BURSA ADLĠ YARGI ĠLK DERECE MAHKEMESĠ
ADALET KOMĠSYONU BAġKANLIĞINDAN
BURSA SÖZLEġMELĠ MÜBAġĠRLĠK SINAVINA BAġVURUDA BULUNAN ADAYLARA
DUYURULUR

BURSA SÖZLEġMELĠ MÜBAġĠRLĠK SÖZLÜ SINAVINA KATILMAYA HAK
KAZANAN ADAYLARI VE SÖZLÜ SINAV TARĠHLERĠNĠ GÖSTERĠR ADAY TESPĠT
LĠSTESĠ ĠÇĠN TIKLAYINIZ.

SÖZLEġMELĠ MÜBAġĠRLĠK SÖZLÜ SINAVI 16 MART 2015 PAZARTESĠ VE
TAKĠP EDEN GÜNLERDE BURSA ADALET SARAYI GĠRĠġ KAT D BLOK
KONFERANS SALONUNDA YAPILACAKTIR.
SözleĢmeli MübaĢirlik Sözlü Sınavına Katılmaya Hak Kazanan Adayların; Güvenlik
SoruĢturması ve ArĢiv AraĢtırması Yönetmeliğinin 12 nci maddesine ve Adalet Bakanlığı Memur,
Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6/19 ve 11. maddenin 3. fıkrası hükümlerine uygun olarak
doldurulacak arĢiv araĢtırma formunu sözlü sınav sırasında ibraz etmeleri gerekmektedir.
*ARġĠV ARAġTIRMA FORMU ĠÇĠN TIKLAYINIZ. (2 adet fotoğraflı Ģekilde hazırlanacaktır)

BURSA ADLĠ YARGI ĠLK DERECE MAHKEMESĠ ADALET KOMĠSYONU
TARAFINDAN 16 MART 2015 PAZARTESĠ GÜNÜ VE DEVAM EDEN
GÜNLERDE
SAAT:
09:00'DA YAPILACAK
OLAN
SÖZLEġMELĠ
MÜBAġĠRLĠK SÖZLÜ SINAVINA KATILACAK ADAYLAR
ARġĠV
ARAġTIRMA FORMUNU ĠBRAZ ETMEK KOġULU ĠLE KĠMLĠKLERĠ ĠLE
BĠRLĠKTE SÖZLÜ SINAVA ALINACAK OLUP, ARġĠV ARAġTIRMA FORMUNU
GETĠRMEYEN VE KĠMLĠKLERĠNĠ ĠBRAZ EDEMEYEN ADAYLARIN SÖZLÜ
SINAVA
ALINMAYACAĞI
VE
ĠLGĠLĠLERE
AYRICA
TEBLĠGAT
YAPILMAYACAĞI HUSUSU TEBLĠĞ VE ĠLAN OLUNUR. 13/02/2015
Download

Bursa Sözleşmeli Mübaşir Başvuru Listesi.