SMX 2720 KARIfiTIRICI
KULLANMA KILAVUZU
TR
EN
FR
NL
DE
ES
RU
UA
AR
HR
PT
De¤erli Müflterimiz,
Ürün seçiminde S‹NBO'yu tercih etti¤iniz için teflekkür ederiz.
Uzun ve verimli bir kullan›m için cihaz› kullanmadan önce bu k›lavuzu özellikle güvenlik
talimatlar›na dikkat ederek okuman›z› ve devaml› suretle saklaman›z› tavsiye ederiz.
Sayg›lar›m›zla,
Sinbo Küçük Ev Aletleri
Children being supervised not to play with the appliance.
This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory
or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety. Children
should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
This device can only be used by children older than 8 years old or physically disabled or hearingimpaired or people with lessen mental faculties or the inexperienced or ignorant people after providing
sufficient information for secure utilization and by informing about the possible hazards or under
supervision. Children should not play with this device. The cleaning and maintenance activities carried
by children should be under supervision.
Cihazla oynamamalarını güvenceye almak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.
Bu ürün (çocuklar dahil ) fiziksel hassasiyeti az, zihinsel olarak yetersiz, deneyimsiz ve yeterli bilgiye
sahip olmadan yada kendilerinin güvenli¤inden sorumlu olan kifliler tarafından bu ürünü kullanmak
için gerekli talimatlar verilmemifl kiflilerin kullanımına uygun de¤ildir.
Bu cihaz, denetim sa¤lanması veya cihazın güvenli bir flekilde kullanılması ve karflılaflılan tehlikelerin
anlaflılması ile ilgili bilgi verilmesi durumunda, yaflları 8 ile üzeri olan çocuklar ve fiziksel, iflitsel veya
aki yetenekleri azalmıfl veya tecrübe ve bilgi eksikli¤i olan kifliler tarafından kullanılabilir. Çocuklar
cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakımı çocuklar tarafından gözetimsiz olarak
yapılmamalıdır.
-1-
ÖNEML‹ UYARILAR
• Bakım, Onarım ve Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar
Elektrikli cihazlar› kullan›rken afla¤›daki temel güvenlik önlemlerini mutlaka göz önünde
bulundurman›z gerekmektedir:
1. Talimat›n tamam›n› okuyunuz ve baflvuru kayna¤› olarak saklay›n›z.
2. fiebeke ç›k›fl voltaj›n›n mikserin üzerindeki etikette belirtilen voltaj düzeyine uygun
olmas›n› kontrol ediniz.
3. Güç kablosunun ar›zalanmas› durumunda elektrik floku tehlikesinin önlenmesi için
kablo üretici, servis yetkilisi ya da benzer bir ehliyetli kifli taraf›ndan de¤ifltirilmelidir.
4. Kullan›m s›ras›nda mikserin yan›ndan ayr›lmay›n›z.
5. Bu cihaz çocuklar taraf›ndan kullan›lmamal›d›r.
6. Cihaz kullan›lmad›¤› zamanlarda, herhangi bir parça takmadan ya da ç›karmadan veya
temizlik ifllemine giriflilmeden önce fiflten çekilmelidir.
7. Hareketli parçalarla temas etmeyiniz. Yaralanma riskini önlemek ve mikserin hasara
u¤ramamas› için cihaz çal›fl›yorken ellerinizi, giysilerinizi, ›spatula gibi di¤er mutfak
gereçlerini ç›rpma aparat›ndan uzak tutunuz.
8. Elektrik flokuna maruz kalmamak için mikseri suya ya da herhangi baflka bir s›v›ya
sokmay›n›z. Bu durum yaralanmaya ya da cihaz›n ar›zalanmas›na neden olabilir.
9. Mikseri tasarlanm›fl kullan›m amac› d›fl›nda kullanmay›n›z.
10. Kablonun masa ya da tezgah kenar›ndan sarkmamas› ya da ocak gibi s›cak yüzeylerle
temas etmemesi gerekir.
11. Bu cihaz, cihazlar›n kullan›lmas›nda güvenlik aç›s›ndan sorumluluk üstlenebilecek
bir kiflinin gözetimi ve yönlendirmesi olmadan fiziksel, duyusal ya da zihinsel engeli olan
kifliler (çocuklar dahil), bu konuda bilgi ya da deneyim sahibi olmayan kifliler taraf›ndan
kullan›lmamal›d›r.
12. Çocuklar›n cihazla oynamas›na engel olmak için yeterli gözetim yap›lmal›d›r.
13. Aç›k alanlarda kullanmay›n›z.
YALNIZCA EV ‹Ç‹ KULLANIMA YÖNEL‹KT‹R
C‹HAZIN ÖZELL‹KLER‹
• Güç kayna¤›: AC230V, 50Hz
• Kullan›m süresi: 10 saniye aç›k, 5 saniye kapal›
• H›z ayar›, güç: 5 farkl› h›z ,120W
• Devir: 700-1500 dakikada devir
• Aksesuar
Ç›rp›c› , hamur aparat›
D‹KKAT!!
Ürünün üzerinde bulunan iflaretlemelerde veya ürünle verilen di¤er bas›l› dökümanlarda
beyan edilen de¤erler, ilgili standartlara göre laboratuar ortam›nda elde edilen de¤erlerdir.
Bu de¤erler, ürünün kullan›m ve ortam flartlar›na göre de¤iflebilir.
-2-
C‹HAZIN TANITIMI
2
1
3
6
4
5
1. TUTMA SAPI, 2. ÇALIfiTIRMA VE HIZ AYAR DÜ⁄MES‹, 3. KARIfiTIRICI SP‹RALLER
4. ÇIRPICILAR, 5. ANA GÖVDE, 6. GÜÇ KABLOSU
C‹HAZIN KULLANIMI ‹LE ‹LG‹L‹ B‹LG‹LER
• Ba¤lantı veya Montajın Nasıl Yapılaca¤ını Gösterir fiema ile Ba¤lantı veya Montajın
Kimin Tarafından Yapılaca¤ına (tüketici, yetkili servis) iliflkin bilgiler
Olası bir arıza durumunda cihazın içini açmayınız. En yak›n yetkili servise baflvurunuz.
1. Cihaz›n 0 konumuna ayarl› oldu¤undan emin olduktan sonra fifli prize tak›n›z.
2. H›z ayar dü¤mesini istedi¤iniz ayara getiriniz, 5 ayar seçene¤i bulunmaktad›r. Cihaz
çal›flmaya bafllayacakt›r.
3. Cihaz tek seferde en fazla 5 dakika boyunca kullan›lmal›d›r ve arka arkaya iki kullan›m
aras›nda en az 10 dakika beklenmelidir. Mayal› hamur yo¤ururken en iyi sonucu elde
etmek için h›z ayar dü¤mesi ilk baflta yavafl h›za ayarlaman›z ve daha sonra h›z› artt›rman›z
tavsiye edilir.
4. Kar›flt›rma ifllemi tamamland›ktan sonra h›z ayar dü¤mesini 0 konumuna getiriniz ve
fifli prizden çekiniz.
Dikkat: Aksesuarlar› ç›karmak için ç›karma dü¤mesine basmadan önce h›z ayar dü¤mesi
s›f›r konumuna getirilmelidir. Cihaz çal›fl›yorken kesinlikle Ç›karma dü¤mesine basmay›n›z.
KARIfiTIRMA REHBER‹
1. BAfiLAMA
Tereya¤› ve un gibi malzemelerin kar›flt›r›lmas›na bafllamak için ideal h›z seviyesidir.
2. HARMANLAMA
S›v› kar›fl›mlar›n ç›rp›lmas› için ideal h›z seviyesidir.
3. KARIfiTIRMA
S›v› kar›fl›mlar ve salata soslar› ç›rpmaya bafllamak için uygun bir seviyedir.
4. KREMA
Kek ve ekmek hamur kar›fl›mlar› için uygun seviyedir.
5. ÇIRPMA
Yumurta ve krema ç›rpma için ideal h›z seviyesidir.
-3-
KULLANIM HATALARINA ‹L‹fiK‹N B‹LG‹LER
Cihazınızı, beyan edilen voltaj ile çal›flt›r›n›z.Bulundu¤unuz yerin voltaj›n›n uygun olup
olmad›¤›n› kontrol ediniz.
Güç kablosunun ar›zalanmas› durumunda tehlikelerin önlenmesi için kablo üretici, servis
merkezi ya da benzer bir ehliyetli kifli taraf›ndan de¤ifltirilmelidir. Ar›za durumunda cihaz›
kendiniz sökmeye kalk›flmay›n›z, bak›m merkezimiz ya da sat›fl sonras› hizmet merkezimiz
ile ba¤lant›ya geçiniz.
Cihaz› kendiniz onarmaya kalk›flmay›n›z. Meydana gelebilecek ar›zalardan firmam›z
kesinlikle sorumlu de¤ildir, ve cihaz›n›z garanti kapsam› d›fl›nda ifllem görecektir.
TAfiIMA VE NAKL‹YE ESNASINDA
• Ürünü düflürmeyiniz,
• Darbelere maruz kalmamas›n› sa¤lay›n›z,
• S›k›flmamas›n›, ezilmemesini sa¤lay›n›z,
• Ambalaj üzerindeki iflaretlemelere uyunuz.
• Orjinal ambalajıyla taflımaya özen gösteriniz.
ÇEVRE VE ‹NSAN SA⁄LI⁄I
Bu iflaret, ürünün AB genelinde di¤er ev at›klar›yla birlikte elden ç›kar›lmamas›
gerekti¤ini göstermektedir. Çevre ve insan sa¤l›¤›n›n kontrolsüz flekilde elden
ç›kar›lm›fl olan at›klar nedeniyle zarar görmesini önlemek amac›yla, malzeme
kaynaklar›n›n sürdürülebilir yeniden kullan›m›n› sa¤lamak için cihaz›n geri dönüflümünü
sa¤lay›n›z. Kullan›lm›fl cihazlar›n›z› lütfen iade ve toplama merkezlerine ulaflt›r›n›z ya da
ürünün sat›n al›nd›¤› ma¤azayla ba¤lant›ya geçiniz. Bu yerler ürünü teslim al›p çevreye
duyarl› bir flekilde geri dönüflümlerini sa¤layabilirler.
TEM‹ZL‹K
• Tüketicinin Kendi Yapabilece¤i Bakım, Onarım veya Ürünün Temizli¤ine ‹liflkin Bilgiler
Temizlik ifllemi öncesinde cihaz fiflini prizden çekiniz.
1. Ç›rp›c›lar› ve ç›rpma kasesini su ile y›kay›n›z ve kurulay›n›z.
2. Cihaz›n motor ünitesini nemli ve yumuflak bir bezle temizleyiniz. Cihaz›n›z›n
temizli¤inde tiner ve benzin gibi kimyasallarla bulafl›k teli ve sert sünger gibi malzemeler
kullanmay›n›z. Aksi halde motor ünitesi üzerinde çizikler meydana gelebilir.
3. Mikseri aral›ks›z uzun sure çal›flt›rmak afl›r› ›s›nmaya neden olabilir. Bu nedenle
cihaz› 3 dakikadan uzun süre kullanmay›n›z.
Cihaz› sadce ç›rpma ifllemi için kullan›n›z. Güç kordonunu elektrik kayna¤›na ba¤lamadan
önce açma kapama dü¤mesinin “0” konumunda oldu¤undan emin olunuz ve kullan›m
sonunda tekrar bu konumda b›rakarak fiflini prizden çekiniz. Cihaz kordonunu fiflten
tutarak çekiniz.
4. Cihaz fiflini prize takmadan önce cihaz üzerinde belirtilen voltaj ve frekans›n
bulundu¤unuz bölge voltaj›yla uyumlu oldu¤undan emin olunuz.
-4-
BAKIM
• Periyodik Bakım Gerektirmesi Durumunda, Periyodik Bakımın Yapılaca¤ı Zaman
Aralıkları ile Kimin Tarafından Yapılması Gerekti¤ine ‹liflkin Bilgiler
Cihaz periyodik bak›m gerektirmemektedir.Düzenli temizli¤inin yap›lmas›nda fayda vard›r.
MALZEME HAZIRLAMAYA YÖNEL‹K ‹PUÇLARI
1. Tereya¤› ve yumurta gibi buzdolab›nda bekleyen malzemeler kar›flt›rma ifllemine
bafllanmadan önce oda s›cakl›¤›na gelmelidirler. Bu malzemeleri buzdolab›ndan önceden
ç›kar›n›z.
2. Ç›rpma ifllemi gere¤inden fazla yap›lmamal›d›r. Kar›fl›mlar› elinizdeki tarifte belirtilen
oranda ç›rpmaya/kar›flt›rmaya dikkat ediniz. Kuru malzemeler yaln›zca harmanlanana
kadar kar›flt›r›lmal›d›r. Bu malzemeler için daima düflük h›z kullan›n›z.
3. Yumurtalar›n kabuklar›n›n ya da bozuk yumurtalar›n di¤er malzemelerle kar›flmas›n›
önlemek için yumurtalar› ilk önce ayr› bir kaba k›r›n›z ve kar›fl›ma daha sonra ekleyiniz.
4. Mutlaka ilk olarak düflük h›zda kar›flt›rmaya bafllay›n›z. Tarifte tavsiye edilen h›za yavafl
yavafl ulafl›n›z.
5. ‹klim koflullar›n› dikkate al›n›z. Gerekli kar›flt›rma süreleri ve elde edilen sonuçlar
mevsimsel s›cakl›k de¤ifliklikleri, malzemelerin s›cakl›klar› ve dokular›na ba¤l› olarak
zaman zaman de¤iflebilir.
SATIfi SONRASI H‹ZMETLER‹
Bu cihaz kullan›c› taraf›ndan de¤ifltirilebilen parçalara sahip de¤ildir. Ünitenin çal›flmamas›
durumunda flu ad›mlar› izleyin.
1. Talimatlar›n do¤ru biçimde izlendi¤ini denetleyin.
2. Ana kayna¤›nda ifllevselli¤ini denetleyin.
Cihaz hâlâ çal›flm›yorsa, sat›n ald›¤›n›z yere geri götürün.
Güç kablosu hasar görmüflse, tehlikeleri önlemek için, cihaz üreticisine iade edilmelidir.
Kendi kendinize tamir etmeye KALKIfiMAYIN.
fiu talimatlar› izleyin:
1. Dikkatlice, tercihen orijinal kutusuna paketleyin.
Ünitenin temiz oldu¤undan emin olun.
2. Tüm yaz›flmalarda, ad›n›z›, adresinizi ve ürünün model numaras›n› belirtin.
3. ‹ade etme nedeninizi belirtin.
4. Garanti kapsam›ndaysa, nereden, ne zaman al›nd›¤›n› belirtin ve sat›n alma kan›t›n›
ekleyin (örn. kasa fifli).
Bakanl›kça belirlenen ve ilan edilen kullan›m ömrü 7 y›ld›r.
-5-
ENGLISH
SINBO SMX 2720 MIXER
USER MANUAL
Dear Customer,
Thank you for choosing SINBO products. Please read this manual, especially the safety
instructions, carefully before using this product to ensure long and efficient usage and
save the manual for future reference. When handing over this product to another user,
hand over this manual along with the product.
SAFETY INSTRUCTIONS
1. Don’t handle the mixer apparatus. Don’t touch to the device with a spatula or a spoon
while it is working.
2. Please don’t use mixer apparatus to prepare hard mixtures such as frozen fat or
dough.
3. Please don’t wash the motor part of the device. If the mixer drops into water,
immediately pull the plug from the wall outlet. Dry the device and consult to an
authorized service center.
This device is just for home use and motor mulfunctions caused by overuse are out of
warranty content.
PARTS OF THE DEVICE
1. Handle
2. Operation and speed setting knob
3. Mixer spirals
4. Beaters
5. Main body
6. Power cable
2
1
3
6
4
5
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Power Source: AC230V, 50Hz
Operation Time: 10 sec. on, 5 sec. off
Speed Setting, Power: 5 speed settings ,120W
Cycle: 700-1500 cycle/min
Accessories
Beater, dough apparatus
CLEANING AND STORAGE
Before cleaning, pull of the plug from the wall outlet.
1. Wash the mixers and mixer cup and dry.
2. Wipe the motor unit of the device with a dump and soft cloth. Don’t use chemicals
such as thinner, benzene and harsh materials such as steel wool, hard sponge to clean
-6-
CLEANING AND STORAGE
the device. Otherwise, some scratches may occur on the motor unit.
3. Mixer may overheat if it continuously operated for a long time. Be sure the on/off
button is at “0” position before plugging in and when you finished pull the plug at the
same position. Don’t pull the cable in order to pull the plug.
4. Before plugging in the device, ensure that your main voltage corresponds with the
indicated voltage of the device.
MIXER GUIDE
1. START
Ideal speed setting to mix materials such as butter, flour.
2. BLEND
Ideal speed setting to mix liquid mixtures.
3. MIX
Ideal speed setting to mix liquid mixtures and salad sauces.
4. SUPER MIX
Ideal speed setting to mix cake and bread dough mixtures.
5. CREAM
Ideal speed setting to mix eggs and creams.
-7-
FRANÇAIS
SINBO SMX 2720 MIXEUR
MODE D’EMPLOI
Cher Client,
Merci d’avoir choisi le produit de SINBO. Pour un usage long et rentable, nous vous
conseillons de lire ce mode d’emploi avant de commencer à utiliser l’appareil, en
faisant notamment attention aux consignes de sécurité et de conserver toujours ce
manuel. Veuillez ne pas oublier de transmettre aussi le manuel au nouveau propriétaire
au cas où l’appareil change de main.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
1. Ne tenez pas les instruments de battement avec vos mains. N’approchez pas à
l’appareil les objets tels que les spatules ou les cuillères lors de l’application.
2. Veuillez ne pas utiliser les batteurs en préparant les mélanges qui sont constitués
de matériels durs tels que la graisse gelée ou la pâte.
3. Veuillez ne pas laver la partie de moteur de l’appareil. Dans le cas où l’appareil
tombe accidentellement dans un bassin rempli d‘eau, débranchez immédiatement la
fiche électrique de la prise de courant. Essuyez l’appareil et consultez tout de suite un
service autorisé.
Cet appareil est conçu pour l’usage domestique et les dommages pouvant se produire
en raison de l’usage excessif ne seront pas sous garantie.
PARTIES DE L’APPAREIL
1. Manche de préhension
2. Bouton de mise en marche et de vitesse 3
3. Spirales batteuses
4. Batteurs
5. Corps principal
6. Cordon d’alimentation
4
2
1
6
5
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Source de Puissance: AC230V, 50Hz
Durée d’usage: 10 secondes en marche, 5 secondes en arrêt
Réglage de vitesse, puissance: 5 différentes vitesses, 120W
Vitesse: Vitesse à 700-1500 minutes
Accessoire: Batteur, instrument de pâte
NETTOYAGE ET CONSERVATION
Débranchez la fiche électrique de l’appareil de la prise avant l’opération de nettoyage.
1. Lavez les batteurs et le bol de battement avec de l’eau et essuyez.
2. Nettoyez l’unité de moteur de l’appareil avec un chiffon humide et doux. N’utilisez
-8-
NETTOYAGE ET CONSERVATION
pas de produits chimiques tels que les diluants ou la benzine ou des matériels tels que
des éponges grattante de vaisselle ou des éponges dures pour le nettoyage de votre
appareil. Dans le cas contraire, il se peut que des rayures se produisent sur l’unité de
moteur.
3. Le fonctionnement continu du mixeur peut donner lieu à une surchauffe. De ce fait,
n’utilisez pas l’appareil plus de 3 minutes.
Utilisez l’appareil uniquement pour l’opération de battement. Assurez-vous que le
bouton de Marche/Arrêt est positionné sur « 0 » avant de ne brancher le cordon
d’alimentation à la source de puissance et débranchez la fiche électrique de la prise
de courant en fin d’utilisation en laissant de nouveau le bouton sur cette position
Débranchez le cordon de l’appareil en le tenant de la fiche.
4. Avant de ne brancher la fiche électrique à la prise de courant, assurez-vous que le
voltage et la fréquence indiqués sur l’appareil correspondent au voltage de votre
location.
GUIDE DE MIXAGE
1. COMMENCEMENT
Il s’agit du niveau de vitesse idéale pour commencer à mélanger les matériels tels que
le beurre et la farine.
2. MÉLANGE
Il s’agit du niveau de vitesse idéale pour battre les mélanges liquides.
3. MIXAGE
Il s’agit du niveau convenable pour commencer à battre les mélanges liquides et les
sauces de salades.
4. CRÈME
Il s’agit du niveau convenable pour les mélanges de pâtes de cake et de pains.
5. BATTEMENT
Il s’agit du niveau de vitesse idéale pour battre les œufs et la crème.
-9-
NEDERLANDS
S‹NBO SMX 2720 HANDMIXER MET KOM
GEBRUIKSAANWIJZING
Geachte klant,
Gefeliciteerd met de aanschaf van deze krachtige SINBO mixer. U kunt de
mixer gebruiken om heerlijke recepten voor te bereiden en het is een onmisbare
accessoire voor deegwaren.
Lees deze gebruiksaanwijzing heel aandachtig door alvorens deze toestel in gebruik
te nemen en bewaar het voor verder raadpleging in de toekomst.
VEILIGHEIDSMAATREGELEN
1. Raak nooit de bewegende delen aan. Voorkom lichamelijk contact met rond draaiende
en scherpe delen. Zij kunnen ernstige verwondingen veroorzaken.
2. Maak aub niet gebruik van deze mixer tijdens het bereiden van deegwaren en
diepgevroren vet.
3. Dompel het apparaat zelf nooit onder in water en houd het nooit onder de stromende
kraan. Bij beschadiging van het aansluitsnoer en/ of van de stekker, wordt u dringend
verzocht het apparaat niet te gebruiken. Om zeker te zijn van een juiste vervanging,
uitsluitend geschieden door en door Sinbo erkende reparatie-service. Demonteer het
apparaat nooit zelf.
Dit apparaat is bedoeld om normale huishoudelijke hoeveelheden te verwerken. Gebruik
het apparaat niet voor zwaar deeg: taartdeeg, brooddeeg, etc.
OMSCHRIJVING
1. Handgreep
2. Snelheidsregelaar
3. 2 kneedhaken
4. 2 roergardes
5. Behuizing
6. Voedingskabel
2
1
3
6
4
5
TECHNISCHE KENMERKEN
Stroomvoorziening: AC230V, 50Hz
Arbeidsduur: 10 sec. ingeschakeld, 5 sec. uitgeschakeld
Snelheid niveaus, vermogen: 5 variabele snelheden ,120W
Rotatie: 700-1500 RPM
Accessoires
Roergardes, kneedhaken
SCHOONMAAK EN OPBERG
Voordat men overgaat tot het schoonmaken altijd eerst de stekker uit het stopcontact
- 10 -
SCHOONMAAK EN OPBERG
halen. Niet aan het snoer trekken om de stekker uit het stopcontact te halen.
1. U kunt de gardes en de mixkom onder kraan reinigen maar achteraf heel goed
afdrogen.
2. Dompel het motordeel niet onder in water. Uitsluitend afnemen met een vochtige
doek. Dompel het apparaat nooit in bleekwater, verdunner, petroleum of andere
zuurstoffen want ze kunnen het apparaat beschadigen, verbleken en verroesten.
3. Om te voorkomen dat het motor warm wordt is de maximale gebruiksduur van de
deeghaken en gardes 3 minuten.
Belangrijk: Zet altijd de schakelaar op positie «0» en zorg ervoor dat de stekker uit
het stopcontact is voor het in elkaar zetten en uit elkaar nemen van het apparaat zodat
voorkomen wordt dat het apparaat per ongeluk aan gaat.
4. Voordat u de stekker in het stopcontact steekt:
Controleer of het voltage op het lichtnet overeenkomt met de voltage die op het
typeplaatje onder het apparaat staat.
MENG TABEL
1. START
Is ideaal voor het kloppen van boter en deegwaren.
2. MIXEN
de ideale snelheid voor het mixen van allerlei vloeistof.
3. ROEREN
Ideaal voor het roeren van vloeistof en salade sauzen.
4. KLOPPEN
Is het ideale niveau voor het bereiden van cake-beslag en brooddeeg.
5. CRÈME
Ideale snelheid voor het opkloppen van eiwit en crème.
- 11 -
DEUTSCH
SINBO SMX 2720 HANDMIXER
BEDIENUNGSANLEITUNG
Liebe Kundin, lieber Kunde,
Wir bedanken Ihnen, dass Sie sich für SINBO entschieden haben. Um das Gerät rentabel
zu benutzen, bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren
Sie diese gut auf. Bei Weitergabe der Geräte an Dritte, geben Sie bitte auch diese
Bedienungsanleitung mit.
SICHERHEITSHINWEISE
1. Vermeiden Sie jegliche Berührungen mit sich bewegenden Teilen. Halten Sie sich Ihre
Finger und andere Gegenstände wie Messer oder Spachtel von inbetriebgesetzten Mixer
fern.
2. Die Rührbesen eignen sich nicht zum Verrühren von schwerem Teig oder Fett.
3. Das Gehäuse nicht unter fliessendem Wasser reinigen. Bei feucht oder nass
gewordenem Gerät sofort den Netzstecker ziehen. Trocknen Sie das Gerät ab und wenden
Sie sich an unser Service Center.
Das Gerät ist zur Verwendung im Haushalt bestimmt. Die Garantie erlischt bei Überlastung.
GERÄTEBESCHREIBUNG
1. Haltegriff
2. Betriebstaste und Leistungsregler
3. Knethaken
4. Rührbesen
5. Gehäuse
6. Netzkabel
2
1
3
6
4
TECHNISCHE DATEN
Stromversorgung: AC230V, 50Hz
Betriebsdauer: 10 Sekunden einschalten, 5 Sekunden abkühlen lassen
Geschwindigkeitsstufe, Leistung: 5 Geschwindigkeitsstufen, 120 W
Drehzahl: 700 – 1500 Drehzahl/Minute
Zubehöre
Rührbesen, Knethaken
5
REINIGUNG UND AUFBEWAHRUNG
Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
1. Spülen Sie die Rührbesen die Knethaken und die Rührschüssel mit Wasser und
Spülmittel ab. Anschliessend diese Teile gut abtrocknen.
2. Das Gehäuse kann mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Verwenden Sie auf
keinen Fall aggressive Reinigungsmittel oder chemische Lösungen wie Benzin oder
- 12 -
REINIGUNG UND AUFBEWAHRUNG
harte Gegenstände, da diese das Gehäuse beschädigen können.
3. Um eine Überhitzung des Gerätes zu vermeiden, sollten Sie das Gerät nicht länger als
3 Minuten durchgehend verwenden.
Benutzen Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck. Bevor Sie den Netzstecker in
die Steckdose stecken Vergewissern Sie sich, dass der Stufenwahlschalter auf “0/AUS“
gestellt ist. Ebenso nach dem Gebrauch den Stufenwahlschalter auf „0/AUS“ stellen und
den Netzstecker ziehen.
4. Die auf dem Typenschild des Gerätes angegebene Spannung muss mit der Spannung
Ihres Stromnetzes übereinstimmen.
FUNKTIONSTABELLE
1. Anfangen
Zum Schlagen von Butter und Mehl
2. Verrühren
Zum Verrühren von flüssigen Nahrungsmitteln
3. Mischen
Zum Verrühren von flüssigen Nahrungsmitteln und Salatsossen
4. Schlagen
Zum Vermischen von fertigem Kuchenteigpulver
5. Eischnee
Zum Schlagen von Ei und Eiweiß
- 13 -
ESPANOL
S‹NBO SMX-2720 BATIDORA MEZCLADORA
MANUAL DE USO
Estimado Cliente,
Gracias por elegir los productos de S‹NBO. Por favor lea este manual atentamente,
especialmente las instrucciones de seguridad, antes de utilizar este producto para
asegurar un uso y funcionamiento adecuado y de larga duración, y guarde este manual
como futura referencia. En el caso de que entregue este aparato a otra persona, por
favor entregue también este manual junto con el aparato.
AVISOS DE SEGURIDAD
1. No toque las partes móviles del la batidora-mezcladora mientras esté en marcha ni
tampoco lo haga con una espátula o cuchara.
2. Por favor no use los barillas batidoras/mezcladora para preparar mezclas duras como
grasa congelada o masa.
3. No lave la parte donde se encuentra alojado el motor del aparato. En caso de que el
aparato caiga accidentalmente en el agua, desenchúfelo de la toma eléctrica
inmediatamente. Seque el aparato y llévelo a un técnico.
Este aparato es solo para uso doméstico y los daños causados al motor por un uso
excesivo están fuera de garantía.
PARTES DEL APARATO
1. MANGO PARA COGER
2. BOTÓN DE FUNCIONAMIENTO, AJUSE DE VELOCIDAD Y
EXTRACCIÓN DE VARILLAS
3. VARILLAS MEZCLADORAS
4. VARILLAS BATIDORAS
3
5. CARCASA
6. CABLE DE ENERGÍA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Fuente de energía
4
5
AC230V, 50 Hz
Tiempo de Uso
Funcionamiento durante 10 segundos y apagado durante 5 segundos
Ajuste de velocidad, Potencia
5 niveles diferentes de velocidad,180W
Ciclo
700-15000 rotación/min
Acesorios
Barillas batidoras y amasadoras
- 14 -
2
1
6
LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO
Desenchufar el aparato antes de limpiarlo.
1. Lavar con agua y secar las varillas batidoras y mezcladoras.
2. Limpiar la unidad del motor con una tela suave y húmeda. No usar sustancias quím›cas
como disolventes, benceno o estropajos/esponjas metálicos para limpiar la batidoramezcladora. En caso contrario rayará la unidad del motor.
3. La batidora-mezcladora se puede sobrecalentar si se usa durante mucho tiempo
seguido. Por este motivo, no use el aparato durante más de 3 minutos seguidos.
Use el aparato solamente para el proceso de batido/amasado. Asegúrese de que el botón
de encendido/apagado está en la posición de “0” antes de conectar o desconectar el
cable de energía de la toma eléctrica. Desenchufar el aparato tirando del enchufe no del
cable.
4. Antes de conectar el aparato a la toma eléctrica, asegúrese de que el voltaje del
aparato y el de su instalación se corresponden.
GUÍA DE MEZCLAS
1 INICIO (Start)
Velocidad idónea para mezclar ingredientes como mantequilla y harina.
2 LICUADO (Blend)
Velocidad idónea para mezclar líquidos.
3 MEZCLA (Mix)
Velocidad idónea para mezclar líquidos y salsas para ensaladas.
4 MEZCLA (Super Mix)
Velocidad idónea para mezclar masa para tartas y pan.
5 CREMA
Velocidad idónea para batir huevos y crema.
DESECHO ECOLÓGICO
Por favor siga las leyes locales en cuando a los desechos eléctricos/electrónicos. Entregue
los aparatos eléctricos/electrónicos que ya no vaya a utilizar o que ya no funcionen a un
centro de reciclado adecuado.
- 15 -
2
1
3
6
4
- 16 -
5
- 17 -
No: 1-2720-21102013
- 18 -
- 19 -
- 20 -
2
1
3
6
4
- 21 -
5
1-2720-21102013
- 22 -
- 23 -
2
1
3
6
4
5
- 24-
- 25 -
HRVATSKI
SINBO SMX 2720 MIKSER
UPUTSTVO ZA UPORABU
Cjenjeni Kupci,
Zahvaljujemo vas sˇto ste se prilikom izbora proizvoda opredjelili za SINBO. Savjetujemo
vam da za dugu i efikasnu uporabu prije poˇcetka uporabe aparata pozorno proˇ
citate
sve upute za uporabu i da ih saˇcuvate kako bi se i kasnije mogli posluˇ
ziti njima. Ukoliko
aparat budete dali nekoj drugoj osobi ne zaboravite da date i upute za uporabu.
SIGURNOSNI NAPUTCI
1. Nastavke za mjeˇsanje ne drˇzite rukom. Objekte kao ˇsto su spatula ili kaˇsika ne
pribliˇzavajte aparatu dok radi.
2. Molimo vas da metlice za mjeˇsanje ne rabite prilikom pripreme tijesta od tvrdog
materijala kao ˇsto je mast u ˇcvrstom stanju.
3. Molimo vas da ne perete ku´ciˇste aparata u kojem je smjeˇ
sten motor. Med¯utum
ukoliko vam mikser greˇskom upadne u vodu odmah izvucite utikaˇc iz utiˇ
cnice. Posuˇsite
aparat i odmah ga odnesite u ovlaˇsteni servisni centar.
Ovaj aparat je namjenjen za ku´cansku uporabu a oˇ
ste´
cenje motora zbog prekomjerne
uporabe nije obuhva´ceno u okviru jamstva.
DIJELOVI APARATA
1. Ruˇ
cka za drˇ
zanje
2. Tipka za ukljuˇ
citi/iskljuˇ
citi
i podeˇ
savanje brzina
3. Spiralne mjeˇ
salice
4. Mjeˇ
salice/metlice
5. Ku´
ciˇste aparata
6. Kabel za napajanje
2
1
3
6
4
5
ˇ KE KARAKTERISTIKE
TEHNIC
Snaga: AC230V, 50 Hz
Period uporabe: 10 sekundi upaljeno, 5 sekundi iskljuˇ
ceno
Brzina, snaga: 5 razliˇ
citih brzina ,120W
Obrt: 700-1500 obrta u minuti
Nastavci
Metlice,kukice za tijesto
ˇ IS
ˇ ´CENJE I SPREMANJE
C
Prije cˇiˇ
sc´enja aparata izvadite utikaˇ
c iz utiˇ
cnice.
1. Mjeˇ
salice i posudu za mjeˇsanje operate vodom i posuˇ
site.
2. Ku´
ciˇste aparata u kojem je smjeˇsten motor oˇ
cistite mokrom krpom i posuˇ
site. Za
- 26 -
ˇS
ˇ CENJE
´
CI
I SPREMANJE
cˇiˇs´cenje aparata ne rabite kemijska sredstva kao sˇto su rastvaraˇ
c i benzin i cˇvrste ˇzice
za sud¯e i sund¯ere. U protivnom c´e se oˇstetiti ku´
ciˇ
ste aparata u kojem se nalazi motor.
3. Ukoliko aparat rabite duˇze vremena bez prekida do´ci c´e do njegovog prekomjernog
zagrijavanja. Stoga aparat ne treba rabiti duˇze od tri minute. Aparat rabite samo za
mjeˇsanje. Prije ukljuˇcivanja utikaˇ
ca u elektriˇ
cni izvor provjerite da se prekidaˇ
c za
ukljuˇ
citi/iskljuˇ
citi nalazi u poziciji “0” i nakon uporabe ponovo ga vratite u ovu poziciju
a potom izvadite utikaˇ
c iz utiˇ
cnice. Kabel za napajanje nikada ne vucite ve´
c uhvatite za
utikaˇ
c i na taj naˇ
cin iskljuˇ
cite iz utiˇ
cnice.
4. Prije poˇ
cetka uporabe aparata provjerite da li voltaˇza naznaˇ
cena na apratu odgovara
voltaˇzi i frekvenciji oblasti u kojoj vi ˇzivite.
ˇ ANJE
UPUTE ZA MJES
ˇ ETAK
1. POC
Idealna brzina za poˇ
cetak mjeˇ
sanja putera i braˇ
sna
2. SJEDINJAVANJE
Idealna brzina za mjeˇ
sanje teˇcnih smjesa.
ˇ ANJE
3. MJES
Brzina pogodna za mjeˇ
sanje teˇ
cnih smjesa i sosova za salate.
4. KREMA
Brzina pogodna za mjeˇ
sanje smjese za kolaˇ
ce i tijesta za kruh.
´ ENJE
5. MUC
Idealna brzina za mu´
cenje jaja i krema.
- 27 -
PORTUGUESE
S‹NBO SMX 2720 BATEDEIRA DE MÃO
MANUAL DE INSTRUÇÕES
Estimado Cliente,
Graças por elegir os produtos de S‹NBO. Por favor, leia atentamente este manual,
especialmente as instruções de segurança, antes utilizar este produto para assegurar
uma utilização e um funcionamento correto e garantir uma longa vida ao aparelho.
Guarde este manual para consultas futuras. Se entregar este aparelho a terceiros,
entregue também este manual de instruções.
AVISOS DE SEGURANÇA
1. Não toque nas partes móveis da batedeira quando estiver em funcionamento nem com
uma colher ou uma espátula.
2. Nunca utilize as varinhas batederas/amassadoras para fazer misturas duras como
gordura congelada ou massa.
3. Não lave a unidade do motor. Se o aparelho cair na água, desligue-o imediatamenta
da tomada. Seque a batedeira e leve-a a um centro de assistência técnica.
Este aparelho é apenas para uso doméstico e os danos causados no motor por um
excesso de utilização estão fora de garantia.
DESCRIÇÃO DO APARELHO
1. PEGA
2. BOTÃO DE LIGAR/DESLIGAR, AJUSTAR A VELOCIDADE E
PARA DESMONTAR AS VARINHAS
3. VARINHAS AMASSADORAS
4. VARINHAS BATEDORAS
3
5. UNIDADE DO MOTOR
2
1
6. CABO DE ALIMENTAÇÃO
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
4
Alimentação de energia
5
AC230V, 50 Hz
Tempo de Utilização
Funcionamento durante 10 segundos e desligado durante 5 segundos
Ajuste de velocidade, Potência
5 niveles diferentes de velocidad,180W
Ciclo
700-15000 rotação/min
Acessórios
Varinhas batedoras e amassadoras
- 28 -
6
LIMPEZA E ARMAZENAMENTO
Desligue o aparelho antes de o limpar.
1. Lave as varinhas com água e seque-as bem.
2. Limpe a unidade do motor com um pano macio e húmido. Não utilize produtos de
limpeza químicos tais como dissolventes, benzeno ou esfregões metálicos para limpar
a batedeira. Caso contrário pode arranhar a superfície.
3. A batedeira pode sobreaquecer se estiver em funcionamento durante um longo período
de tempo. Não utilize o aparelho durante mais de 3 minutos.
Utilize a batedeira apenas para bater/amassar. Certifique-se de que o botão de
ligar/desligar está na posição de “0” antes de ligar ou desligar o cabo de alimentação
da tomada. Desligue a aparelho puxando a ficha e não o cabo de alimentação.
4. Antes de ligar a batedeira à tomada, certifique-se de que a voltagem da rede elétrica
corresponde à indicada na placa de características do aparelho.
GUIA DE MISTURAS
1 INÍCIO (Start)
Velocidade ideal para misturar ingredientes tais como manteiga e farinha.
2 LIQUIDIFICAR (Blend)
Velocidade ideal para misturar líquidos.
3 MISTURAR (Mix)
Velocidade ideal para misturar líquidos e molhos para saladas.
4 MISTURAR (Super Mix)
Velocidade ideal para misturar massa para bolos e pão.
5 CREME
Velocidade ideal para bater ovos e creme.
ELIMINAÇÃO SUSTENTÁVEL COM O MEIO AMBIENTE
No final da sua vida útil o aparelho não deve ser eliminado com os resíduos urbanos.
Leve-o a um centro de reciclagem e recolha de produtos elétricos e electrónicos. Assim
pode contribuir a proteção do meio ambiente.
- 29 -
MÜfiTER‹ H‹ZMETLER‹
De¤erli Müflterimiz,
En uygun fiyata en iyi ürünü vermenin yan› s›ra; en iyi hizmeti vermenin de
önemli oldu¤una inan›yoruz. Bu nedenle siz bilinçli tüketicilere daha yak›n
olabilmek için, internet adresimizdeki eriflim formlar›n›n yan› s›ra, tüketici
dan›flma hattımızı da hizmetinize açm›fl durumday›z.
TÜKET‹C‹
DANIfiMA HATTI
444 66 86
www.sinbo.com.tr
0800 211 50 21
Tüketici Dan›flma Hattımızı,
- Hafta içi her gün 08.00-18.00 saatleri aras›nda arayabilir; istek, öneri ve
flikayetlerinizi firmam›za iletebilirsiniz.
Tüketicinin Dikkatine:
Ürünlerimizle ilgili hizmetleri tam olarak alabilmek için afla¤›daki önerilere
uyman›z› rica ederiz:
1. Ürünü ald›¤›n›zda Garanti Belgesini mutlaka yetkili sat›c›n›za onaylatt›r›n›z.
2. Ürünü kullanma k›lavuzunda belirtilen hususlara göre kullan›n›z.
3. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz oldu¤unda yukar›daki telefon
numaralar›ndan, Tüketici Danıflma Hattına baflvurunuz.
4. Ürünü promosyon arac›l›¤› ile edinmiflseniz, ürüne ait garanti belgesini en
yak›n yetkili servisimize giderek onaylatt›r›n›z.
5. Teknik servisteki ifliniz bitti¤inde "Yetkili Servis Hizmet Fifli" almay›
unutmay›n›z. Alaca¤›n›z bu Hizmet Fifli, ileride ürününüzde meydana
gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sa¤layacakt›r.
KAPIDAN KAPIYA
10 GÜNDE
TESL‹MAT
GARANT‹S‹
ÜCRETS‹Z
S E R V ‹ S
(*)
Kap›dan Kap›ya Ücretsiz Servis Kampanyam›z dâhilinde Yurtiçi Kargo Firmas› ile iflbirli¤i içerindeyiz. Tüketicimiz
taraf›ndan sat›n al›nan ürünün fiyat› ne olursa olsun, Tüketicimiz ürün ile ilgili garanti kapsam›na giren herhangi
bir problem yaflad›¤›nda, 444 66 86 numaral› Tüketici Danıflma Hattımızı aramas› ve kay›t b›rakmas› yeterlidir.
Bu süreçten sonra Tüketicimizin ürünü ücretsiz olarak Yurtiçi Kargo taraf›ndan Tüketicimizin bulundu¤u adresten
al›n›p, 10* ifl günü içerisinde ürün çal›fl›r bir vaziyette, yine Tüketicimize Yurtiçi Kargo arac›l›¤› ile adresine teslim
edilmektedir. 10 ifl günü içerisinde sorunu çözülemeyen ürünler ise, yenisi ve/veya bir üst modeli ile de¤ifltirilmektedir.
Tüm bu süreçte Tüketicilerimizden hiçbir ücret talep edilmemektedir.
(*Ürünün servis garanti süresi, Yurtiçi Kargo ürünü Sinbo Fabrikas›’na teslim ettikten sonra bafllar.)
- 30 -
- G A R A N T ‹ fi A R T L A R I 1) Garanti süresi,mal›n teslim tarihinden itibaren bafllar ve 2 y›ld›r.
2) Mal›n bütün parçalar› dahil olmak üzere tamam› Firmam›z›n garanti kapsam›ndad›r.
3) Mal›n garanti süresi içerisinde ar›zalanmas› durumunda, tamirde geçen süre garanti
süresine eklenir. Mal›n tamir süresi, 20 iflgününü geçemez. Bu süre mala iliflkin ar›zan›n
servis istasyonuna, servis istasyonunun olmamas› durumunda, mal›n sat›c›s›, bayii,
acentesi, temsilcili¤i, ithalatç›s› veya imalatç›s›-üreticisinden birine bildirim tarihinden
itibaren bafllar. Tüketicinin ar›za bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup
veya benzeri bir yolla yapmas› mümkündür. Ancak, uyuflmazl›k halinde ispat yükümlülü¤ü
tüketiciye aittir. Mal›n ar›zas›n›n 10 ifl günü içerisinde giderilememesi halinde, imalatç›üretici veya ithalatç›; mal›n tamiri tamamlan›ncaya kadar, benzer özelliklere sahip baflka
bir mal› tüketicinin kullan›m›na tahsis etmek zorundad›r.
4) Mal›n garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve iflçilik, gerekse montaj hatalar›ndan
dolay› ar›zalanmas› halinde, iflçilik masraf›, de¤ifltirilen parça bedeli ya da baflka herhangi
bir ad alt›nda hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yap›lacakt›r.
5) Tüketicinin onar›m hakk›n› kullanmas›na ra¤men mal›n;
• Tüketiciye teslim edildi¤i tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kayd›yla, bir y›l
içerisinde en az dört defa veya imalatç›-üretici ve/veya ithalatç› taraf›ndan belirlenen
garanti süresi içerisinde alt› defa ar›zalanmas›n›n yan› s›ra, bu ar›zalar›n maldan
yararlanamamay› sürekli k›lmas›,
• Tamiri için gereken azami süresinin afl›lmas› ,
• Firman›n servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmamas› halinde s›rayla
sat›c›s›, bayii, acentesi temsilcili¤i ithalatç›s› veya imalatç›-üreticisinden birisinin
düzenleyece¤i raporla ar›zan›n tamirini mümkün bulunmad›¤›n›n belirlenmesi, durumlar›nda
tüketici mal›n ücretsiz de¤ifltirilmesini, bedel iadesi veya ay›p oranda bedel indirimi talep
edebilir.
6 ) Mal›n kullanma k›lavuzunda yer alan hususlara ayk›r› kullan›lmas›ndan kaynaklanan
ar›zalar garanti kapsam› d›fl›ndad›r.
7 ) Garanti Belgesi ile ilgili olarak ç›kabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanl›¤›
Tüketicinin Korunmas› ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlü¤ü’ne baflvurabilir.
‹THALATÇI F‹RMA
DE‹MA ELEKTROMEKAN‹K ÜRÜNLER ‹NfiAAT SPOR MALZEMELER‹ ‹MALAT SAN. VE T‹C. A.fi.
Cihangir Mh. Güvercin Cd. No:4 Haramidere Mevkii Avcılar - ‹stanbul - Türkiye
Ça¤rı Merkezi: 444 66 86
www.sinbo.com.tr - [email protected]
- 31 -
- SMX 2720 KARIfiTIRICI -GARANT‹ BELGES‹ Garanti Belge No : 105029
SSHY Belge No : 35274
‹THALATÇI F‹RMA
Ünvanı
Garanti Belge Onay Tarihi : 07/09/2011
Garanti Belge Vize Tarihi : 23/08/2013
SSHY Belge Onay Tarihi : 04/04/2012
Tel.
: DE‹MA ELEKTROMEKAN‹K ÜRÜNLER‹ ‹Nfi. SPOR MALZ.
‹MALAT SAN. ve T‹C. A.fi.
: Cihangir Mah. Güvercin Cad. No:4 Haramidere Mevkii
Avc›lar / ‹STANBUL
: 0212 422 94 94 & Fax: 0212 422 03 49
Yetkili Kifli
:
Ürünün Cinsi
Markası
Modeli
Alt Modeli
Bandrol ve Seri No
Teslim Tarihi ve Yeri
Garanti Süresi
Azami Tamir Süresi
Kullanım Ömrü
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Adresi
Yönetim Kurulu Baflkan›
KARIfiTIRICI
S‹NBO
SMX 2720
-
2 Yıldır
20 ‹fl Günü
Bakanl›kça belirlenen ve ilan edilen kullan›m ömrü 7 y›ld›r.
(Ürünün fonksiyonlar›n› yerine getirebilmesi için gereken yedek parça temin süresi)
SATICI F‹RMA
Ünvanı
Adresi
Tel.Fax
Fatura Tarihi ve No
Teslim Tarihi ve Yeri
‹mza ve Kafle
:
:
:
:
:
:
Bu bölüm, ürünü sat›n ald›¤›n›z Yetkili Sat›c› taraf›ndan imzalanacak ve kaflelenecektir.
Bu belgenin kullan›lmas›na; 4077 say›l› Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun’a dayan›larak yürürlü¤e konulan Garanti Belgesi
Uygulama Esaslar›na Dair Yönetmelik uyar›nca, TC Gümrük ve Ticaret Bakanlı¤ı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlü¤ü
tarafından izin verilmifltir.
- 32 -
- TEDAR‹KÇ‹ F‹RMA / EXPORTER United Favour Development Limited
Unit B, 10/F Lee May Building 788-790
Nathan Road, Mongkok, Kowloon, HK.
- UYGUNLUK BEYANI / CE Intertek Testing Services Shenzhen Ltd.
Guangzhou Branch
Block E, No.7-2 Guang Dong Software
Science Park,Caipin Rd., Guangzhou
Science City, GETDD, Guangzhou, China
EEE Yönetmeli¤ine uygundur.
AEEE Yönetmeli¤ine uygundur.
Made in P.R.C.
‹mal Y›l› : 2013
Download

Kullanım kılavuzu