PROJE NO
PROJE ADI
Adet
YER
( iL ve
iLc;ESi )
KARAKTERis
TiK
BA$LAMA
BiTi$ YIU
2014S0NUNA
PROJE
TUTARI
KADAR TAHMiNi
HARCAMA
DIS
DIS
TOPLAM
ETUO PROlE i$LERi
Muhtelif ETOO-PROJE
2015-2015
DIS
TOPLAM
OPLA
KREDi
2015E030110
2015 YATIRIMI
i<.RED ZKA
OZKAY.
50
50
ismail GON\C
~el~~
"'
PROJE
PROJE NO
YER
KARAKTERis
Ad
(iL
ve
et
TiK
iL<::ESi )
PROJE AD!
TUTARI
BA$LAMA
BiTi$ YILI
2014 SONUNA
~
TOPLAM
"KRaz
DI~
TOPLAM
ED KA
2010E030210
Meteoroloji Radar Aglnln Bak. Onr.
i~1.
hizmetleri
ile
YATIRIMI
HARCAMA
DI~
DI
2015
KADAR TAHMiNi
KiiE"Oz" TOPLAM
Di
KA
7.880
Muhtelif
Mak.-Te~h
2010-2018
28.000
Ankara
Mak.-Tel;h
2015-2017
7.000
500
11.930
1
Radar sistemlerinin
baklm onanm ve guncellenme
malzeme ve yedek allml
2
Otomatik Meteoroloji Gozlem istasyonlannln
Baklml, Onanml,
Guncellenmesi (Sensor ilavesi) ve Yedek Malzeme Allml
Muhtelif
Mak.-Tel;h
2015-2017
9.300
2.900
3
Gozlem Sistemleri
Guncellemesi
Ankara
Mak.-Tel;h
2013-2017
800
480
4
Otomatik Meteoroloji Gozlem istasyonlan
Yedek Malzeme Allml
Muhtelif
Mak.-Tel;h
2015-2017
6.850
3.400
5
MESTAP Baklm Onanm Anla~masl
Muhtelif
Mak.-Tel;h
2014-2017
2.000
600
il;in Baklm Onanm ve Malzeme Takip Programl
Baklm, Onanm ve
2014S0NUNA
PROJENO
PROJEADI
Adot
YER
( iL ve iL(ESi
)
PROJE
TUTARIKADAR TAHMiNi
BA~LAMA
BiTi~
KARAKTERisTiK
YIU
DI~
DI~
TOPLAM
DI~
TOPlAM
RED 'ZKA
2007E030160
1
Meteorolojik
Hizmetleri
ama~h Egitim ve Danl!jmanhk
iklim Uygulamalan
Egitim ve Danl~manllk hizmeti
Allml, iklim c;all~malan ic;;inWeb Tabanll Uygulama
Geli~tirme,
Bblgesel Saylsal Tahmin Model
c;all~malan, c;lg Tahmini ve Erken Uyan Sisteminin
Geli~tirlmesi,
Ani Ta~kln Erken Uyan Sisteminin
Geli~tirlmesi,
BEM Faaliyetleri, WMO Kongresi
Yurutme Konseyi Adayllk Faaliyetleri,
WMO INTAD-6
(6. Bblge Birligi Uluslararasl Danl~manlar Agl) Egitim
c;all~taYI, WMO RA VI (6. Bblge Birligi) Yurutme Grubu
3. Toplantlsl, Ulusal veya Uluslar arasl Sempozyum,
c;all~tay, Seminer, Toplantl, Etkinlik, Workshop ve
Egitimler,
2015 YATIRIMI
HARCAMA
Muhtelif
Egitim-Danl!j.
2007-2018
5.500
Muhtelif
Egitim-Danl~.
2015-2018
5.500
1.320
f--KRE
. ZKA
DI
TOPLAM
1.000
1.000
2014
PROJE NO
2015E030090
1
2
3
Ad
PROJE ADI
et
Muhtelit i~ler (Makine, Tec;h.Metr. Ahm Baklm ve
Onanml)
Canon Fotokopi Makinalannln Kopya Ba;;1bdemeli, Par<;;:a
Dahil Baklm Stizle;;mesi (Kobas Stizle;;mesi) Yapilmasl
Matbaa Makine ve Te<;;:hizatAllml, Matbaadaki Tum
Makinalann Yedek Par<;;:aDegi;;imi Ve Makinalann Par<;;:ail,
Par<;;:aslzBaklml.
Meteoroloji Birimleri i<;;:inmuhtelif i;;yeri alet, ekipman,
yedek par<;;:a,mefru;;at, burG malzemeleri ve donanlmlan,
makine te<;;:hizatl, allmlan, par<;;:alljpar<;;:aslzbaklm ve
onanmlan
YER
( iL ve
iL<;ESi )
KARAKTERi
STiK
PROJE
TUTARI
BASLAMA
BiTiS YIU
SONUNA
KADAR
2015 YATIRIMI
TAHMiNi
HARCAMA
DI~
DI~
)1
TOPLAM
KREDi
'ZKAY
OPLA
KRE
Di
KA
TOPLAM
Muhtelif
Mak.Te<;h.
Bilg.-Yaz.
Don.
2015-2015
860
860
Ankara
Mak.Te<;h.
2015-2015
200
200
Muhtelif
Mak.Te<;h.
2015-2015
70
70
Muhtelif
Mak.Te<;h.,
Bilg.-Yaz.
Don.
2015-2015
250
250
4
Ankara Uiusiararasl Btilgesel Egitim Merkezi i<;;:inSimultane
<;eviri ve Ses Sistemleri kurulumu
Ankara
Mak.Te<;h.
2015-2015
150
150
5
Gtizlem Sistemlerinin
ve guncelleme i;;leri
Muhtelif
Mak-te<;;:h. 2015-2015
70
70
6
Hava durumu ve tahminlerin Basin ve Yayln Kurulu;;lan
Sosyal Medyaya sunumu i<;;:instUdyo dizaynl
Ankara
Mak Te<;h.
Bilg. Don.
120
120
baklml, onanml,
yedek malzeme allml
ile
2015-2015
~aiIG~'ES
Gen~~~
"
PROJE NO
PROJE AD!
Adet
YER
( iL ve
iLC;ESi )
KARAKTERisTiK
BA~LAMA
BiTi~ YIU
PROJE
TUTARI
2014
SONUNA
KADAR TAHMiNi
DI$
DI$
DI$
TOPLAM
1
Muhtelif
i~ler (Ta~lt Allml)
T-8 pick up (Kamyonet-Arazi)
AIIml
Muhtelif
3
Muhtelif
Ta~lt
Ta~lt (T-8)
(3 adet)
TOPLAM
JPLA
REC bZKAY.
2015E030090
2015 YATIRIMI
HARCAMA
KREDi DZKA
2015-2015
350
350
2015-2015
350
350
~",a;1
GO
Gene~U~
I" '
SEKTORU
: ULA~TIRMA
PROJE SAHiBi
: METEOROLOJi
(D. Sermaye)
GENEL MOOORLOGO
- ...
_.
2014S0NUNA
PROJE NO
YER
( iL ve iU;;ESi )
PROJE ADI
KARAKTERisTiK
BA$LAMA
BiTi$ YIU
PROJE TUTARI
HARCAMA
DI~
KRED JZKA
Muhtelif in§aat, onanm ve yaplmlan
Muhtelif
Adet
in§aat
2015-2015
-
DI~
PLA
TOPLAM
201SE03090
2015 YATIRIMI
KADAR TAHMiNi
KREDi 'ZKA
TOPLAM
2.500
2.500
ESKiSEHiR/sivRiHiSAR
in~.Bak.
Onr.
2015-2015
17,5
17,5
KARABUK
in~.Bak.
Onr.
2015-2015
20
20
KIRIKKALE
in~. Bak. Onr.
2015-2015
20
20
;iANLIURFA
in~.Bak.
Onr.
2015-2015
23
23
BALIKESiR/BANDIRMA
in~.Bak.
Onr.
2015-2015
25
25
BALIKESiR/AYVALIK
in~. Bak. Onr.
2015-2015
25
25
ile c;atl onanml
BALIKESiR
in~.Bak.
Onr.
2015-2015
26
26
yapilmasl
ARDAHAN
in~. Bak. Onr.
2015-2015
30
30
iZMiR/C;:E;iME
in~.Bak.
Onr.
2015-2015
30
30
iZMiR/DiKiLi
in~.Bak.
Onr.
2015-2015
40
40
ve ic;me suyu tesisi
HATAY
in~. Bak. Onr.
2015-2015
40
40
Hizmet binasl ve lojman
onanml
MUGLA/MARMARis
in~.Bak.
Onr.
2015-2015
43
43
13
Hizmet binasl ve lojman
onanml
MUG LA/MiLAS
in~.Bak.
Onr.
2015-2015
44,5
44,5
14
Hizmet binasl ve lojman
onanml
TUNCELi
in~.Bak.
Onr.
2015-2015
47,5
47,5
15
Hizmet binasl onanml
YALOVA
in~. Bak. Onr.
2015-2015
50
50
16
Hizmet binasl ve lojman
onanml
TEKiRDAG
in~.Bak.
Onr.
2015-2015
50
50
17
Hizmet binasl ve lojman
onanml
RizE
in~.Bak.
Onr.
2015-2015
50
50
1
Lojman
onanml
2
Dogalgaz
3
Hiz. Bin. ve Loj. Onr. ile mantolama
4
Hizmet binasl ve lojman
5
Lojman
6
Hizmet binasl onanml
7
Hizmet binasl ve lojmanlan
8
Hiz. Bin. ve Loj. Onr. ile mantolama
9
Hizmet Binasl ~atl onanml
10
Hizmet binasl ve lojmanlan
11
Hatay Radan Su sondajl
12
dbn(j~(jm(j
c;atl onanml
yaplimasl
onanml
ve dl~ cephe tadilatl
ve kalorifer
onanml
tesisatl
ve mantolama
onanml
yapilmasl
yapilmasl
ile c;atl onanml
~}
,
enel
~~
•••. 11'
,
•.••
2014S0NUNA
PROJE NO
PROJE ADI
Muhtelif
2015E03090
18
19
YER
( iL ve iL<:;ESi )
I
in~aat, onanm ve yaplmlan
Hizmet binasl ve lojman onanml
HIZ. !:Sin.ve LO]. onr. lie dogalgaz
donu~umu
KARAKTERisTiK
BA$LAMA
BiTi$ YIU
PROJE TUTARI
KADAR TAHMiNi
2015 VATIRIMI
HARCAMA
DI~
DI~
TOPLAM
-
PLA
KRED 'ZKA
KREDi PZKA
TOPLAM
2.500
in~aat
2015-2015
TRABZON
in~. Bak. Onr.
2015-2015
50
50
MUGLA
in~.Bak.
Onr.
2015-2015
53,5
53,5
Muhtelif
Adet
2.500
20
Hizmet binasl ve lojman
onanml
KONYA
in~. Bak. Onr.
2015-2015
57
57
21
Genel Mudurluk
<;atl baklm ve onanml
ANKARA
in~. Bak. Onr.
2015-2015
58
58
22
Hizmet binasl ve lojman onanml
HIZ. !:Sin.ve LO]. onr. lie dogalgaz
BiTlis
in~.Bak.
Onr.
2015-2015
60
60
ERZiNCAN
in~. Bak. Onr.
2015-2015
73
73
ANKARA
in~.Bak.
Onr.
2015-2015
75
75
ESKi$EHiR
in~.Bak.
Onr.
2015-2015
79
79
iSTANBUL
in~. Bak. Onr.
2015-2015
80
80
23
muhtelif
donu~umu
24
Elmadag
25
Lojman
26
Hizmet binasl ve egitim
27
Hiz. Bin. ve Loj. Onr. ile mantolama
yapilmasl
AKSARAY
in~.Bak.
Onr.
2015-2015
90,5
90,5
28
Hiz. Bin. ve Loj. Onr. ile mantolama
yaplimasl
DENizLi
in~.Bak.
Onr.
2015-2015
120
120
29
Eregli Radan enerji
ZONGULDAK/EREGLi
in~. Bak. Onr.
2015-2015
138
138
30
Eregli Radan yol onanml
HIZ. !:SIn.ve LO]. onr. lie dogalgaz
ZONGULDAK/EREGLi
in~.Bak.
Onr.
2015-2015
175
175
ADANA
in~.Bak.
Onr.
2015-2015
176,5
176,5
KAYSERi
in~.Bak.
Onr.
2015-2015
200
200
ANTALYA
in~.Bak.
Onr.
2015-2015
200
200
DiYARBAKIR
in~.Bak.
Onr.
2015-2015
233
233
31
Radan enerji
mantolama
nakil haUl ve k6~k onanml
yapilmasl
tesisleri
onanml
nakil hattl onanml
32
Radyosonde
33
Lojman
34
Hiz. Bin. ve Loj. Onr. ile mantolama
ile direk nakli
donu~umu
binasl onanml
baklm ve onanml
yapilmasl
__
~=
is",~G\
Genel
,
SEKTORU
: Ula!jtlrma
(O.SERMAYE)
PROJE SAHiBi
: METEOROLOJi
GENEL MUOURLUGU
PROJE NO
Adet
PROJE AD!
YER
KARAKTER BA~LAMA
( iL ve
iSTiK
BiTi~ YIU
iL\;ESi )
Muhteli
Yaz.Don.
2015-2015
1
i~letim Sistemleri,
EBYS, PERDES, Veritabanl ve WEB guvenlik
yazillml, Veritabanl guncelleme,
Veritabanl baklm ve teknik
destek hizmeti, Guvenlik Duvan, E-Posta,
E-posta Guvenlik,
Web i<;erik Filtreleme, Antivirus,
GoruntU!u Goru~me Sistemi,
MSS Sistemi
G6runtUiu G6ru~me Sistemini Yayglnla~tlrma,
allm, guncelleme,
baklm,
Guncelleme,
Sistem ve donanlm
onanm ve teknik destek
Ankara
Yaz.Don.
2015-2015
2
Veri Raporlama
allml
Ankara
Yaz.Don.
3
Meteorolojik
Ankara
4
Muhtelif yazilim (i~letim sistemi, of is yazillmi v.b.),
<;;:evre Donanlmlan,
bilgisayar ve <;;:evre Donanlmlan
allml
5
Kurumsal
6
VSAT Sistemi
Guncelleme,
7
Sanalla~tlrma
Yazillmi
2015E030100
Bilgi Sisto idame
ve Yenileme
YaZlllml,
Veri Sunum
web sayfasl
Veritabanl
Yazillmi
guncelleme
ve muhtelif
Geli~tirme
(yazillm,
Baklm ve Teknik
Lisans Guncelleme
yazilimlar
Hizmet
Allml i~i
bilgisayar
yedekleri
altyapl,donanlm)
Destegi
lisans
PROJE TUTARJ
DJ
;;
KADAR
DI~
TOPLAM
3.150
2015 YATIRIMI
TAHMiNi
KREDi
~~K
TOP
LAM
DI~
Imrr':~;
TOPLAM
ZKA
3.150
1.040
1.040
2015-2015
560
560
Yaz.Don.
2015-2015
500
500
Ankara
Yaz.Don.
2015-2015
420
420
Ankara
Yaz.Don.
2015-2015
400
400
Ankara
Yaz.Don.
2015-2015
160
160
Ankara
Yaz.Don.
2015-2015
70
70
ve
i~i
Download

Döner Sermaye Detayları - Meteoroloji Genel Müdürlüğü