T.C.
VAN VALİLİĞİ
Halk Sağlığı Müdürlüğü
*
K ; . S sçj I sK
Ven HMk
MOdüriOûû
Sayı
: 37811563-903 2 - 3 2 - 5
Konu : Personel Bilgilerinin Güncellenmesi
/Jj/02/2015
İlgi : Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün bila tarih ve sayılı yazısı.
Sağlık Bakanlığının personel bilgilerinin güncellenmesi hakkmdaki ilgi sayılı yazısı ekte
gönderilmiş olup; tüm personelin kendi bilgilerini PBS ortamında incelemesi, doğruluğunu teyit
etmesi, olası eksikliklerin belgeye dayalı olarak 18.02.2015 tarihine kadar Müdürlüğümüz
Personel Sicil Birimine gönderilmesi hususunda;
Gereğini ve tüm personele tebliğini rica ederim.
*"
Dr.(Yakup İMREN
Vali a.
Halk Sağlığı Müdürü
EK:
1-Yazı (1 Sayfa)
DAĞITIM:
13 İlçe Kaymakamlığı
Tüm Birimler
Abdurrahman Gazi M. Bediüzzaman C. Arapbaba 1.S.65100VAN
Telefon: (0432) 215 84 76 (pbx) Dahili: 141 Faks : (0432) 216 84 76
Elektronik Ağ: www.vanhsm .gov.tr
Aym tlı bilgi için: B.ÇENBERLİTAŞ
Halk Sağlığı M üd.Sağlık Memuru
e-posta : psicil@ vanhsm .gov.tr
11 / 02/2015
15:31
0312-5655766
0 2LU K ISLER I D.BSK.
_______
i. I
id
)
3HITM u
T.C.
SAİĞLIK BAKANLIĞI
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
GÜNLÜDÜR
Sayı : 22671628
Konu: Personel bilgilerinin güncellenmesi!
Görevde yükselme ve unvan
jişikliği sınavlarına hazırlık ve temel olması bakımından;
Bakanlığımız ile Türkiye Kamu Hastaneeri Kurumu ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun merkez,
taşra ve döner sermaye teşkilatında 6 5 r sayılı Devlet MemurianjKanununun 4/A maddesine tabi
(kadrolu) olarak görev yapmakta olan tüm personelin ÇKYS, İKYS, PBS kayıtlannda öğrenim
,durumu, hizmet süresi vb. bilgilerinin tam ve doğru olarak kayjtiara işlenerek güncellenmesine
ihtiyaç duyulmaktadır. Buna göre:
a) Personelin en son mezun olduğu ol ul, bölüm ve öğrenim durumuna ilişkin bilgilerinin, hizmet
sürelerinin, naklen veya görevlendirme yoluyla atanan personelin ayrılış ve başlayış bilgilerinin,
askerlik görevini yerine getiren person* tin terhis belgelerinin ekaksiz ve hatasız olarak en geç 27
Şubat 2015 Cuma günü mesai saati bitimine kadar (sorumlu birimlerince .işlenerek
"ÇKYS/İKYS/PBS" modülüne yansıt ilmi ısı,
b) Personele genel bir duyuru yapılarak herkesin kendi bilgij rini PBS ortamında incelemesi,
doğruluğunu teyit etmesi, olası eksiklik'erin belgeye dayalı olaral giderilmesi,
c) Veri girişi (güncelleme) tamamlandıktan sonra her ilden "iı sağlık müdürlükleri, halk sağlığı
müdürlükleri ve kamu hastaneleri g snel sekreteıliklerr pere] neli için gerekti güncellemelerin
yapıldığına dair ortak bir raporun (her için bir rapor) ilgili İl Valll îğince (il sağlık müdürlüğü) en geç
6 Mart 2015 tarihi mesai saati bitimine kadar Bakanlı; ımız Yönetim Hizmetleri Genel
Müdürlüğünde olacak şekilde yazılı olarak ve ayrıca ertug* l.goktas@ saglik.gov.tr adresine
elektronik ortamda ulaştırılması.
ç) Bakanlık merkez birimleri ile Türkiye Kamu Hastaneleri Kurulnu ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
merkez birimlerinde görev yapmakla olan 657/4-A maddesi kapsamındaki kadrolu personel
bilgilerinin ilgili birimlerince güncellen* irek, güncelleme raporunlın en geç 6 Mart 2015 tarihi mesai
saati bitimine kadar Yönetim Hizmetleri Gene! Müdürlüğünde aacak şekilde yazılı olarak ve ayrıca
[email protected] adreîine elektronik ortamda ufeştırılması,
d) Keyfiyetin; merkezde ilgili birim âmirleri tarafından, illerde! ise il sağlık müdürlerince koordine
edilerek herhangi bir aksaklığa mahal bırakılmaması hususlarımda;
Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.
Prof. Dr, Eyüp GÖMÜŞ
Bakan a,
.Müste
Dağıtım:
Gereği;
- A Planı
- TKHK Başkanlığı (Taşra teşkilatı dâhil)
- THSK Başkanlığı {Taşra teşkilatı c âhil)
i
HALK 8AGUĞİ ?..iÜDÜF-;u
Adres; T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hızmeljlı,eri Gene] Müdürlüğü
Şıtıav vc E&rtijm Hizmetler] Daire Başkanlığı I iıoav Hizmetleri Birimi
MitftaJpaşa Caddesi Nû 3 C Btck 06434 Sıhhi, »e/ANKA RA
Telefon; 0312 58$ 1743 - Beigtgeçtr. 0312' 585 16 16
\/J >
s ?
"Ayrıntılı bilgi içinT £ GÖKTAŞ^
E-posta: [email protected]!ik,gov.tr
Web sayfası: Jıttp://yon«im.sb.gç>v,tr
« T
Download

37811563-903 2-32-5 /Jj/02/2015 Konu : Personel Bilgilerinin Günc