İLİ
: MANİSA
TARİH: 27.03.2015
‫َّللا ََل‬
ِ َّ ‫يل‬
ِ ْ‫لِ ْلفُقَ َزا ِء الَّ ِذيهَ أُح‬
ِ ‫صزُوا فِي َس ِب‬
‫ض يَحْ َسبُهُ ُم‬
َ َ‫يَ ْستَ ِطيعُىن‬
ِ ْ‫ضزْ بًا فِي ْاْلَر‬
‫ْزفُهُ ْم بِ ِسي َماهُ ْم‬
ِ ‫ْال َجا ِه ُل أَ ْغنِيَا َء ِمهَ التَّ َع ُّف‬
ِ ‫ف تَع‬
‫اس إِ ْل َحافًا َو َما تُ ْنفِقُىا‬
َ َّ‫ََل يَسْأَلُىنَ الن‬
ٌ ‫َّللا بِ ِه َعلِيم‬
َ َّ ‫ِم ْه َخي ٍْز فَإ ِ َّن‬
:
İFFET İNSANIN SÜSÜDÜR
Aziz Mü’minler!
İffet; başkasından en ufak bir şey
istememe, dilencilikten uzak durma,
kanaatkâr olma, şehevi arzu ve isteklerin
baskısına boyun eğmeme, ırz ve namusa
halel getirecek günahlardan sakınmaktır.
Bu nedenlerden dolayı Allah ve Resulü,
iffeti her mümin için olmazsa olmaz bir
iman şiarı olarak görür. Genel anlamda
iffet, hayatın her anının istikamet ve itidal
üzere yaşanmasıdır. İnsan meşru zevk ve
lezzetlere istekli olur, ancak gayr-i meşru
arzu ve isteklere karşı koymakla da iffetli
olur. Bunun için iffet erdemine; şehevî ve
hayvanî zevklere karşı mücadele edip,
nefsin arzularını dizginlemekle erişilebilir.
İffet kavramı, günümüzde daraltılarak
sadece
namusu
koruma
anlamına
indirgenmiştir. Aslında iffet; tüm ahlâk
kurallarına en ince ayrıntılarına varıncaya
kadar riayet etmeyi içeren samimi ve güçlü
bir bağlılığı ifade eder.
buyrulur:
“(Yapacağınız
hayırlar,)
kendilerini Allah yoluna adamış, bu
sebeple
yeryüzünde
kazanç
için
dolaşamayan fakirler için olsun.
Bilmeyen kimseler, iffetlerinden dolayı
onları zengin zanneder. Sen onları
simalarından tanırsın. Çünkü onlar
yüzsüzlük ederek istemezler. Yaptığınız
her hayrı muhakkak Allah bilir.”1
Muhterem Mü’minler!
İffetsizlik
insan
vücudunun
kimyasını bozar tüm haramları işlemeye
kapı aralar İffet ise tüm çirkin söz ve
davranışlardan sakındırır, hayâ ve edep
dairesinde yaşamayı, tüm ahlâkî değerlere
titizlikle bağlılığı ve saygılı olmayı sağlar.
Namuslu, edepli, şerefli ve ahlâklı olan
birey iyi insandır ve onların oluşturduğu
toplum da ahlaklı toplumdur. Bunları
sağlayan hayâ, imanın bir parçasıdır. Bu
konuda
Hz.
Peygamberin
(s.a.s.):
“utanmıyorsan dilediğini yap”2 ikazı
oldukça anlamlıdır.
İffetsizliğin kol gezdiği, ahlaki
erdemlerin nefsin gelip geçici isteklerine
feda edildiği günümüz toplumlarında, Hz
Yusuf, Hz Meryem ve Hz. Safvan b.
Muattal örnek alınmalıdır. Hutbemi iffetin
insanı süslediğini anlatan bir hadisi şerifle
bitiriyorum:
“Hz.
Enes
(r.a.)
anlatıyor:
"Resûlullah
(s.a.s.)
buyurdular
ki:
"Edepsizlik ve çirkin söz girdiği şeyi
çirkinleştirir. Hayâ ise girdiği şeyi
güzelleştirir”3
Değerli Mü’minler!
Erdem sahibi olan iffetli birey, asla
dalkavukluk ve dilencilik yapamaz,
açgözlü olamaz, nefsin isteklerine boyun
eğemez, elini ayağını, dilini dudağını,
gözünü kulağını kısacası tüm uzuvlarını
günahlardan şiddetle sakındırır. İhtiyaç
içinde kıvransa dahi bunu gizler, kimseye
sezdirmez, başkalarına el-avuç açmaz,
açamaz, hatta gerçek hâlini bilmeyenler
onu zengin sanacak kadar kendisini gizler.
Bu hususta Bakara suresinde şöyle
1
Bakara2/273
İbn Mace,Zühd 17
3
Tirmizi,Birr 28
2
Hazırlayan : Zafer KIRLI
Nurettin Kelem Camii İ-H / Demirci
Redaksiyon : İl İrşat Kurulu
Download

لِلْفُقَزَاءِ الَّذِيهَ أُحْصِزُوا فِي سَبِيلِ َّللاَّ ِ َلَ يَسْتَط