EV-L
Uwivensirrsi vrrrnirurn rnrUlrrsi
vrrunirurn HrriuliGi or-cutvLASMA rcirivriTEMEL ilre leni
DicLE
1.
Veteriner hekimlifi Olgunlagma/intorn Efiitimi Programrnrn (VrHip) temel ilkeleri Veteriner
Fakriltesi Fakrilte Kurulu taraf lndan belirlenir.
2.
vrHip Koordinasyon Komisyonu (Bundan sonra Komisyon olarak gegecektir.) bir bolrim
l
ba5kantnrn bagkanlrIrnda en son Fakulte Kuruluna segilen dogent riye ve yardrmcr dogent
uyeden olu5ur. Komisyon Bagkanr Fakulte Kurulundaki en krdemli profesor unvanlr bolum
bagkanr uye ile baglar ve krdem strastna gore her yrl defigir.
3.
O[rencigruplart Komisyon tarafrndan belirlenir ve Bolum Bagkanlrklarrna bildirilir.
4.
Ofrencilerin VEHiP'e katrlabilmesi igin tum derslerden devam almr5 olmalarr zorunludur.
5.
Her ogrenci VEHiP'de bir haftada l-5 teorik, 15 uygulama saati ders alrr.0[rencilerin teorik
derslerin YoTO'ini, uygulama derslerinin ise YoSO'ine devam etmig olmasr zorunludur.
Devamlar ders saatleri dikkate alrnarak dersiveren her anabilim dalr igin ayrr hesaplanrr.
5.
VEHiP'in tamamlanmasrnr takip eden haftada telafi dersleri yaprlrr. Telafi derslerinden
yararlanmak isteyen ofrenci hangi anabilim dalrndan kag saat telafiye katrlmak istedi[ini
dilekge ile Komisyona iletilmek uzere Dekanlrfa bildirmek zorundadrr. Telafi haftasrnda
devam edilecek ders saati 40 saati a5amaz.
7.
Bolum Kurulu kendi bolumlerindeki VEHiP ders programlarrnrn o[retim riyelerine tahsis
edilmesinden, haftalrk ders programrnrn olugturulmasrndan, dersle ilgili tLim prosedurlerin
organizasyonundan sorumludur.
8.
Bolum Bagkanlarr VEHIP haftalrk ders programrnr (programda dersi veren o[retim uyesi
isimleri de yer alacak gekilde) VEHiP takviminde belirlenen tarihte Komisyon Bagkanlrfrna
ulagtrrmak r-izere Dekanlr[a gonderir.
9. O[renciler
Komisyonunun Anabilim Dallannrn gorUgunu alarak hazrrladrIr "Zorunlu
Uygulamalart" tamamlamak zorundadrr. VEHiP dosyasrnda yer alan zorunlu uygulamalarr
yaptrrmak ilgili anabilim daltntn; zorunlu uygulamalara programlanan zamanda ve eksiksiz
katrlmak ve ilgili formu onaylatmak ofrencinin sorumlulufundadrr.
10.O[rencilerin bagarr durumlarr, efiitimi veren anabilim dallannca ders saatlerinin afirrllklarr
oranrnda hazrrlanacak goktan segmelitest sorularrndan olu5acak bir srnav ile belirlenir. Srnav
ile ilgili organizasyon Bolrjm bagkantntn sorumlulu[undadrr. O[rencinin devam alamadtfr
anabilim daltnrn sorulart bu srnavda yer almaz. 0[rencinin devam alamadrfr anabilim dalrnrn
stnavttelafi haftasr sonunda yaprlrrve alrnan not bolrim notu ile birlikte deferlendirilir.
11. Bolrlm Ba5kanlarr gruplartndaki o[rencilerin srnav ba5arr durumunu ve devam durumlalnr
ilgili grubun efitimini takip eden hafta igerisinde Komisyon Ba5kanlrIrna ulagtrrrlmak r.izere
Dekanlr[a e-belge olarak iletmek zorundadrr.
,-,r
ek\l,
,^nt-
,{\^
Download

Olgunlaşma eğitimi temel ilkeleri için ekteki pdf dosyasını açınız.