TURK EGITit4 VAKFI , italya ve Japnya igin Y0ksek Lisans Eurs imkanlarr Son Bagvuru 27 $ubaL 2015
u.02.2015
VAKFI - italya ve Japonya igin Yiiksek Lisans Burs
imkanlan Son Bagvuru 27 $ubat 2015
Huseyin Tuysuz ( TEV Yurtdisi Burs Yoneticisi ) [[email protected]]
fUnf eCifiU
Gcinderildi:04 gubat 2015 Qargamba 14:00
6nem;
Ekler:
Yuksek
TEV-YURTDiSI-BURS-ILANI-20-1.doc(184
KB)
Sayrn O$retim Uyeleri,
Degerli Bursiyerlerimiz,
Tijrk Egitim Vakfr, italya ve Japonya gibi farkll i.ilkelerdeki Yiiksek Lisans (Master's
Degree)
burs imkanlarl mevcuttur.
ilanlarrmrzr ekte sunuyoruz. Detaylr bilgi ve belgeler igirr www.tev.orq'tr
1.
7' E
l/-
f' L4 T-TO F A$
i t tr l-ru../.frrn brr.r lr
t
u r a r i lt
i
J 1 $ t r bitr ;
Z. 7-EL,'-Lluslurarast ,lapon LInit'e rsitesi (IILJ) ,luportt'u
-
{i
l S)
/$l,rl l].l|rttrrt tttt ihi i1.$;r/}itr ;#./5i
Lutfen, ilanrmrzrn ilgilenecek adaylara iletilmesi igin facebook, ti,vitter gibi sosyal a9larrnda duyurulmast
ya da e-nrail ile iletilmesi ve
rlan panolai'tnda astimast iEin yardrm ve deste{inizi rica ediyoruz.
Turk Egitim Vakfr'na gosterdi$iniz ilgiye ve deste$inize tegekkUrlerimizi sunuyoruz.
Saygrlarrmtzla,
Huseyin Tuysuz
Yurt Drgr Burslar Yoneticisi
..-::... ,;:.
.
;::::--i:i:::l:;];
f UA*
rE:C
i'l trlJ
Yr\.i't
l'i
rtr(.?
Biiyiikdere Caddesi TEV Kocabag ighanr
No:111 Kat :8 34349 Gayrettepe / lstanbul
Tel : O2L2 318 68 03
Faks 2O2L227262L7
e-mail : [email protected]{.tr
wwwle!-qlg&
(*\ I
ffiruffi
..
',\'*
fl,l
L'A'
\,T='l&._ *r.
r,q5 i. -
^ ,\r-rt'
b"*-
_"
tl
'/ ,t/l
{\\,1I [Lt-"
.(- ,"*o']u ,-r}rt+
5{)*
*9,ir?,-LulIf
,.
..d
.rJ.
l. ,-
., ,i.
:'r
\
;.\',:
t\
W
Download

TÜRK EĞİTİM VAKFI - İtalya ve Japonya İçin Yüksek Lisans Burs