ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı
1.
: Hayrettin KARADENİZ
: Giresun Üniversitesi Fen Ed. Fak. Sosyoloji Bölümü
: 0454 310 14 00 – 1595
: [email protected]
Adres
Telefon
E-Posta
2.
Doğum Yeri/ Tarihi
: Tirebolu / Giresun -1965
3.
Unvanı
: Yrd. Doç. Dr.
4.
Öğrenim Durumu
: Doktora
Derece
Lisans
Y. Lisans
Doktora
Ö. Lisans
Alan
İlahiyat Fakültesi
Felsefe ve Din Bilimleri Bilim Dalı,
İslam Felsefesi A.B.D.
Felsefe ve Din Bilimleri Bilim
Dalı, İslam Felsefesi A.B.D.
Hukuk
5.
Akademik Unvanlar
Yardımcı Doçentlik Tarihi
Doçentlik Tarihi
Profesörlük Tarihi
Üniversite
On Dokuz Mayıs Üniversitesi
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Selçuk Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü
A. Üniversitesi
Yıl
1988
1996
2006
2012
: 27.9.2011
:
:
Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.
6.1. Yüksek Lisans Tezi
6.2. Doktora Tezi
Yayınlar:
7.
7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and
Humanities).
7.2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan
bildiriler.
7.3. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler.
7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

Karadeniz, H. – Gül, M. “Örtülü Kültür: Giresun’da Muskacılara Gitme Sıklığı”. Geçmişten
Günümüze Giresun’da Dini ve Kültürel Hayat Sempozyumu-I ( 25-27 Ekim 2013), Giresun.
(Sempozyum bildirileri basım aşamasındadır.)

Karadeniz, H. – Aydınoğlu, C. “Giresun Kent Merkezinde Halkın Dini Tutumlarıyla İlgili
Nicel Bir Çalışma”. Geçmişten Günümüze Giresun’da Dini ve Kültürel Hayat Sempozyumu-I
( 25-27 Ekim 2013), Giresun. (Sempozyum bildirileri basım aşamasındadır.)
7.6. Diğer Yayınlar

Karadeniz, H. İslam Felsefesi Alanında İngilizce Yazılan Kitapların Bibliyografyası ve
Türkçeye Çevirisi (Basılmamış)

Karadeniz, H. Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın Hayatı Eserleri ve Ahlak Felsefesi
(Basılmamış)
1

Karadeniz, H. “Doğum ve Ölüm Oranları” md. Çeviri. (Encyclopedia of Sociology, Second
Edition, Volume-1, Deborah A. Sullivan, Editor-in-Chief: Edgar F. Borgatta, Managing
Editor: Rhonda J. V. Montgomery, ss. 254-261) (Basım Aşamasında).
8.
Projeler
9.
İdari Görevler
Bölüm Başkanı
Giresun Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Sosyoloji Bölüm Başkan Yardımcısı
25.03.2014 -…
Bölüm Başkan
Yardımcısı
Giresun Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Sosyoloji Bölüm Başkan Yardımcısı
02.11.2011 25.03.2014
Ana Bilim Dalı Başkanı
Giresun Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Sosyoloji Bölümü Kurumlar Sosyolojisi A.B.D.
Başkanı
07.12.2012- …
Fakülte Kurulu Üyeliği
Giresun Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
25.03.2014- …
10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
Yayın Hakemliği: Giresun Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü / Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi
Hakemliği
11. Ödüller
12. Son iki yılda verilen lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler
Akademik
Dönem
Yıl
Güz
2012-2013 Bahar
Güz
2013-2014
Bahar
Dersin Adı
-Antropoloji
Hukukun Temel Kavramları
Sosyal Psikoloji
-Bilim Felsefesi-II
Sosyal Psikoloji
Haftalık Saati
Teorik
-2x4
2
2x2
-2
2x2
Uygulama
-0
0
0
0
0
0
Öğrenci
Sayısı
-160
20
60
-20
60
2
Download

Yrd.Doç.Dr.Hayrettin KARADENİZ - Giresun Üniversitesi Sosyoloji