Yeni Türkiye
yolunda
Y
S
eni Türkiye, tarihin yeniden
canlanmas , aya a
kalkmas ve dizayn
edilmesidir.Yeni Türkiye de
demokrasi sadece bir yönetim
biçimi olmaktan ç karak bir
ya am biçimi halini
alacakt r.Yeni Türkiye,
Türkiye nin özüdür.
iyasi emanetin ad milli
iradedir ve millet onu bize
vermi tir. Milli iradeyi her
komploya kar tahkim etmeye
kararl y z. 12 y l içinde aciz
dü mü bir devletten, kudretli bir
devlet ortaya ç kard k.
Kudretimizin kayna
,
milletimizin iradesidir.
CUMHURBA KANI RECEP TAYY P ERDO AN
BA BAKAN PROF. DR. AHMET DAVUTO LU
AK PART GAZ ANTEP M LLETVEK L ADAY ADAYI
MUHAMMED HAKAN TANRIÖVER
Yakla k 15 y ldan bu yana Kültür ve Turizm Bakanl ndaki uzmanl k görevi
süresince Türkiye nin Kültürel Miras ve Kültür Ekonomisi alan ndaki büyük
ölçekli projelerini yöneten Muhammed Hakan Tanr över, AK PART den
Gaziantep Milletvekili Aday Aday oldu.
Gaziantep Büyük ehir Belediyesi, Gaziantep Sanayi Odas ve kentin di er
kurum ve kurulu lar n n payda l nda Gaziantep için bugüne kadar çok say da
Kültürel Miras ve Kültür Ekonomisi odakl projenin yöneticili ini yapan
Tanr över, adeta Gaziantep in Ankara bürokrasisindeki temsilcisi gibi çal t
bugüne kadar.
Avrupa Birli i Kültürel rtibat Noktas Türkiye Sorumlusu da olan Tanr över,
son olarak AB Fonlar ndan 10 Milyon Euro de erindeki hibe ile Gaziantep
Arkeoloji Enstitüsü nün kurulmas nda kolayla t r c rol üstlendi.
TANRIÖVER YA AMINI, S YASAL YAKLA IMLARINI, GAZ ANTEP VE TÜRK YE HEDEFLER N ANLATTI: Ç SAYFALARDA
‘Antep’in kalk nmas n
kültür ekonomisi ile sürdürece iz’
Son 13 y lda AK Parti hükümetlerinin uygulad
ekonomi politikalar ile Gaziantep, üreten ehir
kimli ine yeniden kavu mu , dünya ekonomisinin
büyük krizler ya ad 2014 y l nda bile ihracat n
yakla k 7 milyar dolara (6 milyar 641 milyon)
yükselterek, ihracat n bir önceki y la göre % 2,5
büyütmeyi ba arm t r. AK Parti iktidarlar n n 12-13
y ll k hizmet periyodunda Antep'in temel sorunlar
büyük ölçüde çözüme kavu tu. ehir büyüdü,
ekonomi büyüdü, halk m z zenginle ti. ehirdeki
ya am kalitesi artt . Ancak ehirler ya ayan
organizmalard r ve her zaman yeni sorunlarla kar
kar yad rlar.
imdi ise, Ba bakan m z Prof. Dr. Say n Ahmet Davuto lu liderli inde girece imiz
genelde Türkiye için, özelde ise Gaziantep'in kaderini derinden etkileyecek tarihi bir
seçim ile kar kar yay z. Bugün s ra, Gaziantep'in AK Parti iktidarlar ndaki yükseli
öyküsünün 2023 ve 2071 vizyonuna uygun ekilde sürdürülebilir k l nmas d r. 7
Haziran seçimleri bu aç dan hayati önem ta maktad r. 7 Haziran 2015 tarihinde
yap lacak olan Milletvekili Genel Seçimleri, Türkiye'nin, Millî radenin, Millî unsurlar n,
yani kökü d arda de il, bu topraklarda olan de erlere mensup kitlelerin iktidar n n
kökle mesi yolunda belirleyici bir f rsat sunacakt r. 7 Haziran seçimleri, Millî rade'nin
sars lmaz bir yap ya dönü mesinin kilometre ta lar ndan biridir. Bu nedenle, 7
Haziran Seçimleri Gaziantep'e tarihsel bir misyon yüklemektedir. Gaziantep bu
misyonu yerine getirdikten sonra ise yeni bir kalk nma hamlesine
doðru yelken açacakt r. Yeni kalk nma hamlesi ise Kültürel Miras ve
Kültür Ekonomisi Modeli ile ba ar labilir. Ben bu alandaki birikimimi
memleketim için kullanmaktan gurur duyacað m.
GaziAntep Seçim 2015
Gaziantepin Bendeki Kar l
Samimiyettir
MUHAMMED HAKAN TANRIÖVER
AK PART
GAZ ANTEP M LLETVEK L ADAY ADAYI
KÜLTÜR EKONOM S VE KÜLTÜREL M RAS UZMANI
K
ÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI’NDA YAKLAŞIK 15 YIL BOYUNCA AVRUPA BİRLİĞİ FONLARI İLE KÜLTÜREL
MİRAS VE KÜLTÜR EKONOMİSİ EKSENLİ ÇOK SAYIDA PROJE YÖNETEREK, ŞEHİRLERİN KÜLTÜREL
MİRAS VE KÜLTÜR EKONOMİSİ MODELİ İLE KALKINMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YÜRÜTEN
MUHAMMED HAKAN TANRIÖVER, GÖREVİNDEN İSTİFA EDEREK ‘BENİM İÇİN BİR SEVDA ÖYKÜSÜDÜR’ DİYE
TANIMLADIĞI MEMLEKETİ GAZİANTEP’DE AK PARTİ’DEN MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI OLDU.
MUHAMMED HAKAN TANRIÖVER, BABASININ MİLLETVEKLLİĞİ NEDENİYLE ADETA İÇİNE DOĞDUĞU SİYASET
OCAĞINDA BAŞLAYAN SİYASET TUTKUSUNU, GAZİANTEP AŞKINI, GAZİANTEP VE DİĞER ŞEHİRLERE
HİZMETLERİNİ , SEÇİLDİĞİ TAKDİRDE ÜRETECEĞİ HİZMETLERİ VE YAŞAM ÖYKÜSÜNÜ ANLATTI
yeme alışkanlığınıza ve davranışlarınıza kadar. Gaziantep'in bendeki en net ifadesi samimiyettir. Susadığınızda, ki Gaziantep'e her iki dükkanın arasında mutlaka bir sebil vardır- ve sizden önce belki 50 kişinin, 100 kişinin
kullandığı bir tası sadece çalkalayarak kana kana su içmektir. Memleketimin en büyük özelliği samimiyet.
‘
‘
Diğer şehirler, mesela Ankara sizi bir kalıba sokuyor. Arkadaşlarınızla olan diyaloğunuzdan tutun da yemek
Diyalogda, ilişkilerde, ticarette samimiyet. Benim için en önemli anlamı samimiyettir. Şehrin ana ilişkisini
samimiyet halkası belirliyor. Eğer ticari alt yapınızda o samimiyet varsa çek ve senede ihtiyaç duymazsınız.
Azıcık bir gölgelik bulduğunuzda mangalı yakıp kebap yapmak ve gerektiğinde yoldan geçene dürüm edip
vermektir. Ben hayatım boyunca her ayın bir haftası Antep'te oldum. İstisnasız bu böyle oldu.
GaziAntep Seçim 2015
Her Antepli çocuk gibi benim de çocukluk y llar ma dair bir çal ma
serüvenim var. Tabii baban z n i i siyaset ise, çocu a dü en de siyasetin
yap ld mekânda çayc l k yapmakt . Benim çocuklu umda bütün yaz
tatillerim babam n Antep'teki avukatl k ofisinde ve Anavatan Partisi
Gaziantep te kilat nda çay da tmakt .
H
akan Bey, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Avrupa
Turgut Özal' n açt
yolda Türkiye'nin kalk nma hamlelerine
itibaren derinlikli sayg ya dayanan çok ho bir ili ki vard . O
Birliği Kültürel İr bat Noktası Türkiye
Tanr över ailesi olarak katk da bulunuyor olmas annemi de
partinin merkez ilçe ba kan yd , ben çay da t m görevlisi. Ben
Sorumlusu olarak yaklaşık 15 yıl hizmet
çok mutlu ederdi. Siyasetin, halka hizmetin hakka hizmet
babam n siyaset yapt
verdikten sonra AK Par 'den Gaziantep Milletvekili Aday
olarak de er kazand
de olsam çok mutluydum. Çünkü oran n bir parças olmak bir
Adayı olmak amacıyla görevinizden is fa e niz. Biliyoruz
anlamland rmaya ba lad m ilk y llardan itibaren siyasetin
ki, Gaziantep halkı, bu 15 yıl içinde Gaziantep'e özellikle
hararetle ya and
Kültür, Turizm ve Kültür Ekonomisi merkezli çok sayıda
ba lad .
projeyi hayata geçirerek hizmet e ğinizi biliyor ve sizi
sürekli sahada olan bir bürokrat olarak tanıyor. Ancak
söyleşimize çocukluk yıllarınıza bir yolculuk yaparak
başlayalım. Gaziantep halkı sizi çok daha yakından
tanımalı diye düşünüyoruz.
- Gaziantep do umluyum. Dört karde iz biz. Ben ailenin 2
böyle bir ailenin çocu u olarak, hayat
kurumun en alttaki parçalar ndan biri
aidiyet duygusu yarat yordu bende.
bir oca n s cakl nda ki ili im olu maya
‐Babanızın milletvekili olma süreci nasıl geliş ? Aday
olması, seçilmesi nasıl oldu?
Bizim Antep'te hayat n merkezinde çal mak, bir meslek
sahibi olmak ve üretmek vard r. Esna k kültürüne dayal bir
-Babam çok tevekkül sahibi bir insan. Babam kendi kariyeri ile
toplumdur Antep. Bu nedenle bizim insan m z, çocuklar n
ilgili durumlar hiç yans tmad . Biz milletvekilli i ile ilgili bilgiyi
hayata haz rlarken mutlaka bir meslek erbab n n yan na verir
adayl k s ralamas aç klan nca ö rendik. Ankara'da ba vurdu,
ya da kendi i yerinde çal t r r. lkokul ya na gelmi çocuk, yaz
ard ndan bir stanbul'a gitmi ti. Bana göre Türk dü ünce
tatillerinde o meslek ehlinin yan nda bir yandan usta-ç rak
dünyas n n Everest'i olan Nurettin Topçu'nun yay na
numaras y m. Bir ablam, benden küçük iki k z karde im var.
Benim ilkokul y llar m Gaziantep'de geçti. Gaziantep
Mehmetçik lkokulu'nda okudum. Bir anlamda siyasetin hani
neredeyse bir ya am tarz oldu u bir ailenin çocu u olarak
dünyaya geldim. Yani siyasetin içinde do dum diyebilirim.
Çünkü benim do du um y llar 12 Eylül darbesi sonras
demokratik hayata geçi in ya and
ilk zamanlard . çine
kapan k, dünyadan kopuk, 70 sente muhtaç ettirilen, bununla
da yetinilmeyerek millete hizmet etmesi gereken devletin,
milletin üzerinde tahakküm, bask ve zulüm arac haline
getirildi i Türkiye'yi, bin y l a an mazisine yak r bir ülke ve
devlet konumuna yükseltmenin mücadelesini ba latan
rahmetli Turgut Özal' n liderli ini yapt
Anavatan Partisi'nin
Türkiye'yi de i tirmeye ve aya a kald rmaya çal t
zamanlard o günler.
ilk
Orda bütün çocuklu umuz, etraf m z,
muhitimiz o aktif siyaset atmosferinin içinde geçti. Beni en çok
etkileyen ey, hem evimizdeki o de i imin heyecan hem de
toplumdaki yenilik ve de i im heyecan na tan k olmakt . Belki
de siyaset tutkusu o günlerden itibaren beni sarmalamaya
ba lad .
‐Siyase n çocukluk yıllarından i baren size yansıması
nasıl oldu, siz çevrenizdeki olayları anlamlandırma çabası
içine giriyor muydunuz?
D
o du um y llar 12 Eylül darbesi sonras demokratik hayata geçi in ya and ilk
zamanlard . çine kapan k, dünyadan kopuk, 70 sente muhtaç ettirilen, bununla da
yetinilmeyerek millete hizmet etmesi gereken devletin, milletin üzerinde tahakküm,
bask ve zulüm arac haline getirildi i Türkiye'yi, bin y l a an mazisine yak r bir ülke ve devlet
konumuna yükseltmenin mücadelesini ba latan rahmetli Turgut Özal' n liderli ini yapt
Anavatan Partisi'nin Türkiye'yi de i tirmeye ve aya a kald rmaya çal t ilk zamanlard o
günler..
-Vard , çünkü, ta ba tan itibaren babam n o günlerde eve çok
ili kisi içinde bir mesle in inceliklerini ö renirken, di er
haz rlad
geç gelmesi beni üzen, çocuk dünyamda babamla ileti imimin
yandan çal ma ahlak n , insani de erlere vak f olacak ekilde
yapmaya gitti ini hat rl yorum. Sonra listeler aç klan nca
yetersizli inden do an bir yaln zl k duygusu oldu unu
yeti ir. Hatta gündüz kad nlar evde gün yaparken, e er erkek
ö rendik. Hatta babam ile Hasan Celal Güzel'in birlikte an ld
Hareket Dergisi'ndeki arkada lar yla isti are
söyleyebilirim. Ya m ilerledikçe bu duygunun do mas na
çocuk evdeyse, espriyle 'Bunun eline bir örgü verin' derler ve o
bir lakaplar vard . Lorel ile Hardy. Lorel, Hasan Celal Güzel'di,
neden olan durumun babam n çocuklar na kar ilgisizli inden
bütün delikanl l k ruhunuzu yerle bir ederler. Bu nedenle erkek
Hardy ise daha minyon tipli olmas bak m ndan babamd . Yani
de il, Anavatan Partisi Gaziantep te kilat içindeki son derece
çocuklar özellikle yaz tatillerinde mutlaka bir atölyede,
Hasan Bey de toplumun sevdi i bir insand . Genel olarak
yo un görev ve sorumluluklar ndan kaynakland
ma azada, imalathanede çal rlar. te böyle bir atmosfere ve
Gaziantep siyasetindeki insanlar yani kötü olarak hat rlad m
n
ö renmeye ba lad m. Babam Hasan Tanr över, ailesine son
kültürel gelene e sahip olan Antep'te, her Antepli çocuk gibi
kimse yok. Ben belki milliyetçi- muhafazakar çizgide siyaset
derece dü kün, çocuklar na ola an üstü düzeyde de er veren
benim de böyle çal ma serüvenim var. Tabii baban z n i i
yapan bir aile gelene inden geliyorum ama bugün Celal
ve onlara hayatta en iyi imkânlar yaratarak gelece e
siyaset ise, çocu a dü en de siyasetin yap ld
mekânda
Do an'a da, Ali Il ksoy'a da, Mustafa Y lmaz'a da, Abdül Kadir
haz rlamaya çal an bir baba pro line sahipti. Tabii tüm bunlar
çayc l k yapmakt . Benim çocuklu umda bütün yaz tatillerim
Ate 'e de kötü diyemezsiniz. Hasan Celal Güzel ile de,
annemin büyük fedakârl
ve deste i ile yap yordu. Annem,
babam n Antep'teki avukatl k o sinde ve Anavatan Partisi
Rahmetli Mustafa Ta ar ile de çok güzel an lar m z var. Fikri
babam n hem siyasi hayatta, hem toplumsal hizmetlerde hem
Gaziantep te kilat nda çay da tmakt . lk zamanlarda
olarak ayn alt yap ve ayn hareket noktas n n Fatma ahin
de aile içindeki görev ve sorumluluklar n yerine getirebilmesi
babam n avukatl k o sinde yapt m bu i i. Babam n avukatl k
han mla olmas bizim için büyük bir mutluluk. Bana imdi
için ona kelimelerle tarif edilmeyecek özveri ile destekliyordu.
o si Antep'te siyasetin ekillendi i noktalardan biriydi. Dolup
siyaset yapma karar ald ran bu ilkelere ba l l k. Bu zeminin
Bu deste i verirken de son derece mutlu olurdu. E inin
ta ard . Babam özellikle beni bu ekilde konumland rm t . Ne
yine ehrimizde olu mas . Türkiye'nin son 20 y ll k siyasetini
siyasette ba ar l olmas ve siyasetteki pozisyonu ile
onun ma duriyeti, ne onun popülizmi. 'Olmas gereken buydu'
gün be gün biliyorum. Sonuçta ayn heyecan ve ayn titreme,
Gaziantep'in, Gaziantep halk n n sorunlar n çözmesi, merhum
eklindeydi. Bu nedenle, babamla aram zda o y llardan
ayn umut
var. T pk Özall y llarda oldu u gibi.
GaziAntep Seçim 2015
S
iyasette örnek ald m Gaziantep li de erler var.
Susurluk Komisyonu Üyesi iken suikast olma
ihtimalinin yüksek oldu u bir kazada hayat n yitiren
Fazilet Partisi Gaziantep Milletvekili Merhum Mehmet Bedri
ncetahtac n n benim için ayr bir yeri var. Yine Vehbi
Dinçerler ve Hasan Celal Güzel de siyasetteki a abeylerimizdi.
Ama benim idolüm hep babam oldu. Çünkü siyasette geldi i
en üst noktada bile kendini seçen Gaziantep insan ile asla
ili kisini kesmedi. Son derece mütevaz yd . T pk imdi
Büyük ehir Belediye Ba kan m z Sayg de er Han mefendi
Fatma ahin in halkla bütünle mesi, halk n derdine derman
olmak için ç rp nmas ve çözüm odakl çal mas gibi...
ekilde talepleri hiç yadırgamadım. Elimden geldi ince neye
ihtiyaç varsa yerine getirmeye çalı tım. nsana dair hiç bir ey
kar ısında 'Bu da nerden çıktı?' diye bir tavır yok. Siyasetin
bana bıraktı ı en büyük de er kalender olmak. Kalender
olmayı ö retti. E im de tabi o yıllarda, ben kendisini tanımı
yorum ama onun ailesi de Anavatan Partisi'nin Malatya
te kilatında. E im de bu tür gelenekten geldi i için bir ekilde
fedakarlık yapmam gerekti inde benim ona bir ey izah
etmeme gerek kalmıyor.
‐Babanızın TBMM'deki görevi bi kten sonra Antep'e
dönüyorsunuz…
Evet. Bu nedenle, ortaokulu Ankara'da Rauf Orbay
Ortaokulu'nda okudum ama mezuniyetim Gaziantep'de oldu.
Babamın milletvekilli inin sona ermesinden hemen sonra
Gaziantep'e döndük. Bizi oraya ta ıyan milletti ve bitince
tekrar kendi kültürümüzün içine dönmeyi tercih ettik. Çünkü o
gelenek bizi ya atıyordu.
‐O dönemde Gaziantep siyase nde hayatınızı etkileyen
kimler var?
-Eski Milli E itim Bakanı Vehbi Dinçerler var. Hasan Bey var.
(Hasan Celal Güzel). Bunlar bizim amcalarımız,
a abeylerimiz. E er bir gün biz de böyle olursak nasıl
davranmamız gerekti i konusunda örnek aldı ımız ki iler.
Ama ben daha çok rol model olarak kendi babamı örnek aldı
m. O gücü görüyorsunuz. Ba tan çıkarıcı bir ey. Bunun da en
büyük handikapı, sizi oraya ta ıyan insanlara kar ı hegamonik
Hasan Celal Güzel
Gaziantep
Büyük ehir Belediye Ba kan Fatma ahin
Mehmet Bedri ncetahtac
-Ankara'ya geldi imizde Antep'teki çevrem benim için 'Hakan
artık Ankaralı' diyordu. Ama buna tepki gösteriyordum. 'Hayır
ben Ankaralı de ilim Antepliyim' diyordum. Tabi biz
Ankara'ya yerle tik ama Antep'te evimiz, yazıhanemiz açık.
li kilerimiz hep sıkıydı. Aileden gelen o mütevazi yakla ım
hiç de i medi. Yine benim partide çalı tı ım yıllardaki
arkada larımla ili kilerim devam etti. Arkada larımla,
çevremle, muhitimle ili kilerim hiç kopmadı. Bir sınıf atlama
olmadı yanı. Olması da gerekmiyordu. Gaziantep kültürü
yeterliydi. Bu sınıf atlama meselesi de de il zaten. Millete
kar ı sorumluluk alma meselesidir. O yılların bana bıraktı ı en
önemli ey, vatanda ın, halkın talepleri ihtiyaçları, bununla
alakalı sorunlarıyla ilgili bir ey duydu unuzda ben u anda
bunu yadırgamıyorum. Bürokrasiye girdikten sonra da bu
bir tavır takınıyorsunuz, mütevazili inizi kaybediyorsunuz.
Gücünüzü aldı ınız kayna a kar ı kaybediyorsunuz. O
nedenle buradaki rol modelim Hasan Tanrıöverdir. Asla
mütevazili ini kaybetmedi. Rahmetli Bedri ncetahtacı da
öyleydi. Sayın Bakan Fatma ahin de o ekilde. O yıllarda
benim gastronomi kültürüne kar ı özel bir merakım vardı.
Milletvekilleri lojmanlarında Anadolu'nun her yerinde gelen
insanlarla kom u oluyorsunuz. Sürekli birbirimize ikramlarda
bulunuyorduk ve bu ikramlar sayesinde Anadolu Gastronomi
kültürünün ne kadar zengin ve farklı oldu unu da anlı
yorsunuz. Bu vesile ile, o yıllarda ben Antalya'yı, Isparta'yı,
Erzurum'u, Kastamonu'yu tanıdım. Mesele sadece yemek
de il tabii ki. Onun arka planında tarihsel mutfak kültürü,
nimete kar ı yakla ım kültürü. Bir de en çok heyecan
duydu um ey, Ramazan'da iftar sonrası sahura kadar geçen
süredeki sohbetleri seviyordum. Rahmetli Özal, kurayla
Vehbi Dinçerler
‐Ankara'da bir milletvekili çocuğu olarak yaşantınız nasıl
devam e ?
belirleyerek Ramazan boyunca her iftar sonrası bir
milletvekilinin evinde sahura kadar devam eden sohbetlere
katılırdı. Bir keresinde de bize denk gelmi ti ve rahmetli
Ba bakan iken gelmi ti evimize. Evde hazırlık, heyecan ve
tela . Tabi bu tür ortamların bir avantajı da u: Farklı farklı
ki ilerden çok önemli bilgiler geliyor. Önemli adamlarla
beraber olmanın en önemli yanı, o önemli bilgileri damıtıp
size bir çırpıda aktarıyorlar ve siz 20-30 yıllık siyasi
tecrübeden müthi eyler ö reniyorsunuz. Belki on kitap, on
be kitap okuyarak ö renece iniz bir eyi özetlenmi temel
bilgi olarak ö reniyorsunuz. Esasında o sohbetler ve o çevre
çok büyük, çok derinlikli bir okuldu bizim için.
‐Bu sohbetlerde bulunduğunuz zaman 'Ben de bir gün
siyaset yapacağım' dediniz mi?
-Elbette dedim. Her zaman bu dü ünce vardı. Zaten bugün
bile elbette futbolu seviyorum ama a ırı bir tutkum yok.
Mesela arabalara kar ı a ırı bir tutkum olmadı. Bir genç
delikanlı olarak bile olmadı ama siyaset en ba tan beri bir
tutkuydu.
‐ Üniversite yılları nasıl başladı? Nasıl tercih yaptınız?
Okul tercihi yaparken neye dikkat e niz?
Baba mesle i avukatlık oldu u için Hukuk Fakültesi'ne
gitmem ailecek bekleniyordu. 'O lan hukuk okuyacak, gelip
babasının yazıhanesinde çalı acak' eklinde bir beklenti
vardı. O zaman iki a amalıydı sınav. Benim bütün tercih
listem, ba ta Hukuk Fakültesi ardından Kamu Yönetimi
bölümleriydi. Ancak üniversite sınavında iyi bir puan alamadı
m ve Kamu Yönetimi okudum. Çünkü bir an önce üniversiteyi
okumak istiyordum.
‐ Malatya'da tıpkı Gaziantep gibi siyaset açısından
hareketli bir şehirdir. Malatya'da üniversite okuyor
olmanızın size nasıl bir katkısıoldu?
-Malatya'da bir takım çevrelerle tanı tım. Kitap okumayı çok
seviyorum. Siyasetin analizlerinin, tahlillerinin bir Anadolu
ehrinde konu ulması beni çok etkilemi ti. Malatya'daki
herkesle siyaset konu abiliyorsunuz. Bir ortaokul çocu u ile
de, bir memur ile de, bir i çi ile de, bir ev hanımı ile de siyaset
konu uyorsunuz. Herkesin siyasete dair söyleyecek bir eyi
var. Herkesin bir ilgisi ve kri vardı. Ve neden Malatya'ya
geldi imi ve ne kadar iyi bir tercih oldu unu o zaman anladım.
Çünkü merkez nüfusu o zamanlar 400 bin olmasına ra men
siyaset çok canlıydı. Siyasi atmosfer çok yo undu. Tara ar
net ve pozisyonları belliydi. Anavatan Partisi kültürünün yanı
nda Milli Görü kültürünü tanıma imkanım oldu. Milliyetçi
kültürü tanıdım. Alevi kültürü, ritüelleri ve Alevi ya amının
toplumda nasıl kar ılandı ını gördük. O yıllarda ba örtüsü ile
ilgili eylemler çok canlıydı. Bu taraftaki kampla malı, za yeti
ve toplumsal yapıla maları da gördük. Hatta ö renciler olarak
Üniversite Rektörümüz Ömer arlak Pa a'yı ziyaret ederdik.
Rektörümüze sorunları iletirdik. O her zamanki kibar ve
beyefendi üslubu ile bizi kar ılar, dinler ve u urlardı.
‐ Rektör Şarlak’a ile ğiniz sorunlar siyasi miydi?
-Özellikle ba örtülü arkada larımızın ma duriyetini iletirdik
çünkü gözümüzün önünde oluyordu. Arkada larımız içeri alı
nmıyordu. Fakültenin her bir katında jandarma bekliyordu. Bir
gün unu söylemi tik: Hocam, siz eriata kar ısınız, ama
ö rencilerin Hukuk Fakültesi'ne alınmasına engelleyerek
modern hukuk ö renmesinin önünü kapatıyorsunuz. Siz
'Üfürükçülü e kar ıyım' diyorsunuz ama ö rencilerin
ba örtüsü ile modern tıp ö renmesine izin vermiyorsunuz. Bu
bir çeli ki de il mi? diye sordum. Çok kızdı. 'Lütfen burayı terk
edin' diye tepkisini ortaya koydu Rektör Ömer arlak. Ben de
ayrılırken kendisine bu tavrından dolayı te ekkür ettim.
Kendisi de 'Ben seni buradan kovuyorum ama sen te ekkür
ediyorsun. Hiç mi yüzün kızarmıyor?' diye sordu. Dedim ki
'Hocam, bu, size üçüncü ya da dördüncü geli imiz ve ilk defa
samimi olarak tavrınızı ortaya koyuyorsunuz. Bu yüzden size
te ekkür ediyorum' diye cevap verip çıktım arkada larımla
birlikte. Daha sonra Fatih Hilmio lu döneminde de bir takım
süreçler ya andı. Benzer tavır ve anlayı devam etti, hatta
daha da ser tle ti. Siyaset mühendisli inin nasıl
yürütüldü üne dair örnekleri Malatya'da gördüm. Rektör Prof.
Dr. Fatih Hilmio lu gitti i yerlerde unu söylüyordu: 'Ben aslı
nda muhafazakarlı a, slami dü ünceye kar ı de ilim. Bakın
benim sekreterimin annesi kapalı, babası hacca gitti' falan.
Onunla da çetin tartı malarımız devam etti. Bir gün yemekli
toplantıda kendisine öyle dedi imi hatırlıyorurum: Hocam
siz bu kadar i inizin gücünüzün arasında, hangi personelinizin
annesinin ba ı kapalı, hangi personelinizin annesi - babası
hacca gitti? Nasıl ö reniyorsunuz, bunlara neden zaman ayırı
yorsunuz?. Bizim esas sorunumuz da bu. Siz bu tür eylere
zaman harcıyorsunuz .
MALATYA'DA S YAS DER NL K KAZANDIM
unu da unutam yorum. Yine Malatya'da iki gün ola anüstü
hal ilan edilmi ti. Aytaç Yalman Pa a 2. Ordu Komutan , Ömer
arlak rektördü. Günlerden Cuma ve evden üniversiteye
gidece im. Malatya Belediyesi'nin yan nda Türkiye'deki
önemli televizyon kanallar n n canl yay nlar n gördüm.
Herhalde Malatya'ya bir bakan falan gelecek, canl yay n
araçlar yla bunu yay nlamak istiyorlar diye dü ündüm. Neyse
geçip gittik ve Cuma namaz ndan sonra Yeni Camii'de
ba layan olaylar üniversiteye de yans d . Tam bir
provokasyon. Soru u: Siz Malatya'da Cuma namaz ndan
sonra böyle olaylar n olaca n nerden biliyordunuz da canl
yay n araçlar n z Malatya'ya gönderdiniz? Malatya gibi küçük
bir ehirde bu tür olaylar n nas l tezgahland n çok yak n
mü ahede etme imkanlar m oldu. Bunlar n kri anlamda
mücadelesini yapt k. Söylenmesi gerekenleri muhataplar na
direkt, net söyledik. O yüzden benim siyasi anlamda bu arka
plan m n olu mas , e imle tan ma aç s ndan Malatya benim
için çok k ymetli, çok özel bir ehir.
GaziAntep Seçim 2015
A
Cumhurba kan Recep Tayyip Erdo an
Cemil Meriç
Nurettin Topçu
-Tabi biz önce i e Yavuz Bahad ro lu ile ba lad k. E zamanl
olarak Gülten Day o lu'nun kitaplar n okudum. Daha sonra
beni en çok etkileyen Cemil Meriç kitaplar oldu. Bana göre
Bat y en iyi tan yan Do ulu, ayd nland kça ayd nlatan bir
münevver. Dü üncenin bütün mabetlerini tavaf ettikten sonra
huzuru slam'da bulmu biri. Özellikle bat felsefesi, Bat
klasikleri, Nietzsche ile ilgili Goethe ile ilgili merak m Cemil
Meriç okuduktan sonra ba lad . Ama unu söyleyebilirim ki,
u geldi im noktada bana göre Türk dü ünce dünyas n n
Everest'i Nurettin Topçu'dur. Nurettin Topçu, bütün dünyadaki
en güzel birlikteli in slamiyet ile Türklerin birle mesi
oldu unu ve Anadolu tasavvufunun dünyaya bar getirecek
örnek bir rol ve model oldu unun sistemini ve ekolünü kurar.
Beni en çok etkileyen Ta ral kitab nda, bir gün yolda bir
arkada ile beraber yürürken ya l bir amcan n yolun rahat
ilerlemesini engelleyen bir kayay k rma mücadelesini
anlatt hikayesi beni çok etkilemi tir. Niye bunu k rmakla
u ra yorsun diye sorarlar ya l amcaya. O da der ki; 'Ben
o ullar m Kore sava nda, K br s Sava 'nda kaybettim. Çok
fakirim. Hay r da yapam yorum. Onlar n hayr için bu ta
‐Örnek aldığınız veya model olarak gördüğünüz
Türkiye'den, dünyadan devlet adamı, siyaset insanı olarak
kimleri anabilirsiniz?
- Bana göre en erdemli insanlar, tenkid üzere olmayan
insanlar. En büyük edep haya bu. Müslüman tenkid üzere de il
tebli üzerine olmal . Bir de unu iyi yapmak laz m. Bu soruya
cevap verirken tarihe, co rafyaya, kre dost olmam z laz m.
Fikre dostluk, tarihe olan dostluk, co rafyaya olan dostluk bizi
bir yere ta y p getirecektir. Ve 1912-1920 y llar aras nda
particilik yapaca m diye Osmanl devletinin mülkünü pul
ettiler. Bu yüzden beni tarihte etkileyen siyaset adam Sultan II.
Abdülhamit'tir. Yaln z bir adam. Derdini kimseye anlatam yor.
Yine beni en çok etkileyen olaylardan birisi de Osmanl
pa alar aras nda bir tane hain yok. Benim tarihte tan d m en
vatansever adamlardan biri Enver Pa a. Ama tabi kararlar
yanl . Bir de Hüseyin Avni Ula ' n mücadelesi takdire
ayand r. Bu çizgiden Demokrat Parti do uyor.
Devlet,
dü man taraf ndan i gal alt na al nm , Anadolu halk Kürdü,
Türkü, Alevisi, Sünnisiyle mücadeleye giri mi . Ama siz milli
mücadeleyi kazand ktan sonra, sava kazanan esas unsurlara
gidip diyorsunuz ki 'Biz yönetimi sizinle payla mayaca z'. çi
bo alt lm , sadece ad Sünni, kafatasç bir Türkçülük, bunun
ad na laiklik diyorsunuz, Alevileri bombal yorsunuz, Kürtlere
katliam yap yorsunuz, samimi Müslümanlar sistemin d na
at yorsunuz. Bu bir kand r l n hikayesidir. Menderes'in 'Yeter'
dedi i budur. Ama tabi ki dünya konjonktürü bu darbeleri
engelleyemedi. Esas amaç devletin bütün milli unsurlar n yok
etmekti. Dünya tarihinin en kanl en kötü en alçakça yap lm
darbe giri imlerinden birisi Menderes'e yap lan darbedir. Ama
Ba bakan Prof. Dr. Ahmet Davuto lu
İ‐lkokuldan başlayarak, lise ve üniversite yılları da dahil
olmak üzere, sizin düşünsel anlamda, siyasi anlamda
besleyen kaynaklar neler oldu/ Hangi yazarları okudunuz;
hangi gazeteleri takip e niz? Fikir dünyanızı şekillendiren
şahsiyetler kimlerdi?
millet y lmam t r, ba r ndan Özal' ç karm t r. Adnan Kahveci
gibi bir adam. Yine Erbakan var. Asl nda siyasetteki gürleri
belirleyen, zulüm kar s nda ald n z pozisyondur. O dik
durabilme meselesi bizi etkiler. Milli ve yerli bir ekonomi
politikas Erbakan dönemindedir. Muhsin Yazc o lu'nu
unutam yoruz. Rahmetli çok samimi ve milliydi. Memleket her
dönemde bu kadar milli adam ba r nda ç kard ve ç karmaya
devam edecek. Son olarak kalbi alemden büyük,
Anadolu'nun asil evlad Recep Tayyip Erdo an gibi birini
ç kard . Yapt klar ortada.
‐
Ahmet Arif
- imdi tabi, di er ehirler yani mesela Ankara sizi bir kal ba
sokuyor. Arkada lar n zla olan diyalo unuzdan tutun da
yemek yeme al kanl n za ve davran lar n za kadar.
Gaziantep'in bendeki en net ifadesi samimiyettir.
Susad n zda, ki Gaziantep'e her iki dükkan n aras nda
mutlaka bir sebil vard r ve sizden önce belki 50 ki inin, 100
ki inin kulland bir bardakta kana kana su içmektir. En büyük
özelli i samimiyet. Diyalogda, ili kilerde, ticarette samimiyet.
Benim için en önemli anlam samimiyettir. ehrin ana ili kisini
samimiyet halkas belirliyor. E er ticari alt yap n zda o
samimiyet varsa çek ve senede ihtiyaç duymazs n z. Az c k bir
gölgelik buldu unuzda mangal yak p kebap yapmak ve
gerekti inde yoldan geçene dürüm edip vermektir. Ben
hayat m boyunca her ay n bir haftas Antep'te oldum.
stisnas z bu böyle oldu.
burada kald r p insanlar rahatlatmak istiyorum'. Anadolu i te
bu. Eski Türkiye'de Türkiye'nin bat ya teslimiyetçi politikalar na
en net bir biçimde kar koyan münevver bir ayd n oldu u için
Nurettin Topçu'dur. Topçu, 'Ahlak nedir?' sorusuna, 'Ahlak
hakk n vicdanlarda hapsolmay p, ki inin hal, hareket ve
davran lar na yans mas d r diye' kar l k verir. Fikir dünyam n
olu mas nda onun çok özel bir yeri var. Yine çok etkilendi im
kitaplardan biri smail Kara'n n ' eyh Efendi'nin Rüyas ndaki
Türkiye' adl kitapt r. iirde iki isim beni etkiliyor. Birisi smet
Özel. Bir di eri de Ahmet Arif. Gerçekten ac n n yo urdu u
isimler. Z t kutuplardaki isimler ama dü üncelerinden dolay
da çok ac çekmi tir her ikisi de. Bir de tabi ki Kemal Tahir var.
Kemal Tahir'in Devlet Ana's var.
smet Özel
‐Gaziantep kültürünün sizdeki etkisini anla nız ama biraz
daha derinleş rirsek, Gaziantep sizin için ne anlam taşıyor?
Zihin dünyanızdaki karşılığı nedir?
sl nda siyasetteki figürleri
belirleyen, zulüm
kar
s nda al nan
pozisyondur. O dik durabilme
meselesi bizi etkiler.
Bu asil
millet Adnan Menderes, Turgut
Özal ve Erbakan'dan sonra kalbi
alemden büyük, Anadolu'nun asil
evlad Recep Tayyip Erdo an gibi
birini ç kard . Yapt klar ortada,
dünya takdir ediyor
B
eni en çok etkileyen Cemil
Meriç kitaplar oldu. Bana
göre Bat y en iyi tan yan
Do ulu. Türk dü ünce dünyas n n
Everest'i Nurettin Topçu'dur.
Yine çok etkilendi im kitaplardan
biri smail Kara'n n ' eyh
Efendi'nin Rüyas ndaki Türkiye'
adl kitapt r. iirde iki isim beni
etkiliyor. smet Özel ve Ahmet
Arif. Romanda tabii ki Kemal
Tahir. Ba bakan Prof. Dr.
Davuto lu nun Stratejik
Derinlik i dünyay yeniden
anlamland rman z sa l yor. beni
tarihte etkileyen siyaset adam
Sultan II. Abdülhamit'tir. Yaln z
bir adam. Derdini kimseye
anlatam yor.. Bir de 1. Meclis de
Hüseyin Avni Ula ' n mücadelesi
takdire ayand r.
GaziAntep Seçim 2015
Mesleki kariyerimin büyük k sm
Bürüksel-Ankara-Anadolu ehirleri hatt nda geçti,
Gaziantep'te çok say da kültür miras projesi yönettim
arkam zda bir Osmanl gövdesi var. Sa lam ve kal c bir ili ki
kurabilmek için elimizdeki gelene i onlara çok iyi anlatmam z
gerekiyordu. Arkeoloji, Kentsel Mimari, Halk Kültürü ve Kültür
Ekonomisi konusunda Türkiye'nin elinde ne var? AK Parti'nin
hükümet program nda yer alan dijital envanter sistemini
dünyada hayata geçirdik. stanbul'da ba lad k ve birçok ilde
hayata geçecek. yi bir yaz l m kültürü, iyi bir yaz l m geli tirdik.
Bu çal malar www.envanter. gov.tr adresinde görebilirsiniz.
Projemiz Anadolu Kültürü'nün Avrupa Kültürü'ne yapt
katk lardan dolay Avrupa Birli i'nde jüri özel ödülüne lay k
görüldü. Bu çok önemliydi. Çünkü biz onlarla köprülerimizi
ancak geleneksel ve kültürel miras m z n yayg nla t r lmas
üzerinde kurabilirdik. Bunun ortaya ç kart lmas ve eri ilebilir
olmas önemliydi. Bir di er husus, Anadolu'da 26 medeniyet
var.
Bu medeniyete ili kin çok kal c izler var. Biz bu
medeniyete ev sahipli i yapmaktan, bu medeniyetin bizim
gelene imizi olu turmas ndan çok memnuniyet duyuyoruz ve
En büyük tarihsel miras alan m z olan stanbul'dan ba layarak aralar nda
memleketim Gaziantep'in de oldu u çok say da ehrin Kültür Miras
Envanteri'ni haz rlad k ve dijital ortama aktard k.
kendi varl m z bu de erler üzerinden kuruyoruz. Hangi
inan a hangi etnik gruba mensup olursan z olun, o yap
üzerinden bir aidiyet kuruyoruz. Ve bu bizi çok büyük bir tarihin
içeresinden getiriyor. Hanlar m z, hamamlar m z,
kervansaraylar m z her türlü üst yap . Bunlar n hiç biri kültür
‐ Çalışma haya nız nasıl başladı? Kültür ve Tuirizm
iktidar n kültürle ilgili politikalar n n geli mesi ile ilgili AK
Bakanlığına geçmeniz bir tercih miydi?
Parti'ye önerdik. Ayn zamanda devletin temel belgesi olan
Serde siyaset ve siyasete hevesim oldu u için Ankara'da
kalk nma planlar na bunlar ald rd k. Yat m alan ndaki
devlet idaresini görme konusunda bir mesleki kariyer yapma
konular n geli mesinde Brüksel'in geni lemeden sorumlu
imkan oldu. O zamanlar rahmetli Mustafa Ta ar da Turizm
komisyonun genel müdürlü ü çok ciddi muhalefet etti. Bazen
Bakan idi. Bakan ordayd ama imtihanla göreve ba lad m.
günlerce müzakereler sürüyordu. Di er adayl k sürecinde
Ben göreve ba lad ktan k sa süre sonra zaten 3 Kas m 2002
spanya, talya, Fransa'n n bizimle benzer konularda ald klar
seçimleri yap ld ve AK Parti büyük bir ba ar yla tek ba na
fonlar n proje
hükümeti kurma yetkisi ald milletimizden. Bir süre sonra da
öncesi mali yard m herkes için geçerli bir ba l kt . Ve bu
Kültür ve Turizm Bakanl klar birle tirildi. O s rada AB ile
noktada özellikle yat r m amaçl projelerin kültür alan nda
Kat l m Müzakereleri kapsam nda E itim-Kültür Fasl 'n n
al nmas noktas nda çok gayret sarfettik. Bunun da önü aç ld
müzakereye aç lmas çal mlar yürütülmeye ba land . Ben de
çok ükür. Anadolu'nun çok çe itli ehirlerde ilin bölgenin
o müzakereleri yapacak ekibin içinde görev ald m. Yani
ihtiyaçlar n kar layan projeler gerçekle ti.
Türkiye'nin Avrupa Birli i ile olan münasebetinde Kültür
‐ Bütün bu projeler, ge rdiğiniz yaklaşım, Türkiye'nin
ehrin gelene inin yarat c endüstriye nas l yans t labilece i ve
fasl n n müzakere edilmesi ad na görevlendirildik. O nedenle
kültür poli kalarına nasıl bir yön çizdi? Türkiye nasıl bir
ehrin kalk nmas nda itici bir güç olarak yap land rmam z
mesleki kariyerimin çok büyük bir k smi Bürüksel-Ankara-
kazanım elde e ?
gerekiyor. Bundan sonraki süreçte, art k alan yönetimi ve
Anadolu hatt nda geçti. O süreçte Müzakere Pozisyon
-Öncelikle unu ifade etmek isterim. Bizlerin samimi,
tasar mla ilgili çal malar yapmam z gerekiyor.
Belgesi'ni Avrupa Komisyonu'na verdik. Bu tür yap lanmalar
ihtiyaçlar giderici, milli duygular içeresinde bu süreci götüren
geliyor, restorasyonu yada yapt
üst düzeyde takip edilmesi, bakan veya müste ar düzeyinde
bir ekip oldu umuza idarecilerimiz inanm t . Onlar bize
be eniyor ama orada kal yor. Otel yap yorsunuz, d ar da
takip edilmesi gereken konulard . Türkiye Cumhuriyeti ad na
inanm t . Bize çok güven verdi bu inanç. Buradan bütün
insanlar gelip kal yor ama mahalleli kullanam yor. Bundan
uluslararas arenada böyle bir görevi yerine getirmekten son
yöneticilerimize ükranlar m sunuyorum. Ama tabi biz bunu
sonraki süreçte, art k alan yönetimi ve tasar mla ilgili
derece mutluyum.
bir ekip olarak ba ard k. Arkada lar m zla bazen bir yemek
çal malar yapmam z gerekiyor.
‐ Siz aynı zamanda AK Par Hüküme nin bütün Kültür ve
bile yiyemeden Avrupa ba kentlerine gidip geldi imiz
lerini önlerine koyuyorduk. Çünkü kat l m
Turizm Bakanları ile çalış nız...
seyahatlerimiz oluyordu.
- Evet. Güldal Ak it, Erkan Mumcu, Atilla Koç, Ertu rul Günay
oldu unu biliyorduk. Buradaki en önemli konu u: sterseniz
Sektörümüzün ihtiyaçlar n n ne
ve Ömer Çelik ile çal t m. En yak n çal t m isimler ise
eve misa r davet eden bir ev sahibi olun, isterseniz de büyük
Mustafa sen, Mustafa Büyük, smet Y lmaz, Özgür Özaslan ve
bir sava a haz rlanan bir ordunun kumandan olun. Sormam z
Haluk Dursun müste ar m zla çal t k. Onlar n direkti eri ile
gereken u: Elimizde ne var? Türkiye, son 13 y lda özellikle
bizim kanunlar m z aras ndaki uyumsuzluklar Brüksel'de
slam co rafyas ve dünyan n di er noktalar yla aktif d
tespit ediyoruz. Bunlar n giderilmesine ili kin birtak m
politikam z sayesinde önemli kap lar açt . Tekrar ili kiler kurdu.
projeleri Anadolu'da hayata geçiriyoruz. Asla teslimiyetçi
Tabi aç lan bu kap lar n arkas nda sa lam ili kiler kurabilmek
olmad k ancak bu esnada da Anadolu'nun bütün ehirlerini
için sizin onlara gelenekle, elinizde ne oldu uyla bu
gezerek, bütün kültür sanat kurulu lar , belediyeleri,
münasebetleri kurman z laz m. Türkiye'yi bütün dünya
üniversiteleri ile isti are ederek esas ihtiyac n ne oldu unu
co rafyas nda ay ran en önemli ey kültürü. Çünkü biz bir
tespit ettik. Bunu hem hükümet program na önerdik hem de
imparatorluk mirasç s y z. Eski Türkiye bunu istemese de
olsun diye yap lmad . O zamanlar her biri bir ihtiyac
kar l yordu. u an bir ihtiyac kar lamas mümkün de il ama
bizim için çok önemli. San yorum 2006 y l nda 5225 ve 5226
say l yasalar ç kart ld . Bu yasalarda belediyelerin kendi
mücavir alan içerisinde bulunan tarihi miras alanlar n n
restorasyon projelerinin ve alan yönetimi planlar n n
yap lmas ile ilgili emlak vergisinin yüzde 10'u buraya aktar ld .
Bu Türkiye'de miras alanlar n n restorasyonu konusunda
önemli bir devrimdir. Çok önemli bir devrimdir. Bütün
Anadolu'da bir restorasyon seferberli ini görüyorsunuz.
Avrupa Birli i, sorunlar m z zaman ekseninde bize çözmemizi
ö retiyor. Tarihi miras alanlar m z , çal anlar n ve oray ziyaret
edenlerin ihtiyaçlar n dengeli bir ekilde kurabilecekleri,
nsanlar
n z müzeyi geziyor,
ÜSTÜNLÜ ÜNÜZÜ SOMUT
PROJELERLE ANLATAB L RS N Z
AK Parti hükümetlerinin hükümet program nda önemsedi i
bir husus daha var. O da Türkiye'de kültür sanat kurulu lar n n
kamu d
fonlardan desteklenmesi. Bu konuda da yine
Avrupa Birli i ile olan münasebetlerde bu çal may 7 y l
boyunca yürüttük. Esas amac m z uydu: Bu tür uluslararas
projeler sizi bir yere ta r. Ak amdan sabaha ele tiriler
yapmakla kendinizi dünyaya anlatamazs n z. Anadolu kültürü
dünyan n en zengin kültürlerinden bir tanesi. Haydi buyurun,
ringe ç k yoruz. Üstünlü ümüzü biz bu tür projelerle Avrupa'ya
ve dünyaya anlatabiliriz.
GaziAntep Seçim 2015
T
ürk bürokrasisinde, Avrupa Birli i bürokrasinde ve bat
bürokrasisindeki 15 y ll k deneyimim Gaziantep'in
ihtiyaçlar n n nas l kar lanaca n ö retti bana.
ehrimizin ihtiyaç duydu u hizmetlerin Ankara ve d dünya ile
nas l kar lanabilece i konusunda güçlü bir birikimim var. Bu
birikimimi Gaziantep için kullanmak istiyorum.
-Bütün bunlar yaparken sizin kavramla t rd n z
bir hedefiniz var: Anadolu ehirlerinin kültür
ekonomisi modeli ile yani kültür miras üzerinden
kalk nmas . Bu nas l gerçekle ecek? Siz örnekler
veriyorsunuz ama Anadolu'daki yöneticiler bunu
nas l alg lamal ?
- Kültür ekonomisi dedi imiz zaman, bundan gösteriyi, görsel
sanatlar , müzik endüstrisini, lm endüstrisini, mimarl ,
reklam , tasar m , medyay , el sanatlar n , müzeleri,
kütüphaneleri, arkeolojik alanlar alg l yoruz. Bunlar yan yana
getirilmi bir çemberin halkalar olarak alg layabilirsiniz. E er
bunlar kültürel mirasla birle tirebilirseniz aidiyetiniz, bu dünya
üzerinde o ehrinizin var olma nedeni ortaya ç kar. Miras
alanlar ve ehrin kültürel miras bu yap lar beslemeli. Müzik
endüstrisi dedi iniz zaman o ehre ait müzik kültürü, gelene i
akla geliyor. Anadolu'nun her bir türküsünün arkas nda bir
hikaye bir ya anm l k var. Bu hikayenin kitapla t r lmas ndan
bahsediyorum. Bu hikayenin lm haline getirilmesinden
b a h s e d i y o r u m . Ta n t m v e m e d y a d a b u n l a r n
yitirecektir. Bizim ehirler bunu önemseyecektir. Bilgili,
adaletli, yard mla ma ve dayan ma içerisindedir.
-Gaziantep'e gelmek istiyorum. Bürokraside
kariyerimi tamamlad m art k siyasette devam
etmek istiyorum mu diyorsunuz? Neden siyasete
giriyorsunuz?
-AK Parti kuruldu u günden bu yana 4'üncü milletvekilli i
genel seçimlerine giriyor. Öncelikle olarak Yeni Türkiye
kavram na yürekten inan yorum. Geçti imiz 3 seçimde her bir
seçimde AK Parti milletten ald destekle Türkiye'de oligar iyi
y karak birer birer bu günlere geldi. u ana kadar yap lan bu
seçimler halkla AK parti aras nda çok özel ve k ymetli bir ili ki
var. AK Parti halka verdi i vaatlerini gerçekle tiriyor ve tekrar
seçim meydanlar na geldi inde bu vaatlerini gerçekle tirmi
olarak geliyor. Bir sonraki ad mda yapacaklar n söylüyor.
Bütün bunlar n özü u: Bizim insan m z n içine dü tü ü en
önemli dram, Müslüman oldu u için Bat toplumlar n n d na
itilmesi, ayr ca yurt içinde de yine geçmi te askeri yetkililerin
-Gaziantep'in sorunlar na geçmeden önce mevcut
foto raf çekmek istemiyorum. AK Parti iktidar n n
12 y lda Gaziantep'i getirdi i nokta nedir?
-AK Parti iktidar nda Gaziantep'in ihtiyaçlar önemli oranda
tespit edilmi ve bunlar ço u çözüme kavu turulmu tur.
Sistemde aksayan nedenlerle çözülemeyen sorunlar olsa da
devrim niteli inde çok i ler yap lm t r. Binlerce insan ihtiyac
birer birer halledilmektedir. Ben, daha iyisini nas l yapabilirim
eklindeki meta zik iklimi ülkeyi ku atm t r. Hizmete talip
her milletvekili aday , kurumlara atanan müdürler, köye
seçilen muhtarlar, nas l daha iyi yapabilirim mant ile bu
hizmetlere aday olmu lard r. AK Parti'nin yaratt en büyük
devrim 'Ba ar labilece ine' inanmakt . Zihinsel bir devrimdir.
Gaziantep'in ana ekonomisi tekstile dayan yor. Gelene i
oturmu bir ehir. Ma aralar üzerine kurulmu bir ehir. Mikro
klima iklime sahip oldu u için Gaziantep'te küçükba
hayvanlar ma aralarda yeti tirilir ve mikro klima eklim
sayesinde kaliteli yün elde edersiniz ve bu yün sayesinde
tekstil geli mi tir. Yoksa öyle pamuk tarlalar m z yok bizim.
1925'ten 2002'ye kadarki tarihsel süreç
kand r l m z n ac hikayesidir.
YEN TÜRK YE i te bu kand r l hikayesinin
de ifresini ve sona erdirili ini
gerçekle tiriyor.
yayg nla t r lmas ndan bahsediyorum. novasyon, eri ilebilir,
ula labilir olmakt r. Bunu kalk nmada itici güç olarak
kullanabilirsiniz. Hollywood'daki lm endüstrisi yak nda bütün
yap mlar n Anadolu co rafyas nda yapacakt r. Uzakdo u'yu
i lediler, Hindistan' , Avrupa'y i lediler. Zaten Vietnam da
yüzlerce lm i lediler. Bir tek i lenmeyen co rafya Anadolu
co rafyas ve Osmanl 'n n miras n n bar nd Balkanlar
olacakt r. Çünkü art k özgünlük burada. Yine bu alanlarda
insanlar var. ehrin de eri olan insanlar var. Mimarlar var,
sanatç lar var. Anadolu kültürünün, örnek i ylerin
ar ivlenece i merkezler olmal . Dokümantasyon merkezleri
kurulmal , ehir gazetesi olmal , ehir kütüphanesi, ehir
korosu olmal , ehirlerin kültürel miras envanterinin
ç kart lmas laz m. ehir insan ili kisini temellendirecek
panel ve sempozyumlar n yap lmas gerekiyor. Anadolu
medeniyetini ayakta tutan temel ilke hikmettir. Kültür
politikam z n ana ekseni, ehirlerimizin yönetim organlar n n
dayan ma ve yard mla ma halinde olmas n sa lamakt r.
Farkl ça lara ait, medeniyetimizin kök sald , hikmetle
yönetilmeleri ve kom usu oldu u di er medeniyetle çat arak
de il tan arak erdemli ehirler olu turabilmeleridir. Ben
inan yorum ki medeniyetler çat mas tezi böylelikle Anadolu
kültürün ya at l p tan t l p kültür ekonomisinin
yayg nla t r lmas ile medeniyetler çat mas tezi geçerlili ini
ifadesine göre 'En büyük tehlike' haline gelen slamî kimli i
nedeniyle kendini savunmak zorunda kalmas . Bundan daha
büyük dram var m ? Konu mam n ba nda bahsetti im gibi
,1925'ten 2002'ye kadarki tarihsel süreç kand r l m z n ac
hikayesidir. Yeni Türkiye i te bu kand r l hikayesinin
de ifresini ve sona erdirili ini gerçekle tiriyor. Ve bu süreç
ad m ad m devam etmektedir. Birincisi siyasi manada bu
ilerleyi in içinde, yan nda, mücadele eden biri olarak
bulunmay çok arzu ediyorum. Tarihe, co rafyaya, kre ve
idealizme, aileme ve kendime daha da önemlisi millete kar
bu sorumlulu u hissediyorum. Gelece in tarihçileri Türkiye
Cumhuriyeti ile ilgili analiz yapt nda 2002 y l n k r lma
noktas olarak de erlendirecekler. Ben de bu ülkenin bir
vatanda olarak en somut ve yal n kimli im olan vatanda
kimli imle bu konuya d ardan bakan biri olmak istemiyorum.
AK Partinin Anadolu ehirlerine hizmet üretimi konusunda
popülist ve övenist söylemleri yok. Çünkü yapmayaca
eyleri söylemiyor. Türk bürokrasisinde, Avrupa Birli i
bürokrasinde ve bat bürokrasisindeki 15 y ll k bireysel ve
kurumsal deneyimler Gaziantep'in ihtiyaçlar n n nas l
kar lanaca n ö retti bana devletim. Bu mevcut yap
içerisinde ehrimizin ihtiyaç duydu u alt yap lar n n, Ankara ile
d dünya ile nas l kar lanabilece i yönünde bir birikimim var.
Bu birikimimi Gaziantep için kullanmak istiyorum.
ehre ili kin bir tak m tra k sorunlar var. Göçle gelen bir dram
var. Antep'in ehir olarak kolunda alt n bilezi i vard r o da
gelene i ve kimli idir.
G
elece in tarihçileri Türkiye
Cumhuriyeti ile ilgili analiz
yapt
nda 2002 y l n
k r lma noktas olarak
de erlendirecekler. Ben de bu
ülkenin bir vatanda olarak en
somut ve yal n kimli im olan
vatanda kimli imle bu konuya
d ardan bakan biri olmak
istemiyorum. Gönül verdiðim AK
Parti den milletvekili aday aday
olarak bu defa siyaset sahnesinde
hem ülkem için hem memleketim
Gaziantep için taþ n alt na elimi
koyuyorum...
GaziAntep Seçim 2015
Bütün ulusal ve uluslararas kurum ve kurulu lar n dikkatini
Antep'e çektik. Bundan ilham alarak Anadolu'nun ilk yerli Arkeoloji Enstitüsü'nü
ve Dinler Tarihi Kütüphanesi'ni Antep'e kuruyoruz. Avrupa Birli i'nden finansman n
sa lad k. Anla malar tamamlad k.
‐. AK Par ik darının 12 yılda Gaziantep'i ge rdiği nokta
nedir?
- AK Parti iktidar nda Gaziantep'in ihtiyaçlar önemli oranda
tespit edilmi ve bunlar ço u çözüme kavu turulmu tur.
Sistemde aksayan nedenlerle çözülemeyen sorunlar olsa da
devrim niteli inde çok i ler yap lm t r. Binlerce insan ihtiyac
birer birer halledilmektedir. Ben, daha iyisini nas l yapabilirim
eklindeki meta zik iklimi ülkeyi ku atm t r. Hizmete talip
her milletvekili aday , kurumlara atanan müdürler, köye
seçilen muhtarlar, nas l daha iyi yapabilirim mant ile bu
hizmetlere aday olmu lard r. AK Parti'nin yaratt en büyük
devrim 'Ba ar labilece ine' inanmakt . Zihinsel bir devrimdir.
Gaziantep'in ana ekonomisi tekstile dayan yor. Gelene i
oturmu bir ehir. Ma aralar üzerine kurulmu bir ehir. Mikro
klima iklime sahip oldu u için Gaziantep'te küçükba
hayvanlar ma aralarda yeti tirilir ve mikro klima eklim
sayesinde kaliteli yün elde edersiniz ve bu yün sayesinde
tekstil geli mi tir. Yoksa öyle pamuk tarlalar m z yok bizim.
ehre ili kin bir tak m tra k sorunlar var. Göçle gelen bir dram
var. Antep'in ehir olarak kolunda alt n bilezi i vard r o da
gelene i ve kimli idir.
‐ Gaziantep'in mevcut durumu için pozi f bir portre
çizmenize rağmen bir takım eksiklikler gördünüz ki aday
olmayı düşünüyorsunuz. Böyle bir duygu var mı sizde?
Siyasilerin ve yöne cilerin eksik bırak ğı noktalar var mı?
- Binlerce sorunu var. Ama u ana kadar AK Parti'de görev
yapan büyüklerimiz sorunlar çok iyi tespit edip ihtiyaçlar
belirlediler. Bu sorunlar hükümet program ile beraber
çal ma yöntemini belirlediler. Birer birer bu sorunlar ortadan
kald rd lar. Bu mesele bayra devralma meselesidir. O
zamanlar var olan sorunlar hallettiler, imdi yeni sorunlar
ortaya ç k yor, bizden sonra da sorunlar ortaya ç kacakt r. unu
eksik b rakt lar biz çözelim diye de il, 100 tane sorunu
çözdülerse biz 101'inci ve 150'inci aras ndaki sorunlar
çözmek için aday z. Siz buna çevre, tar m, alt yap , sanayi alt
yap s deyin.
‐Gaziantep'e olan sevdanızı anla nız. Gaziantep halkının
ve Gaziantep AK Par tabanının sizi yakından tanıdığını
biliyoruz. Fakat tanımayanlar da olabilir. Onlar 'Hakan
Tanrıöver'e neden destek vermeliyiz?' sorusunu
sorduğunda siz nasıl bir cevap verirsiniz?
- imdi bizim çal ma sektörümüz, kültürel miras arac ile
kalk nmad r. Türkiye'nin ana problemi kalk nmad r. Güçlü
olursak Bat , Rusya veya Avrupa Birli i yan m zdad r. Güçlü
olursak srail'e boyun e meyiz. Güçlü olmak çok önemli. Çok
yo un bir göç ald Antep. Ve bu gelen geç maalesef nitelikli
de ildi. Sanayisi ile övünen Gaziantep'in bu gelen mesleki
a n l a m d a b i r n i t e l i k l i g ö ç ol m a d
i ç i n ü re t i m e
yönlendirilemedi. Peki ne yapmak gerekiyordu? Hizmet
sektörüne kanalize etmek gerekiyordu. Hizmet sektörünün
ana lokomoti bugün Türkiye'nin dünyada 5'inci oldu u
yakla k 35 milyar dolar gelir elde etti i turizm sektörüdür. Ve
biz Gaziantep'te turizm sektörünü nas l geli tirebiliriz diye
Gaziantep Sanayi Odas (GSO) ile birlikte bir dizi çal ma
gerçekle tirdik. GAP Bölgesi Tan t m Projesi. Bununla ilgili
olarak da lokomoti i i Kültür ve Turizm Bakanl ile
Gaziantep Sanayi Odas yapt . limizde Turizm sektöründe
faaliyet gösteren rmalar e ittik. Acenteleri toplad k.
Rehberleri e ittik. Uygulama e itimleri verdik. Önemin en ünlü
akademisyenlerini Antep'e getirdik. Rehberleri sahaya
ç kard k. Hayat kültürümüzü anlatt k.
GAZÝANTEP ARKEOLOJ ENST TÜSÜ Ç N 10 M LYON
EURO H BE SA LADIK
Yine, UNESCO ve bakanl n üst düzey karar vericilerinin
Gaziantep'e gelerek, buradaki idarecilerle görü erek, Antep'in
i lerini Ankara'da kolayla t r lmas yönünde bir katalizör
görevi yapt m. 5 tane antik kentimiz var. Arkeoloji alan nda da
bizim Antep'in alt yap s var. Bütün ulusal ve uluslararas
kurum ve kurulu lar n dikkatini Antep'e çektik. Bundan ilham
alarak Anadolu'nun lk Arkeoloji Enstitüsü'nü ve Dinler Tarihi
Kütüphanesi'ni Antep'e kuruyoruz. Avrupa Birli i'nden
nansman n sa lad k. Anla malar tamamlad k. 10 milyon
Euro'luk bir hibe ve Bakanl k ile Antep Belediyesi de ortak.
Kültür Bakanl
iradesini buraya koyuyor. Elbette
Gaziantep'de gördü ü bu alt yap nedeniyle. Ben sadece
burada katalizör görevi görüyorum. Zaten bu alt yap var.
Oradan birini al p geldi imde bakanl k yapm olan biri burada
onlar zaten haz r ve bütün ihtiyaçlar n kar layacak ekilde
bekliyor.
Ba ka bir husus, bu bölgenin dijital kültür envanterini ç kard k.
Bununla ilgili olarak Bey Mahallesi'nde bununla ilgili ar iv ve
dokümantasyon merkezi kurduk belediye ba kan m z Fatma
Han mla birlikte. Problemleri küçük küçük çözmek önemli.
Camilerin üç boyutlu çekimlerini, Selçuklu, Osmanl
mimarisinin en nadide eserleridir. slam tarihi aç s ndan
Ömeriye Camiisi'nin k ymetini anlatmaya gerek yok ama
bunun bilinir olmas n sa lamak laz m. Halep, Kilis ve
Antep'teki bütün Selçuklu ve Osmanl eserlerinin tabelalar n
yapt rd k. ngilizce, Arapça ve Türkçe dillerinde. Bunlara ili kin
üç boyutlu çekimler yapt rarak uluslararas arenada bunlar
yay nlad k. Bütün amac m z bölgeye daha çok turist
çekebilmek ve sektörde istihdama artt rmak. Kültürel miras
arac l yla kalk nma bu.
Kuyum, bak rc l k ve moda sektörünün buradan bir itici güç
olmas yönünde bir çal ma yürütüyoruz. Bu nedenle turizm
sektöründeki yatak kapasitesi art ve istihdam art na
bakarsan z hepsinin ba lang ç tarihinin 2006 oldu unu
görürsünüz. Turistin gelmesi için hangi alt yap lar
geli tirebiliriz diye restorasyon ve kamula t rma i lerinin
bütün takiplerini bakanl kta yapt m.
Gaziantep Mevlevi Ayini erifi
Aç l Konu mas
YEN TÜRK YE:
Nedir, Ne De ildir?
Yeni Türkiye, bu topra n evlatlar n n, tarihin ak na müdahale ederek, bin y l n derinli inden
bugüne ta nan Millî de erlerin ülke kaderinde tayin edici olmas n sa lamas d r.
A
inkârlara ve s rt çevirmelere ra men Ortado u Ka asya, Afrika bizi
bekliyor. Yeni Türkiye kendisini devaml hissettiren bir Osmanl
gölgesi, bütün kurumlar na davran lar na sinen bir millet kokusuna
ula man n ad d r.
vrupa maceram z Avrupa Birli i'ne al nmamakla bitecek bir
serüven de ildir. Tarihçiler Rumeli topraklar n 1321de
tan maya ba lad m z 1353de kal c yerle imlerin oldu unu
söylerler. Süleyman pa a ile ba layan 650 seneye yakla an kah
ilerleyen, kah gerileyen bu münasebette Avrupa Osmanl y buyur
edici olmad . Zaman zaman haçl zihniyetine bürünen Avrupal
müslüman m z n her daim fark ndayd . Avrupa tarihi kanl sen
bartelimi katliam gibi mezhep çat malar ile doludur. Bugün insan
haklar nda hem savc l k hem hakimlik yapmak isteyen Avrupal çine
afyon yutturarak sömüren dört bir k tay talan eden mülevves bir
tarihe sahiptir! Bizim 650 y ll k Avrupa maceram zda sömürü yoktur.
500 y l önce spanyol zulmünden Yahudileri kurtar rken, fener
patrikhanesinede hele o as rlarda görülmemi - hürriyet veriyorduk.
Efendimiz mekkeyi ald zaman Müslüman olmayanlara yapt gibi
selahatttin eyyubi'de kudusu tekrar ald nda tek bir hristiyan n
burnunu kanatmam t . Milletçe Avrupa maceram z sürecektir. Güçlü
oldu umuz zaman sözümüz geçecek, güçsüzlü ümüzde her zaman
yapt klar gibi üzerimize geleceklerdir.
Yeni Türkiye'de Almanc l k, Amerikanc l k, ngilizcilik YOK! Kendimiz
var z. ki ayaklar üzerinde duran, yar n olan bir Türkiye var.
Burada sorulmas gereken soru u: Türkiye ne zaman devlet oldu?
Osmanl devleti ne zaman kurulmu tur? Ertu rul zaman nda m
kurulmu tur, Osman m , Orhan m , II. Murat veya Fatih mi kurmu tur?
Ertu rul a iretin Sö üt yöresine uç beyi olarak yerle mesini
sa lam t r. Osman ilk bey olarak bir a iretin ve olu umun
organizasyonun sorumlulu unu üstlenmi tir, II. Murat kendisine bir
geçmi aram ve Türk milletinin Kay Boyu'nu gündeme getirmi tir.
Fatih iktidar erkini, ki ilerden alarak kurumsal bir yap ya ba lam t r.
O halde devlet ne zaman kurulmu tur? Türkiye Cumhuriyeti ne
zaman devlet olmu tur? Mustafa Kemal Anadolu'ya geçti inde mi?
TBMM aç ld nda m ? Lozan'a heyet gönderildi inde mi?
Cumhuriyet'in ilan nda m ? 1926, 1946, 3 kas m 2002'de mi? Ne
zaman devlet olmu tur?
Milletin gönlünde yer almak yerine ayaklar alt nda gelece e
haz rlanmak da bir tercih sorunudur. Bugün bu tercihin mücadelesi
içerisindeyiz.
Yeni Türkiye korkular yerine birlikteli in güçlü umudundan milletten
yanad r!
Yeni Türkiye Güveni esas alan, bu güveni gruplarda, ideolojilerde,
partilerde de il, topyekün millette arayan bir çizginin ad d r.
Yeni Türkiye milletin ele ele vermesi, göz göze gelmesidir. Aç k yürekle
içtenlikle bir arada olmakt r!
Yeni Türkiye, bu ülke evlatlar n n tarihin ak na müdahale ederek, bin
y l n derinli inden bugüne ta nan Millî de erlerin ülke kaderinde
Yeni Türkiye dost olmakt r; tarihe, co rafyaya ve millete
1912 -1920 y llar aras nda Devlet-i Ali Osman' n mülkünü particilik
yapaca z diye pul edenlere,1925 te Tahrir-i SUkunla Anadoluyu
tas ye edenlere Yeter Art k demektir.
Yeni Türkiye milletin içgüvey sili inin bitmesi, devletin millete gelin
gelmesidir.
Yeni Türkiye anadolunun soluk benizli çocuklar n n, ülkeyi yönetecek
olmas d r.
Kin ile Din Birle emez
MUHAMMED HAKAN TANRIÖVER
yazdı
tayin edici olmaya ba lamas d r.
Yeni Türkiye, Milî olan n, kendisini yönetmeye kalk an, sömüren, yok
sayan, ezen, d ardan kumanda etmeyi planlayan güç odaklar na
kar ba latt , slam ahlak yla ahlaklanm bir isyand r.
Bu ülkenin Anadolu topraklar n n Avrupa ile ili kileri yüzlerce y ld r
vard . lk köprü 100 y l önce in a edilmedi. Bu ülkenin Afrika ile
köprüleri yüzlerce y ld r zaten vard . Onlar n inkar ile bu köprüler
ortadan kalkmad . Bu ülke Ka asya ve Ortado u ile ayn
co rafyadayd , durum hiç de i medi, yine ayn co rafyada ve
ayr lmas mümkün de il.
Britanya imparatorlu u, rus imparatorlu u, Cermen imparatorlu u,
pers imparatorlu u bugün ilen ya amamaktad r. Ama ingilterenin,
rusyan n, almanyan n, iran n bugün bölgelerinde olu turdu u etki ve
çekim alan bu imparatorluklar n mirasc s olmalar ndan
kaynaklanmaktad r. Geçmi ten tevarus edilen süre gelen devlet
mant
bu ülkelerin gücünün devam n sa lamaktad r. te bu
süregelen devlet mant sayesinde bütün geli mi li ine ra men
ABD ngilteresiz, bütün geni li ine ra men Asya Rusyas z ve Çinsiz,
bütün karma kl na ve güç bölünmelerine ra men orta do u rans z,
bütün serbestli ine ra men Avrupa Almanyas z yapamamaktad r.
Eski Türkiye tarihini 100 y l öncesinden ba lat rd . Bat l la ma ad na
kurulan asma köprü bugün, AKPART taraf ndan kald r l yor. Bütün
. y ldan beri din ad na en a r dünya saltanat lar na gönül veren,ve
en baya siyaset entrikalar ile kirlendikleri halde sözde din adam ve
dinin büyükleri diye tan nanlar n bu halinden bu günkü zilletlerin
do mu olmas na a m yoruz.
bu günkü hadiseleri de erlendirebilmek için büyük peygamberin
hayat ndan örnek almam z gerekiyor.O daha slam' n ilk yay l lar nda
kendisine ve ümmetine eza cefa edenlere beddua bile etmeyip yaln z
rahmet için gönderildi ini söylememi miydi?
Bediüzzaman Said Nursiye u Mübarek Anadolu topraklar nda 10
metrekarelik bir mezar yerini çok görenlere 30 Mart 2014 seçimleri
için kap kap dola p oy isteyenler çok merak ediyorum yar n-öbür
gün Mahkeme-i Kübrada Bediüzzaman n yüzüne nas l bakacaklar?
AK PART YEN TÜRK YE LE HANG TÜRK YE'Y
DE
T R YOR ?
Bat y en iyi tan yan do ulu, dü üncenin bütün mabedlerini tavaf
ettikten sonra huzuru slam'da bulan .ayd nland kça ayd nlatan
münevver Cemil Meriç'e kulak verelim: Murdar bir halden
muhte em bir maziye kanatlanmak gericilikse, her namuslu insan
gericidir.
Tarihi bir vak a olan alt ok'un 1990'l y llarda tarihin serin ve kuytu
kö esine çekilmesi sosyal ve iktisadi bir gerçek olmas gerekirken
,ba ka yol ve kir bulunamam ças na pasl ve çürük oklar
par ldatmak hayat n dinamikleri kar s nda, Ak Parti'nin yapt klar
kar s nda bunlar umut görmek ak lla,sosyal gerçeklerle izaha
kalk mak traji-komik duruma dü mektir.
Bu ülkenin, bu devletin gelece i hakk nda Yeni bir ey yapmak
gerekiyor. Ak Parti hareketinin büyümesinde, yurt içi ve d artlar n
etkisi, fedakar taban n samimiyet inkar edilemez.
Download

sayfalar-1 - Muhammed Hakan Tanrıöver