DOSYA
Kurtulu Teolojisini
slâmile tirmenin
Handikapları
✁
✁
✂
Dilaver DEM‹RA⁄
✉ ✄☎✆✝✞✟✠✞✝✡✞ ☛☎✠ ☞✌ ✍✞✎✏✟
✣✉ ☛ö✍✠✌☞✌✒❦✠❦✝✓ ✜☎☞✉❖ ☎✠✞✝✞✟ ✒✉
✒❦✝ ✚✝✉✆ ❦❖❦☞✡✌ ✤✞✄❦☞ ✥✑✌✝❦✟✞✛✡✞✟❦
✟❦ ☛☎☛✍✞✠ ✎✌✑❦☞ ✒✉✠✞✑✞✡✏✓
✕✠✟✌✡✌✟❦ ✞☞✞ ✞✟✏✑ ☛☎✠ ❦❖❦☞ ✡❦☞ s✌✆
✢✉✝✄✉✠✉❡ ❚✌☎✠☎✦❦☛❦✛☞❦☞ ✒❦✝ ✒✌☞✎✌✝❦✘
❇✔✉☞✉☞ ✌☞ ✒✕✍✕✟ ☞✌✡✌☞❦✖
✚✌✝❦✐❦✠❦✣❦☞ ☛✌✑✒☎✠✕✖ ❢✌☎✡✞✠❦✄✌☞❦☞
☞❦☞ ✙☛✠t✑ ❦❖❦☞✡✌ ✡✌ ✘✒❦✝✌✒❦✝ ✞✍☞✏
☛☎✠✉☞ ✒✉ ✄☎✆✝✞✟✠✞✝✡✞ ✒✞✄✏✡✞☞ ❦✄s✞✠
✒❦✝ ✟✞✠✏☞✄✏☛✏ ☎✠✞✝✞✟ ✚ö✝✕✠✡✕✓
❦☛❦✑✠✌ ☎✠✑✞☛✞ ✡✞ ☛☎✝✉☞☛✞✠ ☎✠✞✘
✌✡❦✠✑❦❡ ☎✠✑✞☛✏ ✗✌ ✒❦✝ ✄✕✝✠✕ ✍✌✝✘
✜☎☞ ✍✏✠✠✞✝✡✞ ✒✉ ✞☞✠✞✍✏❡✏ ✟✏✝✑✞✘
✝✞✟ ✌✠✒✌✄✄✌✘ ✑✕✑✟✕☞ ✑✕ ☛☎✝✉✘
✠❦✠✌❡✌✑✌✑✌☛❦ ❦✡❦✓ ❧✍☛✞ ❧☛✑✞☞✠✏
✍✞ ✡ö☞✕✟ ❖❦✎✚❦ ✡✏❡✏ ✒❦✝ ☛☎✠ ✟✕✠✄✕✝
☛✉☞✉ ☛☎✝✑✞✟✄✞✠✞✝✓ ✢✌☞✡❦ ✞✡✏✑✞✖
✟☎✑✕☞❦☛✄✠✌✝❦
✙❡✄❦✝✞✟❦✍✉☞
✚✌✠❦❡✑✌✍✌ ✒✞❡✠✞✡✏✓ ✔✉☞✡✞ ✟✉❡✟✉✘
✢✉✝✄✉✠✉❡ ❚✌☎✠☎✦❦☛❦✛☞❦☞ ☎✝✄✞✍✞ ✟☎✍✘
✒✉☞✉ ✒✞❡✞✝✑✏❡✖ ✞✑✌✠✌ ✟✞✝✡✌❡✠✌✝❦☞✌
☛✉✎ ☞✌☎ ♦✞✝✟☛❦✎✑✛❦☞ ✡❦☞ ✟☎☞✉☛✉☞✘
✡✉✣✉ ☛☎✝✉☞☛✞✠✏☞ ✙☛✠t✑ ❦❖❦☞ ✡✌
❧☛✑✞☞✠✏ ✞☞✠✞✑ ✡✕☞✍✞☛✏ ❦❖❦☞✡✌☞
✡✞ ✜✄✞✠❦☞✐❦ ✄✞✗✏✝✡✞☞ ❢✞✝✟✠✏ ☎✠✞✝✞✟
☎✠✞☞✞✟✠✏ ☎✠✡✉✣✉☞✉ ✒✌✠❦✝✄✌✝✌✟ ☛ö✎✌
s❦✄✞✆ ✌✡✌✒❦✠✑❦❡✄❦✓ ✔✉☞✡✞☞ ✡☎✠✞✘
✡✞s✞ ✌☛☞✌✟✖ ✡✞s✞ ✞✎ ö✎✐✕ ✒✞✟✏✘
✒✞❡✠✞✍✞✐✞✣✏✑✓ ❜✞☞❦ ✍☎✟☛✉✠✠✉✟ ☎✠✚✉✘
✍✏ ②✉✑s✉✝❦✍✌✄✌ ✟✞✡✞✝ ✒✉ ✕✠✟✌✡✌
❡✏ ✗✌ ☎☞✠✞✝✏☞ ✤✞✄❦☞ ✥✑✌✝❦✟✞✛✡✞✟❦
☛✉ ✗✌ ☎☞✉☞ ✌☛✞☛ ☞✌✡✌☞❦ ☎✠✞☞ ✌❡❦✄✘
✆✌✟ ❖☎✟ ❦❡❖❦ ✡❦✝✌☞❦❡❦ ❦❖❦☞✡✌ ✒✉
✜☎✠ ✢✞✄☎✠❦✟✠❦✣❦☞ ✕✝✌✄✄❦✣❦ ✢✉✝✄✉✠✉❡
☛❦✎✠❦✟✖ ☛ö✑✕✝✕ ✑✌☛✌✠✌☛❦☞❦☞ ✚✌✝❖✌✟
ö✝✚✕✄✠✌☞✑✌✍❦ ✒✉✠✑✞✟ ☎✠✞☞✞✟✠✏ ☎✠✞✘
❚✌☎✠☎✦❦☛❦✛☞✌ ☛✌✑✆✞✄❦ ❦✠✌ ✒✞✟✏❡✏ ✌✄✟✌☞
✞☞✠✞✑✡✞ ✑✕✑❦☞ ✒❦✝ ♦✕☛✠✕✑✞☞✛✏☞
✒❦✠❦✝✡❦✓ ✙❡✄❦✝✞✟❦✍✉☞ ✡✞ ✒❦✝ ✍✞☞✏✍✠✞
☎✠✡✉✓ ❧✝✄✞✡☎✣✉✛✡✞✟❦ ✙☛✠t✑✐✏✠✏✣✏☞
✡✞ ☛☎✝✉☞✉ ☎✠✡✉✣✉☞✉ ✡✕❡✕☞✕✍☎✘
❦✄s✞✠✡❦ s❦❖ ✟✉❡✟✉☛✉✎✖ ✞☞✐✞✟ ☛☎✠✡✞☞
✞☞✄❦
✗✌
✝✉✑✓ ✔✉ ✞☞✠✞✑✡✞ ☛☎✠✡✞✟❦ ✞✝✞✍✏❡✄✞
❢✞✝✟✠✏ ☎✠✞✝✞✟ ❡✞✒✠☎☞✠✞✝✠✞ ✟☎☞✉❡✑✞✟✖
❍❦✎✒✉✠✠✞s✛✄✞ ✚ö✝✡✕✣✕✑✕✎ ✡✌✗✝❦✑✐❦
ö☞✌✑☛✌✡❦✟✠✌✝❦✑ ✡✌ ✗✞✝ ☛✏✣ ✒✉✠✘
✑☎✡✌✝☞❦☛✄ ✗✌ ✆☎✎❦✄❦✗❦☛✄ ✒❦✝ ✒❦✠✚❦
☎✠✞✝✞✟ ♦✞✝✟☛❦✎✑✛❦✶ ✒❦✝✌✒❦✝ ✞✠✑✞✟
✧❦❦✠❦✣❦☞ ✒✉ ✄☎✆✝✞✟✠✞✝✡✞✟❦☞✡✌☞ ❢✞✝✟✠✏
✡✉✟✠✞✝✏✑ ✡✞✖ s✞ ✟✌✎✞ ♦✕☛✠✕✑✞☞✠✞✝
☎✠✉❡✉✖ ★✩ ❊✍✠✕✠ ☛☎☞✝✞☛✏ ✌☛✌☞ ✏✝✟❖✏✠✏✟
✞✝✞☛✏☞✡✞ ✡✞ ✙s☛✞☞ ❊✠❦✞❖✏✟✛✠✞ ❡ös✘
☎✠✞✝✞✟
✌✑✆✌✝✍✞✠❦☛✄
✟✞✝✞✟✄✌✝❦
✍✌✝❦☞✌ ✔✞✄✏ ✡✕❡✕☞✐✌☛❦☞✡✌☞ ❢✞✍✘
✝✕✎✚✞✝✠✞✝✏☞✞ ✟✞✝❡✏ ❖✏✟✑✞ ❖✞✒✞☛✏ ☛☎✠
✝✌✄✌ ✟✞✗✉❡✞☞ ✙☛✠t✑❦ ✜☎✠ ✑✌☛✌✠✌✘
✡✞✠✞☞✞✝✞✟✖ ☎☞✠✞✝✏☞ ☛✏☞✏❢ ✞☞✞✠❦✎❦☞❦
❦❖❦☞✡✌ ✞✎✏☞✠✏✟ ☎✠✞☞ ✒❦✝ ✚✝✉✆ ❦❖❦☞✡✌
☛❦☞❦☞ ✚✕☞✡✌✑❦☞✌ ✞✠✡✏✣✏ ✑✌☛✌✠✌✍❦
✡❦✟✟✞✄✠❦ ✒❦✝ ✒❦❖❦✑✡✌ ✚ö✎✡✌☞ ✚✌❖❦✘
✟✏✝✏✠✑✞✍✞ ✗✌ ✙☛✠t✑✛✏☞ ✒✉✚✕☞✌ ✡✌✟
ö☞✌✑☛✌✑✌✑✌✟
✝❦✆ ✉✍✞✝✠✞✍✞✝✞✟ ✞✑✞ ✌☞ ö☞✌✑✠❦☛❦
✄✞☞✏✑✠✞☞✡✏✣✏ ✚❦✒❦ ✚✌✝❦✐❦ ☎✠✑✞✡✏✣✏✘
✒❦✝❦ ❦❖❦☞ ☎✠✞☞✞✟✠✏ ✡✌✣❦✠✓ ❊s ☎ ✎✞✑✞☞
♦✕☛✠✕✑✞☞
❧☛✑✞☞✠✏✛☞✏☞ ✞☛✠❦ ✟✕✠✄✕✝✌✠ ✎❦s☞❦✍✌✘
☞✏✖ ✄✌✝☛❦☞✌ ☛☎✠ ✡✕❡✕☞✐✌☞❦☞ ✌✎❦✠✌☞✘
✢✉✝✄✉✠✉❡ ❚✌☎✠☎✦❦☛❦✛☞❦☞ ✒❦✝ ✒✌☞✎✌✝❦
✄❦ ☎✠✞✝✞✟ ✙☛✠t✑✡✞☞ ✡✞ ✌✄✟❦✠✌❡❦✑✠✌
✠✌✝✡✌☞ ✍✞☞✞ ✗❦✐✡✞☞✠✏ ✄✉✄✉✑✉☞✉☞
♦✕☛✠✕✑✞☞✠✞✝ ❦❖❦☞ ✡✌ ☞✌✡✌☞ ☎✠✞✘
❢✞✝✟✠✏ ☎✠✞✒❦✠✑✌✍❦ ✒✞❡✞✝✡✏✓ ✜☎☞✉❖
✗✌ ✌❡❦✄✠❦✟❖❦ ☎✠✞✝✞✟ ✍☎✝✉✑✠✞☞✞✐✞✟
☞✞✟✠✏ ☎✠✑✞☛✏☞ ✡✌☞✌✒❦✠❦✝✓ ✥☞✐✞✟ ✒✉
☎✠✞☞
☎✠✞✝✞✟ ☛☎✠ ✢✌✑✞✠❦✎✑✛✠✌ ✒❦✝✠❦✟✄✌ ✒✉
✞✡✞✠✌✄❖❦ ✞☞✠✞✍✏❡✏☞✏☞ ☛☎✠ ✞❖✏☛✏☞✡✞☞
✉✎✉☞ ✑✌☛✌✠✌✍✌ ✒❦✝ ✑✞✟✞✠✌ ☛✏☞✏✝✏
✕✠✟✌✡✌ ✄✌✆✌✡✌☞ ✑☎✡✌✝☞✠✌❡✄❦✝✑✌✘
❖☎✟ ✡✞ ✡✌✣✌✝✠❦ ☎✠✡✉✣✉ ✡✕❡✕☞✐✌☛❦✘
❦❖❦☞✡✌ ✟✏☛✞✐✞ ✐✌✗✞✆ ✗✌✝✑✌✟ ✚✌✝✌✘
✐❦ ✗✌ ✆☎✎❦✄❦✗❦☛✄ ☎✠✞✝✞✟ ✟✞✠✑✞✟✄✞☞
☞✌ ✗✞✝✏✠✡✏✓ ✔✉☞✡✞ ✙☛✠t✑✐✏✠✏✟ ❦❖❦☞✘
✟❦✝☛✌ ✒✉☞✉☞ ✄✌✑✌✠✠✌✝ ✞❖✏☛✏☞✡✞☞
✟✉✝✄✉✠✑✞✡✏✣✏☞✡✞ ✄☎✆✠✉✑✉☞ ✒✌✠✠❦
✡✌ ✥✢❞ ❦✠✌ ✒✞❡✠✞✍✞☞ ✎✌☞✚❦☞✠✌❡✑✌
☎✠✞☞✞✟✠✏ ☎✠✑✞✡✏✣✏ ✟✞☞✏☛✏☞✡✞✍✏✑✓
✡ö☞✌✑✠✌✝ s✞✝❦❖ ✡✌✝❦☞❦☞✡✌ ✍✌✝ ✄✉✄✞✘
✗✌ ✠❦✒✌✝✞✠✠✌❡✌☞ ✒❦✝ ✙☛✠t✑ ✞☞✠✞✍✏❡✏☞✞
❍✎✓ ✙☛✞✛☞✏☞ ✡✞✣✡✞✟❦ ✗✞✞✎ ✡✞ ✡❦✠✘
✑✞✡✏✓ ✢✉❡✟✉☛✉✎ ✒✉☞✡✞ ✜✕☞☞❦✠❦✣❦☞✖
✄✌✆✟❦ ✚ö☛✄✌✝✌☞ ✞✍✡✏☞✠✞✝✏☞✖ ✚✌☞❖✠❦✟
✠✌☞✡❦✝✡❦✣❦ ✑✉✄✠✞✟ ✍☎✟☛✉✠✠✉✟ s✞✠❦
❊✑✌✗❦ ☛☎☞✝✞☛✏ ✡✕✎✌☞ ❦❖❦ ✒❦✝ ✚✕❖
✚✝✉✆✠✞✝✏☞✏☞ ✡✞ ✌✄✟❦☛❦ ☎✠✡✉✣✉ ☛ö✍✘
✗✌
☎✠✞✝✞✟ ☛✄✞✄✕✟☎✡✞☞ ✍✞☞✞ ✒❦✝ ✙☛✠t✑
✠✌☞✌✒❦✠❦✝✓ ✔✕✄✕☞ ✒✉☞✠✞✝✏☞ ☛☎☞✉✐✉
✝❦✣❦ ✢✉✝✛t☞✛✡✞ ✑✌✗✐✉✄ ✡✌✣❦✠✓ ✔✉
✞☞✠✞✍✏❡✏ ✕✝✌✄✑✌☛❦☞❦☞ ✡✌ ✌✄✟❦☛❦ ☎✠✡✉✘
☎✠✞✝✞✟ ☛☎✠ ❦❖❦☞✡✌ ✞☞✞ ✞✟✏✑ ✡✏❡✏☞✡✞
☞✌✡✌☞✠✌ ✒✉ ❦✟❦ ✡❦☞✡✌✟❦ ✒✞✟✏❡ ❢✞✝✟✏
56 Umran A USTOS 2011
✒✉☞✉☞
✑✞☞❦✐❦✈✚☞☎☛✄❦✟
❦❖✌✘
✁
❑✂✄☎✂✆✂✝ ✞✟✠✆✠✡☛☞☛✌✍☛✍ ✎✏✄✑☞☛✒✏✍
✩✟ ✠✍✂✍ ❍✗✄☛☞☎☛✙✏✍✆✗✑ ✙✠✄✂✖✂✍✂❚
Müslüman Zihinler
✑✏✩✄✏✙✗✝✆✏❚ ✥☛✍ ✑✠✍✂☞✂✍✥✏ ✥✟✄☛✍
☛✐✟✄☛✓☛✍☛✍ ✔☞✆✕✖✌✏ ☎✏✝✗✍✖✏☞✗✍✗ ✠✆✏✘
♥✂ ✙✠✄✂✖✂✍ ✔☞✏ ☛✆✟ ✠✆✏✍ ✂✙✂✖
✑✠✖♠✆✟✑☞✆✟✄☛ ☛✆✟ ♥☛✄✐✠✓✂ ☞✠✄✂✍✆✂
✍✏✑☞✗✒ ♥✗✄✏✑✗✙✠✄✚ ✛✂✍✂ ☞✜✙✆✟✖✟✑
✩✟ ✂✙✂✖☞✂✒✆✂✑✆✏✄✗✍✗ ✟✆✟ ✏✆✥✗✑☎✏✍
✢✏✥☛☞✆✟✄✟ ✥✏✙✏✍✏✄✏✑ ✩✟ ✏✍☎☛✘☎✟☛☞☎
✔✆✢✏✖☛ ✣✤✆✟✄✌✥✟ ✥☛✆✟ ✦✟✆✟✍ ✧☛✄✟✍☛✝
☞✠✍✄✏ s✟✙✦✏✖♥✟✄☛✍ ✩✟ ❑✂✄✌✕✍✌✗✍
♥☛✄ ☎✂☎✂✖ ☛✐☛✍✥✟ ✜✒❜✤ ♥☛✄ ✥☛✍ ✠✑✂✘
✞✟✠✆✠✡☛☞☛ ✠✆✦✂☞✂✍✂✍❚ ✔✢☞✏✍ ★✆☛✏✐✗✑
✙✠✑☞✂✆✆✏✄ ☛✐☛✍ ✍✟✆✟✄ ☞✜✙✆✟✥☛✓☛✍☛ ✟✆✟
✖✏☞✗ ✙✏♠✏✍ ✞✂✄✏✍ ✧✂✄☞✂✍ ♥✂✆✂✝☎✂✚
☎✏✄✏t✗✍✥✏✍ ✩✂✄✦✂✆✏✍✏✍ ✟✝☛☎☞☛✒✆☛✑ ✩✟
✏✆✏✄✏✑ ✎✤☞✆✤✖✏✍ ✑✂✄☎✂✆✂✝ ☎✟✠✆✠✘
✛✜✙✆✟❜✟ ✎✏✄✑☞✌✗✍ ☞✠✖✂☎ ☎✏✄☛✢ ✏✍✏✆☛✘
☛✍t✏✑ ☞✠✄✂✍✂✍✂✍ ✜✍✟✖☞☛✒ ✠✆✖✏☞✗
✏✍✆✏✖✗✍✏ ✦✟✆✖✟✒✚✷ ✪✏✍✗✄✗✖ ✠✍✆✏✄✆✏
✡☛☞☛✍☛✍ ✠✆✏✍✏✑☞✗✒✆✗✓✗✍✗ ✠✄☎✏✙✏ ✑✠✙✘
✖✏✑ ☛☞☎☛✙✠✄✂✖✚✹
✒☛ ✟✑☞✟✍✆☛ ✖✟☎✠✥✠✆✠✡☛☞☛ ✠✆✏✍ ☎✏✄☛✢☞✟✆
✖✏✥✥✟❜☛✆☛✑ ✑✠✙✂ ✥☛✍ ✑✏✄✝✗☎✆✗✓✗✍✗✍
✥✏✙✏✍✏✓✗ ✠✆✥✂✚ ✧☛✍✥✏✄✆✗✑✆✏ ☞✠☞✘
t✏✄✑✆✗✆✏✝☎✗✓✗✖ ☎✟✖✟✆ ✖✟☞✟✆✟ ♥✟✍☛✖
✥☛✍☛✍ ✢✏✑☛✑✏☎☛ ✠✆✏✄✏✑ ✦✜✄✥✤✘
✙✏✆☛☞☎✆☛✑ ✏☞✆✏ ✖✤✖✑✤✍ ✠✆✖✏✒
✓✤✖ ✝✟✙✟ ☞✏✥✗✑ ✑✏✆✏✄✏✑ ✏✖✏
✦☛♥☛ ✦✜✄✤✍✟✍ ♥☛✒✥✟✑☛ ☞✗✓ ☞✠✆
♥✂ ✢✏✑☛✑✏☎☛ ✦✤✍❜✟✆✆✟✝☎☛✄✟✍ ♥☛✄
✑✏✩✄✏✙✗✝ ✑✏✄✝✗☞✗✍✥✏ ✙✟✍☛ ☞✠✆
☛✐☎☛✢✏✥✗✍✥✏ ☞✠✆✥✏✍❚ ✖✠✥✟✄✍
✥✤✝✤✍❜✟✥✟✍ ☛☞☎☛t✏✥✟ ✟✥☛✆✟♥☛✆✟✘
❜✟✓☛✍☛ ✥✤✝✤✍✖✟✖✚ ✛☛✄☛✆✟✄☛✍✟
✝☛✄☛✍
✦✜✒✤✑✖✟✑❚
✜✒✟✆✆☛✑✘
▼✿❀❁❂❃
❋❂●❂❊
❄❅✿❂❆❃
❋■●■❋
▼❂❀❋P✿❉◗❘✿❊
✆✟ ☞✠✆ ✐✟✩✄✟✆✟✄✥✟ ☛✥✠✆ ✠✆✖✏✑
❅❃❀
❏✿❀
☛✐☛✍ ✥☛✍☛✍ ☎✟✖✟✆ ✦✟✄✐✟✑✆✟✄☛✍☛
②❂❉❂❀❨
❏✿❀
❇❈❉❆❃❊
❋✿◆❂❏❖❊❆❂
❂P❅❖❊❆❂
◗❃P✿❧●✿❅✿❋
P❃❋■❙
❱❅❆❲❳❲❊❲
❩❲ ❱❅❇❲❬ ❭❂❊❀❖ ❪❅❆■
✠✆✏✄✏✑ ♥✏☎✗ ✎✏✄✑☞☛✒✖✌☛ ✐✠✑ ✥✏
✥✟✄☛✍✆☛✑✆☛ ♥☛✄ ♥✏✑✗✝ ☛✐☛✍✥✟✙✘
✥☛✚ ✎✏✄✑☞✌✗✍ ✰✟✂✄♥✏❜✢ ✟✑☞✟✍✆☛
✥☛✍ ✠✑✂✖✏☞✗✍✥✏✑☛ ♠✏✦✏✍☛✑ ✩✟
✑☛✆☛☞✟ ✟✑☞✟✍✆☛ ✠✑✂✖✏☞✗ ☛✐☛✍✥✟
✥☛✍☛✍
✙✟✄✙✤✒✤✍✤✍
✐✏✄♠✗☎✗✆✘
✙✏✥☞✗✙✏✄✏✑❚ ✏✝✗✄✗ ✙✠✄✂✖ ✠✆✏✘
❆❃❊❃❊ ❏✿❀ ●❂❳❆❂ ❃❊ ◆❂❊❀❖◆❂❊❖❙
✖✗✝ ♥☛✄ ☛✖✦✟☞☛ ✠✆✥✂✓✂ ✦✜✄✤✝✤
✄✏✑ ☎✏✍✗✖✆✏✥✗✓✗✖ ☎✟✩☛✆☛ ☎✟t☞☛✄☛✍
◗❂❉ ❏✿❀ ❂❊❅❂②❖❫ ❋❂❏❲❅ ❃❆✿❅❃❊
✙✟✄☛✍✟❚ ✥☛✍☛✍ ✐✠✑ ✥✏✢✏ ✜✍✟✖✆☛
✙✟✄☛✍✟ ✦✟✐☛✄✖✟✑ ♥✂ ✐✏♥✏✍✗✍
▼❂❀❋P✿❉◗❘✿❊ ❏✿❅❃ ❋❱❅❃❋◆✿❴ ❏❃❅❙
♥☛✄ ☛✝✆✟✩✟ ☞✏✢☛♠ ✠✆✥✂✓✂✍✂ ✜✍✟
✥✏✢✏ ♥✏✝☎✏✍ ✜✆✤ ✥✠✓✖✏☞✗✍✏
❅❃❋ ❱❅❂❀❂❋ ❆✿❊✿❊ ❃◆❋✿ ❂❅❂❊❖❊❆❂❊
☞✤✄✟✍ ✎✏✄✑☞ ✠✑✂✖✏✆✏✄✗ ✖✟✄✘
✍✟✥✟✍ ✠✆✂✄✚ ★❜✠✌✍✂✍❚ ✖✟☎✍☛✍
✍☛✙✟☎☛❚ ✠✑✂✄✂✍ ✍☛✙✟☎☛ ✏✙✄✗✖✗✍✘
✥✏✍ ✢✏✄✟✑✟☎✆✟ ♥☛✄ ✖✟☎☛✍ ✠✆✏✄✏✑
❑✂✄✌✕✍✌✗ ✠✍✂✍ ✑✟✍✥☛ ✍☛✙✟☎☛✍✟
✦✜✄✟ ✙✠✄✂✖✆✏✖✏✑ ♥☛✄ ☎✟t☞☛✄✘
❲❉❂❋ ❱❅◗❂❆❖❳❖❊❖ ❱❀◆❂②❂ ❋❱②❂❀❨
❩✿❉❆❃❋✿ P❖❳ P❱❅ ❋❂❵❀❂②❖❫ ▼❂❀❋P❘❖
❛◆❂❅✿❊ ■❉❃❀✿❊❆❃❊ ❱❋❲❆❲❳❲❊❙
❆❂❊ ❱❊❲❊ ■❊❅■ ❈❉❅■ ❆❃②✿❫✿ ❱❅❂❊
✑✟✒✟ ✐✗✑☎✗✚ ❦✏✆☎✟✄ ✛✟✍✡✏✖☛✍✌☛✍
☎✏✄☛✢☞✟✆ ✖✏✥✥✟❜☛✆☛✑ ☛✆✟ ✎✏✄✑☞✌✗✍
♥☛✄✆✟✝✖✟☞☛ ✦✟✄✟✑☎☛✓☛ t☛✑✄☛❚ ❯✱✲✳
✴✵✶✺✻✼ ✑☛☎✏♥✗ ☛✆✟ ✞✟✑ ✞✏✍✄✗❜✗ ✥☛✍✘
✆✟✄☛✍ ✟☎☛✑ ✩✟ ✤☎✠♠✙✏❜✗ ♥✠✙✂☎✂✍✂
✥☛✄✚ ❞✖✏ ✖✟☎✍☛ ✜✒✍✟✆ ✏✖✏✐✘
➁❡✿❊ ❧❂❅❋❖❊ ❂❴②❱❊❲❆❲❀❢ P❈❉■❙
✆✏✄✆✏ ✑✂✆✆✏✍✖✏✑ ✖✏✑☞✏✥✗ ☛✆✟
❊■ ❂❅❂❏✿❅❆✿❳✿❊❃ P❖❳ ❏✿❀ ❣❱❉✿◆✿❙
☞☛✍✥✟ ✩✟ ☎✏♥☛ ♥✂✍✆✏✄✗✍ ✏✙✗✄✥✗✘
✖✟☎✍☛✍ ✍☛✙✟☎☛✍✥✟✍ ✂✒✏✑✆✏✝✗♠
❵✿❉◗ ❃❋P❃❊✿❊❆❃ ❱❋❲❆❲❨
✍✏ ✩✏✄✗✆✖✏☞✗✍✗ ☞✏✓✆✏✙✏✍ ✎☛❜✢✟✆
✜✍✟ ✐✗✑✏✄✏✍ ★✄✍☞☎ ✛✆✠❜✢ ☞✏✙✟✘
✠✑✂✄✂✍ ✍☛✙✟☎☛✍✟ ✂✙✦✂✍ ✙✠✄✂✖✘
▲✜✽✙ ☛✆✟ ✞✤✄✑☛✙✟✌✥✟✑☛ ☞✠☞✙✏✆☛☞☎✘
✆✏✖✏ ✐✏♥✏☞✗ ☛☞✟ ✏✝✗✄✗ ✙✠✄✂✖
✆✟✄☛✍ ✑✂✆✏✑✆✏✄✗❚ ✥✂✙✏✄✦✏✆✏✄✗ ✏✐✗✑
✠✆✏✄✏✑ ☎✟✩☛✆✥☛✄✚ ♦✟ ✙✏✒✗✑ ✑☛
♥✂ ✐✟✩✄✟✆✟✄✥✟ ✒✏✖✏✍ ✒✏✖✏✍ ♥✂
✙✜✍☎✟✖✟
♥✏✝✩✂✄✂✆✏♥☛✆✖✟✑☎✟✚✸
‹sa ve Marks: Sol ‹lahiyat Olarak
Kurtulu✬ Teolojisi
✑✟☞☛✖☛ ✔☞✆✕✖✌✏ t✏✄✑✆✗ ♥☛✄ ✦✜✒✆✟
♥✏✑☎✗✆✏✄✚ ❞✍❜✏✑ ✞✤✄✑☛✙✟✌✥✟✑☛ ✏✙✥✗✘
✍✗✍ ♥✏✩✂✆ ☎✂✄☛✒✖☛ ✖✏✍☎✗✑✆✗ ☎✏✝✗✖✏✘
✛✂ ✥✏ ✖✟☞✟✆✟✍☛✍ ✒☛✙✏✍ ✠✆✖✏☞✗✍✏
✎☛✄❜✏✟ ★✆☛✏✥✟ ✦✜✒✥✟✍ ✑✏✐✏✍
❜✗✆✗✓✗ ✙☛✍✟ ☞✠✄✂✍✂ ✗☞✑✏✆✏✥✗✚ ❝✟ ▲✏☎☛✍
✍✟✥✟✍ ✠✆✖✏✑☎✏✚ ✫✤✍✑✤ ✒✟✍✦☛✍✆✟✄☛✍
✑✤✐✤✑ ♥☛✄ ✑☛☎✏♥✗✍✥✏ ✎✏✄✑☞☛✒✖✌☛✍
❞✖✟✄☛✑✏✌✥✏ ✜✒✦✤✆ ✑✠✝✂✆✆✏✄✥✏ ✠✄☎✏✙✏
✑✠✄✂✙✂❜✂☞✂ ✑✠✍✂✖✂✍✥✏✑☛ ♥☛✄✐✠✑
✏☞✆✗✍✥✏ ☞✟✑✤✆✟✄ ♥☛✄ ✖✟☞☛✢✐☛✆☛✑ ✠✆✥✂✘
✐✗✑✏✍ ❑✂✄☎✂✆✂✝ ✞✟✠✆✠✡☛☞☛ ✔☞✆✕✖✌✆✏
✆☛✥✟✄❚ ✤✍✆✤ ☛☞☛✖✆✟✄ ✢✟♠ ♥☛✄ ✏✓✗✒✥✏✍
✓✂✍✂ ✙✏✒✏✄✚ ✛✂ ✠✆✦✂❚ ✞✏✍✄✗ ✭✆✥✤
✑✏✙✍✏✝☎✗✄✗✆✖✏✙✏ ✐✏✆✗✝✗✆✥✗✚ ✛☛✄ ✑✟✒
★✆☛✏✐✗✑ ✩✟ ✠✍✂✍✆✏ ♥✟✍✒✟✄ ☞✠✄✂✍✘
✥✟✍✟✍ ♥☛✄ ✐✏✓✥✏ ✟✍ ☎✏✍✄✗☎✏✍✗✖✏✒ ♥☛✄
✥✏✢✏ ✔☞✆✕✖ ♥✏☎✗✆✗ ✦✜✒✆✤✑✆✟✄✆✟ ✠✑✂✍✘
☞✏✆✗ ♠✏✙✆✏✝✏✍✆✏✄✗✍ ♥☛✄ ♥✜✆✤✖✤✍✤
✏✍✆✏✙✗✝ ✑✏♥✂✆ ✟✥☛✆✟✍ ✎✏✄✑☞☛✒✖✌☛✍
✥✂✚ ✾✏ ❍✏☞✏✍ ❍✏✍✟t☛✌✍☛✍ ✏✙✥✗✍✘
✑✠✖✤✍☛☞☎ ✠✆✖✏✑✆✏ ☞✂✐✆✏✙✗♠ ✥✟t☎✟✘
♥☛✆✟ ✑✠✆✟✑☎☛t ♥✟✆✆✟✑ ✠✆✏✄✏✑ ✥☛✍☛✍
✆✏✍✖✏❜✗✆✗✓✗✍✏
✄☛✍☛ ✥✤✄✖✟ ✝✏✍☞✗ ✙✏✑✏✆✗✙✠✄✚ ✛✜✙✆✟❜✟
✟☎✑☛ ✏✆✏✍✗✍✥✏✍ ✂✒✏✑ ✠✆✖✏✥✗✓✗✍✗
☛✐✑☛✍ ☎✏✍✄✗ ✏✍✆✏✙✗✝✗✍✗ ✔☞✆✕✖✌✏ ☎✏✝✗✘
✎✤☞✆✤✖✏✍✆✏✄ ✏✄✏☞✗✍✥✏ ✐✠✑✐✏ ✑☛✄✘
✠✄☎✏✙✏ ✑✠✙✏✄✚ ✛☛✒✥✟✑☛ ☞✗✓ ☞✠✆ ✑✏✩✘
✙✏✍ ❍✏✍✟t☛✌✍☛✍ ✎✤☞✆✤✖✏✍✆✗✓✗✍✗✍
✆✟✍✖☛✝ ♥☛✄ ☛☞☛✖ ✤✒✟✄☛✍✥✟✍❚ ✠✍✆✏✘
✄✏✙✗✝ ✎✏✄✑☞✌✗ ✪☎✏✆☛✍ ✤✒✟✄☛✍✥✟✍ ✠✑✂✘
☞✠✄✂✍✆✏✄✗ ✦✜✒ ✏✄✥✗ ✟✥☛✆✥☛❚ ✙✏ ✥✏
✄✗✍ ✖✟☞✏✡✗✍✗ ✒✏✙✗t ✥✤✝✤✄✤✆✖✤✝✆✟✄✟
✥✂✓✂✍✥✏✍ ✠✍✂✍ ✤✍✆✤ ✜✒✆✤ ✥✟✙☛✘
✎✏✄✑☞☛✒✖✌✆✟
✝☛ ✠✆✏✍ ✮✧☛✍ ✢✏✆✑✗✍ ✏t✙✠✍✂✥✂✄✯
✏✥✗✍✏ ✟♠✟✙❜✟ ✎✏✄✑☞☛☞☎✆✟✝☎☛✄☛✆✖☛✝
✂✆✏✝✖✏✑☎✏✍ ✏✆✗✑✠✙✖✂✝ ✠✆✖✏✑☎✏✆✏✄✚
✜✩✦✤✆✟✄
✄✟✑✏♥✟☎
✥☛✒☛✆✟✄✟✑
✟✥✟♥☛✆✖✟
❍✟✄ ✍✟✙☞✟ ☛✝☛✍ ♥✂ ✑✗☞✖✗✍✗ ♥☛✄
☞✜✒✤✍✤ ✏✆✏♥☛✆✥☛✓☛✍✟ ☞✗✓ ♥☛✄ ♠✠✒☛☎☛✘
✤☞☎✟✆☛✑ ✥✟ ✎✏✄✑☞✌✗✍ ✟✍ ☞✗✓ ✤✐✤✍✘
✑✟✍✏✄✏ ♥✗✄✏✑✏✄✏✑ ❑✂✄☎✂✆✂✝ ✞✟✠✆✠✡☛☞☛
✩☛✒✖ ✟✑☞✟✍☛✍✥✟ ✠✑✂✥✂✚ ❞✥✟☎✏ ☞✠✆
❜✤ ✥✤✍✙✏❜✗ ☎✏✄✒✥✏ ♥☛✄ ✙✠✄✂✖✆✏✍✗✝✗
Umran A USTOS 2011 57
DOSYA
✁✝✄✎ ✦✍ ☞✟✌✟☞✁✟ ❆✝✁✝✏✟ ✠✂✄✂✚✗☞✌✂☞
♦✁✂✄✂☎ ✆✁✝ ✞✟✄✝✂✠✝ ✡✟✄☎✟☛✟ ☎♦☞✌✍✎
✁✂☞✗❜✗☞✂ ✌✂✖✂☞✗✄✎ ✪✂✣✂ ✌♦✘✄✍ ✕✝✄
Ü✏✠✟✁✝☎
✌✟✒✄✝✡✓
✝✚✂✌✟ ✝✁✟ ✥✏✟✒✝✁✝✘✝☞ ✤☛✢☞✟ ✝✁✝❜☎✝☞
✏✂♠☎✗☞ ✝✁✂☞ ✟✌✝✁✟☞ ✕✝✄r♦☎ ✡✟☛✣✟♠
❝✝ ✞✝✝ ✔✟✁✟☞✟☎✠✟☞ ✕✟✏✁✟☞✟✄✟☎ ✕✍
✕✝✄ ✠✍✠✍✡✌✍✄✛ ✕✝✄ ✂☞✁✂✡✌✂ ✧✂✠✝☞
✙☛✎ ✥✏✂✑☞✗☞ ✖♦☎✏✍✁✁✍☎ ✤✘✄✟✠✝✏✝☞✟
✕✍✁✍❜✡✂✖✗ ✏✂✘✁✂✡✂✏✗☞✗☞ ✙✂☞✟✚✝✁✝☎✛
✆✡✟✄✝☎✂✑✌✂
❆✍✄✑❧☞✑✌✂
✏✂✌✗☎ ☎✂✁✡✗❜✛ ✕✝✄ ✠✢☎✟✠✝✡ ☎♦✡✢✓
✠✂✏✂✒✒✍✚ ☎✂✖☞✂❜✡✂✏✗ ✟☎✏✟☞✝☞✌✟☎✝
✔✟r✟☞ ✠✟✒✝✁ ☎✂✒✄✂✡✗ ✔✝✕✝ ✂✏✗✁ ✤☛✢
☞✝☛✡✝ ✝r✝☞✌✟ ✖✂❜✂✡✁✂✄✗☞✗ ✏✢✄✌✢✄✓
❖✏✡✂☞✁✗ ✜✢☞☞✝✁✝✘✝☞✝☞ ❝✍✡✣✍✄✝✖✟✠✓
✂r✗✘✂ r✗☎✂✄✠✂☞ ✕✝✄ ✖♦✄✍✡✁✂✡✂✌✗✄✎
✡✢❜✁✟✄✌✝✄✎ ✙☛✎ ✥✏✂✑☞✗☞
✌✟
✞✟✄✝✂✠✝✑☞✝☞
✁✟ ✡✍✣✂✚✂☛✂☎❧✄✁✂❜✡✗❜ ✒✟ ✤☛✢ ✝✖✝❝✟
✙☛✎
✖✂♠✗✁✂☞✛
✥✏✂✑☞✗☞
✡✂☞✟✒✝
✌✢☞✖✂✓
✕♦❜✂✁✡✗❜ ✜✢☞☞✝ ✔✟✁✟☞✟☎✁✟ ✕✍ ✕✍✁✍❜✓
✖✗ ✡✂✌✌✝ ✌✢☞✖✂✖✂ ✠✟✄❝✝✣ ✟✠✡✟✖✝
✡✂✁✂✄✗☞✗☞ ✡✢✡☎✢☞ ♦✁✍♠ ♦✁✡✂✌✗✘✗✓
✒✂✂☛ ✟✌✟☞ ✝☞✂☞r ✏✝✏✠✟✡✝ ☎✗✏✡✟☞
☞✂ ✕✂☎✗✁✡✂✌✗✎ ♥✂ ✌✂ ✂✄✠✗☎ ☎✁✝❜✟ ✣✂✁✝✓
✏✟☎✢✁✟✄ ❙✟✏✝✣r✝✁✝☎ ♦✁✂☞ ☎♦✡✢☞✝☛✡
☞✟ ✣✟✠✟✄♦✌♦☎✏✝ ☎✂✒✄✂✡✗ ✝✁✟ ✥✏✁❧✡✑✗☞
✝✁✟ ✍✖✍❜✍✄✎ ❆✂✁✌✗ ☎✝ ✕✝✄ ✐✏✏✟☞✝
✆✁✟✒✝✁✟❜✠✝✄✝✁✡✝❜ ✕✝✄ ✖♦✄✍✡✍ ✢☛✟✓
♦✁✌✍✘✍ ✏✤✖✁✟☞✟☞ ✥✏✂ ✝r✝☞ ☎♦✡✢✓
✄✝☞✌✟☞ ✥✏✁❧✡✝ ✏♦✁ ✠✢✄✟✠✝✁✡✟✖✟ r✂✁✗✓
☞✝☛✡ ✖✂☞✝ ✣✟✄ ❜✟✖✝☞✝ ♠✂✖✁✂❜✡✂☎
❜✗✁✌✗✎ ✦✢✠✢☞ ✕✍ ♦☎✍✡✂✁✂✄ ✌✂ ✧✂✠✝☞
✣✝r ✌✟ ✖✂✕✂☞❝✗ ✕✝✄ ☎♦☞✍ ✌✟✘✝✁✓
✆✡✟✄✝☎✂✑✌✂☎✝✛ ❆✍✄✠✍✁✍❜ ★✟♦✁♦✩✝✏✝
✌✝✎ ❞✠✟ ✖✂☞✌✂☞ ❙✂☞✝✑☞✝☞ P✝✏✂✔♦✄✛
✫☎✝❜✝ ✝☎✝
✟✚✟☞✌✝✖✟ ✣✝☛✡✟✠ ✟✌✟✡✟☛✛ ★✂☞✄✗☞✗☞
❆✄✂✁✁✗✘✗☞✗ ✏✟r✟☞✝☞ ♠✂✄✂☞✗☞ ☎✄✂✁✁✗✘✗☞✗
✄✟✌✌✟✠✡✟✏✝ ✔✟✄✟☎✠✝✘✝☞✝✬ ✏✤✖✁✟✡✟✏✝
❆✂♠✝✠✂✁✝☛✡✟ ☎✂✄❜✗ r✗☎✂☞ ✙✗✄✝✏✠✝✖✂☞
✤✘✄✟✠✝✁✟✄✟
✌✟
✔✢r
✒✟✄✡✟☎✠✟✎
❆✍✄✠✍✁✍❜ ★✟♦✁♦✩✝✏✝ ♦✁✂✄✂☎ ✧✂✠✝☞
✆✡✟✄✝☎✂ ✙✗✄✝✏✠✝✖✂☞✁✗✘✗ ✕✍ ☞✟✌✟☞✁✟
✥✏✂✑☞✗☞ ✔✟✄r✟☎ ✡✝✄✂✏r✗✁✂✄✗ ♦✁✌✍☎✁✂✓
✄✗☞✗ ✏✤✖✁✟✄☎✟☞ ✂✄☎✂✁✂✄✗☞✌✂☎✝ ✖✢☛✁✟✄✓
❝✟ ✖✗✁✁✗☎ ✠✂✄✝✣✟ ✌✟ ✖✂✏✁✂☞✡✂☎✠✂✁✂✄✎
❆✍✄✠✍✁✍❜ ★✟♦✁♦✩✝✏✝✑☞✝☞ ✠✟✡✟✁ ✌✂✖✂✓
✮✯✰✱✲ ✳✴ ✵✶✷ ✮✯✸✹✻✸ ✼✰✻✽✾✽ ✿❀❁❀ ✲❂✰❃✯❂✶✰❂✾❂ ❄❅✴❇❈
✳✴ ✻❂✳❊✸✰❋✾❋ ❀●❀✳ ●✸✰❋■❋❏ ●✸❁✸✰✸✲✸❊❋❈ ❇❋✶❃❋✳❋✳ ❏✴■❀✳❑
✻✴ ❃✼■✲✸❊❋ ✼✰✽✲✯✽✶✰✸❇❈ ✳✴ ✻✴ ✶✴✳✿❀✳✰❀✾❀ ❁✴✳▲❀✰✰❀✾✴
✻❄✳❂■❂❏ ✻✴ ▼✸◆✸❃❃❂✲ ◆✸✰❀✳✴ ✿✴✰✴✳ ✯✴❇❅✴▼ ◆✸❇❀●
❃❋✳✸❇❈ ✼✰✽✲✯✽✶✰✸❇✷ ✮✯✰✱✲ ✻❂✳❊✸ ❀✰✴ ✸◆❀❇✴▼ ✸❇✸✯❋✳✻✸
❄✰●❂✰❂ ❁❀❇ ◆✸❊✸▼ ❄✳✴❇❀❇ ✲❂✲❀✳✴✷ ö❀ ◗✰✰✸◆✹❋✳ ✲❀✶✸✳
❄✰●❂✯❂ ✻✴ ◗✻✸✰✴▼ ▼✴❇✸✶❀✯❀✳✻✴ ✼✰✻✽✾✽ ✿❀❁❀ ✻✴✳✿✴❊❀
❄✳✴ ●❋❃✸❇❋❇✷ ◗✳▲✸❃ ❁✽✳✻✸✳ ✮✯✰✱✲✹❋✳ ❃✸❏❀▼✸✰❀✶✲❀❈
✯✴❇❅✴▼ ❁❀❇❀❃❀✲❀✳❀ ✼✰✽✲✰✸✻❋✾❋ ✻✸ ✸✳✰✸■❋✰✲✸✲✸✰❋✻❋❇✷
❚✴❇✯❀✳✴ ✮✯✰✱✲ ❃❀■❀❊✴ ❁✽❇✸✻✸ ✻✸ ❄✰●❂❊❂ ❃✼❊✸❇✷ ✮✯✰✱✲✹❋✳
❄✰●❂✯❂✳✻✴ ✯❂❏✴❇ ✶✴✳✿❀✳✰❀❃ ✼✰✸✳✸❃ ✻✱◆❀✰❀✳✻✴ ✻✴✾❀✰✻❀❇✷
✮✳❘✸❃ ❃✸❏❀▼✸✰❀✶✲❀ ❁✸✯❃❋✰✸❊✸✳ ❁❀❇ ❄✰●❂✻❂❇✷ ö✽❇✹✱✳✹❋ ❅✴
✯❂✳✳✴▼❀ ❅✴❇❀ ✸✰✸✳ ❁❀❇ ▼✼❏✰✽✲ ✸■❋❇❋ ✶✴✳✿❀✳✰❀❃ ❅✴ ✸■❋❇❋
❊✼❃✯✽✰✰✽✾✽❈ ✯✴❇❅✴▼❀✳ ❁❀❇ ▼✸◆✸❃❃❂✲✴ ✻❄✳❂■✲✴✯❀✳❀
✼❇▼✸✻✸✳ ❃✸✰✻❋❇❋❇✷
☞✂✘✗
❙✂✠✠✂✑✌✂ ✕✝✄ ✕✤✁✢✡ ♦✁✂☞
✪✂✘✌✂☎✝ ❉✂✂☛✑✌✗✄✎ ✦✍ ✍☛✍☞ ✒✟ ✝☞✏✂✓
☞✗ ✠✂✡ ✂☞✁✂✡✗ ✝✁✟ ✌✢☞✖✂✖✂ ✏✗✄✠
r✟✒✝✄✝♠ ✌✝☞✌✂✄❝✂ ✏✂✌✟ ✕✝✄ ✣✂✖✂✠
✏✢✄✡✟✖✟ ✠✟❜✒✝☎ ✟✌✟☞ ☎♦☞✍❜✡✂✑☞✗☞
✕✝✄ ✕✤✁✢✡✢ ✌✟ ☎♦✡✢☞✝✏✠ ✤✘✄✟✠✝✁✟✄✟
☎✂✖☞✂☎✁✗☎ ✟✌✟✄ ✡✂✣✝✖✟✠✠✟✌✝✄✎
“Göklerdeki Hazineler
✫♥✟✄✖✢☛✢☞✌✟ ☎✟☞✌✝☞✝☛✟ ✣✂☛✝☞✟✓
✁✟✄ ✕✝✄✝☎✠✝✄✡✟✖✝☞✎ ✦✍✄✂✌✂ ✔✢✒✟ ✒✟
♠✂✏ ♦☞✁✂✄✗ ✖✝✖✝♠ ✕✝✠✝✄✝✄✛ ✣✗✄✏✗☛✁✂✄ ✌✂
✔✝✄✝♠ r✂✁✂✄✁✂✄✎ ✦✍☞✍☞ ✖✟✄✝☞✟ ☎✟☞✓
✌✝☞✝☛✟ ✔✤☎✠✟ ✣✂☛✝☞✟✁✟✄ ✕✝✄✝☎✠✝✄✝☞✎
❖✄✂✌✂ ☞✟ ✔✢✒✟ ☞✟ ♠✂✏ ♦☞✁✂✄✗ ✖✝✖✝♠
✕✝✠✝✄✝✄✛ ☞✟ ✌✟ ✣✗✄✏✗☛✁✂✄ ✔✝✄✝♠ r✂✁✂✄✎
✙✂☛✝☞✟☞✝☛ ☞✟✄✟✌✟✖✏✟✛ ✖✢✄✟✘✝☞✝☛ ✌✟
♦✄✂✌✂ ♦✁✂❝✂☎✎
✙✟✄✡✟✏✛ ❍✟✄✌✢❜✠✁✢☎ ✒✟ ✦✍✌✝☛✡ ✝✁✟
✫✦✟✌✟☞✝☞ ✗❜✗✘✗ ✔✤☛✌✢✄✎ ➁✤☛✢☞✢☛
✡✟✖✟ r✂✕✂✁✂☞✌✗✎ ❖✖✏✂ ✕✗✄✂☎✂✁✗✡
♦✁✂☞ ✝☞✂☞r ✏✟☞✠✟☛✝ ✌✟ ✏♦☞✄✂☎✝ ✔☞♦✏✓
✏✂✘✁✂✡✏✂✛ ✠✢✡ ✕✟✌✟☞✝☞✝☛ ✂✖✌✗☞✁✗☎
✜✢☞☞✝ ★✢✄☎✝✖✟ ❙✢✏✁✢✡✂☞✁✗✘✗☞✗ ✆✁✝
✠✝☎ ✙✗✄✝✏✠✝✖✂☞✁✗✘✗☞ ✡✂☞✝❝✝ ☎✂✄✂☎✓
♦✁✍✄✎ ➁✤☛✢☞✢☛ ✕♦☛✍☎✏✂✛ ✠✢✡ ✕✟✌✟✓
✞✟✄✝✂✠✝✑☞✝☞ ✕✝✁✟ ❆✍✄✠✍✁✍❜ ★✟♦✁♦✩✝✏✝
✠✟✄✌✟ ♦✁✡✂✏✗☞✗ ✒✟ ☎♦✡✢☞✝✏✠ ♦✁✡✂✓
☞✝☞✝☛ ☎✂✄✂☞✁✗☎ ♦✁✍✄✎ ✦✍☞✂ ✔✤✄✟✛
✝✁✟ ✕✍✁✍❜✂✡✂✖✂❝✂✘✗ ✌✢❜✢☞✢✁✡✟✓
✏✗☞✗ ✏✂✘✁✂✡✗❜✠✗✄✎ ✥r✝☞✌✟ ✕✍✁✍☞✌✍✘✍
✝r✝☞✝☛✌✟☎✝ ✭✗❜✗☎✑ ☎✂✄✂☞✁✗☎✏✂✛ ☞✟ ☎♦✄✓
✌✝ ✕✝✁✟✎ ✥✏✁❧✡✝ ✜♦✁❝✍✁✂✄✗☞ ✖✂♠✠✗✘✗
P✄♦☎✄✢✠✟✏r✝✺ ♦☎✍✡✂✁✂✄✗☞ ✕✟☞☛✟✓
✠♦♠✁✍✡✏✂✁ r✢✄✢✡✢❜✁✢☎ ☞✟✌✟☞✝✖✁✟
☎✍☞r✠✍✄ ♦ ☎✂✄✂☞✁✗☎❦
✄✝ ✏♦✁ ✝✁✂✣✝✖✂✠ ✂✌✗ ✝✁✟ ✏♦✁ ❝✟☞✂✣✠✂
✔✗✏✗ ✔✢✌✢✁✡✟✏✝☞✝ ✖✂☞✁✗❜ ✕✍✁✡✍❜✠✍✄✎
✟✌✟✡✟☛✎ ♥✂ ✕✝✄✝☞✌✟☞ ☞✟✚✄✟✠ ✟✌✝♠
✖✂♠✗✁✌✗✎
❖☞✍☞ ✡✢✁☎✏✢☛✛ ✖♦☎✏✍✁ ✣✂✖✂✠ ✠✂✏✂✒✓
✤✕✢✄✢☞✢ ✏✟✒✟✄ ✖✂ ✌✂ ✕✝✄✝☞✟ ✕✂✘✁✂✓
✝✁✟ ✕✍✁✍❜✠✍✄✍✁✡✂✖✂✛ ♦☞✂ ✖✟✌✝✄✝✁✓
✙☛✎ ✥✏✂ ✡✂✁ ✟✌✝☞✡✟✖✝✛ ✔✟r✝✡ ☎✂✖✓
✫✙✝r ☎✝✡✏✟ ✝☎✝ ✟✚✟☞✌✝✖✟ ☎✍✁✁✍☎
★ ✟ ♦ ✁ ♦ ✩✝ ✏ ✝
✒✍✄✍✛ ✖♦☎✏✍✁✁✂✄✗ ✖✢❝✟✁✠✡✟✏✝ ✒✟ ☛✟☞✓
☞✗♠ ✤✕✢✄✢☞✢ ✣♦✄ ✔✤✄✢✄✎ ✜✝☛ ✣✟✡
❆✂✠♦✁✝☎
✔✝☞✁✟✄✝ ✖✟✄✡✟✏✝ ✌✟ ❆♦✡✢☞✝✏✠ ✤✘✄✟✠✝
★✂☞✄✗✑✖✂ ✣✟✡ ✌✟ ♠✂✄✂✖✂ ☎✍✁✁✍☎
✙✗✄✝✏✠✝✖✂☞✁✗✘✗☞ ✤☛✔✢☞ ✕✝✄ ✖♦✄✍✡✓
✝✁✟ ✍✖✍✡✁✍ ♦✁✂✄✂☎ ✖♦✄✍✡✁✂☞✂✕✝✓
✟✌✟✡✟☛✏✝☞✝☛✎
❆ ✍ ✄✠ ✍ ✁ ✍ ❜
✧✂✠✝☞
✆✡✟✄✝☎✂✑✌✂☎✝
58 Umran A USTOS 2011
Müslüman Zihinler
➃✂✄ ☎✆✝✆☎✞✆ ✟✠✡✆ ☛✄☎✄ ✟☞✌✞✍✌✎✏
r✄✑✒ ➃✓✆ ✌✠✌✠✔ ☎✆ ✠✕✆✖✆✗✠✡✘✙ ✝✠✌✆
✖❝☎✚☎✚✡ ✠✕✠☎ ✌❝ ✝❝ ➃✓✆ ✛✠✌✆✖✆✗✠✡✘✙
✝✠✌✆ ❞✆✝✆☎✠☎✠✡ ✠✕✠☎ ✜❝✌✛✚✞❝☎✑❝✌✚☎✢
❈❝☎ ✌✠✌✆✖✆✜✣✆☎✤ ❞✆✝✆☎ ✝✆ ✛✠✌✆✖✆✜✏
✣✆☎ ✝❝t❝ ☞☎✆✑✞✠ ✝✆✗✠✞ ✑✠✘ ✥☞✜✣✆
✄✕❝☎ ✜✄☛✞❝r❝ ❞❝✜✚☎✉ ✓✆ ✆✜✆r✢ ✓✆
❞✠✕✆r ☎✆ ✝✆ ❝✑❞❝r✞❝r✝❝ ✌✠✌✆✖✆✜
❞✠r✠✜✣✠r✠r✞✆r✢ ✥☞✜✟✆✞ ✂❝❞❝☎✚✡ ✌✠☎✆
✝✆ ✎☎✞❝r✚ ✝✎✌✄r✄r✢ ✦✠✡ ✎☎✞❝r✝❝☎
✕✎✜ ✝❝t❝ ✝✆✗✆r✞✠ ✝✆✗✠✞ ✑✠✟✠☎✠✡✘ç✻
✥☞r✍✞✝✍✗✍ ✛✠❞✠ ●✡✢ ✧✟❝ ✠☎✟❝☎✚☎
✛✆✞✆✖✆✜ ✆☎✝✠☛✆✟✠ ✠✞✆ ✑❝✞ ❞✠r✠✜✣✠r✏
✑✆✟✠☎✠✤ ✛✆r✆✜✟✠☎✠✑✞✆r✠☎ ☞✣✆✟✠☎✝✆
✕❝✞✚☛✑❝✌✚ ✎✞✄✑✟✄✡✞❝✑❝✜✣❝✤ ✑✄✣✞❝✜
✌✎✜✟✄✞ ❞✠r t❝✌❝✣ ✟✍r✑✆✌✠ ✝✠☎✝❝r✞✚✜
☎✠☛❝☎✆✟✠ ✎✞❝r❝✜ ✟❝✌✑❝✜✣❝✢ ●✆r ☎✆
✜❝✝❝r ●✡✢ ✧✟❝ ❦✆r✆r✆✜ ✟❝✝✆✞✆☛✑✆✌✠
☞☎✆r✟✆ ✝✆ ❦✆ ❞✄☎✞❝r✞❝ ö❝r✜✟✙✚☎
✜✎✑✍☎✠✟✣ ✣✎✔✞✄✑✄ t✠✕ ✄✌✄☛✑❝✟❝
✝❝ ✑✍✞✜✠✌✆✣ ✆✞✆☛✣✠r✠✟✠ ❦✆ ✟✆r❦✆✣ ❞✠r✠✏
✜✠✑✠☎✠ ✎✞✄✑✟✄✡✞❝✑❝ ✟✎✞ ✠✞❝t✠✌❝✣ ✠✞✆
✄✡✞❝☛✣✚r✚✞❝❞✠✞✑✆✜✣✆✢✼
❑✄r✣✄✞✄☛ ★✆✎✞✎✩✠✟✠ ✪❝✣✠☎
❆✑✆r✠✜❝✙✝❝ ❑✠✞✠✟✆✙☎✠☎ ✝❝r❞✆✖✠✞✆r✏
✝✆☎✤ ✫❝☛✠✟✣✞✆r✝✆☎✤ ✡✆☎✛✠☎✞✆r✝✆☎
✌❝☎❝ ✝❝❦r❝☎✑❝✟✚☎❝ ✣✆✔✜✠ ✎✞❝r❝✜
✝✎✗✝✄✢ ❑✄r✣✄✞✄☛ ★✆✎✞✎✩✠✟✠ ✠✞✜
✎✞❝r❝✜ ♦✬✭✭ ✌✚✞✚☎✝❝ ✂r✆✡✠✞✌❝✙☎✚☎
❘✠✎ ✝✆ ✮✆☎✆r✠✎ ✜✆☎✣✠☎✝✆ ✛✆r✕✆✜✏
✞✆☛✆☎ ✪❝✣✠☎ ❆✑✆r✠✜❝ ❧✔✠✟✜✎✔❝✞
❑✎☎✫✆r❝☎✟✚✙☎✝❝ ✎r✣❝✌❝ ❝✣✚✞✝✚✢ ♦✬✯✰
✌✚✞✚☎✝❝ ❑✎✞✎✑❞✠✌❝✙✝❝ ✛✆r✕✆✜✞✆☛✆☎
ö✆✝✆✞✞✠☎ ❑✎☎✫✆r❝☎✟✚✙☎✝❝ ❈❧✪❆ö
✣❝r❝✫✚☎✝❝☎ ✝✆✣❝✌✞✚ ❞✠r ✠☎✖✆✞✆✑✆✟✠
✟✄☎✄✞✝✄✢ ❑✎☎✫✆r❝☎✟✣❝ ✠✞✜ ✜✆✡ ✟❝✝✆✏
✖✆ ❦❝r✎✞❝☎ ✌❝✔✚✞❝r✚☎ ❝✝❝✞✆✣✟✠✡✞✠✗✠
✑❝t✜♠✑ ✆✝✠✞✠✔ t❝✞✜✚☎ ✣✆✑✆✞ t❝✜✏
✞❝r✚☎✚☎ ✠t✞❝✞✠ ❦✆ ✜✄r✄✑✟❝✞ ☛✠✝✝✆✣
✆✞✆☛✣✠r✠✞✑✆✜✞✆ ✜❝✞✚☎✑❝✌✚✔ ❝✜✟✠☎✆
❞✆✞✞✠ ✜✎☛✄✞✞❝r ❝✞✣✚☎✝❝ ✝✆❦r✠✑✖✠ ❞❝☛✏
✜❝✞✝✚r✚☎✚☎ ✜❝❞✄✞ ❦✆ t❝✞✜✚☎ ✱t✆r
✣✍r✞✍ ✜☞✞✆✞✠✜✣✆☎ç ✜✄r✣✄✞✄☛ ☞✡✞✆✑✞✆✏
r✠✌✞✆ ✝❝✌❝☎✚☛✑❝ ✠✫❝✝✆ ✆✝✆☎ ✜❝r❝r✞❝r
❝✞✚☎✝✚✢✽
✦✎☎r❝✜✠ ❝☛❝✑❝✝❝ ö❝r✜✟✠✡✑✙✞✆
✜❝✌☎❝☛✣✚r✚✞❝☎ ❑✄r✣✄✞✄☛ ★✆✎✞✎✩✠✟✠
✣✆✑✆✞ ✎✞❝r❝✜ ☛✄ ✠✞✜✆✞✆r✠ ❦❝❝✡ ✆✣✣✠✢
❝❛ ●❝✜✟✚✡ ❦✆ ✜☞✣✍ ❞✠r ✟✠✟✣✆✑
✎✞❝r❝✜✤ ✜✄r✄✑✟❝✞ ✛✍☎❝t✚☎ ❞✠r ❞✠✕✠✏
✑✠ ✎✞❝r❝✜✤ ❞❝✗✚✑✞✚ ✜❝✔✠✣❝✞✠✡✑✆
✜❝r☛✚ ☛✠✝✝✆✣✞✠ ❞✠r ✑❝☎✆❦✠ ❦✆ ✣✎✔✏
✞✄✑✟❝✞ ✑✍✖❝✝✆✞✆✢
❞❛ ❜✎✜✟✄✞✞✄✗✄☎ ☎✆✝✆☎✞✆r✠☎✠✤
✜❝✔✠✣❝✞✠✡✑✠☎ ✕✆✞✠☛✜✠✞✆r✠☎✠ ❦✆ ✟✚☎✚✫
✑✍✖❝✝✆✞✆✟✠☎✠☎ ❞✠✕✠✑✞✆r✠☎✠ ❝☎✞❝✑❝✜
✠✕✠☎ ö❝r✜✟✠✟✣ ✌☞☎✣✆✑✞✆r✆ ❞❝☛❦✄r✏
✑❝✢
✖❛ ❜✎✜✟✄✞✞❝r✚☎ ✣❝r❝✫✚☎✚ ❝✕✚✜✕❝
✣✄✣✑❝ ❦✆ ✎☎✞❝r✚☎ ✜✆☎✝✠ ✜✄r✣✄✞✄☛✏
✞❝r✚ ✠✕✠☎ ✌✍r✍✣✣✍✜✞✆r✠ ✑✍✖❝✝✆✞✆✌✞✆
✝❝✌❝☎✚☛✑❝✢
✝❛ ✲✠☎✠☎ ❝✟✞✠ ✝✍☛✑❝☎✚ ✎✞❝r❝✜
✳❝✣✆✠✡✑✆ ✝✆✗✠✞❛ ✔✄✣✔✆r✆✟✣✞✠✗✆ ✜❝r☛✚
✌✆☎✠ ✫✠r❝❦✄☎✞❝r✤ ✦✆✡❝r✞❝r ❦✆ ●✆r✎✣✞❝r
✣❝r❝✫✚☎✝❝☎ ✣❝✔✚✞❝☎ r✆✫❝t✤ ✠✜✣✠✝❝r✤
✄✞✄✟❝✞ ✛✍❦✆☎✞✠✜✤ ✝✆❦✞✆✣✤ ❝✟✜✆r✠ ✛✍✕✏
✞✆r✤ ✱❞❝✣✚ ●✚r✠✟✣✠✌❝☎ ✄✌✛❝r✞✚✗✚ç ✛✠❞✠
✔✄✣✞❝r❝ ✜❝r☛✚ ✑✍✖❝✝✆✞✆✢
✆❛ ✦✎☎✄☎✝❝ ✧✟❝ ❦✆ ★❝☎r✚✙☎✚☎
❑r❝✞✞✚✗✚☎✖❝ ✛✆r✕✆✜✞✆☛✆✖✆✜ ✜✄r✣✄✞✄✏
☛✄☎ ✠☎✟❝☎✚☎ ✣❝r✠t✟✆✞ ✜✄r✣✄✞✄☛✄✌✞❝
☞☎✆ ❝✞✚☎✑❝✟✚✢✾
✂✄r❝✝❝ ✜✚✟✑✆☎ ✝✆✗✠☛✣✠r✠✞✆☎ ❞❝✡✚
✑❝✝✝✆✞✆r t❝r✠✕ ✜✎✑✍☎✠✟✣ ☞✗r✆✣✠
✎✞❝r❝✜ ö❝r✜✟✠✡✑ ●✚r✠✟✣✠✌❝☎✞✚✗✚☎
r❝✝✠✜❝✞ ✌✎r✄✑✄☎❝ ✡✆☎✛✠☎✞✆☛✣✠✏
r✠✖✠ ✎✞❝r❝✜ ✜❝✣✜✚ ✟✄☎✑❝✜✣❝✤ ✣✆✎✏
✞✎✩✠✜ ✜✎☎✄✞❝r ö❝r✜✟✠✟✣ ❞✠r ❝☎✞❝✑
✝✆r✠☎✞✠✗✠ ✠✞✆ ✌✎r✄✑✞❝☎✑❝✜✣❝✝✚r✢
❑✄☛✜✄✟✄✡ ❞✄ ❞❝✗✝❝☛✣✚r✑❝ ✛✠r✠☛✠✑✠✏
☎✆ ✝❝✠r ✌❝✔✚✞❝✖❝✜ ✕✎✜ ✆✞✆☛✣✠r✠ ❦❝r✝✚r
❝✑❝ ❞✄ ✌❝✡✚☎✚☎ ✜✎☎✄✟✄ ❑✄r✣✄✞✄☛
★✆✎✞✎✩✠✟✠✙☎✠☎ ✆✞✆☛✣✠r✠✟✠ ✎✞✑❝✜✣❝☎
✕✎✜ ✎☎✄☎ ✧✟✞✴✑✠✞✆☛✣✠r✠✞✑✆✟✠☎✝✆✜✠
✡✎r✞✄✜✞❝r ✎✞✝✄✗✄☎✝❝☎ ❞✄ ✜✎☎✄✞❝r❝
✣✆✑❝✟ ✆✣✑✠✌✎r✄✑✢
✲❝✗✝❝✜✠ ❉❝❝✡✙✚☎ ✕❝✗✝❝☛
✌✎r✄✑✄ ✎✞❝r❝✜ ✪❝✣✠☎ ❆✑✆r✠✜❝
●✚r✠✟✣✠✌❝☎ ✟✎✟✌❝✞✠✡✑✠✤ ✝❝✌❝☎✝✚✗✚
✣❝r✠t✟✆✞ t✆✣✆r✎✝✎✜✟ ✛✆✞✆☎✆✜✤ ✟✎☎
✭✺ ✌✚✞✝❝ ö❝r✜✟✠✡✑✙✞✆ ●✚r✠✟✣✠✌❝☎✞✚✜
❝r❝✟✚☎✝❝ ✜✄r✄✞❝☎ ❞❝✗✞❝r ❦✆ ✪❝✣✠☎
❆✑✆r✠✜❝✙☎✚☎ ☞✡✛✍✞ ✜✎☛✄✞✞❝r✚☎✝❝☎
✜❝✌☎❝✜✞❝☎❝r❝✜ ✕✎✜ ✟✎r✄☎✟✄✡ ✎✞✑❝✏
✌❝☎ ❞✠r ❞❝✗✝❝☛✚✑ ✜✄r❝❞✠✞✝✠✢ ❜❝
✧✟✞✴✑✤ ❞✄ ❞❝✗✝❝☛✚✑✚ ✎✞✄☛✣✄r✑❝✜
✑✍✑✜✍☎ ✑✍✘
‹slâm ve Kurtulu✵ Teolojisi
✧✟✞✴✑✙✞❝ ❑✄r✣✄✞✄☛ ★✆✎✞✎✩✠✟✠✙☎✠
✜❝✌☎❝☛✣✚r✑❝✜ ✠✕✠☎ ✛☞✟✣✆r✠✞✆☎
✕❝❞❝✞❝r✚☎ ❞❝☛❝r✚✟✚✡✞✚✗❝ ✑❝t✜♠✑
✎✞✑❝ ☎✆✝✆☎✠ ✧✟✞✴✑✙✚☎ ✑✆rt❝✑✆✣
✆✜✟✆☎✞✠ ❝✌✆✣ ❦✆ t❝✝✠✟✞✆r✠ t❝r✠✕
●✚r✠✟✣✠✌❝☎✞✚✜✣❝☎ ✕✎✜ ❜❝t✄✝✠✞✠✗✆
❞✆☎✡✆✑✆✟✠✝✠r✢ ✶✆✌✛❝✑❞✆r✠✑✠✡ ✠✞✆
❜❝t✄✝✠✞✆r✠☎ ✧☛❝✌❝ ✶✆✌✛❝✑❞✆r✠ ✌✎✜✏
✟✄✞✞✄✜ ❦✆ ❝✝❝✞✆✣ ✜✎☎✄✟✄☎✝❝ ☎✆r✆✝✆
✠✟✆ ❞✆☎✡✆r✞✆r✢ ✧✜✠✟✠ ✝✆ ✑✍✞✜✠✌✆✣✏
✟✠✡✞✠✗✆ ✝✆✗✠✞ ✡✆☎✛✠☎✞✠✗✠☎ ✌✎✜✟✄✞✞❝✏
r✚☎ ✟✚r✣✚☎❝ ❞❝✟❝r❝✜ ✆✞✝✆ ✆✝✠✞✑✆✟✠☎✆
✠✣✠r❝✡ ✆✝✆r✞✆r✢ ❜❝t✄✝✠✞✠✜ ❦✆ ✧✟✞✴✑
✧✟✆❦✠✞✠✜ ✠✞✆ ✜✚✌❝✟✞❝☎✝✚✗✚☎✝❝ ✎✞✝✄✜✕❝
✝✍☎✌✆❦✠✤ ✎✞✝✄✜✕❝ ✑❝✝✝✆✖✠ ✜❝✞❝❞✠✏
✞✠r✢ ✓✠✣✆✜✠✑ ❑✄r✙✴☎ ✠☎✫❝✜ ✆✣✑✆✜✣✆
✠✜✠ ✣✆✑✆✞ ☞✞✕✍✌✍ ✎r✣❝✌❝ ✜✎✌❝r✢ ♦✢
✧☎✫❝✜✣❝ ☞✞✕✍ ✜✠☛✠☎✠☎ ✜✆☎✝✠ ✟✎✟✌❝✞
✜✎☎✄✑✄ ✠✞✆ ✆☛ ✎r❝☎✣✚✞✚ ✣✆✑✆✞ t❝✌❝✣
✟✣❝☎✝❝r✝✚☎✚ ✜✎r✄✌❝✖❝✜ ✛✆✞✠r✝✆☎
✫❝✡✞❝✟✚☎✚☎ ✝❝✗✚✣✚✞✑❝✟✚☎✚ ✆✑r✆✝✆r✢ ❢✢
✧☎✫❝✜ ✆✝✠✞✠r✜✆☎ ✝✆ ☞✞✕✍☎✍☎ ✜❝✕✚✔
✜✠☛✠☎✠☎ ✌✎✜✟✄✞ ✝✍☛✑✆✟✠☎✆ ☎✆✝✆☎
✎✞❝✖❝✜ ✝✍☛✍☎✖✆✟✠✡✖✆ ❞✠r t❝✌✚r✟✆✏
❦✆r✞✠✗✠ ❝☛✚r✚✞✚✜ ✎✞❝r❝✜ ✛☞r✍✔ ✎✞✄✑✏
✟✄✡✞❝r✢
✧✟✞✴✑ ✝✍☎✌❝ ☎✠✑✆✣✞✆r✠☎✠☎
t❝✝✝✠ ❝☛✑❝✑❝✜ ✜❝✌✝✚ ✠✞✆ ✑✆☛r✄
✎✞✝✄✗✄☎✄ ❞✆✞✠r✣✠r✢ ✶✆✌✛❝✑❞✆r✤
✱❉✍✖✄✝✄☎✄☎✤ ☎✆✫✟✠☎✠☎✤ t❝☎✚✑✚✏
☎✚☎✤ ✕✎✖✄✗✄☎✄☎✤ ❝r✜❝✝❝☛✚☎✚☎ ❦✆
❘❝❞❞✠✙☎✠☎ ✟✆☎✠☎ ✍✡✆r✠☎✝✆ t❝✜✜✚
❦❝r✝✚r✢ ●✆r t❝✜ ✟❝t✠❞✠☎✆ t❝✜✜✚☎✚
❦✆r✉ç ✝✠✌✆r✆✜ ✑❝✝✝✠✌❝✣✣❝☎✤ t❝✌❝✣✏
✣❝☎ ✆✞ ✆✣✆✜ ✕✆✜✠✔ ✡❝t✠✝✴☎✆ ❞✠r t❝✌❝✣
✌❝☛❝✑❝✌✚ ✎✞✄✑✞❝✑❝✡✢
✶✆✌✛❝✑❞✆r ✝✆ ❞✠r ✌❝☎✝❝☎ ✌✎✜✏
✟✄✞✞✄✗✄☎ ✜✠☛✠✌✠ ✜✍✫r✆ ✌❝✜✚☎ t❝✞✆
✟✎✜❝✖❝✜ ❞✠✕✠✑✝✆ ✑✄t✣❝✕ ✜✎☎✄✑✝❝
✣✄✣✣✄✗✄☎✄ ✟☞✌✞✆r✤ ✝✠✗✆r ✌❝☎✝❝☎ ✝❝
✌✎✜✟✄✞✞✄✗✄ ❦✆ ✎☎✄☎ ✆r✝✆✑✞✆r✠☎✠
✎✞✄✑✞❝r✢ ✱❆✞✞❝t✙✚✑ ❞✆☎✠ ✫❝✜✠r✞✆r✏
✞✆ t❝☛r✆✣ç ✝✆r✢ ❜✠☎✆ ✣✠✖❝r✆✣✞✆ ✠✞✛✠✞✠
❞✠r t❝✝✠✟✣✆ ✝✍r✍✟✣ ✣✍✖✖❝r ✖✆☎☎✆✣✞✆
✑✍✩✝✆✞✆☎✠r✢
Umran A✁USTOS 2011 59
DOSYA
➁✁✂✄☎✆✝✞✝✟✠ ✡✂✟✂☛☞ ☞✂✌✌✍✟✠ ✎☎✏✑
✞✍✒✍✕✠ ❜✆✍ ✓✚✆✞✍✟✡✍✆ ☎✕✞☎✒☎✞☎✟
❣✍✒✓☎✟✞☎✟✠ ☛✔✡✡✔✕✞✍✟ ✄☎ ✖☎✗✝☞✞☎✟✞☎
✏✍✎✍✟✍✕ ✓✝✟ ☞✂✟ ✒❜✡☎✟✆✝☛☞ ➁✓✝✡✍✑
✓☎✟✍✓☎✟ ❜✞✍✌✍✕☞✔✟✘✙
☞✝ ✗✍☛☎✆☎✙ ✏✍✎✒✍✕ ✝☛☞☎✏☎✆✞☎✟ ✓✚
❚✂✒ ✓✚✆✞✍✟✡✍✆ ✍✛✔✕✛✍ ❣✜✟✂✞☎✑
✌☎❝✝ ❣✝✓✝ ✢☛✞✣✒ ✆☎ ✤✥✘ ✢☛✍✦✡✍ ❜✞✡✚❝✚
❣✝✓✝ ✒✂✞✕☛✂✥✞✂❝✂ ✜✄☎✟✠ ✆☎ ✡✂✆✏✍✞✔✑
❝✔ ✝✛✝✆ ✛✍✞✔✖✔✎ ✛✍✓✍✞✍✒✍✏✔✠ ✟✔✥✕✔✆✔✆
✎☎✖✝✆✡☎ ✕❜✖✒✍✏✔ ❜✞✚✒☛✚✥✞✍✟✠ ✆☎ ✡☎
✥☎✆❣✝✆✞✝❝✝ ✓☎✆✌✝✞✞✝❝☎ ✡✜✆✂✖✂✎ ✡☎
☞✍✗✍✕✕✂✒ ✗✍✞✝✆☎ ❣☎✞☎✆ ☛☎✟✄☎☞ ✗✍✟✝✛
✕✔✆✍✟✠ ❜✞✚✒☛✚✥✞✍✟✘ ✢☛✞✣✒ ✡✂✆✏✍ ✝✞☎
✍✗✝✟☎☞ ✍✟✍☛✔✆✡✍ ✜✞✛✂✞✂ ✓✝✟ ✗✍✏✍☞
✜✆☎✟✝✟ ✒✂✒✝✆☎✘ ö✝ ✧✞✞✍✗✦✔✆ ✒✝✥✍✆
✜✞✛✂☛✂ ✡☎ ✧✡✍✞☎☞ ☞☎✟✍✥✝☛✝✆✡☎ ❜✞✡✚✑
❝✚ ❣✝✓✝ ✡☎✆❣☎✏✝ ✜✆☎ ✛✔✕✍✟✔✟✘ ✧✆✌✍✕
✓✚✆✡✍✆ ✢☛✞✣✒✦✔✆ ✕✍✎✝☞✍✞✝✥✒✝✠ ☛☎✟✑
✄☎☞ ✓✝✟✝✕✝✒✝✆✝ ❜✞✚✒✞✍✡✔❝✔ ✡✍ ✍✆✞✍✑
✖✔✞✒✍✒✍✞✔✡✔✟✘ ❚☎✟☛✝✆☎ ✢☛✞✣✒ ✕✝✖✝✏☎
✓✚✟✍✡✍ ✡✍ ✜✞✛✂✏✂ ✕❜✏✍✟✘ ✢☛✞✣✒✦✔✆
✜✞✛✂☛✂✆✡☎ ☛✂✎☎✟ ✥☎✆❣✝✆✞✝✕ ❜✞✍✆✍✕
✡✍✗✝✞✝✆✡☎ ✡☎❝✝✞✡✝✟✘ ✢✆❞✍✕ ✕✍✎✝☞✍✞✝✥✑
✒✝ ✓✍☛✕✔✞✍✏✍✆ ✓✝✟ ✜✞✛✂✡✂✟✘ ö✚✟✦✣✆✦✔
✄☎ ☛✂✆✆☎☞✝ ✄☎✟✝ ✍✞✍✆ ✓✝✟ ☞❜✎✞✚✒
✍✖✔✟✔ ✥☎✆❣✝✆✞✝✕ ✄☎ ✍✖✔✟✔ ✏❜✕☛✚✞✞✚❝✚✠
☛☎✟✄☎☞✝✆ ✓✝✟ ☞✍✗✍✕✕✂✒☎ ✡✜✆✂✖✒☎✑
☛✝✆✝ ❜✟☞✍✡✍✆ ✕✍✞✡✔✟✔✟✘ ✢☛✞✣✒✦✔✆ ✜✞✛✂✑
✞☎✟✝ ✝✞☎ ❜✞✚✖✍✆ ✓✝✟ ☞❜✎✞✚✒ ✡☎✆❣☎✑
☛✝✥✞✝✕✞☎✟✝✆ ❜✞✒✍✡✔❝✔✠ ☛❜☛✏✍✞ ✟☎❞✍✗✔✆
✏✍ ✡✍ ❣☎✞✝✟ ✡✍❝✔✞✔✒✔✆✔✆ ✍✡✝✞ ❜✞✡✚❝✚
✓✝✟ ☞❜✎✞✚✒✡✚✟✘ ✧✒✍ ✓✚ ☞❜✎✞✚✒ ✆☎
✒❜✡☎✟✆ ☛❜☛✏✍✞✝✥✒✡✝✟✠ ✆☎ ❜✟☞✍✛✍❝
✕❜✒✂✆✝✥✒✝✡✝✟✘ ❦✍✆✔✟✔✒ ö✚✟☞✚✞✚✖
❚☎❜✞❜★✝☛✝✦✆✝ ☞✟✍✆☛❞☎✟ ☎☞✒☎✏☎ ✛✍✓✍✑
✞✍✏✍✆✞✍✟✠ ✏✍✆✝ ✕✝☞✍✓✔ ✍✖✔✟✔ ✏❜✟✚✒
✍✆✞✍✏✔✖✔ ✝✞☎ ❜✕✚✏✍✆ ✢☛✞✣✒✌✔ ☛❜✞✌✚✞✍✟
✄☎ ☛❜☛✏✍✞✝☛☞✞☎✟ ✒☎☞✆✝ ✛✍✟✎✔☞✒✍✡✔❝✔✠
✍✆✞✍✒✔ ✍✞☞✂☛☞ ☎☞✒☎✡✝✕✞☎✟✝ ☛✂✟☎✌☎
✝☛☞☎✡✝✕✞☎✟✝✆☎ ✚✞✍✖✍✒✍✥✞✍✟✘ ✢☛✞✣✒
✆☎ ✒❜✡☎✟✆ ☎✖✝☞✞✝✕✛✝✞✝❝✝✠ ✆☎ ✢☛☎✄✝
✥✂✗✡✂✠ ✧✥✝✥✍✆☎ ✓✝✟ ✗✍✏✍☞✔ ✗☎✟✕☎☛
✝✛✝✆ ✍✆✍ ✏❜✞ ❜✞✍✟✍✕ ❜✟☞✍✏✍ ✕❜✏✍✟✘
❩✂✗✡ ✄☎ ☞✍✕✄✣ ✏❜✞✚ ✝✆✌☎ ✏❜✞ ❜✞✍✟✍✕
✍✆✌✍✕ ✓✚✆✚ ☞☎✟✌✝✗ ☎✡☎✆✞☎✟ ✝✛✝✆✡✝✟✘
✧✆✌✍✕ ✢☛✞✣✒ ✞✝✓☎✟✍✞ ✢☛✞✣✒✌✔✞✍✟✔✆
✏✍✎☞✔❝✔ ❣✝✓✝ ✕✍✎✝☞✍✞✝✥✒✝ ✄☎ ✓✚❣✂✆✑
✕✂ ☞✂✟✡☎✆ ✓☎✆✌✝✞ ✓✝✟ ✥☎✆❣✝✆✞✝❝✝ ✡☎
✝✛☎✟✒☎✥✘ ✐❜✕ ✕✞✝✖☎ ❣✝✓✝ ❣✜✟✂✆☎✌☎✕
✍✒✍ ✢☛✞✣✒ ✢☛✞✣✒✦✡✔✟✠ ❜✆✚ ✒❜✡☎✟✆
✡✂✖✂✆✌☎✞☎✟ ✄☎ ✝✡☎❜✞❜★✝✞☎✟ ✝✞☎ ✕✔✏✍☛✑
60 Umran A USTOS 2011
✜✥❣✂✞✞✂✕ ✡✚✄✍✟✔✆✍ ✛✍✟✎✒✍✕ ✡✚✟✚✑
✒✚✆✡✍ ✕✍✞✔✟✞✍✟✘
❉✩✪✫✬✭✮✯✰
✶ ▼✱✲✳✴✵✷✱ ▼✱✲✳✴✸✹✺ ✱✲✱✴✻✼✽✱ ✱✾✲✻✺ ✾✱✿✱✼✷✱✲
✺♠✽❀✲✼✸✹✺ ❀❁✸❂❂✸✲ ✳✱✿✸❂✱✷✸✹✺ ✽❀✼✳✷❀✺✸ ✸✷❀
❤✱✲❀✳❀❂✷❀ ▼✱✲✳✴✻✼ ✺♠✽❀✲✼✸✹✺✸✼ ❀✷❀❁❂✸✲✸✴✸✼✸
✾✱✿❂✻②✻❃ ❤✱❂❂✱ ✽✸✾✱✷❀✳❂✸②✸ ❄❀ ✽✸✾✱✷❀✳❂✸✳ ✱✳✻✷❅
❆✻✷✻②✻ ❇✸✲ ✺❀❂♠❂ ♠✷✱✲✱✳ ❇❀✼✸✺✴❀✽✸②✸ ✸❈✸✼✽❀
✿♠✹✸❂✸❄✸✴❂ ♠✷✺✱✽✻②✻✼✻ ✴♣✾✷❊✾♠✲✷✱✲❋ ●❍ ✴✱✿❅
❂✱✺✱✷✱✲✱ ✳✱✼✻❂ ♠✷❍❁❂❍✲✱✼ ▼✱✲✳✴ ✺❀❂✸✼✷❀✲✸
♠✷✽❍②❍ ✽❀❂❀✲✺✸✼✸✹✺ ❄❀ ❇✸✷✸✺✴❀✷✷✸✳ ❄❍✲♦❍✴❍
✼❀✽❀✼✸ ✸✷❀ ▼✱✲✳✴ ✵✽✱ ✿♠✹✸❂✸❄✸✴❂ ❇✸✲ ✾✱✼ ❇❍✷❅
✺✱✳ ✽✱ ♠✷✱✼✱✳✷✻❋ ■✼❆✱✳ ✼❀ ♠✷❍✲✴✱ ♠✷✴❍✼
▼✱✲✳✴✸✹✺ ✽❀✼✸✷❀✼ ❁❀✾✸✼ ✼❀♠ ▼✱✲✳✴✸✹✺ ♠✷✱❅
✲✱✳ ✽♣✼❊❁❊✺❊✼❀ ✽❀✳❃ ✾✱✾♦✻✼✷✱❁✺✱✴✻✼✻ ✴✱②❅
✷✱✾✱✼ ❀✴✱✴ ❧♠✲✺❍ ♠✷✱✼ ❏❀✼✸✼✸✹✺ ✼❀✽❀✼✸ ✸✷❀
✼❀❂ ♠✷✱✲✱✳ ✿♠✹✸❂✸❄✸✴❂ ❄❀ ✺♠✽❀✲✼✸✴❂ ♠✷✽❍②❍
✴♣✾✷❀✼❀❇✸✷✸✲❋ ●❍ ❂♠✿✲✱✳✷✱✲✽✱✳✸ ▼✱✲✳✴✸✹✺ ❇✸✷❅
♦✸✴✸ ✽❀ ✼❀✲❀✽❀✾✴❀ ✸✴❂✸✴✼✱✴✻✹ ♠✷✱✲✱✳ ❑■✾❇✱✲
❈✸✹♦✸✴✸✼✸❃ ▼❍✴❂✱❧✱ ç❍✿❤✸✷❀✲✸ ❄❀ ▼❍✴❂✱❧✱
ç❍✿❤✸✷❀✲✸✼ ❊❈❊✼❆❊ ✽❊✼✾✱ ❍✷❍✴❈❍✴❍ ♠✷✱✼
▲✱✷✸✾❀❄❆✸ ❧♠✲✺❍ ✽✻❁✱✲✻✽✱ ❇✻✲✱✳✻✷✻✲✴✱◆ ❏❀✼✸✼✸✴❂
❤✱❂❂✱ ✽✱❤✱ ❇❀❂❀✲✸ ç❂✱✷✸✼✸✴❂ ♠✷✽❍②❍✼✽✱✼ ç♠✷
❖❀✺✱✷✸✹✺ ✽❀✼❀✼ ❍❆❍❇❀✾❀ ✽❀ ♠✷✱✼✱✳ ✴✱②✷✱✽✻❋
P ◗❤✴✱✼ ❘✷✸✱❈✻✳✵✷✱ ✸✷♦✸✷✸ ❈♠✳❈✱ ❀✷❀❁❂✸✲❀✷ ✽❀②❀✲❅
✷❀✼✽✸✲✺❀ ✾✱✿❂✻✺❃ ♠✼❍✼ ❖❍✲✵❙✼✵✻ ❂❀❄✸✷ ✺❀❂♠✽❍
✸✷❀ ✴♠✷ ❇✸✲ ❀✳✴❀✼❀ ✽♣✼✽❊✲✺❀ ❈✱❇✱✴✻✼✱ ✳✱✲❁✻
❈✻✳❂✻✺❃ ✺❊✷✳✴❊✹✷❊✳ ❄❍✲♦❍✴❍✼❍❃ ❀❁✸❂✷✸✳ ✳✱❄❅
✲✱✺✻✼✱ ❄❀✲✽✸②✸ ✴♠✷ ✸❈❀✲✸✳❂❀✳✸ ✾♠✲❍✺✱ ❀✷❀❁❂✸✲✸
♦❀❂✸✲✽✸✺❃ ✱✼❆✱✳ ◗❤✴✱✼ ❘✷✸✱❈✻✳✵✻✼ ♦❊✼✽❀✺❀
✴♠✳✱✲✱✳ ❆✸✽✽✸✾❀ ✱✷✻✼✺✱✴✻ ♦❀✲❀✳❀✼ ♦❀✷✸✲ ❍❈❍❅
✲❍✺❍ ✺❀✴❀✷❀✴✸❃ ✴♣✺❊✲❊ ♠✷♦❍✴❍❃ ♦❀✷❀✼❀✳❈✸
▼❊✴✷❊✺✱✼✷✱✲✻✼ ✽✸✼✸ ✴♠✴✾✱✷ ✾♣✼✽❀✼ ✴♠✾❍❂❅
✷✱✾✻✿ ♠✼❍✼ ❍❤✲❀❄✸ ❇✸✲ ✽✸✼ ❤✱✷✸✼❀ ✴♠✳✺✱
❈✱❇✱✷✱✲✻✼✱ ✽✸✲❀✼✸❁✸✼✸ ✽❀ ❀✼ ❈♠✳ ✴❀✷✱✺✷✱❅
✾✱✼ ❇❀✼✸✺❋ ❘❁✸❂✴✸✹✷✸✳❃ ✴♣✺❊✲❊ ❄❀ ✳✱✿✸❂✱✷✸✹✺
♠✷♦❍✴❍ ❇❀✼✸✺ ✽❀ ❈♠✳❈✱ ❄❍✲♦❍✷✱✽✻②✻✺ ✳♠✼❍❅
✷✱✲❋ ■✷✸ ❯❀✲✸✱❂✸✵✼✸✼ ✽❀✾✸✺✸ ✸✷❀ ❘✺❀❄✸ ç❊✼✼❀❂✸
✾❀✲✸✼❀ ❱❀✾♦✱✺❇❀✲✸ ç❊✼✼❀❂✸ ✾✱ ✽✱ ❇❀✼✸✺
❈♠✳❈✱ ♣✼❀✺✴❀✽✸②✸✺ ✾✱❁✱✾✱✼ ✴❊✼✼❀❂ ♠✷♦❍❅
✴❍✼❍ ❀✼ ❈♠✳ ❄❍✲♦❍✷✱✾✱✼ ✳✸❁✸ ◗❤✴✱✼ ❘✷✸✱❈✻✳❋
❲✼❍✼ ✽✸✼ ✾♠✲❍✺✷✱✲✻✼✽✱ ✳✱❂✻✷✺✱✽✻②✻✺ ❈♠✳
✼♠✳❂✱ ❄✱✲ ✱✺✱ ♠✼✱ ✴✱✷✽✻✲✱✼ ❄❀ ✱✲❂✻✳ ✱❂✱❄✸✴❂✸✳
❇✸✲ ✳❊✷❂ ❤✱✷✸✼❀ ✴♠✳❂❍✳✷✱✲✻ ✽✸✼✸ ♠✷✽❍②❍ ♦✸❇✸
✴❊✲✽❊✲✺❀ ❈✱❇✱✴✻✼✽✱✳✸ ✸✴✸✺✷❀✲✽❀✼ ❀✼ ♣✼❀✺❅
✷✸ ❧✱✲✳✻✺ ♠✼❍✼ ♠✲❂✱✾✱ ✳♠✾✽❍②❍ ✺❀✴❀✷❀✾✸
✾✱✼✸ ■✽✱✷❀❂ ✺❀✴❀✷❀✴✸✼✸ ♣✼❀✺✴✸✾♠✲ ♠✷❍❁❍✺❃
❇❍♦❊✼✳❊ ❇✸❈✸✺✸ ✸✷❀ ✱✲❂✻✳ ❂✱❤✱✳✳❊✺❀ ✽♣✼❊❅
❁❀✼ ■✷✷✱❤✵✻✼ ✳✸❂✱❇✻✼✽✱ ✷✱✼❀❂✷❀✽✸②✸ ✴❀✲❄❀❂ ❇✸❈✸❅
✺✸✼❀ ✽❊❁✺✱✼✷✻✳ ❀❂✺❀✳❃ ✽✸✼✸✼✸ ❆✸✽✽✸✾❀ ✱✷✱✼
❤❀✲ ▼❊✴✷❊✺✱✼✵✻✼ ✺❀✴❀✷❀✴✸ ❇❀✼❆❀❋
❳ ●❍✼✱ ✸✾✸ ❇✸✲ ♣✲✼❀✳ ●✱❤❈❀ ❖✻✴✴✱✴✻✽✻✲❋ ❘✷✸✱❈✻✳
❇❍ ✳✻✴✴✱✾✻ ✱✽❀❂✱ ❂✱✺✱✺✻ ✸✷❀ ▼✱✲✳✴✸✹✱✼ ✺❊✷❅
✳✸✾❀❂ ✳✱❄✲✱✾✻❁✻ ❀✳✴❀✼✸✼✽❀ ♠✳❍✾✱✲✱✳❃ ✾♠✲❍✺❅
✷✱✾✱✲✱✳ ❂❀❄✸✷ ❀❂✺❀✳❂❀❋ ▼❀❂✼✸✼ ✼✸✾❀❂✸✼❀ ❍✾♦❍✼
♠✷✱✲✱✳ ♣✹❊ ✱❈✻②✱ ❈✻✳✱✲✺✱ ✱✼✷✱✺✻✼✽✱ ❂❀❄✸✷✽❀✼
❈♠✳ ✱❁✻✲✻ ✾♠✲❍✺ ✽❀✽✸②✸✺✸✹ ❇✸✲ ❂❀❄✸✷ ❇✸❈✸✺✸ ❇❍❋
❲✾✴✱ ç❀✾✾✸✽ ❖❍❂❍❇ ✽✱ ✽❙❤✸✷ ❤✸❈❇✸✲ ✺❊❧❀✴✴✸✲
❇❍ ✳✻✴✴✱✽✱✼ ❨♠❍✴✴❀✱❍✵❆❍ ❍✾♦✱✲✷✻✳ ✾♠✲❍✺❍❅
✼❍❃ ❯❀✲✸✱❂✸✵✼✸✼ ♥✱❇✸✷ ❖✱❇✸✷ ✳✻✴✴✱✴✻✼✻✼ ❍✾♦✱✲❅
✷✻✳ ❀✷❀❁❂✸✲✸✴✸ ❀✳✴❀✼✸✼❀ ✾❀✲✷❀❁❂✸✲✺❀ ❈✱❇✱✴✻✼✻
❭
❪
❛
❡
q
✇
✺❀✴❀✷❀ ❀✽✸✼✺❀✾❀✲❀✳ ✺❀❂✼✸✼ ✼✸✾❀❂✸✼✸ ✾✱✼✸
✳✻✴✴✱✷✱✲✻✼ ✱✺✱❆✻ ♠✷✱✼ ✱❤✷✱✳✸ ✺❀✴✱❬✻ ❀✳✴❀✼❀
✱✷✱✲✱✳ ✾♠✲❍✺✷✱✺✱✳❂✱✷✱✲❋ ●♣✾✷❀❆❀ ✳✻✴✴✱✽✱✳✸
❆✸✺✲✸✷✸✳ ❀✷❀❁❂✸✲✸✴✸ ♣✼❀ ❈✻✳✺✱✳❂✱❋ ●❍ ✳✻✴✱✽✱✼
✺❊✷✳✸✾❀❂ ✴♠✲❍✼❍✼❍ ❈✻✳✱✲❂✺✱✳ ❄❀ ❇❍✲✱✽✱✼
♥✱❇✸✷ ❖✱❇✸✷ ✳✻✴✴✱✴✻✼✱ ❄✱✲✺✱✳ ✱❁✻✲✻ ✾♠✲❍✺❋
▲❀❈✺✸❁❂❀ ●✱❂✻✼✸✷✸✳ ✽❀✼❀✼ ✱✳✻✺ ❇❍ ✾♠✷ ❈♠✳❈✱
❇✱❁❄❍✲✽❍❋
♥❀✿ ❇❀✷✸✲❂❂✸②✸✺ ♦✸❇✸ ✹❀✼♦✸✼✷✸✳ ✾♠✳✴❍✷✷❍✳
✺❀✴❀✷❀✴✸✼✸ ✴♠✴✾✱✷✸✴❂ ❀✳✴❀✼✽❀✼ ♠✳❍✾✱✼ ❇✱✳✻❁❅
✷✱✲ ✸✷❀ ❖❍✲✵❙✼✵✻✼ ❇✱✳✻❁✻ ❈♠✳ ❧✱✲✳✷✻❋ ●❍ ✺❀✴❀✷❀✾✸
✾✱✼✸ ✱✽✱✷❀❂✸❃ ✾♠✳✴❍✷✷❍✳❃ ✹❀✼♦✸✼✷✸✳ ✴♠✲❍✼✴✱✷✻✼✻
❄❀ ❇❍ ❀✳✴❀✼✽❀ ◗✴✷❙✺✸ ✴♠✷❃ ✳❍✲❂❍✷❍❁ ❂❀♠✷♠❬✸✴✸
♠✷♦❍✴❍✼❍ ✽✱❤✱ ♦❀✼✸❁ ❇✸✲ ❈✱✷✻❁✺✱✽✱ ❀✷❀ ✱✷✺✱✳
♦❀✲❀✳✸✲❋
❱✲♠✳✲❍❂❀✴❃ ❫❍✼✱✼ ▼✸❂♠✷♠❬✸✴✸✼✽❀ ✴♣✹❊ ♦❀❈❀✼
❤✱✾✽❍❂❋ ❴✼✷❊ ❵❀❇ ❁❀❤✲✸✼✸✼ ✳✱✿✻✴✻✼✽✱ ✽❍✲✱✼
❇❍ ❤✱✾✽❍❂ ✳✱✿✻✽✱✼ ♦❀❈❀✼ ✾♠✷❆❍✷✱✲✱ ❇✸✷✺❀❅
❆❀✷❀✲ ✴♠✲✱✲❋ ●✸✷✺❀❆❀✾✸ ✽♠②✲❍ ❆❀❄✱✿✷✱✾✱✺✱❅
✾✱✼✷✱✲✻ ✱✽✻✾✷✱ ✱✼✻✷✱✼ ❇✸✲ ✾✱❂✱②✱ ✾✱❂✻✲✻✲❋ ●❍
✾✱❂✱②✱ ✾✱❂✻✲✻✷✱✼✷✱✲✻✼ ❈♠②❍✼❍✼ ❇♠✾❍ ✾✱❂✱②✱
✽❀✼✳ ✽❊❁✺❀✹❋ ❱✲♠✳✲❊❂❀✴ ✾✱❂✱②✱ ✾✱❂✻✲✽✻✳✷✱✲✻✼✻
❇♠✾❍ ✾✱❂✱②✱ ❍✹❍✼ ♦❀✷✽✸②✸✼✽❀ ✾✱❂✱✳❂✱✼ ❂✱❁✱✼
✳✻✴✻✺✷✱✲✻ ✳❀✴❀✲❀✳❃ ✳✻✴✱ ♦❀✷❀✼✷❀✲✸ ✽❀ ❍✹✱❂✱❆✱✳
✺❀✳✱✼✸✹✺✱✷✱✲ ✸✷❀ ❍✹✱❂✱✲✱✳ ✱✺✱ ❤❀✲ ❤✱✷❊✳✱✲❅
✽✱ ✸❁✳❀✼❆❀ ❀✽❀✲❀✳ ♣✷✽❊✲❊✲❋ ❲ ♦❊✼ ❇❍ ♦❊✼✽❊✲
❇✸✲ ❂❀♠✲✸✳ ✺❀✴❀✷❀✽❀❃ ♠ ❂❀♠✲✸✾❀ ❍✾✽❍✲✺✱✳ ✸❈✸✼
❧✸✳✲❀ ❀✹✸✾❀❂ ❀✽❀✼✷❀✲ ✸❈✸✼ ✽❀ ❇❍ ✽❀✾✸✺ ✳❍✷✷✱❅
✼✻✷✻✲❋ ◗✴✷❙✺ ✳✱✲❁✻✴✻✼✽✱ ◗✴✷❙✺✸ ç♠✷ ✽❀✼❀✼ ♦✲❍✿
✽✱❃ ç♠✷ ◗✷✱❤✸✾✱❂ ✱✽✻ ✸✷❀ ❖❍✲❂❍✷❍❁ ❵❀♠✷♠❬✸✴✸✵✼✸
◗✴✷❙✺✵✱ ❀✳✷❀✺✷❀✺❀✾❀ ❈✱✷✻❁✱✼✷✱✲ ✽✱ ◗✴✷❙✺✵✱
✿✲♠✳✲❊❂❀✴❄✱✲✸ ❇✸✲ ❇✸❈✸✺✽❀ ❀✹✸✾❀❂ ❀✽✸✾♠✲✷✱✲❋
▼✱❂❂✱❃ ❪❅❡ ✱✾❀❂✷❀✲ ❑✽✱②✽✱✳✸ ❄✱✱✹✻✼ ❂❊✺❊◆
■✴✷✻✼✽✱ ▼✱✲✳✴✵✻✼ ✳♠✺❊✼✸✴❂ ❂♠✿✷❍✺ ❊❂♠✿✾✱✴✻
✸✷❀ ◗✴✱✵✼✻✼ ♦♣✳✷❀✲✸✼ ✺❀✷❀✳❢❂❍✼❍ ✾❀✲✾❊✹❊✼❀
✾❀②✷❀✺❀ ❀✳✴❀✼✷✸ ✴✱✽❀✷✸✳❃ ✹❊❤❂ ❂❀✺❀✷✷✸ ❧✱✳✲
✾✱❁✱✼❂✻✴✻ ✸✷❀✲✷❀✺❀❆✸ ✳♠✺❊✼✸✹✺✷❀ ❍✾❍❁✺✱✹❋
▼✱✲✳✴✵✷✱ ♥✻✲✸✴❂✸✾✱✼✷✻②✻ ❍✹✷✱❁❂✻✲✺✱ ❈✱❇✱✴✻ ❇✸✷❀
✱❁✻✲✻ ✾♠✲❍✺ ✴✱✾✻✷✱❇✸✷✸✲❋ ❥❊✼✳❊ ✳✱✾♦✻✷✱✲ ❈♠✳
❧✱✲✳✷✻✽✻✲❋
■✴✷✻✼✽✱ ❤✱✲❀✳❀❂ ✸✷✳ ♠✲❂✱✾✱ ❈✻✳❂✻②✻✼✽✱ ▼✱✲✳✴✸✴❂
♠✷✺✱✳❂✱✼ ❈♠✳ ◗✴❀❄✸✵✾✽✸❋ r✱✺✱✼ ✸❈✸✼✽❀ ❏✱❂✸✼
■✺❀✲✸✳✱✵✽✱ ✴♠✷❍✼ ✱✲❂✱✼ ❆✱✹✸❇❀✴✸ ❇✱✹✻ ✿✱✿✱✹❅
✷✱✲✻✼ ▼✱✲✳✴✸✹✺✵✷❀ ♥✻✲✸✴❂✸✾✱✼✷✻②✻ ❍✹✷✱❁❂✻✲✺✱✾✱
❈✱❇✱✷✱✾✱✼ ✾♠✲❍✺✷✱✲✻✼✱ ✾♠✷ ✱❈❂✻❋ ❲ ✹✱✺✱✼✽✱✼
❇❀✲✸ ❖❍✲❂❍✷❍❁ ❵❀♠✷♠❬✸✴✸ ◗✴❀❄✸ ✳♣✳✷❀✲✸✼✽❀✼ ❈♠✳
▼✱✲✳✴✸✹✱✼ ♥✻✲✸✴❂✸✾✱✼✷✻✳ ✾♠✲❍✺❍ ✸✷❀ ✱✼✻✷✻✲
♠✷✽❍❋ ●✸✹❀ ❖❍✲❂❍✷❍❁ ❵❀♠✷♠❬✸✴✸✵✼✸ ❂✱✼✻❂✱✼ ❏♣s✾
✼❀✲❀✽❀✾✴❀ ▼✱✲✳✴✵✷✱ ◗✴✱✵✾✻ ❇✸✲❇✸✲✸✼✸✼ ✸✳✸✹✸ ♦✸❇✸
♦♣✲❀✼ ❇✸✲ ❖❍✲❂❍✷❍❁ ❵❀♠✷♠❬✸✴✸ ✴❍✼❍✺❍ ✾✱✿✱✲❋
❲✾✴✱ ▼✱✲✳✴✸✹✺✵✷❀ ♥✻✲✸✴❂✸✾✱✼✷✻②✻ ❍✹✷✱❁❂✻✲❅
✺✱ ❈✱❇✱✴✻ ♠ ✳✱✽✱✲ ✽✱ ✴✱✼❆✻✴✻✹ ✾✱❁✱✼✺✱✽✻❋
♥✱❂❂✱ ■✼✱✲❁✸✴❂ ❇✸✲ ♥✻✲✸✴❂✸✾✱✼ ♠✷✱✼ t✱❆✳ ❘✷✷❍✷
❇✸✲ ✽✸✼ ♠✷✱✲✱✳ ♥✻✲✸✴❂✸✾✱✼✷✻✳ ✸✷❀ ✺✱✽✽❀❆✸ ❇✸✲
♣②✲❀❂✸ ♠✷✱✼ ▼✱✲✳✴✸✹✺✵✸✼ ❍✹✷✱❁✺✱✴✻✼✻✼ ❈♠✳
✹♠✲ ♠✷✽❍②❍✼✱ ✽✸✳✳✱❂ ❈❀✳❀✲❋ ③✱❤✱ ✽✱ ✸✷❀✲✸
♦✸✽❀✲❀✳ ▼✱✲✳✴✸✹✺✵✷❀ ♥✻✲✸✴❂✸✾✱✼✷✻②✻ ❍✹✷✱❁❂✻✲✱✼
❂❀♠✷♠♦✷✱✲✻✼ ❂❀♠✷♠♦ ♠✷✺✱✳❂✱✼ ❍✹✱✳ ♠✷✽❍✳✷✱❅
✲✻✼✻ ✴♣✾✷❀✲❋ ❖✸❂✱✿ ❂❀✿❀✽❀✼ ❂✻✲✼✱②✱ ✳❍✲❂❍✷❍❁
▼✱✲✳✴✸✹✺✵✸ ✽❀✼❀✼ ❖❍✲❂❍✷❍❁ ❵❀♠✷♠❬✸✴✸✵✼❀ ❈♠✳
✴✱②✷✱✺ ❇✸✲ ❀✷❀❁❂✸✲✸✽✸✲❋ t✱❆✳ ❘✷✷❍✷❃ ◗✴✱ ❄❀
▼✱✲✳✴❃ ❖✱✲❁✻ ❫✱✾✻✼✷✱✲✻❃P✉✶✉❃✴✈P✶
▼✸❆❤❀✷ ❏♣s✾❃ ▼✱✲✳✴✸✹✺ ❄❀ ③✸✼❃ ❖❍✲❂❍✷❍❁
❵❀♠✷♠❬✸✴✸ ▼❀✾✽✱✼ ❲✳❍✾♠✲❃ ❥❀❄✈ ◗✲❧✱✼ ①❊✲❀❃
●❀✷♦❀ ❫✱✾✻✼✷✱✲✻❃✶✇✇❛❃ ✴✈ ❭❳
Download

Kurtuluş Teolojisini İslâmileştirmenin Handikapları