BÜLTEN: Velilerimizi bilgilendirmeye ve okula yapılacak faaliyetlere destek vermek amacıyla
hazırlanmıĢtır
1
TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ
BİLMECELER
Kolu var ayağı yok,
Karnı yarık, canı yok.
(Palto)
ÇarĢıdan aldım kapkara
Evde kırmızılaĢtı maskara
(Kömür)
Küçücük kuĢlar,
Damları taĢlar.
(Dolu)
KıĢın yatar
Yazın kalkar
( Soba)
Önce yeĢildi,
Sonra kesildi,
Dumana gömüldü,
Kiraz kesildi
(Odun)
Biz biz idik milyonlarca kız idik.
Gece oldu dizildik, gündüz oldu silindik. (Yıldızlar)
Gökte durur paslanmaz, suya düĢer ıslanmaz. (GüneĢ)
Bir çarĢafım var, bütün dünyayı kaplar. (Gökyüzü)
Mavi atlas, iğne batmaz; makas kesmez, terzi biçmez. (Gökyüzü)
Gökte açık pencere, kalaylı bir tencere. (GüneĢ)
Her akĢam yatan,
Her sabah kalkan,
Hiç uyumayan nedir?
(GüneĢ)
Ay varken açarlar,
Gün varken kaçarlar.
(Yıldızlar)
2
Gökte açık pencere,
Kalaylı bir tencere.
(Ay)
PARMAK OYUNU
AĞAÇTA BİR TIRTIL
Ağaçta bir tırtıl var.
Ne yapıyorsun cici tırtıl?
Yaprak yiyorum kıtır kıtır.
Yeme yaprakları tırtıl.
Bak hâlâ yiyor kıtır kıtır.
İKİ KEDİ
Mır mır iki kedi
Biri çıkmıĢ üst odaya biri inmiĢ alt odaya
Biraz sonra buluĢmuĢlar mırıl mırıl konuĢmuĢlar
Ben bir fare yakaladım
Ben de tabakları yaladım
Ah demiĢler çok yorulduk
Hemen koĢmuĢlar üst odaya
Uyumaya baĢlamıĢlar
1,2,,,,,,,,,,,,,,,,10 GÜNAYDIN
BAY MİKROP
Bir mikrop varmıĢ, yürümüĢ, yürümüĢ, yürümüĢ.
Açık kapıdan içeri girmiĢ,
Merdivenlerden tırmanmıĢ,
Kapalı bir kapı varmıĢ, kapıyı çalmıĢ.
Tık tık!.. –Kim o?
–Ben Bay Mikrop. –Ne istiyorsun?
–Seni hasta etmeye geldim. –Yoo! Beni hasta edemezsin.
–NedenmiĢ o? –Çünkü ben temiz bir çocuğum. Yemekten önce ve sonra ellerimi
yıkarım. AĢılarımı yaptırdım.
(Cümleler artırılabilir.) Sık sık banyo yaparım. Yemeğimi de düzenli olarak yerim.
–Aaa bana burada iĢ yokmuĢ gideyim bari!..
Mikrop giderken, merdivende çocuğun annesi temizlik yapıyormuĢ. Mikrop
sabuna basmıĢ, ayağı bir kaymıĢ, kendini kapının dıĢında bulmuĢ.
3
Bizler Yedi Cüceleriz.
1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7
Keskin gözlerimizle bakar,
Kulaklarımızla çok iyi iĢitiriz.
Burnumuzla koku alırız.
Ağzımızla yemek yeriz,
Parmaklarımızı Ģıklatır,
Sonra da oynatırız.
Mutlu olunca biz,
Ellerimizle alkıĢ yaparız.
7 CÜCELER
(7 parmakla gösterilir.)
(Sırayla parmaklar gösterilir.)
(BaĢparmak ve iĢaret parmakları yuvarlak yapılır,
göze yerleĢtirilir.)
(Ġki el kulakların yanında iĢitme hareketi
yapılır.)
(Sağ el ile burun tutulur.)
(Sağ el ile ağız tutulur, yeme hareketi yapılır.)
(Parmaklar Ģıklatılır.)
(Tüm parmaklar oynatılır.)
(AlkıĢlama hareketi yapılır.)
TEKERLEME
“Mutfakta neler oluyor?
Fasulye, bakla ve yanında kızartma
Kızarmıyor bana bakıyor. Hayırdır inĢallah!
Çatlak, patlak, yusyuvarlak.
Kremalı börek, sütlü çörek,
Çek dostum çek, arabanı yoldan çek!
“Çek çek amca, burnu kanca, al sana bir papatya
DALLARIM ÇİÇEK AÇTI
“Ben bir ağacım,
Dallarım var benim.
Dallarım bir çiçek açtı,
Ġki çiçek açtı,
Üç çiçek açtı,
Dört çiçek açtı,
BeĢ çiçek açtı,
Altı çiçek açtı,
Yedi çiçek açtı
Rüzgâr esti vuuu vuuu,
Yağmur yağdı Ģıp Ģıp Ģıp,
Dallarım boynunu büktü
Bir güneĢ açtı dallarım havaya kalktı.”
4
ÇOCUKLARDA PARMAK EMME
ALIŞKANLIĞI
ÇOCUKLARDA PARMAK EMME ALIġKANLIĞI
Doğumdan dördüncü aydan sonra anneleri yanında
değilken kendilerini güvende hissedebilmek ve
kendilerini rahatlatabilmek için bazı objelere
gereksinim duyarlar. Bu bir emzik olabilir,
battaniyesinin kenarı, yastıkları, oyuncak ayıları veya
kendi parmakları olabilir. Aslında “geçiĢ nesnesi”
denilen annenin yokluğunda güven sağlayan emzik gibi
objeler yerine kendi parmaklarını kullanarak kendi
kendilerini yatıĢtırmaları yani kendine yetebilen bir
yöntem kullanmaları ve anne babaların emzik yerine parmak emmeye destek
vermeleri artık önerilmekte. Bir kere parmağını emmeyi öğrenen bir bebek
baĢlarda sürekli emer ve hiç bırakmayacakmıĢ gibi gelir. Zaman zaman bu
davranıĢta artma ve azalma gözlenebilir. Acıktıkları zaman, hastalandıkları
zaman, yaĢam rutinlerindeki değiĢikliklerde (kardeĢ doğumu, anne- baba
boĢanmaları gibi) davranıĢ artabilir. Fakat anne baba bu davranıĢa hiç takılmadan
çocuğa saygı duyarak ve tamamen geliĢiminin normal bir parçası olarak görmeye
devam ederse parmak emme giderek azalıp 3-4 yaĢ civarında biter. Hatta 5 yaĢa
kadar normaldir, bu zamandan sonra hala parmak emen veya hiç emmezken
birdenbire emmeye baĢlayan bir çocuk bazı duygusal sıkıntılar yaĢıyor olabilir.
Ebeveyn, 5-6 yaĢtan sonra artık diĢler değiĢmeye baĢladığı için parmağını emen
çocukların çene kemikleri ve diĢleri üzerinde ki etkilerini düĢünerek endiĢeye
kapılabilir. Parmak emmenin alt ve üst diĢleri geri ittiği doğrudur. Parmak
emmenin diĢleri ne kadar etkilediği parmak emme süresine ve en önemlisi
parmağın ağızda ki duruĢuna bağlıdır.
Parmak emmenin nedenleri nelerdir?
Parmak emme bazı sıkıntıların varlığını gösterebilir. Genelde çocuğun karĢılaĢtığı
stres etkenleri (kardeĢ doğumu, göç, aile içi problemler vb.) karĢısında hayatın
daha eski ve mutlu dönemlerine dönme isteğinin bir belirtisi olarak bu belirtinin
ortaya çıktığı düĢünülür ve o dönem için bir doyum aracı olarak parmak kullanılır.
Bu durumu olan çocuklarda stres etkenleri değerlendirilerek çocuğa gerekli
yönlendirme yapılmalıdır.
Bir baĢka neden de aile tarafından fiziksel bakımın yapıldığı ama sevgi olarak
yeterli doyumu alamayan çocuklarda bu türlü davranıĢların görülebilmesidir.
Bu nedenle ailelerin yalnızca çocukları için ayırdıkları belli bir zaman diliminde
çocuğun sevgi ve ilgi gereksinimini karĢılamaları gerekir.
Bazı durumlarda çocuk bebekliğinde alıĢtığı bu davranıĢı (sütten veya biberondan
5
kesmenin devamı olarak) devam ettirmek ister.
Bir baĢka durumda çok fazla koruyucu kollayıcı ve çocuğa yaĢından küçükmüĢ gibi
muamelede bulunan anne babaların çocuklarında da bu türlü bir durum görülebilir.
Bu nedenle anne babanın çocuğa olan tavırları ve yönlendirmeleri önemlidir.
Parmak emmenin giderilmesi için alınacak önlemler nelerdir?
Olayı telaĢa kapılmadan sabırla karĢılamak ve sürekli ilgilenmekten kaçınarak,
çocuğa yaklaĢmak gerekiyor. 5-6 yaĢ sonrası için hala parmak emen bir çocuğun
hayatında ne gibi kaygı etmenleri bulunduğunu anne babaların iyi araĢtırması
gerekir. Bu konuda bir uzmana danıĢarak çocuğun iç dünyasında neler yaĢadığıyla
ilgili bir çalıĢma yapılabilir.
Aile içinde sürekli aynı alıĢkanlığı konu edilerek dikkatleri çocuk üzerine çekmek,
bu nedenle telaĢa ve gerginliğe girmek ve çözüm amacıyla çocuğu sürekli
eleĢtirmek yanlıĢ anne baba davranıĢları arasında sayılır. Okul yaĢında parmağını
emme çocuk, öğretmenin uyarısı, anne babasının eleĢtirisi, hatta arkadaĢlarının
alaylarına karĢın bu alıĢkanlığını sürdürür. Burada önemli olan, bir gerileme
(regression) belirtisi sayılan bu alıĢkanlığı oluĢturan etkenlerin ana baba
tarafından keĢfedilerek ortadan kaldırılmasıdır. Örneğin, yeni bir kardeĢin
doğumu, çocukta bu tür bir alıĢkanlığın baĢlamasına neden olabilir. Cıvıldayan,
emekleyen, parmak emip tırnak yemeye baĢlayan çocuk, bu tür bebekleĢme
hareketleriyle kaybettiği ilgiyi kazanma savaĢına girebilir.
Ebeveyn, çocuğu kardeĢin doğumundan önce hazırlayıp, kardeĢin varlığına karĢın
onun statüsünün devam edeceği ve onun yerinin ayrı olduğu konusunda çocuğu ikna
etmesi gerekiyor. Böylelikle bu gerginlikten kaynaklanan alıĢkanlıklar da zamanla
kaybolur. Bu konuda da yine özellikle ilk çocukluk döneminde tedaviden
kaçınılmalıdır.
Anne, baba ve aile büyükleri ömür boyu sürecek bu kötü alıĢkanlıktan çocuklarını
vazgeçirmek için çok Ģiddetli tedbirlere baĢvururlar. Hatta çocukların
parmaklarına acı biberler sürer, onlara Ģiddet uygular, ellerini kollarını arkadan
bağlar, eline parmaklarına iğne batırıp onlara unutamayacakları acı verecek
cezalar uygularlar. Bu tenkitler, azarlamalar, Ģiddet uygulamaları, parmağa acı
sürmeler çocukta olumsuzluğun yükselmesine neden olabilir. Anne babayı rahatsız
etmek için bir davranıĢ olarak kalmasını pekiĢtirebilir. Bu durum istisnai
durumlarda baĢarıya ulaĢsa bile genelde kalıcı bir çözüm olmaz. Anne baba çocuk
iliĢkilerinin bozulmasına neden olur. Ebeveyn, çocuğun bu alıĢkanlığını ortadan
kaldırmak için bu durumunu tamamen ilgi ve sevgi ortamı içerisinde halletmelidir.
YaĢı belli bir seviyede olan çocuklar için onunla konuĢmak ve bu durumdan
rahatsız olduklarını belirtmek önemlidir. Ama bu durumda da çocuğu yargılamadan
ve onu suçlamadan ilgi ve sevgi ile yaklaĢarak halledebilmelidirler. Bu durumun
alıĢkanlık olarak iyice yerleĢtiği durumlarda ise çocuğun eline krem sürme
Ģeklinde bir yol denenebilir. Elini ağzına aldığında karĢılaĢtığı krem tadı, ona
6
ebeveynin uyarılarını ve yapılmaması gereken bu davranıĢı hatırlatacaktır.
Çocukların genellikle huzursuz, mutsuz ve endiĢeli oldukları zamanlarda
parmaklarını emdiklerini gözlemlenir. Çocuğun hangi durumlarda bu davranıĢı
gösterdiği belirlenmelidir. Mutsuz ya da endiĢeli olduğu zamanlarda parmağını
emiyorsa, bu duygularını kelimelere dökmesine yardımcı olunmalıdır. Kuklalar
kullanılarak çocuğun hem eğlenmesi, hem ellerini meĢgul etmesi hem de kuklalar
aracılığıyla duygularını ifade etmesi sağlanabilir.
Daha çok sıkıldığı zamanlarda parmağını emiyorsa, çocuğun ilgisini çekecek ve her
iki elini de kullanabileceği etkinliklere yönlendirilmelidir (hamur, çamur, boya gibi
çeĢitli sanat etkinlikleri). Parmağını emdiği için “Bebek misin sen?” gibi ifadeler
kullanmaktan ya da kızarak tepki göstermekten kaçınmalıdır. Bu durumu daha
kötüye götürmekten baĢka bir iĢe yaramaz.
Ebeveyn, bir tablo hazırlayıp, parmağını emmemeyi baĢardığı her güne çocuğun
seçtiği bir sticker yapıĢtırarak ve sticker sayısına göre birlikte ödüller
belirleyerek onu bu davranıĢından vazgeçmek konusunda yüreklendirebilirler.
Parmağını emmediği zamanlarda, bu durumdan duydukları memnuniyeti mutlaka
çocuklarıyla paylaĢmalıdırlar.
Bazı çocuklar uykuya dalarken parmak emme Ģeklinde bir yol seçerler, uykuya
dalma esnasında bazı çocuklar bir geçiĢ objesi ararlar. Bu durumda çocuğun
ilgileneceği bir oyuncak veya ona masal anlatma Ģeklinde dikkati baĢka yöne
kaydırılabilir.
Çocuğun iyi davranıĢları sözlü övgüler ve teĢvik edici minik ödüller ile
ödüllendirilmelidir. Bu konuda gösterdiği baĢarılar takdir edilmeli ve bu alıĢkanlığı
bırakmak için gerekli motivasyon sağlanmalıdır.
Sevgi ve Saygılarımızla,
Anaokulu Rehberlik Servisi
7
İNGİLİZCE
4 YAġ
Students will revise parts of face.
They will learn weather conditions: sunny, rainy, windy, hot, cold.
They will play vocabulary games.
They will sing songs.
5 YAġ
Students will revise action verbs.
They will learn prepositions; in, on, under.
They will learn weather conditions: sunny, rainy, windy, hot, cold
They will watch educatory videos.
They will play vocabulary games and sing songs.
6 YAġ
Students will revise musical instruments.
They will learn prepositions : in, on, under.
They will learn weather conditions: sunny, rainy, windy, hot, cold
They will watch educatory videos.
They will play vocabulary games and sing songs
ASLI BERNA PARLAR
8
SATRANÇ






Kalenin taĢ alması
Filin taĢ alması
Atın taĢ alması
Piyonun taĢ alması
ġahın taĢ alması
TaĢ isteme
SELMA GÖKMEN
MENTAL ARİTMATİK




Abaküsle tek basamaklı
Sayılarla çıkarma iĢlemleri
Tek basamaklı sayılarla
KarıĢık iĢlemler, toplama ve çıkarma bir arada
9
İLKER SÖĞÜT
GÖRSEL SANATLAR
:





Resimde iç mekan, Odamızın resmini yapıyoruz.
Baskı Resim. Ġp baskı, patates baskı.
TaĢıtları tanıyoruz. Resimlerini yapıyoruz.
Hikayelerin resmini yapıyoruz.
Mesleklerin resmi pastel boya tekniğinde yapılıyor.
NUR MERVE AYDIN
10
BEDEN EĞİTİMİ





Topları taĢıma
Sek sek yarıĢı
Elim sende
EĢlı hedef bulma oyunu
Balonla top patlatma
FERDİ KORKAK
11
MÜZİK
MAKARAYI SAR
Sar sar sar sar makarayı sar
Çöz çöz çöz çöz makarayı çöz
On kilo pekmez yala yala bitmez
BeĢi sana kardeĢim beĢi de bana
TREN
Çuf çuf çuf çuf çuf çuf
Tren geliyor
Dur bak ve dinle
Çuf çuf çuf çuf çuf çuf
Tren geliyor
Düdüğünü çalıyor
Herkes ona bakıyor
BAY MİKROP
Bay mikrop bay mikrop
Beni hasta edemezsin
Yemeğimi böyle yiğiyorum
Sütümü de böyle içiyorum
Meyveleri sebzeleri
Bol bol yiyorum
12
Bay mikrop bay mikrop
Beni hasta edemezsin
Ellerimi böyle yıkarım
Saçımı da böyle tararım
DiĢlerimi fırçalayıp erken yatarım
HOP HOP TOP
Hop hop hop ne güzel top
Bir vurursam hiç kızmaz
Bir vurursam hiç küsmez
Hop hop hop ne güzel top
Hop hop hop yaramaz top
Bir vurursam hop hoplar
Bir vurursam zıp zıplar
Hop hop hop yaramaz top
METİN SAVAŞ
BEYİN FIRTINASI
NİLÜFER
Bir nilüfer çiçeği, bulunduğu gölde her gün bir önceki günkü büyüklüğü kadar
geniĢliyor. Gölün tamamını 20 günde kapladığına göre, baĢlangıçta iki nilüfer olsa
idi, ikisi birden kaç günde kaplardı.
DEĞERLER EĞİTİMİ KONU BAŞLIKLARI
 Sabırlı olmak ne demektir?
 Dinimizde paylaĢmanın önemi
 Sabırlı olmak bizlere neler kazandırır?
 Nasıl Ģükrederiz? Niye Ģükrederiz? (beyin fırtınası)
13
ADAB-I MUAŞERET
HapĢırma adabı; HapĢıran “Elhamdülillah” der. KarĢıdaki “Yer hamükeallah”
der.HapĢıran kiĢi tekrar “Yehdina veyehdi kümullah”der.
GEZİ-GÖZLEM
OCAK: PETSHOP-TİYATRO
ŞUBAT: SİNEMA-POSTHANE
KAVRAMLAR
4 YAŞ
Renkler: Sarı, Kırmızı, Mavi, YeĢil
Geometrik şekiller: Daire, Kare
Boyut: Ġnce-Kalın, Büyük-Küçük, Uzun-Kısa
Miktar: BoĢ-Dolu, Tek-Çift, ġiĢman-Zayıf, Az-Çok, Ağır-Hafif
Yön/mekânda konum: Yukarı-AĢağı, Uzak-Yakın, Ön-Arka, Altında-Üstünde,
Önünde-Arkasında, Ġleri-Geri, Sağ-Sol
Sayı/Sayma: 1-10 arası sayı sayma, Sıra Sayısı
Duyu: Islak-Kuru
Duygu: Güvenmek, Üzgün, Mutlu, Kızgın,
KorkmuĢ
Zıt kavramlar: Hareketli-Hareketsiz, DoğruYanlıĢ, Hızlı-YavaĢ, Aynı-Farklı, Açık-Kapalı,
BaĢlangıç-BitiĢ
Zaman: Yeni yıl, Sabah-AkĢam, Bugün-Yarın,
14
5 YAŞ
Renkler: Turuncu
Geometrik şekiller: Dikdörtgen
Boyut: Büyük-küçük
Miktar: BoĢ-dolu\ Ağır-hafif
Yön mekân: Yüksek-alçak\ Altında-Ortasında-Üstünde\Arasında\ Yanında
\Yukarıda-AĢağıda
Sayılar: 1-6 arası sayılar
Duyu: Sivri- Küt
Duygu: Üzgün-kızgın-mutlu
Zıt kavramlar: Benzer – Farklı \ Yazlık- KıĢlık\ Açık- Kapalı
Zaman: Yıl-önce-Ģimdi-sonra
Renkler: Mor
Geometrik şekiller: Oval
Sayılar: 0-9 arsı sayılar
Yön mekân: Ġç-DıĢ\ Ġçinde-DıĢında\ Ġçeri-DıĢarı\ Uzak-Yakın
Duyu: ıslak-kuru\ Sesli-sessiz
Zaman: Sabah-öğle-akĢam
6 YAŞ
Renkler: beyaz, siyah
Geometrik şekiller: Altıgen
Miktar: Ağır-hafif
Yön mekân:,Arkada-yanda, BaĢında- ortasında
Sayılar: 1-10 arası sayılar, ritmik sayma
Duyu: Tuzlu- ekĢi
Zıt kavramlar: Ters, düz, yukarı, aĢağı, genç-yaĢlı, tüylü-tüysüz
Ses çalışması: A-E
15
NASRETTİN HOCA FIKRALARI
KEDİ
Nasrettin hoca bir gün yolun kenarında kedisini yıkıyormuĢ. Yoldan geçen
arkadaĢı hocaya:
-Hocam kediyi yıkama ölür.demiĢ.
Hoca aldırıĢ etmemiĢ ve yıkamıĢ. ArkadaĢı dönüĢte hocayı tekrar yolun kenarında
görmüĢ. Kedi ölmüĢ.
Adam:
-Hocam ben size kediyi yıkamayın ölür demedim mi? demiĢ.
Hoca:
-Ben kediyi yıkarken ölmedi ki sıkarken öldü demiĢ.
KIRK YAŞINDAYIM
Hoca'ya yaĢını sormuĢlar, "kırk yaĢındayım" demiĢ. Aradan birkaç yıl
geçmiĢ. Yine yaĢı sorulunca aynı cevabı vermiĢ, "kırk yaĢındayım" demiĢ.
- Nasıl olur Hoca efendi, demiĢler, yıllar önce sorduğumuzda da kırk
demiĢtin.
Hoca gülümseyerek:
- Erkek olan sözünde durur! demiĢ
16
BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR
 Yeni Yıl
 Enerji tasarrufu
DOĞUM GÜNLERİ
KADĠR POLAT GÜNDOĞDU 01.01.2008
RÜZGAR BÜGE 22.02.2010
DURMUġ BATUHAN KAS 15.02.2010
BEYZA BETÜL GÜNDÜZ 06.01.2010
YAĞIZ BAġ 02.01.2009
ALĠ ABBAS ERÇAĞLAR 28.01.2009
ELĠF ZEYNEP TÜRKAY 23.02.2010
SALĠH TUNA YAVUZ 05.02.2009
BEYİN FIRTINASININ CEVABI
9 gün. Çünkü nilüfer olması, bir gün eksik olmaması manasına gelmez.
17
Download

BÜLTEN: Velilerimizi bilgilendirmeye ve okula yapılacak faaliyetlere