor-
rarnamenin 2 nci maddesinde
mans
belirtilen kamu idareleri (5018
mali hizmetler birimi tarafın-
sayılı Kanuna ekli (III) sayılı cet-
dan hazırlanır.
velde yer alan kurumlar dahil)
programı
idarelerinin
Sayfa 32
mali hizmetler bülteni


Eylül ayının 15’ine kadar Yüksek
idarelerin kadro değişiklik taleple-
Planlama Kurulu tarafından ka-
rine ilişkin görüş yazısı Başbakan-
rara bağlanır ve Resmi Gazetede
si ve Sayıştay ile düzenleyi-
lığa ve ilgili idarelere gönderilir.
yayımlanır.
ci ve denetleyici kurumlar,
Kamu idarelerinin bütçe teklifle-
bütçelerini eylül ayı sonuna
görevlileri sendikaları arasında
rini ve yatırım programını hazır-
kadar doğrudan Türkiye Büyük
toplu görüşmelere başlanır.
lama sürecini yönlendirmek üze-
Millet Meclisine ve bir örneği
Kamu idarelerince yeni sözleş-
re; bütçe çağrısı ve eki bütçe
de
meli personel izin ve vize talepleri
hazırlama rehberi Maliye Ba-
(BÜMKO) gönderir.
Maliye Bakanlığına (BÜMKO) gön-
kanlığınca (BÜMKO), yatırım
derilir.
genelgesi ve eki yatırım progra-
(Muhasebat Genel Müdürlü-
mı hazırlama rehberi ise Kalkın-
ğü) sosyal güvenlik kurumları
ma Bakanlığınca hazırlanarak
ve mahalli idarelere ait mali
Eylül ayının 15’ine kadar Resmi
istatistikler ile merkezi yöne-
Gazetede yayımlanır.
tim kapsamındaki kamu idare-
Genel bütçe kapsamındaki ka-
lerine ait mali istatistiklerin
mu idareleri ve özel bütçeli ida-
birleştirilerek genel yönetim
reler
Bakanlığı
kapsamındaki kamu idareleri-
(BÜMKO) ve Kalkınma Bakanlığı
ne ait mali istatistikler elde
arasında bütçe görüşmelerine
edilir ve üçer aylık dönemler
devam edilir.
itibarıyla yayımlanır.

Maliye Bakanlığınca (BÜMKO)
kadro görüşme sonuçları kamu
idarelerine bildirilir.

190 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin 2 nci maddesin-

de belirtilen kamu idare, kurum ve kuruluşlarınca izleyen
yıla ait açıktan ve naklen atama
talepleri ağustos ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığına (BÜMKO)
gönderilir.


Bakanlığına gönderir.
Devlet Personel Başkanlığınca
- Kamu işveren kurulu ile kamu

2014 / yıl 1 - Nisan-Haziran

ile
Maliye
Kamu idareleri, stratejik plan-



Türkiye Büyük Millet Mecli-
Ma liy e
Maliye
Ba ka nlığına
Bakanlığınca
Hazine Müsteşarlığınca ka-
Eylül 2014
ları ile bütçe hazırlama rehberin-
mu borç yönetimi raporu ha-
de yer alan esaslar çerçevesin-
zırlanır.
Kalkınma Bakanlığınca hazırla-
de, bütçe gelir ve gider teklifleri-
nan ve Bakanlar Kurulunca Eylül
ni gerekçeli olarak hazırlar ve
ayı ilk haftası sonuna kadar kabul
şikliklerine ilişkin cetvelleri
yetkilileri tarafından imzalanmış
edilen orta vadeli program aynı
Başbakanlığa gönderir ve Ba-
olarak Eylül ayı sonuna kadar
süre içinde Resmi Gazetede ya-
kanlar Kurulu Kararıyla Resmi
Maliye
yımlanır.
Gazetede yayımlanır.
gönderir. Kamu idareleri, yatırım
Maliye Bakanlığınca (BÜMKO)
tekliflerini değerlendirilmek üze-
orta vadeli mali plan hazırlanır ve
re aynı süre içinde Kalkınma
Sayfa 33
Bakanlığına
(BÜMKO)

Kamu idareleri kadro deği-
Yargı Kararları

Sayıştay Kararları
( Temyiz Kurulu Kararı )

Kamu İhale Kurulu Kararları
(Düzenleyici Karar)
mali hizmetler bülteni
2014 / yıl 1 - Nisan-Haziran
Sayıştay Kararları
“TEMYİZ KURULU KARARI / Tarih : 31.12.2013 / No : 38153”
İtfaiye hizmetlerinde bilfiil çalışmayan personele aylık maktu fazla çalışma ücreti ödenmesinin
mümkün olmadığı hk.
Dosyada mevcut belgelerin okunup incelenmesinden sonra gereği görüşüldü;
1040 sayılı ilamın 17. maddesi
ile İtfaiye hizmetlerinde bilfiil çalışmayan personele aylık maktu
fazla çalışma ücreti ödenmesi
nedeniyle ….. TL’ye tazmin hükmü verilmiştir.
Dilekçi dilekçesinde özetle; kendisinin Belediye Başkanlığında
İtfaiye Müdürlüğü bünyesinde
İtfaiye Amiri kadrosunda görev
yapmakta olduğunu,
Belediye Başkanlığında Destek
Hizmetleri Müdürlüğü kadrosuna
vekâletten atandığı tarihte de
İtfaiye Müdürlüğü bünyesinde
İtfaiye Amiri kadrosunda bulunduğunu, İtfaiye Müdürlüğü bünyesinde İtfaiye Amiri kadrosunda
görevine devam ettiği 2007 yılında, … Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim MüdürSayfa 35
lüğü’nün17.07.2007 tarih ve
2007/494 sayılı yazısı ile
30.07.2007 tarihinden itibaren,
kendi kadro ve müktesebinde
kalmak kaydıyla, Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne vekâleten atandığına dair tarafına yazı
tebliğ edildiğini,
……. Belediye Başkanlığı İnsan
Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 17.07.2007 tarih ve
2007/494 sayılı yazısı ile
vekâleten atandığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü görevinin
kendi isteği ile gerçekleşmediğini, hatta böyle bir atamanın
yapılmaması için de yetkililer
ile görüştüğünü, bütün çabalarına rağmen ita amiri tarafından bu atamanın gerçekleştirildiğini,
……. Belediye Başkanlığında
bütün personelin özlük hakları,
işçi memur maaş bordroları
hazırlanması, memurların aylık
derece kademe takiplerinin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nce yapıldığını, nakit
ödeme evraklarının da Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde
hazırlandığını, kendilerinin sadece ödeme emrinin kapağını
imzaladığını, Hemen hemen
bütün hafta sonları dinlenmeden çalışmaya devam ettiğini,
bu çalışmaların tamamının Belediye Başkanının bilgisi dahilinde yapıldığını, bütün yaptığı
fedakarlıklara rağmen, Belediye Başkanının emir ve talimatları sunucu gerçekleşmiş bir
atamadan dolayı hem maktu
mesai hem de vekalet ücretinin geri alınmak istenmesinin
üzüntü verici olduğunu belirterek tazmin hükmünün kaldırılmasını istemiştir.
Sayıştay Savcılığı; “Zabıta ve
itfaiye personelinin aylık maktu fazla çalışma ücreti alabilmeleri için bu görevleri fiilen
yerine getirmeleri gerekir. Oysa anılan kişi Sosyal Hizmetler
Müdürlüğünü vekaleten yerine
getirmektedir. Yani fiilen itfaiye hizmeti yapmamaktadır.
Vekalet görevine istek harici
getirilmesi bu durumu değiştirmez.
Tazmin hükmü yerinde olduğundan Daire Kararının onanmasına karar verilmesi mütalaa olunur.” şeklinde görüş bildirmiştir.
mali hizmetler bülteni
28.12.2007 tarih ve 26740 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 5724 sayılı “2008 Yılı
Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu”
nun Eki (K) Cetvelinin “III. FAZLA
ÇALIŞMA ÜCRETİ’ ne ilişkin “ (B)
AYLIK MAKTU FAZLA ÇALIŞMA
ÜCRETİ” maddesinde aynen;
“B. Aylık Maktu Fazla Çalışma
Ücreti:
Belediyeler İle bunlara bağlı
müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda (iktisadi
İşletmeler hariç), görevlerinin
niteliği gereği 657 sayılı Kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın zabıta
ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personel (destek hizmeti
yürüten personel hariç) ile kadrolu olarak
fiilen çalışan koruma ve güvenlik
personeline belediye meclisi kararı ile tespit edilen miktar, fazla
çalışma ücreti olarak maktuen
ödenir.
Ancak, bunlara ödenecek aylık
fazla mesai ücreti en son yapılan
resmi nüfus sayımına göre belediye nüfusu;
10.000’e kadar olanlar için 141
Yeni Türk Lirasını,
10.001’den 50.000’e kadar
olanlar için 151,50 Yeni Türk
Lirasını,
50.00l’den 100.000’e kadar
olanlar İçin 167 Yeni Türk Lirasını,
2014 / yıl 1 - Nisan-Haziran
100.001’den 250.000’e kadar
olanlar için 188 Yeni Türk Lirasını,
250.001’den 1.000.000’e kadar olanlar İçin 224,50 Yeni
Türk Lirasını,
1.000.001’den fazla olanlar
için 261 Yeni Türk Lirasını,
 Ankara,
İstanbul ve İzmir Büyükşehirler Belediyeleri dışındaki diğer Büyükşehirlerin
İtfaiye personeli İçin 261 Yeni
Türk Lirasını,
 Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir sınırları içerisindekiler için 350,00 Yeni Türk Lirasını, geçemez.
Yukarıdaki hükümlere göre
ödenecek aylık maktu fazla çalışma ücretleri;
a) Görevin yapılması sırasında
veya görevden dolayı yaralanma ve sakatlanma
hallerinde tedavi süresince,
b) Bir yılda toplamı 30 günü
geçmeyen hastalık izni sürelerinde,
c) İtfaiye hizmetlerinde çalışan
personel için görevin yapılması
sırasında veya görevden dolayı
hastalanma hallerinde tedavi
süresince,
d) Yurt içinde yapılacak hizmet
içi eğitime katılma ve geçici
görevli olarak bulunma durumlarında, ödenmeye devam olunur.
Diğer hallerde ise maktu fazla
çalışma ücretleri, fiilen çalışıldığı sürece ve bu süre ile
orantılı olarak ödenir.” hükmüne yer verilmiştir.
Buna göre, yukarıda belirtilen
Kanun hükmü ile belediye zabıta ve itfaiye personeline
maktu fazla çalışma ücreti
ödenmesinde zabıta ve itfaiye
hizmetlerinde fiilen çalışma
şartı getirilmiştir.
Bu durumda, kadroları İtfaiye
Müdürlüğü’nde bulunmakla
beraber başkanlık onayı ile
Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde müdürlük görevine
vekâleten atanan …. ile yine
aynı birimde şoför olarak görevlendirilen …..’ye, fiilen itfaiye hizmeti yürütmedikleri halde aylık maktu fazla çalışma
ücreti ödenmesi mümkün değildir.
Vekâleten görevlendirmenin,
ilgilinin isteği dışında gerçekleşmesi ya da vekaleten görevlendirilen birimin iş yoğunluğunun fazla olması da (fiilen
itfaiye hizmeti yürütülmediği
için) bu durumu değiştirmemektedir.
Bu itibarla dilekçi iddialarının
reddedilerek 1040 sayılı ilamın 17. maddesi ile verilen
tazmin hükmünün TASDİKİNE,
Sayfa 36
mali hizmetler bülteni
2014 / yıl 1 - Nisan-Haziran
Kamu İhale Kurulu Kararları
(Düzenleyici Karar)
Meslekte yükselme ve unvan değişikliğine yönelik yazılı sınav hizmeti alımı ihaleleri.
değişikliklerine ilişkin yazılı sınav
hizmeti alımı ihalelerinde, ihale
dokümanlarının hazırlanması ve
diğer ihale işlemlerinde aşağıdaki
hususlara göre işlem tesis edilmesi gerekmektedir:
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik
kapsamında gerçekleştirilecek meslekte yükselme ve unvan değişikliğine yönelik yazılı sınav hizmeti alımı
ihalelerinde, ihaleye teklif veren kamu kurum ve kuruluşlarınca sunulacak belgeler konusunda görüş talep
edilmektedir.
1) İhaleye teklif verecek olan kamu kurum ve kuruluşlarının “tüzel
belgeleri ilgili kurumdan/
kurumlardan almak kaydıyla ilgili
belgeyi/belgeleri sunmak zorunda olmadıklarına,
4 ) Görevde Yükselme ve Unvan
Değişikliği Esaslarına Dair Genel
Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilecek olan görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin yazılı sınav hizmetinin alınabileceği kurum ve kuruluşlar, Yönetmeliğin 12’nci maddesinde
düzenlendiğinden bu ihalelere
sadece anılan maddede yer alan
kuruluşların teklif verebileceğinin
ihale dokümanı ve ilanda belirtilmesine;
kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu
gösterir belge” ve “tüzel kişiliğin
ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki
görevlileri belirten son durumu
gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmaması
halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil GaDevlet memurları ile 233 sayılı Ka- zeteleri veya bu hususları gösteren
5 ) 1. madde esas alınarak ihalenun Hükmünde Kararname kapsa- belgeler ile tüzel kişiliğin noter
ye katılan kamu kurum ve kurumındaki kamu iktisadi teşebbüsle- tasdikli imza sirkülerini” vermek
luşlarca ihaleye katılım belgelerinde görev yapan sözleşmeli personelin görevde yükselme ve unvan
değişikliklerine ilişkin usul ve esaslar, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik’te düzenlenmiştir. Bu Yönetmeliğin 12’nci maddesinde, “Yazılı
sınav kurum ve kuruluşlarca yapılabileceği gibi, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli
Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta
Doğu Amme İdaresi enstitüsü Genel
Müdürlüğüne veya yükseköğretim
kurumlarından birine yaptırılabilir.”
hükmü yer almaktadır.
İdareler tarafından anılan Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilecek
olan görevde yükselme ve unvan
Sayfa 37
zorunda olmadıklarına;
rinden sunmak zorunda olmadıkları belgelere yönelik açıklama2 ) İhale üzerinde bırakılan kamu nın, idari şartnamenin “Diğer Hukurum ve kuruluşunun, 4734 sayılı suslar” başlıklı maddesinde yer
Kanun’un 10’uncu maddenin dör- verilmesine;
düncü fıkrasının (a), (b), ( e) ve (g)
bentlerinde belirtilen durumlarda 6) 2. ve 3. maddeler esas alınaolmadığına ilişkin belgeleri sun- rak ihale üzerinde bırakılan kamu
mak zorunda olmadığına;
kurum ve kuruluşlarınca, 4734
sayılı Kanun’un 10’uncu madde3 ) İhale üzerinde bırakılan istekli- sinin dördüncü fıkrasında belirtinin vakıflar tarafından kurulan yük- len durumlarda bulunulmadığına
seköğretim kurumu olması halin- ilişkin belgelerden sunmak zorunde, 4734 sayılı Kanun’un 10’uncu da olmadıkları belgelere yönelik
maddenin dördüncü fıkrasının (c) açıklamanın, idari şartnamenin
ve (d) bentlerine ilişkin belgeleri “Diğer Hususlar” başlıklı maddesunmak zorunda olduğu; diğer ka- sinde yer verilmesine;
mu kurum ve kuruluşlarının ise bu
belgelerin düzenlenmesinin müm- Oybirliğiyle karar verilmiştir.
kün olmadığına ilişkin belgeyi/
Dernek Yönetimi ve Faaliyetleri

Yönetim ve Denetim Kurulları

Eğitim

Geleneksel İftar Yemeği
Sayfa 39
mali hizmetler bülteni
2014 / yıl 1 - Nisan-Haziran
Hakan AĞA /
ASKİ Genel Müdürlüğü / Mali Hizmetler Uzm. Yrd.
“Uzman Yardımcıları Eğitimi”
Üyelerinin mesleki, kültürel, sosyal, ekonomik ve hukuki yönlerden hak ve menfaatlerini araştırmayı ve korumayı, sorunlarının giderilmesi için girişimlerde bulunmayı, mesleki gelişmeyi, aralarındaki dayanışma ve yardımlaşmayı artırmayı kendisine
misyon olarak belirlemiş olan Mali Hizmetler Uzmanları Derneği, bu misyonu çerçevesinde kuruluşundan bugüne kadar çok
çeşitli çalışmalar yürütmüştür ve yürütmeye de devam etmektedir.
"Bilgi Çağı" olarak nitelendirilen ve bilginin
güç olarak kabul gördüğü çağımızda, eğitim faaliyetlerinin ne denli önemli olduğu
kuşkusuz herkes tarafından kabul görmektedir. Mali Hizmetler Uzmanları Derneği
olarak biz de bu farkındalık çerçevesinde
eğitim faaliyetlerimizi, günümüzün değişken dinamikleri çerçevesinde hız kesmeden devam ettireceğiz.
Derneğimiz, mesleğe yeni başlayan uzman
yardımcılarının en büyük ihtiyacı olan
mesleki eğitim programlarını, büyük bir
hassasiyet ve özveri içerisinde gerçekleştirmeyi bir sivil toplum kuruluşu olarak
kendisine ilke edinmiş ve her dönemde bu
tür eğitim faaliyetlerini etkin bir biçimde
devam ettirmiştir.
Bu bağlamda 5. Yönetim Kurulu olarak eylem planında "Mali Hizmetler Uzman ve Uzman Yardımcılarına Yönelik Faaliyetler" başlığı altında "Mali Hizmetler Uzmanları ve Uzman Yardımcılarının mesleki anlamda geliştirilmesi, yetkinleştirilmesi ve kapasitelerinin
artırılması için gerekli desteğin sağlanması,
uzman ve uzman yardımcılarının ihtiyaç duyduğu bilginin üretilmesi, derlenmesi ve sunulması" maddesi kapsamında, Yeterlik sınavına girecek uzman yardımcılarına sınav
öncesi eğitimler düzenlenmesi maddesine
yer verilmiştir.
Eylem planında yer alan bu madde çerçevesinde; yazılı sınavı 12 Aralık 2010 tarihinde,
sözlü sınavı 24-28 Ocak 2011 tarihinde yapılan özel yarışma sınavıyla mesleğe alınan
2. Dönem Mali Hizmetler Uzman Yardımcılarından Derneğimiz Üyesi meslektaşlarımıza
yönelik yeterlik sınavı öncesinde eğitim
programı düzenlenmesine karar verilmiştir.
Planlanan eğitimin daha etkili ve verimli yürütülebilmesi için, üyelerimizin görüş ve
önerileri doğrultusunda çalışmalar yürütülmektedir.
Yeterlik sınavına girecek tüm meslektaşlarımıza Mali Hizmetler Uzmanları Derneği olarak başarılar dileriz.
Kaynak : www.bumko.gov.tr
Sayfa 40
mali hizmetler bülteni
2014 / yıl 1 - Nisan-Haziran
Geleneksel İftar Yemeği Buluşması
“Mali Hizmetler Uzmanları Derneğinin VIII. Geleneksel İftar Yemeği Buluşması 11.07..2014 tarihinde Gerçekleşmiştir.”
Derneğimizin kuruşundan bu yana her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen ve geleneksel hale gelen iftar yemeği buluşması 11.07.2014 tarihinde MTA Genel Müdürlüğü
Lokalinde gerçekleşti.
İftar yemeğimize BUMKO Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Sayın Mehmet BÜLBÜL, İstişare kurulumuz üyelerinden
TBMM Strateji Geliştirme Başkanı Sayın Naim ÇOBAN ve Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Sayın Ertan
ERÜZ' ün yanısıra Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Sayın Fatih İslam KARAOĞLU ile meslek
mensuplarımız ve yakınları katılmıştır.
Sayfa 41
mali hizmetler bülteni
2014 / yıl 1 - Nisan-Haziran
Strateji Geliştirme Daire Başkanları
Toplantısı
“VI. Yükseköğretim Kurumları Strateji Geliştirme Daire Başkanları Toplantısı Antalya'da
gerçekleştirilmiştir. “
Kamu iç kontrol standartları ile ilgili sunumlar
sırasında anketler düzenlenmiş ayrıca birinci
güne ilişkin soru-cevaplar alınmış ve çalışmalar
tamamlanmıştır.
Toplantının ikinci gününde, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Sayın Ayşe Berrin
Dikmelik tarafından “Günün Açılışı” bölümünde,
birinci günün özeti ile ikinci gün yapılacak sunumlarla ilgili değerlendirmeler yapılmış, Bütçe
Maliye Bakanlığı ve Akdeniz Üniversitesi işbir-
ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanı
liği ile Antalya’da gerçekleştirilen, Akdeniz
Sayın Hüseyin Işık tarafından “Program Yapısı
Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. İsrafil
ve Program Gerekçesi Kılavuzu Taslağı” ile ilgili
Kurtcephe ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali
sunum yapılmıştır. Daha sonra “Program Hiye-
Kontrol
İlhan
rarşisi, Program Hedef ve Göstergeleri Örnekle-
Hatipoğlu’nun açılış konuşmaları ile başlayan
me” konusunda bir çalıştay gerçekleştirilmiş ve
toplantıya, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali
yedi grup halinde çalışmalar yapılarak, bu çalış-
Kontrol Genel Müdürlüğü yönetici ve uzman-
malar sonucu ortaya çıkan öneriler katılımcılar-
ları ile üniversitelerimizin strateji geliştirme
la paylaşılmış ve soru-cevaplar da alınarak kıla-
daire başkanlarından toplam 139 kişi katıl-
vuz taslağı değerlendirilmiştir. Muhasebat Ge-
mıştır.
nel Müdürlüğü Daire Başkanı Sayın Yusuf
Genel
Müdürü
Sayın
İ.
“VI. Strateji Geliştirme Daire Başkanları Toplantısı”nın birinci günü Bütçe ve Mali Kontrol
Genel
Müdürlüğü
Daire
Başkanı
Gebzeli ise, “Kesin Hesap ve Muhasebat Uygulamaları” konusunda sunumlarını yapmıştır.
Sayın
İkinci gün sonunda Maliye Bakanlığı Bütçe ve
Mehmet Bülbül, “Soru-Cevap ve Örneklerle
Mali Kontrol Genel Müdürü Sayın İ. İlhan
Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum”, Bütçe
Hatipoğlu’nun ve katılımcı kurumlar adına ise
ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Baş-
Ankara Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire
kanı Sayın Ali Karatürk ile Maliye Uzmanı Sa-
Başkanı Sayın Semra Kurtça’nın kapanış konuş-
yın Ekrem İlkar, “Üniversitelerde Tam Gün Uy-
maları ile iki günlük çalışmalar sona ermiştir.
gulaması” başlıklı sunumlarını yapmışlardır.
Kaynak : www.bumko.gov.tr
Sayfa 42
mali hizmetler bülteni
2014 / yıl 1 - Nisan-Haziran
Strateji Geliştirme Birim Yöneticileri
Toplantısı
“VI. Strateji Geliştirme Birim Yöneticileri Toplantısı Afyonkarahisar'da gerçekleştirilmiştir.”
Maliye Bakanlığınca Afyon’da gerçekleştirilen,
Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel
Müdürü Sayın İ. İlhan Hatipoğlu’nun açılış konuşması ile başlayan toplantıya, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü yönetici ve uzmanları ile strateji geliştirme
birim yöneticilerden toplam 159 kişi katılmıştır.
“VI. Strateji Geliştirme Birim Yöneticileri Toplantısı”nın birinci günü Bütçe ve Mali Kontrol
Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Sayın Mehmet Bülbül, “Soru-Cevap ve Örneklerle Kamu
İç Kontrol Standartlarına Uyum”, Bütçe ve
Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanı
Sayın Kemal Çelik ile Maliye Uzmanı Sayın
Müge Güleç, “Kamu Personel Sisteminde
Toplu Sözleşme” başlıklı sunumlarını yapmışlardır. Kamu iç kontrol standartları ile ilgili
sunumlar sırasında anketler düzenlenmiş ayrıca birinci güne ilişkin soru-cevaplar alınmış
ve çalışmalar tamamlanmıştır.
Toplantının ikinci gününde, Bütçe ve Mali
Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Sayın Ayşe
Berrin Dikmelik tarafından “Günün Açılışı” bölümünde, birinci günün özeti ile ikinci gün yapılacak sunumlarla ilgili değerlendirmeler yapılmış, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Sayın Hüseyin Işık tarafından “Program Yapısı ve Program Gerekçesi
Kılavuzu Taslağı” ile ilgili sunum yapılmıştır.
Sayfa 43
Daha sonra “Program Hiyerarşisi, Program Hedef ve Göstergeleri Örnekleme” konusunda bir
çalıştay gerçekleştirilmiş ve yedi grup halinde
çalışmalar yapılarak, bu çalışmalar sonucu ortaya çıkan öneriler katılımcılarla paylaşılmış, Kalkınma Bakanlığı Kurumsal ve Stratejik Yönetim
Dairesi Başkanı Sayın Kutluhan Taşkın’ın “Plan
Bütçe İlişkisi” konulu sunumunun ardından Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Sayın Ayşe Berrin Dikmelik tarafından bu bölümün
genel değerlendirmesi yapılmıştır.
Muhasebat Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Sayın Yusuf Gebzeli ise, “Kesin Hesap ve Muhasebat Uygulamaları” konusunda sunumlarını yapmışlardır. İkinci gün sonunda Maliye Bakanlığı
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü Sayın
İ. İlhan Hatipoğlu’nun ve katılımcı kurumlar adına ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Mahmut Evkuran’ın kapanış konuşmaları ile iki günlük çalışmalar sona
ermiştir.
duyurular
Kitap ve Makale
Yazımı
5018 Sayılı Kanunun 10 yıldır yürürlükte olmasına
rağmen hala tam olarak anlaşılamadığı, bahsedilen
yönetim enstrümanlarının uygulanması sürecinde
kamu idarelerinde bir uygulama birliği sağlanamadığı, etkin bir hesap verme mekanizması tesis edilemediği düşünülmektedir.
Değerli üyelerimiz, hepimizin malumu olduğu üzere son yıllarda tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi
ülkemizde de yeni bir kamu yönetimi anlayışı ortaya çıkmış ve neticesinde Türkiye Büyük Millet
Meclisi tarafından 2003 yılında 5018 Sayılı Kamu
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu yürürlüğe konularak Kamu yönetiminin mali boyutunu kökten
değiştirecek şekilde yeni bir mali yönetim tarzı
benimsenmiştir. Anılan kanun ile tüm kamu idarelerinde Strateji geliştirme/Mali hizmetler birimleri kurulmuş, Stratejik planlama, performans
programı, faaliyet raporu gibi yeni yönetim enstrümanları, üst yönetici, iç denetçi, mali hizmetler
uzmanı gibi yeni görevliler, şeffaflık, hesap verebilirlik, etkili, ekonomik, verimli kaynak yönetimi
gibi yeni kavramlar kamu mali yapımızdaki yerini
almıştır.
Yönetim Kurulumuzca, mali mevzuatın ilgililerce
anlaşılamadığı düşünülen alanlarının anlaşılır kılınması, yanlış anlaşıldığı düşünülen bölümlerinin doğru bir şekilde anlaşılmasının sağlanması ve ülkemizde etkin bir mali yapı oluşturulmasını sağlamak adına Mali Hizmetler Uzmanlığı mesleğine önemli görevler düştüğü düşünülmektedir.
Bu doğrultuda Yönetim Kurulumuzca, makale, kitap
yazmak suretiyle Ülkemizde etkin bir kamu mali
yönetimi oluşturulmasına katkı sağlamak isteyen
Derneğimiz Üyelerinin desteklenmesi kararı alınmıştır. Bu anlamda makale, kitap hazırlayan veya
hazırlamayı düşünen üyelerimizin Derneğimizle
(Faaliyet
Koordinatörü
Selma
SEZEN [email protected]) irtibat kurmalarını rica
ediyoruz.
Yönetim Kurulu
Sayfa 44
Pratik Bilgiler
Hazırlayan
Cem TOZ / Mali Hizmetler Uzmanı
Vakıflar Genel Müdürlüğü
Muhasebe Yetkilisi
[email protected]
2014 Takvim yılı (G.V.K. madde:103) Gelir Vergisi Tarifesi
Oran
11.000 TL'ye kadar
15%
27.000 TL’nin 11.000 TL’si için 1.650 TL, fazlası
20%
60.000 TL’nin 27.000 TL’si için 4.850 TL (ücret gelirlerinde 97.000 TL’nin 27.000
TL’si için 4.850 TL), fazlası
27%
60.000 TL’den fazlasının 60.000 TL’si için 13.760 TL (ücret gelirlerinde 97.000 TL’den fazlasının 97.000 TL’si için 23.750 TL), fazlası
35%
2013 Takvim yılı (G.V.K. madde:103) Gelir Vergisi Tarifesi
Oran
10.700 TL'ye kadar
15%
26.000 TL’nin 10.700 TL’si için 1.605 TL, fazlası
20%
60.000 TL’nin 26.000 TL’si için 4.665 TL (ücret gelirlerinde 94.000 TL’nin 26.000 TL’si için
4.665 TL), fazlası
27%
60.000 TL’den fazlasının 60.000 TL’si için 13.845 TL (ücret gelirlerinde 94.000 TL’den fazlasının 94.000 TL’si için 23.025 TL), fazlası
35%
Sayfa 45
mali hizmetler bülteni
2014 / yıl 1 - Nisan-Haziran
Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
Beyannamenin Adı
Beyan Verme Süresi
Ödeme Süresi
MUHTASAR BEYANNAME
Ertesi Ayın 23. Günü
(Aylık Olanlar)
Akşamına Kadar
Beyanname Verecekleri
Ayın 26’sı Akşamına
5615 S.K. 10.Madde
Kadar
K.D.V. BEYANNAMESİ
Takip Eden Ayın 24.Günü
(Aylık Olanlar)
Akşamına Kadar
DAMGA VERGİSİ BEYANNAMESİ
Ertesi Ayın 23. Günü
Akşamına Kadar
Açıklama
Beyanname Verecekleri
Ayın 26’sı Akşamına
5616 S.K. 10.Madde
Kadar
Ertesi Ayın 26’ıncı Günü 5615 S.K. 10.Madde
Akşamına Kadar
(Vuk 371 Genel Tebliği)
Gecikme Zammı Oranları
Uygulama Tarihleri
Uygulandığı Dönem
Oranlar
19.10.2010 Tarihinden İtibaren
Tüm Aylar için Aylık
1,40%
Fiş Düzenleme Sınırı (2014)
Fatura Verme Mecburiyeti (1.1.2014 - 31.12.2014 Arası)
800,-TL
Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarları
Yılı
Miktarı (TL)
Dayanağı
2009
2.600
270 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği
2010
2.600
273 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği
2011
2.800
278 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği
2012
3.000
280 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği
2013
3.200
284 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği
2014
3.300
285 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği
Sayfa 46
mali hizmetler bülteni
2014 / yıl 1 - Nisan-Haziran
Damga Vergisi Oranları
I. Akitlerle ilgili kağıtlar
2. Ticari belgeler:
A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:
a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri
1.Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler
(Binde 9,48)
b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme
hesabı özetleri:
2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli
üzerinden)
(Binde 1,89)
ba) Bilançolar
31,80 TL
3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri
(Binde 9,48)
bb) Gelir tabloları
15,40 TL
4. Tahkimnameler ve sulhnameler
(Binde 9,48)
bc) İşletme hesabı özetleri
15,40 TL
14,40 TL
5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler
(Binde 1,89)
dahil)
c) Barnameler
1,60 TL
6. (Değişik: 5766/10-b md.) (Yürürlük: 6/6/2008)
d) Tasdikli manifesto nüshaları
6,40 TL
e) Ordinolar
0,60 TL
f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları
6,40 TL
Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el
araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler
(Binde 1,89)
B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:
1. Tahkimnameler
41,20 TL
IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar
2. Sulhnameler
41,20 TL
1. Makbuzlar:
3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri (Belli parayı ihtiva edenler dahil)
231,10 TL
a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına
ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler
tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve
hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar
(Binde 9,48)
II. Kararlar ve mazbatalar
b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne
adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (Ek: 5766/10-ç
md.) (Yürürlük: 6/6/2008) (avans olarak ödenenler dahil) için
(Binde 7,59)
verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler
adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir
ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin
eden kağıtlar
1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştay’dan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları:
c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyette(Binde 7,59)
ki senetler
a) Belli parayı ihtiva edenler
b) Belli parayı ihtiva etmeyenler
(Binde 9,48)
41,20 TL
d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar
2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye
tabidir):
(Binde 7,59)
2. (Değişik : 5766/10-c md.) (Yürürlük : 6/6/2008) İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz (Binde 5,69)
kurumların her türlü ihale kararları
a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde
yazılı her gönderi maddesi için
III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar
b) Vergi beyannameleri:
1. Ticari ve mütedavil senetler:
ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri
41,20 TL
a) Emtia senetleri:
bb) Kurumlar vergisi beyannameleri
55,00 TL
bc) Katma değer vergisi beyannameleri
27,20 TL
8,50 TL
bd) Muhtasar beyannameler
27,20 TL
ac) İyda senedi
1,60 TL
be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri
hariç)
27,20 TL
ad) Taşıma senedi
0,60 TL
c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler
55,00 TL
b) Konşimentolar
8,50 TL
d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler
20,30 TL
(Binde 9,48)
e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri
20,30 TL
(Binde 9,48)
f) (Ek:5838/15 md.)(Yürürlük: 28/2/2009) Elektronik ortamda
birlikte verilen muhtasar beyanname ve sigorta prim bildirgesinden sadece muhtasar beyanname için
32,30 TL
3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Türk Lirasından fazla maktu
ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet,
suret ve tercümeleri.
0,60 TL
aa) Makbuz senedi (Resepise)
ab) Rehin senedi (Varant)
c) Deniz ödüncü senedi
d) İpotekli borç senedi, irat senedi
Sayfa 47
14,40 TL
0,60 TL
mali hizmetler bülteni
2014 / yıl 1 - Nisan-Haziran
Cilt 1, Sayı 1
İ - CETVELİ
ÇEŞİTLİ KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERE GÖRE BÜTÇE KANUNUNDA GÖSTERİLMESİ
GEREKEN PARASAL VE DİĞER SINIRLARA AİT CETVEL
I.PARASAL SINIRLAR
Kanun
No:
a) 2886
Kanunun Adı
Devlet İhale Kanunu
Madde
Fıkra
17
2
Parasal Sınır
(TL)
530.000
1.600.000
1.600.000
3
45
Bu madde ile ilgili parasal sınır, Hazineye ait taşınmazların satışında
10.000.000 TL olup, bu tutarı yirmi katına kadar artırmaya Maliye Bakanı
yetkilidir.
51
-
76
-
a)
İllerde, kuruluş merkezlerinde, askeri kurum kuruluş ve birliklerde, büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçelerde ve nüfusu 50 bini geçen
ilçelerde
b)
Diğer ilçelerde
a)
Ankara, İstanbul ve İzmir il merkezlerinde
b)
Diğer büyükşehir belediyesi olan il merkezlerinde
c)
Diğer il merkezleri, büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçeler ve
nüfusu 50 bini geçen ilçelerde
ç)
Diğer ilçelerde
58.000
29.000
350.000
175.000
127.000
95.000
Bu madde ile ilgili parasal sınırları, herbiri için ayrı ayrı veya birlikte dört
katına kadar artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir.
b) 2942
Kamulaştırma Kanunu
3
2
191.000
c) 3082
Kamu Yararının Zorunlu Kıldığı
Hallerde Kamu Hizmeti Niteliği
Taşıyan Özel Teşebbüslerin
Devletleştirilebilmesi Usul ve
Esasları Hakkında Kanun
4
1
95.000
ç) 5018
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu
35
1
a)
Yapım işleri ile mal ve hizmet alımları için;
1 - İllerde, kuruluş merkezlerinde, büyükşehir belediye sınırları içindeki
ilçeler ve nüfusu 50 bini geçen ilçelerde
2 - Diğer ilçelerde
1.100
560
b)
Asker sevk ve celp dönemlerinde askerlik şubesi ve eğitim merkez k.lığı
mutemetlerine asker sevki ile ilgili
85.000
c)
Şehit cenazelerinin nakli, firari askerler,şüpheli, tutuklu veya
hükümlü askerlerin sevki amacıyla
12.700
ç)
Yabancı konuk ve heyetlerin ağırlanması amacıyla görevlendirilecek
mihmandarlara
d)
Bakanların katılacağı yurt dışı seyahatlerde kullanılmak üzere
21.200
e)
Mahkeme harç ve giderleri için
26.500
74.000
58.000
(Ankara, İstanbul ve İzmir il merkezleri için)
f)
Doğal afetler nedeniyle oluşacak ihtiyaçlar için
g)
İl dışına yapılacak seyahatlerde kullanılacak akaryakıt giderleri için
ğ)
Yakalanan yasa dışı göçmenler ile sınırdışı edilecek şahıslar için kullanılmak üzere
h)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği ve Cumhurbaşkanlığı
Genel Sekreterliği
ı)
Askeri daire mutemetleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı daire mutemetlerine
ve dış temsilcilikler emrine verilecek avans tutarları, ilgili idarelerin görüşleri alınmak suretiyle askeri birlik, daire ve dış temsilcilikler itibarıyla
Maliye Bakanlığınca ayrıca belirlenmek üzere;
7.400
5.600
23.300
424.000
Sayfa 48
mali hizmetler bülteni
2014 / yıl 1 - Nisan-Haziran
- Askeri daire mutemetlerine
- Milli İstihbarat Teşkilatı mutemetlerine
- Dış Temsilciliklere
i)
5018 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli
idarelerin;
- Kuruluş merkezlerindeki mutemetlerine
- Merkez dışındaki birim mutemetlerine
j)
85.000
42.000
318.000
Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı mutemetlerine
795.000
318.000
795.000
Yükseköğretim Kurumları Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkank) lığı görev alanına giren faaliyetlere giren harcamalar için (a-1)
bendinde belirtilen tutarın beş katı kadar,
l) Yargılama Giderleri
m) Posta ve Telgraf Giderleri (Yüksek Mahkemeler için)
n)
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına ait kadın konukevleri ve
bağlı birimlerinden hizmet alan kadınların harçlıkları için
- Büyükşehir belediye sınırları içinde
- Diğer il ve ilçelerde
40
4
46
2
79
-
7
1
(a) bendi için
(b) bendi için
d) 5502
Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu
Kurumun hak ve alacaklarınının terkini
II. KAMU GÖREVLİLERİNE İLİŞKİN TOPLAM ATAMA SAYISI
SINIRLARI
K.H.K No:
78
190
Sayfa 49
Kanun Hükmünde Kararnamenin Adı
Yükseköğretim Kurumları Öğretim
Elemanlarının Kadroları Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname
Genel Kadro ve Usulü Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname
Madde
Fıkra
5
1
Ek 7
1
12.200
2.650
Kamu Görevlilerine İlişkin Toplam Atama Sayısı Sınırı
Açıktan veya nakil suretiyle; 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında
öğretim üyeleri hariç olmak üzere boş öğretim elemanı kadrolarına 4.000, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 7
nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında serbest memur
kadrolarına 36.000 olmak üzere, yapılabilecek toplam atama
sayısı sınırı 40.000 adettir. Ayrıca, yükseköğretim kurumlarının boş öğretim elemanı kadrolarına 2013 yılında emeklilik,
ölüm, istifa, nakil, eğitimin tamamlanması veya başarısızlık
sonucu kurumlarından ayrılan araştırma görevlisi sayısı kadar
daha açıktan veya nakil suretiyle atama yapılabilir. 4.000
adet atama izninin en az 2.000 adedi, Yükseköğretim Kurulu
koordinasyonunda Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında yetiştirilmek amacıyla araştırma görevlisi kadrolarına
yapılacak atamalarda kullanılır. Program kapsamında söz
konusu kadrolara atanacak adayların puan türleri esas alınarak kurumlar itibarıyla merkezi olarak yerleştirilmeleri, yurt
içinde ve yurt dışında yetiştirilmeleri ile yükseköğretim kurumlarına sağlanacak diğer desteklere ilişkin usul ve esaslar
Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.
5.000
3.000
23.300
291.500.000
15.000
15
390
mali hizmetler bülteni
2014 / yıl 1 - Nisan-Haziran
Cilt 1, Sayı 1
H CETVELİ
10/2/1954 TARİHLİ VE 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU
HÜKÜMLERİ UYARINCA VERİLECEK GÜNDELİK VE TAZMİNAT TUTARLARI
I
Yurt İçinde Verilecek Gündelikler (Madde : 33)
a
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başbakan
GÜNDELİK
MİKTARI
(TL)
53,50
Anayasa Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay Başkanı, Bakanlar, Milletvekilleri, Kuvvet
A
b
Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Başbakanlık Müsteşarı,
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Orgeneraller,
Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay Başkanları, Yargıtay
Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları
Memur ve Hizmetlilerden;
B
48,50
GÜNDELİK
MİKTARI
(TL)
a
Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar (1)
40,50
b
Ek göstergesi 5800 (dahil) - 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar
37,50
c
Ek göstergesi 3000 (dahil) - 5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar
35,00
d
Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar
31,00
e
Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar
30,00
(1)
*
II
6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre verilecek gündeliklerin hesabında bu tutar esas alınır.
6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) ve (d) fıkralarına göre yatacak yer temini için
ödenecek ücretlerin hesabında, gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı esas alınır.
Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar (Madde 50)
GÜNDELİK
MİKTARI
(TL)
50 nci Maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci Bentlerinde Yer Alan Personel
a
Kadro derecesi 1-4 olanlar
12,00
b
Kadro derecesi 5-15 olanlar
11,50
Bu tazminattan yararlananlardan;
1)
Memuriyet mahalli dışındaki çalışma alanlarında hizmet görenler ile 24.2.1984 tarihli ve 2981
sayılı Kanun uygulamasında çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline yukarıda
yazılı miktarların yarısı ek olarak ödenir.
2)
Bu çalışmaları dolayısıyla arazide, şantiyede veya gemilerde geceleyenlere bu suretle bulunacak miktarın yarısı ek olarak ayrıca ödenir.
Sayfa 50
mali hizmetler bülteni
2014 / yıl 1 - Nisan-Haziran
E CETVELİ
BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR
 Kurumların
üst yönetim görevlileri, ilgili mevzuatına göre mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak
suretiyle alınanlar (özel kanunları uyarınca bu mesleklere ait kadrolarına atananlar dahil) ve 5018 sayılı
Kanuna göre atanan iç denetçilerden normal çalışma saatleri dışında veya tatil günlerinde yabancı dil
kursuna katılmaları ilgili veya bağlı bulunulan bakanın onayıyla uygun görülenlerin yurt içinde yerli veya
yabancı dernek, vakıf veya kuruluşlarca açılan ve yeterlilikleri Milli Eğitim Bakanlığınca kabul edilenler
ile üniversitelerin açmış olduğu dil kursları için ödenecek ders ücretlerinin,
 Mesleki
eğitim ve uzmanlık programlarına devam için ön koşul olan yabancı dil kursları için ödenecek
ders ücretlerinin yüzde 60’ı gelir vergisi tevkifatı yapılmaksızın kurum bütçesinin ilgili tertibinden ödenir. Bu kapsamda, daha önceki yıllardaki kurs süreleri de dahil olmak üzere en çok dokuz aya kadar
ödeme yapılabilir. Kurumlarca hizmet satın alımı suretiyle yürütülen yabancı dil kurslarından yararlanacakların kapsamı, yararlanma süresi ve ücretleri hakkında da aynı esaslar uygulanır.
 Kamu
kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen bilimsel nitelikli toplantılara katılmaları kurumlarınca gerekli görülenlerin katılma
giderleri ve ilgili bakan veya yetki verdiği makamın onayıyla isim ve
unvanları belirlenen kurum personelinin unvanı ve gördüğü hizmet ile doğrudan ilgisi bulunan kurslara
katılmasına ilişkin kurs giderleri, kurum bütçesinin ilgili tertibinden ödenir.
 Aşağıda
yer alan her bir alım için ihtiyacın nereden ve hangi usulle temin edileceğine bakılmaksızın
vergiler dahil olmak üzere;
a) Menkul mal alımlarında 20.000 Türk Lirasını,
b) Gayrimaddi hak alımlarında 16.000 Türk Lirasını,
c) Menkul malların bakım ve onarımlarında 20.000 Türk Lirasını,
d) Gayrimenkullerin bakım ve onarımlarında 48.000 Türk Lirasını,
aşan tutarlar “(03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri” tertiplerinden ödenemez. “(06) Sermaye Giderleri”ne
ilişkin olarak yukarıdaki limitlerin uygulanmasında toplam proje ödeneği esas alınır.

5018 sayılı Kanunun 66 ncı maddesi uyarınca kurulan İç Denetim Koordinasyon Kurulunun her türlü
gideri, Maliye Bakanlığı Bütçe ve
karşılanır.
Mali Kontrol Genel Müdürlüğü bütçesinin ilgili tertiplerinden
İdare bütçelerinde iç denetim hizmetleri için tefrik edilen ödeneklerin harcama yetkisi, İç Denetim Birimi
Başkanlığı kurulan idarelerde iç denetim birimi başkanı tarafından kullanılır.
Sayfa 51
mali hizmetler bülteni
2014 / yıl 1 - Nisan-Haziran
Cilt 1, Sayı 1
TABLO I P A R A S A L S I N I R L A R
A- MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ
1. Kasa işlemleri:
1.1. Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 12 nci maddesi gereğince, muhasebe birimlerince kasadan yapılacak ödeme tutarı;
1.1.1. Merkez muhasebe birimleri, büyükşehir belediyesi kurulu bulunan illerdeki
defterdarlık muhasebe birimleri ile T.C. Ziraat Bankası şubesi bulunmayan ilçelerdeki muhasebe birimlerinde,
1.1.2. Diğer muhasebe birimlerinde,
(TL)
1.150
675
1.1.3. Yukarıda belirtilen sınırlar, mahkeme harç ödemeleri ile askeralma bölgeaskerlik şube başkanlıklarınca genel sevk ve firari erlerin sevklerine ilişkin ödemelerde 10 kat olarak uygulanır. Yabancı ülke vatandaşlarına yapılacak teminat iadeleri sınırlamaya tabi değildir.
1.2. Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 12 ve 27 nci maddeleri gereğince
ertesi gün yapılacak ödemeleri karşılamak üzere ve kişi malı emanet dövizlerden kasada bulundurulacak miktarlar ile T.C. Ziraat Bankası şubesi bulunmayan ilçelerde
gerekli güvenlik önlemleri alınmak şartıyla veznede bulundurulacak azami TL tutarı;
1.2.1. Vergi dairelerinde,
1.2.2. T.C. Ziraat Bankası şubesi bulunmayan ilçelerdeki muhasebe birimlerinde,
1.2.3. Diğer muhasebe birimlerinde (Vergi daireleri hariç),
2. Banka işlemleri:
Ödemelerde muhasebe birimlerince Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 524
üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre bankaya önceden haber verilmesi
gereken tutar,
1.700
11.500
6.750
56.000
3. Kaybedilen alındılar için ilân:
İlgilileri tarafından kaybedilen alındılarda Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin
528 inci maddesine göre ilân gerektirmeyen parasal sınır,
675
B- MUHASEBE YETKİLİSİ MUTEMETLERİNİN GÖREVLENDİRİLMELERİ, YETKİLERİ, DENETİMİ VE
ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
1. Muhasebe yetkilisi mutemedi işlemleri:
1.1. Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve
Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesi uyarınca, muhasebe
birimleri dışında görev yapan muhasebe yetkilisi mutemetleri tarafından yedi günlük
süre beklenilmeksizin muhasebe birimi veznesine teslim edilmesi gereken tahsilat
tutarı,
1.2. Mahkeme başkanlıkları, icra ve iflas daireleri ve izale-i şüyu memurluklarındaki
muhasebe yetkilisi mutemetlerince, 492 sayılı Harçlar Kanununun eki (1) ve (3) sayılı
tarifelere göre makbuz mukabili tahsil edilip, yedi günlük süre beklenilmeksizin muhasebe birimi veznesine teslim edilmesi gereken tahsilat tutarı
2. Yetkili memurlarla ilgili işlemler:
Pul ve Değerli Kağıtların Bayiler ve Yetkili Memurlar Vasıtası ile Sattırılmasına ve Bayilere Satış Aidatı Verilmesine Dair Yönetmelik hükümlerine göre yetkili memurlarca 15
günlük süre beklenmeden muhasebe biriminin veznesine teslim edilmesi gereken tahsilat tutarı,
2.300
7.275
2.700
Sayfa 52
mali hizmetler bülteni
2014 / yıl 1 - Nisan-Haziran
C- MUHASEBE YETKİLİSİ ADAYLARININ EĞİTİMİ, SERTİFİKA VERİLMESİ İLE MUHASEBE
YETKİLİLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
1. Muhasebe yetkililerinin, kendilerine 5018 sayılı Kanun ve diğer mevzuatla verilen görev
ve yetkilerinden, yardımcılarına devredebilecekleri görev ve yetkilere ilişkin limitler (vergi
ve sair kesintiler düşülmeden önceki tutar)
(TL)
1.1. Yıllık yevmiye sayısı kırk bine kadar olan muhasebe birimlerinde, geçici veya kesin ödeme, iade, mahsup ve bunların muhasebeleştirilmesi işlemlerinde (her bir belge
için)
2.300
1.2. Yıllık yevmiye sayısı kırk bini geçen muhasebe birimlerinde, geçici veya kesin
ödeme, iade, mahsup ve bunların muhasebeleştirilmesi işlemlerinde (her bir belge
için)
3.100
1.3. Banka teminat mektubu veya menkul değerlerin, kısmen veya tamamen ilgilisine
iadesine ilişkin işlemlerde
11.500
2. Yukarıdaki (1.1) ve (1.3) numaralı maddelerde belirtilen tutarlar; Maliye Bakanlığı
Merkez Muhasebe Birimi, İstanbul İl Muhasebe Birimi ile Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi
Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı muhasebe birimlerinde 4, diğer merkez muhasebe birimleri, Ankara İl Muhasebe Birimi ile İzmir İl Muhasebe Biriminde 3 kat olarak
uygulanır.
3. Merkezi yönetim kapsamı dışındaki idareler limitlerini kendileri belirleyebilirler.
Ç- MERKEZÎ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ
1. Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesi ve konuya ilişkin
Tebliğde yapılan açıklamalara göre, özel kişiler tarafından düzenlenen faturaların kaybedilmesi halinde, noter onaylı fatura örneklerinin kabul edileceği parasal alt sınır.
45.000
D-TAŞINIR MALLARIN KAYITLARDAN ÇIKARILMASI
1. Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre harcama yetkilisinin onayı ile kayıtlardan çıkarılacak taşınırlar için uygulanacak limitler,
1.1. Taşınırların kamu idareleri arasında bedelsiz devri ve satışında
3.400
1.2. Taşınırların hurdaya ayırılmasında, imha ve terkin edilmesinde
6.750
1.3. Taşınırların aynı kamu idaresine bağlı harcama birimleri arasındaki devrinde
2. Yukarıda belirtilen limitler; kuruluş merkezleri ile Ankara, İstanbul ve İzmir İllerinde 3
kat olarak uygulanır.
Sayfa 53
17.000
mali hizmetler bülteni
2014 / yıl 1 - Nisan-Haziran
Cilt 1, Sayı 1
TABLO II Ö N Ö D E M E İ Ş L E M L E R İ
A- HARCAMA YETKİLİSİ MUTEMEDİ AVANS SINIRLARI
1. Yapım işleri ile mal ve hizmet alımları için:
1.1. İllerde, kuruluş merkezlerinde, büyükşehir belediye sınırları içindeki ilçeler ve nüfusu 50.000’i
geçen ilçelerde
1.2. Diğer ilçelerde
2. Şehit cenazelerinin nakli, firari askerler, şüpheli, tutuklu veya hükümlü askerlerin sevki amacıyla
3. Yabancı konuk ve heyetlerin ağırlanması amacıyla görevlendirilen mihmandarlara
4. Bakanların katılacağı yurt dışı seyahatlerde kullanılmak üzere
5. Mahkeme harç ve giderleri
5.1. Ankara, İstanbul ve İzmir il merkezleri için
5.2. Diğer il ve ilçeler için
6. Doğal afetler nedeniyle oluşacak ihtiyaçlar için
7. İl dışına yapılacak seyahatte kullanılacak akaryakıt giderleri için
8. Yakalanan yasadışı göçmenler ile sınırdışı edilecek şahıslar için kullanılmak üzere
9. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği
10. Yargılama Giderleri
11. Posta ve telgraf giderleri (Yüksek Mahkemeler için)
12. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına ait kadın konukevleri ve bağlı birimlerinden hizmet alan kadınların harçlıkları için
12.1. Büyükşehir belediye sınırları içinde
12.2. Diğer il ve ilçelerde
B- ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER AVANS SINIRLARI
(TL)
1.100
560
12.700
7.400
21.200
74.000
26.500
58.000
5.600
23.300
424.000
12.200
2.650
5.000
3.000
(TL)
1. Yükseköğretim Kurumları için:
1. 1. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlıkları için
1.2. Diğer birimleri için
2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı mutemetlerine
3. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu mutemetlerine
5.500
1.100
2.800
11.000
4. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü mutemetlerine
30.000
5. Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı mutemetlerine
5.1. Kuruluş merkezinde
88.000
5.2. Merkez dışındaki birimlerde
152.000
6. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ile
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu mutemetlerine
6.1. Kuruluş merkezlerinde
795.000
6.2. Merkez dışındaki birimlerde
318.000
7. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı mutemetlerine
8. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü ile Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü mutemetlerine
9. Diğer Özel Bütçeli İdarelerin mutemetleri için
C- MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI AVANS SINIRLARI
1. Merkezde
2. İstanbul, İzmir, Adana ve Diyarbakır illerinde
3. Diğer illerde
795.000
135.000
1.100
(TL)
42.000
26.000
19.000
Sayfa 54
mali hizmetler bülteni
2014 / yıl 1 - Nisan-Haziran
Ç- DIŞ TEMSİLCİLİKLER EMRİNE VERİLECEK AVANS SINIRLARI
1. Büyükelçilikler, Başkonsolosluklar ve Bakanlıklar ile bağlı ilgili ve ilişkili kuruluşların elçilikler ve
konsolosluklar nezdinde bulunan müşavirlik ve ateşelikleri için
2. Yabancı ülkelerde NATO emrine verilen ve diğer ülkelere görevlendirilen Türk Silahlı Kuvvetlerine
bağlı birliklerin ihtiyacı için bütçe imkanları ile mahallinden temini gereken alımlarda kullanılmak üzere, birliğin konuşlandığı yabancı ülkede bulunması halinde askeri ateşelik emrine, askeri ateşelik bulunmadığı takdirde olağanüstü durum nedeniyle birlik komutanlık karargahının dış temsilcilik olarak
kabul edilerek bu maksatla görevlendirilecek mutemetlere
3. Bakım ve onarım maksadıyla yabancı ülkeye götürülen hava araçları için ihtiyaç duyulacak akaryakıt, havaalanı yer hizmeti vb. giderlerin yabancı ülkede karşılanması için görevlendirilecek mutemetlere
4. Uluslararası anlaşmalar ve Bakanlar Kurulu kararı gereğince yurt dışında bulunan Jandarma Genel
Komutanlığına bağlı birliklerin ihtiyacı için bütçe imkanları ile mahallinden temini gereken alımlarda
kullanılmak üzere, birlik komutanlık karargahının dış temsilcilik kabul edilerek bu maksatla görevlendirilecek mutemetlere
D-ASKERİ DAİRE MUTEMET AVANSLARI
(TL)
318.000
318.000
280.000
318.000
(TL)
1.Milli Savunma Bakanlığı:
1.1.Tugay ve eşitine kadar olan askeri kurum ve kuruluşları için; (Askeralma bölge başkanlıkları ve
askerlik şubesi başkanlıklarınca sadece firari erlerin sevkinde kullanılmak üzere ve Kuzey Kıbrıs
Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına bağlı birlikler için 3 katı uygulanır.)
1.2.Tümen ve daha üst birlikler ile eşiti kurum ve kuruluşlar için (Kuzey Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri
Komutanlığına bağlı birlikler için 2 katı uygulanır.)
1.3. Asker sevk ve celp dönemlerinde askerlik şubesi ve eğitim merkez k.lığı mutemetlerine asker
sevki ile ilgili
1.4. Askeri Hastane Baştabiplikleri
1.4.1. Bir mutemet görevlendirilmesi durumunda
1.4.2. Bakanlıkça izin verilen durumlarda birden fazla mutemet görevlendirilmesi durumunda (her bir mutemet için)
1.5. Güvenlik nedeniyle yapılacak toplu nakiller için askeri daire mutemetlerine
1.6. Gümrükten malzeme çekecek askeri birlik, kurum ve kuruluş mutemetlerine
1.7. Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Komutanlığınca arazide harita alım ve yapım çalışmalarında görevlendirilen erbaş ve erlerin günlük yemek bedeli veya güçlendirilmiş yemek bedelinin, besleme desteği veren birliklere ödemelerinde kullanılmak üzere
2. Jandarma Genel Komutanlığı:
2.1. Bütçe uygulaması yapmayan ve bir başka birlik tarafından desteklenen tabur ve eşiti birlikler
ile daha üst birlikler
2.2. Bütçe uygulaması yapan tüm birlikler (il jandarma komutanlıkları hariç)
2.3. İl jandarma komutanlıkları
2.3.1. 10’dan az ilçesi olan illerde
2.3.2. 10 ve daha fazla ilçesi olan illerde
3. Sahil Güvenlik Komutanlığı:
3.1. Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargahı, SG Bölge Komutanlıkları, SG İkmal Merkezi Komutanlığı
3.2. SG Onarım Destek Komutanlıkları, SG İkmal Destek Komutanlığı, SG Hava Komutanlığı, SG
Eğitim Merkezi Komutanlığı, SG Grup Komutanlıkları
4. Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda dağıtım
ve terhis edilen (terhis mahiyetinde izne gönderilenler dahil) erbaş ve erler ile askerî öğrencilere yapılacak nakil ücreti ödemelerinde kullanılmak üzere
Sayfa 55
2.800
3.500
85.000
14.550
6.000
24.200
15.100
20.000
3.600
3.300
2.800
3.500
3.300
2.800
85.000
mali hizmetler bülteni
2014 / yıl 1 - Nisan-Haziran
Cilt 1, Sayı 1
TABLO III TÜMEN VE DAHA ÜST BİRLİKLER İLE EŞİTİ KURUM VE KURULUŞLAR
1. Merkezde:
1.1. Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları Karargahlarında Merkez Harcama Yetkisi Verilen Makamlar
2. Kara Kuvvetlerinde:
2.1. Ordu Komutanlıkları
2.2. Kolordu Komutanlıkları
2.3. Kadrolarında Rütbeleri Korgeneral ve Tümgeneral olan diğer Komutanlıklar ve
Kurum Harcama Yetkilileri
2.4. KKK. Depolar, Fabrika ve Dikimevleri Komutanlığı
2.5. KKK. Depolar ve Fabrika Komutanlığı
2.6. Kara Harp Okulu Komutanlığı
2.7. Sınıf Okulları (Astsubay Sınıf Hazırlama Okul Komutanlıkları dahil) ve Eğitim Merkez Komutanlıkları
2.8. Ana Depo ve Ana Tamir Fabrika Müdürlükleri
3. Deniz Kuvvetlerinde:
3.1. Donanma, Kuzey Deniz Saha, Güney Deniz Saha ve Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlıkları.
3.2. Deniz Ana Üs, Deniz Üs, Filo, Grup ve Tersane Komutanlıkları
3.3. Kadrolarında Rütbeleri Koramiral ve Tümamiral Olan Diğer Komutanlık ve Kurum
Amirlikleri
3.4. Deniz Harp Okulu, Deniz Lisesi ve Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlıkları
3.5. Deniz Bakım Onarım ve İstihkâm Komutanlıkları, Deniz İkmal Merkezi, İkmal Grup
ve İkmal Destek Komutanlıkları ve Rıhtım İskele Onarım İstihkâm Tabur Komutanlığı
3.6. Onarım Destek Komutanlıkları, Deniz Kara Araçları ve İş Makinaları Fabrika Müdürlükleri
3.7. Eğitim Merkezi Komutanlıkları ve Deniz Ordonat Merkezi Komutanlığı
4. Hava Kuvvetlerinde:
4.1. 1 ve 2 nci Taktik Hava K.Komutanlıkları
4.2. Kadrolarında Rütbeleri Korgeneral ve Tümgeneral olan Komutanlık ve Kurum
Amirlikleri
4.3. Hava Harp Okulu Komutanlığı
4.4. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlıkları
4.5. Üs Komutanlıkları
4.6. Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargah Destek Kıtalar Grup Komutanlığı
5. Diğerlerinde:
5.1. İç Tedarik Bölge Başkanlıkları, Askeri Hastane Baştabiplikleri
Sayfa 56
mali hizmetler bülteni
2014 / yıl 1 - Nisan-Haziran
TABLO IV MUHASEBE KAYITLARINDAN ÇIKARILACAK ALACAKLAR
1. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 106 ncı maddesi
TL
1.1. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren amme alacaklarından tahsil imkansızlığı nedeniyle muhasebe kayıtlarından çıkarılacak tutar
10
1.2. Diğer amme alacaklarından tahsil imkansızlığı nedeniyle muhasebe kayıtlarından çıkarılacak tutar
20
2. 5018 sayılı Kanunun 79 uncu maddesi hükmü gereğince, özel mevzuatındaki hükümler saklı kalmak üzere, idare hesaplarında kayıtlı olup 6183 sayılı Kanun kapsamında izlenen kamu alacakların dışında kalan;
2.1. Zarurî veya mücbir sebeplerle takip ve tahsil imkânı kalmayan alacaklardan
kayıtlardan çıkarılacak tutar
15.000
2.2. Tahsili için yapılacak takibat giderlerinin asıl alacak tutarından fazla olacağı
anlaşılan alacaklardan kayıtlardan çıkarılacak tutar
15
TABLO V KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZ ORANLARI
3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanuna göre, yıllar itibarıyla uygulanması
gereken kanuni faiz ve temerrüt faizi oranları: (Temerrüt faizi miktarının sözleşme ile
kararlaştırılmamış olduğu hallerde, akdi faiz miktarı aşağıda belirtilen oranların üstünde ise temerrüt faizi,
akdi faiz miktarından az olamaz.)
1.1/1/2014 tarihinden itibaren :
1.1. Kanuni faiz oranı sözleşme ile tespit edilmemişse,
1.2. Temerrüt faiz oranı
1.2.1. Sözleşme ile tespit edilmemişse
1.2.2. Ticari işlerde (27/12/2013 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile)
2. 1/1/2013 - 31/12/2013 dönemi için
2.1. Kanuni faiz oranı sözleşme ile tespit edilmemişse,
2.2. Temerrüt faiz oranı
2.2.1. Sözleşme ile tespit edilmemişse
2.2.2. Ticari işlerde (20/12/2012 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile)
3. 1/1/2012 - 31/12/2012 dönemi için
3.1. Kanuni faiz oranı sözleşme ile tespit edilmemişse,
3.2. Temerrüt faiz oranı
3.2.1. Sözleşme ile tespit edilmemişse
3.2.2. Ticari işlerde (29/12/2011 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile)
Yıllık Oran
(%)
9,00
9,00
11,75
9,00
9,00
13,75
9,00
9,00
17,75
TABLO VI ALINDI BİRİM FİYATLARI
Örnek No
6
8
11
12
13
15
16
Belgenin adı
Alındı Belgesi (Manuel)
Alındı Belgesi (Otokopili)
Mahsup Alındısı
Tahsildar Alındısı
Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Alındısı
Bilgisayarlı Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Alındısı
Teslimat Müzekkeresi
Gönderme Emri
Döviz Gönderme Emri
Ölçü Birimi
Cilt
Takım
Cilt
Cilt
Cilt
Takım
Cilt
Cilt
Cilt
Birim Fiyatı
(TL)
11,5
0,28
14,5
14,5
14,5
0,28
19
14,5
14,5
Yukarıda tablo halinde birim fiyatı belirlenen alındılar ve diğer belgeler, talepte bulunan döner sermaye saymanlıkları ile genel
bütçe dışındaki diğer kamu idarelerine hizmet veren muhasebe birimlerine satılabilir. Takım kelimesi 2 veya 3 nüsha halindeki
tek bir alındıyı ifade etmektedir.
Sayfa 57
mali hizmetler bülteni
2014 / yıl 1 - Nisan-Haziran
Cilt 1, Sayı 1
MAAŞ HESABI PARAMETRELERİ (01.01.2014)
Aylık Katsayısı
0,076998
Taban Aylık Katsayısı
1,205274
Yan Ödeme Katsayısı
0,024416
Çocuk Yardımı Göstergesi 0 - 6 yaş (72 ay dahil)
Çocuk Yardımı Tutarı 0 - 6 yaş (72 ay dahil)
Çocuk Yardımı Göstergesi 6 üzeri yaş
500
38,50
250
Çocuk Yardımı Tutarı 6 üzeri yaş
19,25
Aile Yardımı Göstergesi
2134
Aile Yardımı Tutarı
Doğum Yardımı Göstergesi
164,31
2500
Doğum Yardımı Tutarı
192,50
Ölüm Yardımı Tutarı Memurun eşi veya çocuğunun ölümü halinde
731,48
Ölüm Yardımı Tutarı Memurun kendisinin ölümü halinde
1.462,96
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI
Bekar
80,33
Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz
96,39
Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu
108,44
Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu
120,49
Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu
128,52
Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu
136,55
Evli eşi çalışmayan ve 5 çocuklu üst sınır
136,55
Evli eşi çalışan ve çocuksuz
80,33
Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu
92,37
Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu
104,42
Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu
112,46
Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu
120,49
Evli eşi çalışan ve 5 çocuklu
128,52
Sayfa 58
mali hizmetler bülteni
2014 / yıl 1 - Nisan-Haziran
EMEKLİLİK KESENEĞİ MATRAHINA EKLENECEK EN YÜKSEK DEVLET MEMURU
AYLIĞINA UYGULANACAK ORANLAR
Ek Gös. 8400 ve yukarısı
% 240
Ek Gös. 7600 dahil-8400 hariç
% 200
Ek Gös. 6400 dahil-7600 hariç
% 180
Ek Gös. 4800 dahil-6400 hariç
% 150
Ek Gös. 3600 dahil-4800 hariç
% 130
Ek Gös. 2200 dahil-3600 hariç
% 70
Diğerlerinde
% 40
ÜCRETLİLERDE GELİR VERGİSİ TARİFESİ (01.01.2014 - 31.12.2014)
11.000 TL'ye kadar
% 15
27.000 TL'nin 11.000 TL'si için 1.650 TL, fazlası
% 20
97.000 TL'nin 27.000 TL'si için 4.850 TL, fazlası
% 27
97.000,-TL.'nin 97.000,-TL.'si için 23.750,-TL, fazlası
% 35
DAMGA VERGİSİ ORANLARI
Her türlü ihale kararları
Binde 5,69
Mal ve hizmet alımları için yapılan ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil)
Binde 9,48
Maaş, ücret, gündelik, ikramiye, harcırah, tazminatlar (avans olarak yapılanlar dahil)
Binde 7,59
Sözleşmeler
Binde 9,48
ASGARİ ÜCRET TUTARLARI
01.01.2014 - 30.06.2014 tarihleri arasında (Brüt)
1.071,00
01.07.2014 - 31.12.2014 tarihleri arasında (Brüt)
1.134,00
16 yaş altı ve 16 yaş üstü ayırımına 01.01.2014 tarihi itibarı ile son verilmiştir
Sayfa 59
Üyelerimiz Aidatları İçin Banka Hesap Numaralarımız
Ankara / Kızılay Şubesi
IBAN NO.
Hesap No.
TR 22 0006 2000 0820 0006 2964 76
082 - 6296476
Ankara / Başkent Şubesi
IBAN NO.
TR 35 0001 5001 5800 7290 4941 89
Şube Kodu 0330
Hesap No. 00158007290494189
Ankara / Yenişehir Şubesi
IBAN NO.
Hesap No.
TR 26 0006 4000 0014 2185 6054 31
4218 - 5605431
Ankara / Beşevler Şubesi
IBAN NO. TR 40 0001 0007 9947 3457 3250 01
Şube Kodu 799
Hesap No. 47345732 - 5001
Sayfa 60
MAHUZDER
Şehit Adem Yavuz Sokak No:11/8 Kızılay / Ankara
Fax :
Sayfa 61
0 (312) 419 89 59 E-mail : [email protected]
Download

Bilgi Paylaştıkça Çoğalan Bir Hazinedir.