T.C.
MEZİTLi KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı
ll/02/20l5
: 28835733 /903.02l 1505990
Konu: Emekli Aylığı
(TELEFON ZiNCiRi)
ıııüoünıüĞirxr
MEZiTLİ
İlgl ı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nın l5l0l/20l5 tarihli ve 57.827.040.0 sayılı
yazısı,
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nın yazılarına istinaden 57.827.040 emekli sicil
numaralı dosyasından emekli aylığı almakta olan Sımi YAZICI'nın okulunuzda ücretli
öğretmen olarak olarak görev yapıp yapmadığının araştırılarak, görev yaptıysa (görev
yapmadığı okulların yazr göndermemeleri) aşağıda belirtilen evraklann 12/02/2015 Perşembe
günü saat l6.00'a kadar ivedi olarak Müdürlüğümiiz [email protected] adresine
gönderilmesi hususunda gereğini rica ederim.
KemilDURDU
Müdiir ı.
Şube Müdürü
isrnxEx BELGELER:
l-
234_
5-
Göreve başlama tarihi,
Görevden aynlış tarihi,
Hangi statüde ve hangi görevi yaptığı,
Bu çalışmalar ile ilgili ttlm bilgi ve belgeleri,
İlgilinin ücret ödemesinin ne şekilde yapıldığını (ders ücreti olarak mı ödendiğinin)
gösterir belge.
DAĞtTIM:
Güvenli Eiektı}ııik !inraı,
- Tüm Okul/Kurı.m Müdürlüklerine
Aslı
ibffiIE,ı.
.l!,,.ı..0.u2o.ıf..
IAt-P
Mezitti llç€ Milli Eğitim Mtıdülüğü Özliık Büıosu / Funda ALP
Adfes: GMK. Bulvaİı Mezitli sanayi sitesici.işi Çelik Apt. Kat:2 Mezitli,MERStN
'I'elcfon:358 54 74-358 54 64 Faks: 359 74 44 İntemet Adİ€si: httpr/mezitli.meb.gov.tr
Bu evmk 8üvenla e|ekEonik lmza ile
imzalaml$ır
httpi//evraksorgu.meb,gov
tr adresinden
l4c0-323 1-35cf-9b96-b3c8 kodu
iıe teyit ediıebiıir
Download

ıııüoünıüĞirxr Aslı ibffiIE,ı. - Mezitli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü