T.C.
ASKALEKAYMAKAML161
1時eMilliE帥mM的鉦1時龍
Sayl:29254301/10.06/1546851
12/02/2015
Konu:SecmeliDersler
.….MUDURLUGLTNE
ASKALE
Ilgi:ilMilliEgitimM融rl蝉nunO9/02/2015tarihlive1373443saylllyaZISl.
llgi yazl geregi,Milli Egitim Bakan嶋l Temel Egitim Genel Mudurl頓Inm
’●SecmeIi Dersler’iileilgili yazliar− ekte g6nderilmli Olup,BakanhglmlZln yaZllari
dogrultusundagerekliisveislemlerinyapllmaslhususunda;
Bilgilerinizivegereginiricaederim.
KezzibanBITLISLI
Mndiira.
;ubeMndiirii
EKLER:10sayfayazI
DAGITIM:
lmamhatipOrtaokulu
OIlaokut Miidiirluklerine
YeniMah HukumetKonaglKat3ASkale
胡ck廿OmkAg wwwmcbgoY億
e−POSta adsoyad@mebgovtr
AyrlntIllbligi甲n MusaDELIBAilvHKi
lel(0312)XXXXXXX
raks(0312)XXXXXXX
BucvrakguveniieicktronlkimZalielmZaIanmlqir http//evraksorgumebgovlrかdrcsinden3252−8aO9−3ala−b81f−deb5koduiieteyitedliebi1ir
T.C.
MiLLiEdiTiMBAKANLldI
TemelEgitimGenelMiid冊1時ii
Sayt:43769797/10.06/1320756
06/02/2015
Konu:SecmeliDersler
….VALILIGINE
(IlMilliEgitimMudnrl鴫担)
Ilgi:a)〝l“alimveTerbiyeKuruluBaSkanIrglnin28/05/2013tarihlive22saylllKurulKararl
ekiIlkOgretimKurumlarl(ilkokulveOrtaokul)HaftallkDersCizelgesi,
b)04/09/2014tarihliVe86say−1了1、alimveTerbiyeKuruluKararIekiimamHatip
OrtaokuluHafiailkDersCiZelgesi,
C)Destek HizmetleriGenelMuduri噂unun12/01/2015tarihlive76198665/115/
305476saylll(GenelgeNo:2015/1)Genelgesi.
BakanngimiZa ba軌 Ortaokuliar veimam hatip ortaokuliar−ndaiigi(a)ve(b)
Cizelgeleruyguianmaktaoiup,buCizelgelerdezorunluderslerinyanlndaseemeliderslerede
yerverilml印r.
ilgi(C)Genelge dogrultusunda;2015−2016egitim6gretim ylllicin6gretmen ve
6grencilerimjzlnderskitabllhtiyaCiarl,02−27Subat2015tarihleriaraslndaa可acak“Kitap
SeCimMod航”neokulmndurlnklerinceglrilecektir・
BaskISl言halesiVedagltlmluZunbir zamandilimigerektirenderskitaplar一/Ogretim
materyallerinin 6gretmen ve ogrencilerimize2015−2016 egitim 6gretim ylll baslnda
Sunulabilmesi amacIyla ve okullardakj6gretmen norm kadrolarlna y6nelik yapllacak
guncelleme callSmalarl da dikkate aimdlgmda set:melidersierin seelmlyleilgiliiS Ve
i担mlerin2014−2015egitim6gretimylllnlnikincid6nemin basmdayapllmaslnln uygun
Olacagldegerlendirilmektedir.
Bubaglamda;
●2014−2015egitim6gretimylllndailkoku14ileortaoku15,6ve7.slnlflardaokuyan
OgrenCilerimizilgi言stekveyeteneklerinidikkatealarak2015−2016eg帝m6gretimyiilnda
Okumak jstedikleri seCmeIi dersleri Ek,de yer alan dilekee 6meklerine g6re okul
mudurlugtine20Subat2015tarihine kadarteslimedecekIerdir.
●Okulmtidurl鴫uneyazlllOlarakbeyanedilen dersseCimleri20Subat2015tarihine
kadare一〇kulsistemineokuly6netimleritaranndani§lenecektir.
AtaturkBIv O6648KIZilay/ANKAR^
EiektronlkAg wwwmebg。Vlr
eヤOSta tCgm_OgrCllmmateryalier一@mcbgovtr
AyrlnlllibllglLqn$cnay KOsE
Icl(0312)4131608
Faks(0312)4254049
Buevrakguveni,eieklronik−mZa,1cmとalanmlSt−rhnp//cVraksorgumebgoVtradrcslndentもcO−f7e4−3d67−87de−43cekoduiieleyltCdlicblilr
.2015−2016egitim6gretimylllndaortaoku15,6,7ve8・SlnInardaokuyacak6grenciler
haftadatoplam6saat,imam hatiportaokullar−nln5,6ve7・Slnlnarlnda okuyacakolan
6grenciler haftadatoplam2saat言mamhatiportaokullarln−n8S−nlnarlndaokuyacakolan
OgrenCilerisehanadatoplamlsaatseCmeliderssececekierdir.
●2015−2016eg証m6gretimy−lmda ortaokulveimamhatiportaokulu5,6,7ve8.
Slnmarlnda okuyacak6grencilerlCln ayrl ayr−hazlrlanan dilekce Omekleri ekte yer
almaktadlr・OgrenciIer・kendiierlyleilgilidilekce6megini kullanarak ders seqmlerini
yapabileceklerdir.
・SeCmeliderslerin hangjlerinin oldugu・kae kez ve kac saat secilebilecegigibi
konulardailgi(a)ve(b)Cizelge’lerinaelklamalar b6lumtindeyer alan hususlardikkate
almarakilkoku14・Slnlf6grencileri vevelileriicinslnlf6gretmenlerlrehberlikedecek,Okul
mud皿旭kleri seCmeliderslerh amacl・tanltlmIVe Seeimine y6nelik yapllacakisIemler
konusunda6grenciVeVeIilerey6melikbilgilendimeyapacaklardlr.
.Okullarda en azlO6grencininaynldersisecmesidurumundailgilisecmeiiders
okutulabilecektlr.
●11gilialanda6gretmenyoklugugerekCeS−yieokuly6netimlerince6grencilerveVeiiler
beiliderslerey6nlendirilmeyecektir.
.Okuidailgilialandayeterlisaylda6gretmenbuiunmadrgIderslerinseciimesiharinde
6ncelikledigerokullardanmaa;/ekderskarSnlglg6revlendimeleryoluyla6gretmentemin
ediiecek,bunundamnmknnolmadlglhal】erdencretliOgretmenteminedilmeksuretiylebu
dersleraellacakveokutulacaktlr.
Konuylairgili6grencivevelilerimizinbilgilendiriimesi,dilekce6meklerininokullarda
g6rnlebilecek yerlerde bulundurulmas一,20 Subat2015tarihine kadar Ogrencirerimizin
SeCmelidersseclmineiliskintnmlSVeiSlemlerinyapllarak2015−2016egjtim6gretimylI−
iCjnilgi(C)Genelge dogruItusunda kitapihtiya函…n belirlenmesiamaclyla gerekli
tedbirIerinValiliginiZCeal−nmaSlhususundabiigilerinlZivegereglniricaederim.
YusurTEKIN
Bakan a.
Mtistesar
EK:Dilekee6rnekleri(8sayfL)
DAGITIM
Gere蛮
Bilgi
B Planl
APlanl
AlaturkBLv O6648K開Iay/ANKARA
EiektronikAg wwwmcbgovtr
e−pOSla tegm_OgretlmmateryalIcrl@mebgovd
AyrlnllllbllgllCIn$cnayKOsE
Ici(0312)4131608
raks(0312)4254049
BuevrakgoV釧l・elektronikimtaiiel・malanm函rhttp//cvraksorgumebgovtradresindcnfccO−f7e4−3d67−87de−43cckod=icteyitediiebIIIr
2015−2016IclTiMeGRとTiMYlLI
iMAMHATjpoRTAOKULU5・SINIHAOKUYACAKeGRENCjLERIciNStCM[しiDERSDiLEKCEeRNEGi
…ILKOKULUMUDURLU(iONE
VeiISibulundugumokuIunuz…‥/…SinifI.. .〟..〟.T.C.KimIikN。′iu
・iSimliogrencInIn2015−2016ee面m egretim Vliinda aiaglda
beIimientopIamda25aatIiksecmeIidersIeriaimasiniIStiyOrum、
Gere節nlbiIgileriniZearZederim
Ogrencl. Vell
AdISoyadi: AdiSoYadi:
Tarihveimza: Tarlhveimza‥
iMAMHATipoRTAOKULLARIiciNHAHAL一KSECMELIDtRSSECiMTABLOSU
SIra No 認W'6紋
1
Fツ
V6ヨV又キW(
2
尾キVヨ
3
葡
僣ahaiik Ders Saati
f
ニ噺W&木
&R
滴
W&免W&
葡
iaYanD
末W'fTニV
6VニW(
F没T6X
葡
SaYanD
末W'fTニV
6T妨(
&
6
葡
SaYanD
7
葡
葡
葡
薄W'fTニV
SaYanD
6V妨(
薄W'fTニV
iaYanD
iaYanD
10
葡
bancIDi
11
楓
&
沸
VT妨(
T妨(
bancIDi
波&
葡
banciDi
末誚末率6X
葡
banciDi
16
imUYgu
磐
FVヨ
17 牌W'6Vナ6
18
21
F
(
'fTf里
濡&
沸Vカ
禰カ
W(
ヨ
矛W殆T
W6木
蕃Wヲ椋
19
20
D
ィ
&
滴
(
E
滴
滴
「
2/(1〉
2/(1〉
「
2/(1〉
2/(1)
2/(1)
「
2/(1〉
「
F
2/(1)
'f(
H
(
「
2/(1〉
/(1)
滴
「
&ネ
2/(1〉
2/(1)
「
「
2/(1)
2/(1)
7F矛6
末カ埜Fカ匁末カニW(
ヨ
「
「
「
滴
"
&
F
滴
2/(1)
「
滴
滴
滴
滴
ヨ
DvV坊觀オ6V
遊莓
ィ
滴
「
滴
ィ
ィ
ィ
2/(1)
「
滴
ィ
ィ
弗6
「
滴
ィ
6X
6
葡
滴
ィ
6
ィ
&
13
15
ィ
ヲ6
&4
蒙
認
/(1)
6
ヲ
犯
杯
12
14
2/(1)
6
塙W&ヨ
6V妨(
薄W'fTニV
末W'fTニV
ヲ
FW'7fU6
/(1)
「
5
8
「
ZariikveYazmaBeceriieri(4)
4
9
V6薄T6Vイ
「
2/(1)
1(1)
"
/(1)
Se!meiidersierinortaokuIeBIenimistiresinceka!kezailnabiletegidersinadmInYalllndaparahteZieinde
belirtiImistir.
TabIodayeraIan′′sef”ecekdersvesaati′′belumOneseciIendersi!inXiiaretikonuIacakvedersinlveYa
ZsaatseciieceBiiIgiIisijtlJndabeiirtiIeCektir.
F
2015−20162割TiMedRETiMYILI
iMAMHATipoRTAOI(ULUG・5−NlHAOKUYACAKedRENCiLERIciNSECMELiDERSDiLtKCEeRNEGi
……ORTAOKULUMUDURLUGuNE
VeIiSlbuiundugumokuiunuz../.….Simfi………………………………………………….工.C.KimlikN。′lu
・ISimilogrenCinln2015−2016e蔦恒m ogretIm yIIInda asi淘da
belirtIientoplamda2SaatIiksecmeiIdersIerIalmasIniiStiyorum.
GereginibiiglieriniZear∼ederim
Oirenci. VeiI:
AdISoYadi: AdiSovadi:
Tarihveimza. TarIhveimza.
血AMHATipooRTAoKULLARliciNHAFTALIKSECMELIDERSSECiMTA飢OSU
Sira
No
1
V6ヨV又キW(
2
尾キVヨ
3
4
認W'6紋
楓
5
楓
6
楓
7
楓
8
楓
9
楓
10
11
脾
脾
脾
f
脾
&
ニ噺W&木
滴
FW%2
ヲヨ
&V6W&末W&
6
F
「
「
滴
「
「
「
IerveLehceier(Abazaca)(4)
「
ierveLehCeier(Kurmancca)(4)
"
ierveLehceier(Zazaca)(4)
「
ierveLehCeIer(LaZCa)(4)
「
ierveLeheeIer(Gdrcdce)(4)
認
&
「
(Aimanca)(4)
「
(Arapca)(4)
「
楓
&
認
(FransiZCa〉(4〉
「
13
楓
&
認
(ingiiizce)(4)
楓
15
認
&
認
17
atIar(Resim,GelenekseiSanatIar,PiastikSanatIarvb.)(2)
21
kUvguiamaiari(4)
蕃Wヲ椋
19
滴
キ%fTf里
濡&
沸Vケ
22
陪
23
這VキVキfT
牟ク
「
「
「
「
ikiEtkiniikier(4)
ヨ
D
"
「
磐
20
F
amaIari(4)
16
18
FVヨ
「
(Diger)(4)
末耗U殆R
SeGiieCek
「
12
14
楓
薄イ
IerveLehceier(AdigeCe)(4)
脾
6
陪
CeriIeri(1)
$末キfU
脾
楓
f
&R
ヲ
楓
D
「
「
遊
FG'X
F
「
ari(2)
妨H
「
「
"
「
「
SelmeIidersierinortaokuI6irenimisiiresincekaekezaIinabiieceeidersinadi川IIYamndaparante∼icihde
beIirtiImistir.
TablodaYeralan’‘secilecekdersvesaati’’b6idmiiheSeC”ehdersil高XiiaretikonuiacaMvedersinlveya
ZsaatseeiieceiiiIg航siitundabeIirtiiecektir.
2015−2016とGiTiMeGR[TiMYiLi
iMAMHATipoRTAOKULU7・SiNlnAO…YACAl(edR剛CiLERiciNSECMtLiDERSDiLEKCEeRNEGi
……ORTAOKULUMODORLUGuNE
VeiiSibuiundugumokuiu…Z…‥/…‥Sinifi.. 、.TC.KImIik No′Iu
iSimii OgrenCinin2015−2016eeItlm Ogretlm yiiInda aSilglda
beiirtiIentopiamda258atiIkseemeridersierIaimaslniiStly°rum.
GereginibiIgllerinIZearZederim
Ogrenci: Ve圧
AdiSoyadi: AdISoYadI:
Tarihvelmza: Tarihveimza.
iMAMllATIpoRTAOKULLARliciNlIAFTALIKSECMELiDERSSECiMTA飢oSU
SIra No 認W'6紋
1
V6ヨV又キW(
2
楓
3
ヲ
4
楓
5
楓
6
楓
7
楓
8
楓
9
腱
6
腱
楓
&
楓
&
楓
&
13
楓
&
楓
erveLehceIer(Zazaca〉(4)
A
認
認
&
認
20
F
没末率6X
UY
W6木
21
'fTf覆
沸Vカ
23
陪
&
殆V
ヨ
ニ
Fニ
滴
I
(
磐VE
キR
這VキVキfT
26
濡F又ノ
ニヨTR
2/(1)
2/(1)
「
7F矛6
Fニ
'f(
2/(1)
H
ィ
「
/(1)
/(1)
滴
「
2/(1)
/(1)
「
/(1)
&末v
蒙
「
、粕木
E
arl(2)
妨H
2/(1)
/(1)
滴
埜Fカヨニ霧妨(
沸
「
/(1)
「
ニエキV宥W&迄
2/(1)
/(1〉
「
&
「
/(1)
滴
滴
柳ヲ薄W&庸U
遊
25
ィ
im(1)
4vV坊觀キ6T
蕃Wヲ椋
22
滴
Diger)(4)
am
v耗FVカ踉
(
ィ
/(1)
FransiZCa)(4)
Wg&WfT"
Fニ
蒙
in
/(1)
「
Arapca)(4)
認
18
/(1)
/(1)
erVeLehceier〈GdrctJCe)(4)
認
FVヨ
/(1)
erveLehceier(Lazca〉(4〉
薄耗W殆R
19 敗g'6T
/(1〉
erveLehceler(Kurmancca)(4)
ニユfU7V躔ヤ&V6W&末W&
12
「
/(1)
腱
磐
滴
VFニV6Vイ
/(1)
erveLehceier(Abazaca)(4)
腱
6
17
&V6W&末W&
"
腱
11
24
ヲヨ
滴
/(1)
10
16
ニ噺W&木
erveLehceier(AdiBece)(4)
f
15
僣ahaiik Ders Saati
腱
末妨F
14
f
&末キfU
楓
Fツ
「
「
「
2/(1)
2/(1)
2/(1)
Se,meliderslerinoltaokui6grehimisiiresincekalkezaiinabiieceiidersinadlmnYamndaparantezicinde
belirtilmiitir.
TabIodaYeralan‘′seliIecekdersvesaati’’b別冊m軸ese却endersiCinXiSaretikonuIacakvedersinlveYa
ZsaatsecilecegillgIliSqtundabeiirtiIecektir・
2015−201etGiTiMOGRETjMYILi
iMAMHATipoRTAoKULU8・SiNlnAO…YACAKOGRENC血RiciNSECM[LIDERSDlLEKCteRNEGi
……ORTAOKULUMUDORLOGuNE
VeiISibuIundugumokuIunuz…./..SinifI………………………………………………….TC.KimIlkNo′iu
・iSimIiOgrenCinin2015−201e egitlm Ogretim yiiinda aii蘭da
beiirtiientoplamdalsaatIiksecmeiidersIaImasiniIStIyOrum
GereginibiIgilerimZearZederlm.
Ogrenci:
VeiI:
AdlSoyadi:
AdiSoyadi.
Tarlhveimza:
Tarihveimza.
iMAMHATipoRTAOI(ULLA両CiNHAHALII(SECMELID[RSSECiMTABLOSU
Sira No 認W%6紋
1
D
V6ヨV又キW(
2
尾キVヨ
3
僣ahaiik Ders Saati
f
ト噺W&木
&V6W&薄W&
妨&
楓
腱
erveLehce
5
楓
腱
ierveLehce
6
楓
7
楓
腱
8
楓
9
楓
10
脾
脾
末妨F
11
楓
12
13
14
17
18
19
20 敗g'6T
21
(
24
25
2
沸Vカ
磐VG
滴
、6
ィ
ィ
「
1
滴
「
滴
滴
「
1
「
「
1
1
1
1
amaiarl(4)
迄
滴
"
1
im(1)
牌V坊觀キ6V
ヲ末木
D
eヲ椋
'fU"
「
ィ
末W&
Uvguiamaiar
U6木
蕃H
22
23
犯
ィ
6
背W&7V6X
耗FVカ踐柳末妨&庸U
D
ヲ
1
D噌er)(4)
Wg&WfT"
薄
6
沸
「
滴
ngiiizce)(4)
末耗U殆R
F
ィ
ArapCa〉(4〉
認
FVヨ
滴
FransI∼Ca)(4)
認
&
磐
X
ィ
6
Aimanca)(4)
認
認
&
楓
16
erVeLehce
&
&
楓
X
erveLehce
認
1
ヲ
塙W&ヨ
耗fU7V躔ヤ&V6W"
楓
15
&
erVeLehee
&
楓
「
D没V6X
erVeLehce
脾
「
「
滴
4
6
滴
Tv薄V6Vイ
(
5
滴
「
7F矛6
F
'f(
1
H
(
"
1
「
iEtkinlikler(4)
遊
キW'f
ari(2)
ヲ
濡Y%6贍TVv友蒙
&末V
「
「
SelmelidersIerinortaokui6irenimis(jresincekafkezalmabiieceiidersinadInlnYamndaparahteZifinde
beiihiimiitir.
Tabi°daYeraian”‘seciIecekdersvesaati’’b611lmiineseeIiendersleinXisaretikonulacakvedersinlveya
25aatseeIIeceiiiigIiISutundabeiirtiiecektir.
2015−2016[色調MeGRnIMYiLiNDA
ORTAOKULS・S冊IHAOKUYACAKeGRENCjLERIciNS[CMELIDERSDiLEI(CEORNEGi
.ILKOKULUMUDORL鴫ONE
VellSibuIundugumokuIunuz…./…‥Simfi……………………………………………………T.C.KlmiIkNo・lu
・ISimilogrenClnln2015−2016e帥m oかetim yiiinda aiilada
beiir佃entopIamda6SaatiiksecmeiIdersIeriaImaslniiStiyOrum.
GeregInibiIgiie…iZearZederim
Ogrenci: Veli.
AdISoyadli
Ad−Soyadi.
TarIhveimza: Tarihveimza:
oRTAOKULLARjciNHAHALiKSECMELiDtRSSECiMTABLOSU
SIra No 認W'6紋
1
塙W(
這ィ
3
彦VヨT韮
テ
DラR
楓
ヲ
楓
6
腱
楓
6
腥
8
楓
腥
楓
楓
11
楓
r
f
12
楓
13
楓
脾
&
末W'fTニV
妨'fTニV
&
認
楓
&
認ツ
17
18
&
19 牌W'6V
20
F
22
23
(
F
W6木
犯
&
濡&
ィ
滴
ヨ
(
5
&ネ
7F矛6
「
2
「
滴
2
「
「
滴
2
2
「
"
2
2
滴
'f(
2
2
「
滴
2
H
"
ィ
滴
2
「
2/(4)
/(4)
滴
ヨ
遊
F
2
「
滴
2
「
"
滴
ィ
ィ
「
滴
滴
ィ
W(
ヨ
Fニ
ィ
2
「
滴
ィ
弗6
'fTf率霧埜Fカ匁末カニW(
沸Vカ
ヲ6
「
滴
滴
ィ
ィ
矛U殆Vニ
滴
ィ
6
6
祢
滴
ィ
6
ヲ
末誚末率6X
4vVニV觀キ6T
ィ
6
背W&7V6X
波&
番ト沸椋
21
V妨(
&
認
FVヨ
沸
蒙
末耗W殆R
磐
ヲ
2
「
V6X
&
塙W&ヨ
VニW(
認
楓
滴
I
T妨(
妨'fTニV
15
楓
Sediecek
2
「
T妨(
6T妨(
妨'fTニV
14
16
T妨(
認
&
「
&V6W&薄W&
妨'fTニV
脾
6
F
「
W&末W&
ヲヨ
妨'fTニV
R
脾
10
滴
末v薄W(
e
7
2
mmed当nHayati(4)
$末キfU
6
9
カW&木
∩†
尾キVヨ
5
僣aha Der Saa 又夢
f
2
4
D
「
/(4)
「
$
滴
「
2
SeGmeiidersierinortaokul6grenimisiiresinCekafkezaiinabiIeceBidersinadimnYamndapararlteZicinde
beIirtiimistir.
TabIodaYeraIan’”seGilecekdersvesaati’’biii(jmilneseeilendersiCinXiiaretikonuIacaktIr.
66rseIsanatlar,lTldzik.sporvefizikietkinIiklerdersierindenbirininsefilmesidurumullda.dersin2veYa4
58atSeCiidiBiiigilisiitundabeIirtiIeCektir.
2016−201626iTiMeeRETjMYlLl
cRTAO…し6.SINlHAOI(UYACAKeGRtNCiLERiciNSECM山D駅SDlLEK錐6RNtGl
.ORTAOKULUMUDURLUGONE
VeIiSibuiundugumokuiunuz…‥/…‥SInIfl. ..…‥T.C Kimlik No′iu
・islmil0grenCinin2015−2016e帥m6gretim vIIinda aiaada
beiirtiIentopiamda6SaatilksecmeiIdersIerIaimasiniIStiYOrum
GerelmbllgiierlmZearZederim
OgrencI: VeiI:
AdISovadi: AdiSoyadi.
TarIhvelmza: Tarihvelmza:
ORTAOKULLARicINHAFTALiKSECM[しiDERSSECIMTABLOSU
Sira
1
No
認W'6紋
塙W(
2
這ィ
3
D
f
陪
薄イ
ニ噺W&木
DラV
ヨヨVH
4
5
ヲ
6
楓
6
7
楓
6
8
楓
9
楓
11
$末キfU
腦
f
14
腱粕妨'fR
6
楓
腦w
&
楓
Seciiecek
「
D
滴
「
「(2)
16
楓
Becerileri(4)
VV妨(
認迄
6V妨(
猛
&
認曝
磐
FVヨ
19 杯
'6V
F
20
(
蕃Wヲ椋
21
濡&
沸Vカ
陪
25
V
ィ
ィ
弗6
祢
滴
「
滴
ィ
W(
ヨ
4vV坊觀キ6Vナ6
滴
「
「
ィ
滴
"
ri(4)
amaiarI(4)
F
滴
'fTf陸霧埜Fイ
22
ヲ6
iZCe)(4)
F矛U殆R
W6木
「
anca)(4)
波&
ユW殆V
18
犯
&
禰鱶誚
17
滴
Lehceier(Gurcuce)(4)
祢*ト
&
ィ
Lehceler(Zazaca)(4)
認迄
&
D没T6X
Lehceier(Abazaca)(4)
W'fTニV
&
楓
楓
24
F
Lehceier(Kurmancca)(4)
腱末妨'fR
15
23
ニW'fTニV
腱粕妨'fR
楓
13
ヲメ
腱末妨'fR
楓
12
6
(1)
楓
10
滴
f紋
彦VヨV禰黎&末v乏
FW'2
(
5
7F矛6
F
'f(
「
H
inIikIer(4)
ヨ
遊貳
牟キV宥W'X
ィ
滴
滴
滴
「
滴
「
「
「
弗
$
滴
「
"
1)
SellTleliderslerinortaokui6irenimisuresinCekalkezaIinabiiecegidersinad…nYanmdaparanteziGinde
belirtilmiitir.
TabIodaYeralan‘‘seliIecekdersvesaati’’b別冊miinese!IiendersieinXiiaretikonuiaCaktlr.
GerseIsanatiar.mi−Zik.sporvefizikietkinIikIerdersIerindenbi…insec”mesidurumunda.dersinZveYa4
SaatSeCiidigiilgliiSdtuhdabeiirtilecektir.
2015−2016各節TiMeGRETiMYILi
ORTAoKUL7・SMIFTAOKUYACAI(OCR[NCILERiciNSECMELIDtRSDiLEKCEeRNEGi
……ORTAOKULUMUDORLOGuNE
VellSIbuiundugumokuiu…Z・・/…‥Simfi.. ..T.C.KlmIikN。′lu
・ISimil0grenCinln2015−2016e帥m ogretIm YIilnda aiagida
beI面ientopiamda6saatIIksecmeiIderSIerIalmas刑IStlyOrum.
Gere節nlbligiieriniZearZederim.
0打enci: Veii.
AdiSovadi: AdiSoYadi:
Tarihveimza: TarihveImza:
ORTAOKULLARicINHAnALIKSECMELiD[RSSEeiMTABLOSU
Sira No 認W'6紋
1
塙W(
2
這ィ
3
Fツ
f
僣aftaIik DerS Saati
ニ噺W&木
DラV
ヨメ
坊H
彦VヨVトF冶
4
葡
与
iaVanDj
葡
iaYanDi
7
楓
8
楓
9
葡
10
6
11
5aYanDi
白
12
葡
16
葡
2
滴
ィ
6
ヲ6
2
「
滴
滴
ィ
「
滴
ィ
ィ
蒙
ィ
「
滴
2
「
2
2
「
堀怪6X
2
ィ
imUYgu
滴
&
B
W6木
キ%fTf率霧
沸Vカ
狽
磐VG
(
2
2
2
「
2
「
2
ヲ末木
5
7F矛6
「
「
F
'f(
H
ィ
2
滴
「
2/(4)
/(4)
埜Fカ匁末カ妨(
遊莓
&
滴
滴
「
2/(4)
「
akKmtOru(1)
キW%
這VキVキfT
禰
F
滴
「
「
2
「
「
末妨&庸U
4vVニV觀キ6Vナ6
蕃Wヲ椋
2
"
滴
滴
滴
「
滴
ィ
滴
&
滴
(
6
Wg&WfT&末木
23
28
ヲ
WFD6X
banciDii(D
IiimTekno
21 田g'6V
27
犯
牌
「
ィ
6
沸
2
2
滴
6
塙W&ヨ
6
ヨ
20
26
V妨(
6V妨(
bancIDii
葡
19
25
蒜TヲV
X
「
ィ
ヲ
VV妨(
bancIDii
18
24
6T帽
蒜TニV
蒜TニV
&
「
2
滴
D没V6X
banciDti
17
22
T妨(
banciDii(A
葡
15
"
6T妨(
蒜TニV
R
滴
tisimveSunumBecerileri(1)
葡
13
14
腦w
iaVanDi
葡
蒜TニV
腱末乏
6
F
坊6W&末W&
蒜TニV
「
f紋
T&
zar‖kveYa
葡
6
滴
VF坊6Vイ
「
F
F贍X鰾
「
"
2
2
2
SecmeiidersieriIlorta°kuieBrenimis(jresinCekafkezaIinabiiecegidersinadmInYanindaparanteiicinde
beIiltiImistir.
TabIodaYeraiah‘‘seliIecekdersveSaati’’beliimiJneSee”enderslliTIXisaretikonuIacaktIr.
66rselsanatlar.miizik.sporvefizikietki州kIerderslerindenbirininse却mesidurumunda.dersinZveYa4
SaatSefildiiiileIIISiitundabeiirtiiecektir・
2015−2016tGlTIMeGR[TIMYILI
ORTAOl(UL8.SINIFTAoKUYACAKeGR[NdLERicINS[CM[LiDERSDiLEI(CEeRNEGi
….ORTAOKULUMUDURLUGuNE
VeiisibuIundugumokuiunuz…‥/…‥Sinifi.. …工C.KimiikNo′iu
・ISImii egrencInin2015−2016egitim ogretIm VIIinda asi淘da
belIrtiientopiamda6SaatiiksecmeiidersIerIaimaslnliStiVOrum.
GereelmbiigllerlnlZearZederlm.
0grenci: Veil:
AdiSoYadi; AdiSoyadl:
TarIhveimza: Tarihvelmza:
ORTAOKULLAR圃NHAHALIKSECM山DERSStCiMTABLOSU
Sira
1
No
認W'6紋
塙W(
2
這ィ
3
f
僣a億aIik
ヨヨVH
Din†Bi
楓
DerS
ニ噺W&木
DラV
彦R
4
F
Saati
滴
f紋
T6薄V6Vイ
「
D
滴
没末W(
「
「
2
riikveYazmaBeceriIeri(4)
5
葡
VanDiIIerveLeheeler(AdIgeCe)(4)
6
葡
yanDiIIerveLehceler(Abazaca)(4)
7
楓
yanDiiierveLeheeier(Kurmancca)(4)
8
yanDiiierveLehceIer(Zazaca)(4)
9
楓
10
6
葡
白
12
楓
13
楓
14
楓
15
楓
anciDii(A
25
26
「
ィ
滴
「
2
没末率6X
ィ
滴
「
2
anciD‖(D噌er)〈4)
tematikUY
&
殆T
亦
iimTeknoi
Fツ
X
W6木
沸Vカ
磐VE
F
(
「
7F矛6
「
遊貳
沸
濡Fナ6ニニ贍R
蒙
2
、薄木
E
「
Fニ
'f(
H
ィ
2
滴
「
2/(4)
/(4)
埜Fカ匁末カニW(
キR
滴
2
「
岬薄W&庸U
滴
'fTf率霧
$
「
リ
4vV坊觀キ6V
蕃Wヲ椋
滴
ヨ
Wg&WfT(
23
24
滴
ancIDii(FransiZCa)(4)
anciDil(in
19
21 田g'6V
ィ
蒙
mUYguiam
20
ヲ6
anciDiI(Arapca)(4)
楓
18
犯
申mveSunumBeceriIeri(1)
17
22
T妨(
yanD川erveLehceIer(GurctlCe)(4)
11
16
腱末妨'fTニV
$
滴
「
滴
2/(4)
「
(米
2
「
「
2
2
SellTlelidersIerihortaokui6grenimisiiresincekal高ezaimabiielegidersinadmlnYahmdaparantezicinde
beiirtiImistir.
TabIodaYeraian””sec”ecekdersvesaati’’b610miinesecilendersi!inXiiaretikonuIacaktir・
66rselSahatlar.lTl(jzik.sporvefizikietki州klerderSlerindenbirininSe却mesidurumunda,dersinZveYa4
SaatSeeildiBiiigiIismundabeiirtiielektir.
Download

Seçmeli Dersler - erzurum - aşkale ilçe millî eğitim müdürlüğü