[email protected]
Www.habergama.org
2010 SBS
BÝRÝNCÝSÝ
25 Kuruþ
YIL:13 SAYI :3211
GÜNLÜK YEREL HALK GAZETESÝ
16.02.2015 Pazartesi
OSMAN BAYATLI'NIN ESERLERÝ
ÝZMÝR VALÝSÝ MUSTAFA TOPRAK
GENEL ASAYÝÞ VERÝLERÝNÝ AÇIKLADI
YENÝDEN BASILIYOR
Bergama Belediyesi eski Baþkaný Sefa Taþkýn
zamanýnda güncellenerek basýlan ve büyük ilgi gören
Osman Bayatlý’nýn eserleri tekrar basýlacak.
Bergama Belediye Baþkaný Mehmet Gönenç;
Bergama Müzesinin kurucusu, Folklor araþtýrmacýsý,
Cumhuriyet Dönemi aydýnlarýndan Osman Bayatlý'nýn
yayýnlanmýþ eserlerini güncellenmiþ haliyle kitap
haline getiriyor. Kýzý Güngör Bayatlý Aydemir,
babasýnýn kitaplarýnýn telif haklarýný Bergama
Belediyesi’ne verdi.
(Devamý S.3’te)
OKUNTU
YAÞAMAYA DAÝR
Yaþamak þakaya gelmez,
büyük bir ciddiyetle yaþayacaksýn
bir sincap gibi mesela,
yani, yaþamanýn dýþýnda ve ötesinde
hiçbir þey beklemeden,
yani bütün iþin gücün yaþamak
olacak.
Yaþamayý ciddiye alacaksýn, yani o
derecede, öylesine ki, mesela,
kollarýn baðlý arkadan, sýrtýn duvarda, yahut kocaman
gözlüklerin,
beyaz gömleðinle bir laboratuvarda
insanlar için ölebileceksin,
hem de yüzünü bile görmediðin insanlar için,
hem de hiç kimse seni buna zorlamamýþken,
hem de en güzel en gerçek þeyin
yaþamak olduðunu bildiðin halde. Yani, öylesine
ciddiye alacaksýn ki yaþamayý, yetmiþinde bile,
mesela, zeytin dikeceksin,
hem de öyle çocuklara falan kalýr diye deðil,
ölmekten korktuðun halde ölüme inanmadýðýn için,
yaþamak yaný aðýr bastýðýndan.
Diyelim ki, aðýr ameliyatlýk hastayýz, yani, beyaz
masadan, bir daha kalkmamak ihtimali de var.
Duymamak mümkün deðilse de biraz erken gitmenin
kederini biz yine de güleceðiz anlatýlan Bektaþi
fýkrasýna, hava yaðmurlu mu, diye bakacaðýz
pencereden, yahut da sabýrsýzlýkla bekleyeceðiz
en son ajans haberlerini. Diyelim ki, dövüþülmeye
deþer bir þeyler için,
diyelim ki, cephedeyiz. Daha orda ilk hücumda, daha
o gün yüzükoyun kapaklanýp ölmek de mümkün.
Tuhaf bir hýnçla bileceðiz bunu,
fakat yine de çýldýrasýya merak edeceðiz
belki yýllarca sürecek olan savaþýn sonunu.
Diyelim ki hapisteyiz, yaþýmýz da elliye yakýn, daha da
on sekiz sene olsun açýlmasýna demir kapýnýn.
Yine de dýþarýyla birlikte yaþayacaðýz, insanlarý,
hayvanlarý, kavgasý ve rüzgarýyla
yani, duvarýn ardýndaki dýþarýyla.
Yani, nasýl ve nerede olursak olalým
hiç ölünmeyecekmiþ gibi yaþanacak...
NAZIM HÝKMET
Ýzmir Valisi Mustafa Toprak, Ýzmir ilinin
2014 yýlý genel asayiþ verilerini
açýkladý.
2014 yýlý Ýzmir ili asayiþ olaylarý
deðerlendirme toplantýsý, Vali Toprak
baþkanlýðýnda vilayet mavi salonda
yapýldý. Toplantýya Ýl Jandarma
Komutaný Kýdemli Albay Ýbrahim
Aydýn, Ýzmir Sahil Güvenlik Ege
Deniz Bölge Komutaný Kýdemli Albay
Murat Yýlmazarslan ve Ýl Emniyet
Müdürü Celal Uzunkaya katýldý.
Toplantýda Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlýðý’ndan gelen verilere iliþkin açýklamayý Ýzmir
Valisi Mustafa Toprak yaptý.
Vali Toprak, yapmýþ olduðu açýklamada;Ýzmir Ýlimiz 12.012 km2 den oluþmakta olup toplam nüfus
4.113.072 kiþidir. Bu nüfusumuzun %87’si olan 3.578.372 kiþi polis sorumluluk bölgesinde, %13’ü olan
534.699 vatandaþýmýz Jandarma sorumluluk bölgesinde ikamet etmektedir.
Ýl Emniyet Müdürlüðü’nce Adli ve Suç Önleme hizmetleri; 69 Polis Merkezi, 18 Þube Müdürlüðü, toplamda
8.817 Emniyet Hizmetleri sýnýfý personeli ile adli ve suç önleme hizmetlerine yönelik görevler
yapýlmaktadýr.
Ýl Jandarma Komutanlýðý’nca ise Adli ve Suç Önleme hizmetleri; 43 Jandarma Karakolu, 11 Þube
Müdürlüðü, toplamda 3.450 Jandarma personeli ile verilmektedir.
Sahil Güvenlik Komutanlýðý; 15 modern ve süratli sahil güvenlik botu, 2 mobil radar (MORAD), 1 dalýþ
timi, 3 uçak, 9 helikopter ile kýyý þeridi uzunluðu 1280 km olan Ýlimizde yasa dýþý faaliyetlere karþý
mücadele etmektedir. Ýlimiz genelinde 2014 yýlý içerisinde tüm emniyet, jandarma ve sahil güvenliðimizin
sorumluluk alanlarýnda toplam 134.901 olay meydana gelmiþtir. Bu olaylara karýþtýðý belirlenen toplam
116.410 kiþi yakalanmýþ, bunlardan 2.243’ü tutuklanmýþ, 17.958’sinin ise arama çalýþmalarý devam
etmektedir. Ýlimiz Polis Bölgesi’nde 2014 yýlýnda 117.234 olay meydana gelmiþ, bu olaylara karýþan
99.566 kiþi yakalanmýþ 1.898’i tutuklanmýþ, 17.467 ’sinin aranmasýna devam edilmektedir. (S.4’te)
MEHMET ÝÞLER “TURÝZMDE HAK ETTÝÐÝMÝZ PAYI ALAMIYORUZ”
Ege Turistik Ýþletmeler ve
Konaklamalar Birliði (ETÝK),
Wyndham Grand Ýzmir Özdilek'te
gerçekleþtirdiði toplantýda Ýzmir
turizmini masaya yatýrdý.
Baþta ETÝK Baþkaný ve Türkiye
Otelciler Federasyonu
(TÜROFED) Baþkan Yardýmcýsý
Mehmet Ýþler olmak üzere ETÝK
Yönetim Kurulu'nun katýldýðý
toplantýda, 2014 yýlý Ýzmir turizmi
ve 2015 yýlý Ýzmir turizmi
beklentileri tartýþýldý. 2014 yýlýný
deðer kaybederek kapatan Ýzmir
turizmine yönelik
deðerlendirmelerde bulunan ETÝK
Baþkaný ve TÜROFED Baþkan
Yardýmcýsý Mehmet Ýþler, Ýzmir
turizminin þehrin bütçesinden hak
ettiði payý alamadýðýný ve Ýzmir
2014 yýlýnda Alsancak Limaný
yolcu trafiðinde meydana gelen
büyük düþüþe deðindi. Ýzmir'in
kruvaziyer turizminde büyük
avantajlara sahip olduðunu ve
Ýzmir turizmi için önemli kararlarýn
alýnmasýný söyleyen Mehmet Ýþler,
"2014 yýlýnda Ýzmir turizmi
yaklaþýk eksi 8 deðerle geçtiðimiz
yýlý kapattý. Ýzmir turizmi bu
þekilde devam ederse, 2015
yýlýnda da düþüþ yaþamaya
devam edecektir. Ýzmir turizmi,
hak ettiði payý þehrin bütçesinden
alamamaktadýr. Bu þehre
koyduðumuz katma deðer kadar
þehrin dinamiklerinden destek
alamamaktayýz. Ýstanbul,Antalya
illeri baþta olmak üzere ülke
geneli ve bütün þehirler 2014
yýlýný artý deðerde kapatýrken
Ýzmir'in 2014 yýlýný eksi deðerde
kapatmýþ
olmasý, ETÝK
Baþkaný olarak
beni son derece
endiþelendirmek
tedir. 2013 yýlý
ilk 11 aylýk
verilere göre
473 bin kiþiye ulaþan Alsancak
Limaný yolcu trafiði, 2014 yýlýnda
yüzde 31 oranýndaki azalmayla
birlikte 327 bin kiþiye gerilemiþtir.
Ýzmir yabancýlara konut satýþý
yönünden de sýnýfta kalmýþ,
listede ilk 10'a dahi girememiþtir"
dedi.
Ýþler biran önce Ýzmir tanýtým
stratejisinin planýyla oluþturulacak
bir Ýzmir tanýtým platformu ve Ýzmir
Turizm Meclisi'nin kurulmasýný
önerdi.
KARLI YOLLARDAN AÞAN EGE, DÜNYAYA GÖZLERÝNÝ AÇTI
Kýnýk Belediye
Baþkaný Dr. Sadýk
Doðruer'in ilgi ve
yardýmýyla karla
kaplý yolu açýlan
Arpaseki köyünden
Soma Beþyol
Devlet
Hastanesi'ne
yetiþtirilen Sevilay Süren, saðlýklý
bir bebek dünyaya getirdi. Üçüncü
çocuðuna "Ege" adýný koyan
Süren çifti, Baþkan Doðruer'e
teþekkür etti.
Bir anda bastýran kar yüzünden
doktor, 'yarým saat daha
yollarýn tamamen kapandýðýný
gecikseydiniz çocuðu
belirten Sevilay Süren, "Doðum
kaybederdiniz' dedi. Dualarým
sancýlarým baþlayýnca çok
kabul oldu ve bebeðime sað
korktum. Çünkü köye ulaþým
saðlim kavuþtum" diye konuþtu.
tamamen durmuþtu. Hemen
jandarmayý arayýp durumu
bildirdik. Ancak köye
ulaþamadýlar. Bunun üzerine Kýnýk
Belediyesi'ni arayýp olayý
anlatmýþlar. Baþkan Sadýk
Doðruer de ekipleri yönlendirip
yolu açtýrdý. Hastaneye gidene
kadar dua ettim. Acil servisteki
16.02.2015
EFSANE ÞEHÝR BERGAMA
Eyüp
ERÝÞ -36-
hava gürüldemiþ,
yaðmur yaðmaya
baþlamýþ. Yað dedikçe
yaðmýþ, yað dedikçe
yaðmýþ, bu kez rahmet
yollarý kesmiþ, ortalýðý
sel basmýþ.
Korkmaya baþlayan
Bergamalýlar, Dedenin
yanýna varýp "dur de,
þu mübareðe ne olur
dur de" demiþler. Yine
Dede, dinlemiþ ama hiç hiç yanýtlamadan
sepetleri çýkarýn
Gördünüz ne yaptý dede
bir yanýt vermemiþ.
sokaða da evinde çokça Zenginden fazlasýný alýp
Sokaða, kazanlarý
olanlar üzüm, ceviz,
Yoksullara daðýttýðý
koyayým da evinde
incir,
ekmek, peksimet yerde
çokça olan herkes yað
getirsin, deyip geçmiþ. ne varsa getirsin demiþ. Gökten bereket yaðdý
Bunun üzerine kimi
Dede, dede akça dede
Kimi tenekelerle, kimi
selelerle, kimi tepsilerle, Senin gibiler þimdi
ibriklerle, kimi
kimi çömleklerle, kimi nerde
damacanalarla, kimi
de
avucuyla üzüm, incir,
testilerle, kimi de
ceviz, badem, fýstýk,
Yaðmur Dede kendisine
kaselerle mis gibi
pestil, peksimet ne
pek bakmazmýþ,
yaprak kokan, altýn
varsa toparlayýp
miskinliði bir anlamda
sarýsý zeytinyaðlarýný
saçý sakalý karýþmýþ,
yalap yalap dökmüþler getirmiþler. Sepetler
dolunca yoksullarý
kirli pasaklý haline de
alandaki kazanlara.
çaðýran Dede "yaðma,
Kazanlar dolunca
yaðma" diye ne
yoksullarý çaðýrmýþ
Akça Dede,"yað, yað" toplanmýþsa daðýtmýþ,
yaðmalatmýþ. Fakat o
diyerek daðýtmaya
yaðma
dedikçe yaðmur
baþlamýþ. O, yað
birden kesilmiþ, sular
dedikçe baþýna
çekilmiþ ve ortalýk
toplanan yoksullarý
günlük güneþlik olmuþ.
güldürmüþ, derken
YAÐMUR
DEDE
denirmiþ. Bir gün, o
zamanlar güvenlik
gücü sayýlan Kapýaltý
Zeybekleri dedenin
saçýný sakalýný kesip
bir güzel yýkayýp
yuðmuþlar. Fakat zorla
yapýldýðý için dede,
buna çok içerlemiþ.
Þadýrvan'daki
Tekkesine
döndüðünde tahta
parçalarýndan bir kafes
gibi bir þey yapmýþ ve
Selçuk Minaresinin
dibinde içine çöp
çomak doldurup ateþe
vermiþ. Sonra da
yanýndaki öðrencisine :
"minareye çýk da bak,
nereden duman çýkýyor
" diye seslenmiþ.
Minareye çýkan çocuk,
Hoca Sinan Mescidi
yanýndaki konaklardan
biri yanýyor diye
baðýrmýþ. Bergama'da
hala Yanýk Konak diye
söylenir ki iþte bu bina,
Kapýaltý Aðasýnýn
oturduðu binaymýþ.
Hey gidi dede, heyyy
Erenlerin saðý solu belli
olmaz
dememiþler boþ yere.
Dedeyi beðenmeyenler
BERGAMA UÇAK BÝLETÝ SATIÞ OFÝSÝ
BERGAMA KOZAK TURÝZM
Adres : Belediye Karþýsý Kozak Turizm yaný
Telefon : 0 232 632 45 55
Fax: (232) 632 45 55
e-posta: [email protected]
Sait
TEZ
631 27 04 Hükümet
Konaðý Arkasý Bergama
631 27 04 Hükümet Konaðý Arkasý Bergama
ÜRÜNLERÝMÝZ
• Kozak Çam Fýstýðý • Çam Fýstýk Krokan
• Çam Fýstýk Ezmesi
• Çam Fýstýk Helvasý Ve çikolatalý fýstýk draje
eyyy
Kendi içinizdeki
pislikleri niye
yýkamazsýnýz...
Çok olaný saklar,
kokutur çürütürsünüz
de neden
Yoksula, düþküne,
yetime vermezsiniz,
Þimdi cezalandýrýr seni
elbet deden
Niye tok iken açýn
halinden anlamaz,
Ýyi günde ve varlýkta
kimseyi týnmaz,
Konu-komþu, eþ-dost
tanýmaz
Ve sonra el aman,
El mi yaman, bey mi
yaman..
(Devamý var)
5
3
16.02.2015
KOCAOÐLU’NUN ALDIÐI ÜÇ ÖDÜL ÝZMÝR’ÝN
OSMAN BAYATLI'NIN
ESERLERÝ ÖLÜMSÜZLEÞÝYOR
TANITIMINA KATKI SAÐLADI
Bergama
Müzesinin
kurucusu,
Folkloraraþtýr
macýsý,
Cumhuriyet
Dönemi
aydýnlarýndan
Osman
Bayatlý'nýn yayýnlanmýþ eserleri
Bergama Belediyesi tarafýndan
kitap haline getiriliyor.
Cumhuriyetin ilanýndan hemen
sonra Bergama'ya Müze Müdürü
olarak atanan Müze ve Folklor
Araþtýrmacýsý Osman Bayatlý;
Bergama yöresinin tarihi,sanatý ve
folkloru üstüne araþtýrmalar yapmýþ
ve bunlarý yayýmlamýþtý.
Bergama Belediyesi yayýnlanan
Osman Bayatlý eserlerini tek bir
kitap haline getirmek için
çalýþmalara baþladý. Osman
Bayatlý'ný
n kýzý Güngör Bayatlý Aydemir ile
Bergama Belediyesinde bir araya
gelerek Osman Bayatlý'ya ait tüm
eserlerin basým ve daðýtýmý ile ilgili
telif haklarýný yapýlan bir protokol ile
Bergama Belediyesine devretti.
Protokol Törenine Osman Bayatlý'nýn
kýzý Güngör Bayatlý Aydemir,
Bergama Belediye Baþkan
Yardýmcýsý Ümit Atlam ve Bergama
Belediyesi Strateji Geliþtirme Müdürü
Ersin Güleç katýldý.
Proje kapsamýnda Osman Bayatlý'ya
ait eserler bir yayýn kurulu tarafýndan
incelenecek ve günümüz koþullarýna
göre yeni görsellerde eklenerek
basýlacak.
Bir araya getirilerek kitap haline
getirilecek eserler arasýnda;
Bergama tarihinde Krallýk Devri,
Bergama tarihinde Akropol,
Bergama Tarihinde Sanat Eserleri ve
Abideler, Ege'de Zeybek Oyunlarý ve
Havalarý, Bergama Tarihinde
Sikkeler, Bergama Asklepion Saðlýk
Yurdu, Bergama'da Köyler gibi
Bergama'nýn tarih, folklor ve kültür
hayatýný anlatan önemli eserler yer
alýyor.
Büyükþehir Belediye Baþkaný Aziz Kocaoðlu, belediyenin 2014 yýlýnda aldýðý uluslar arasý üç
ödülle yapýlan Ýzmir tanýtýmýnýn çok önemli olduðunu, ne kadar para harcarlarsa harcasýnlar bu
tanýtým yapmaya Büyükþehir Belediyesi bütçesinin yeterli gelemeyeceðini söyledi.
Ýzmir Büyükþehir Belediyesi'nin Menemen'deki ikinci arýtma tesisi olacak Türkelli Ýleri Biolojik
Arýtma Tesisi'nin temeli törenle atýldý. Törene CHP Ýzmir milletvekilleri Oðuz Oyan, Mustafa
Moroðlu, ilçe belediye baþkanlarý ve Türkelliler katýldý. Büyükþehir Belediye Baþkaný Aziz
Kocaoðlu, 2004'de baðlanan 10 ilçenin arýtma, kanalizasyonlarýnýn Türkelli, Hasköy ve Yeni Foça
arýtmalarla tamamlanacaðýný söylendi. Kocaoðlu "Böylece 21 ilçenin arýtma ve kanalizasyon
problemi fiilen bitmiþ olacak. Þimdi de 2014 yýlýnda baðlanan 9 ilçenin arýtma, su ve kanal
yapacaðýz" dedi.
Kocaoðlu, Aliaða, Foça ve Menemen Belediye Baþkanlarý'na Türkelli'teki Katý Atýk Transfer
Ýstasyonu'la ilgili bir uyarý ve istekte bulundu. Kocaoðlu "Sanýyorum çöp kamyonlarýnýn
contalarýnda eskime oluyor. Atýk sular yollara dökülüyor. Ýster istemez sýkýntý yaratýyor.
Türkelli'leri rahatsýz ediyor. Kamyon kapak contalarýný sýk sýk deðiþtirilirse sorun çözülür" dedi.
Kocaoðlu, metroyla ilili eleþtirilerde bulunan Ýzmir Büyükþehir Belediyesi eski baþkaný Burhan
Özfatura'ya yanýt vermeyi düþündüðünü ancak Sevgililer günü olmasý nedeniyle o yanýtý
vermeyeceðini söyledi.
3
Baþkan Aziz Kocaoðlu, son 1 yýl içinde Ýzmir'in uluslararasý üç ödül aldýðýný belirterek
"Ýzmir'e ne
kadar para harcarsak harcayalým, ne yaparsam yapalým 2014'deki olay kadar dünya kamuoyuna
Ýzmir'i tanýmaz,
tanýtamazdým. Buna
Ýzmir Büyükþehir
Belediyesi'nin bütçesi
yetmezdi. Çalýþýr,
üretirseniz oluyor. Ýþin
esprisi de birileri
burada görmüyor
adam dünyadan
görüyor. Uzaydan mý
bakýyorlar ne?" dedi.
Avrupa Konseyi
tarafýndan þeref
plaketi, ardýndan
dünyanýn ikinci en
hýzlý geliþen metropolu
ve son olarak 2014
dünyadaki ilk 10
belediye baþkaný
arasýna girmenin gururunu yaþadýklarýný belirten Kocaoðlu, ilk 10 belediye baþkaný arasýna
girmenin 10 kriterini saydý. Kocaoðlu, "Kamu kaynaklarýný halka yarar saðlayacak þekilde
kullanmasý, iyi ve dürüst yerel yönetim, konumunu kullanarak kendisine ayrýcalýk tanýmamasý,
kentin borçlarýnýn bitirilmesi, uluslararasý kredi kuruluþlarýndan alýnan yüksek notlar, göçle
gelenlerin kente uyumuyla ilgili projeler, kentin altyapý sorunlarýna geçici ucuz alternatifler yerine
kalýcý çözümler üretilmesi, atýk su ve metro yatýrýmlarý kentteki topluluklarýn ortak çýkalarlarýnlý
gözetilmesi kriterleriyle ilk 10'a girdik" dedi.
Menemen Belediye Baþkaný Tahir Þahin, yeni baðlanan ilçelerin Büyükþehir'e entegrasyonunun
zaman aldýðýný, vatandaþlarýn sabýrlý olmasý gerektiðini söyledi. Þahin, Kocaoðlu kadar ilçe
belediye baþkanlarý, muhtarlar , meclis üyelerinin de çalýþmasý gerektiðini belirterek "Ýzmir
dünyanýn en iyi büyüyen ikinci kenti durumuna gelmiþse Kocaoðlu'nun katkýlarý büyüktür.
Teþekkür ederiz" dedi. Türkelli Ýleri biolojik arýtma tesisi Türkelli, Helvacý, Hatundere
yerleþimlerinin evsel atýklarýný arýtacak. Toplam maliyeti 8 milyon TL olan tesis Menemen Ýleri
Biyolojik Atýk Su Arýtma Tesisi'ne ulaþamayan bu yerleþimlerin arýtma eksikliðini giderecek.
BERGAMA DR. FARUK
ÝLKER DEVLET
HASTANESÝNE
ULAÞMAK ÝÇÝN TEL,
4443516
FARKLI HÝZMET, GÜLERYÜZ
SABANCI
MARKET
Atilla SABANCI Tel : 633 48 77
Ýzmir Caddesi
Tariþ Karþýsý
Z
KENT REHBERÝ
BELEDÝYE
ÞÝKAYET:153
TEDAÞ ARIZA:186
Z
KAYMAKAMLIK
Z
:6312817
Z DEV.HASTANESÝ
:4443516
BELEDÝYE :6328005
JANDARMA :6311781 - 6326939
ORMAN ÝÞL. MD. :6312832
TEDAÞ :6312877
SAÐLIK GRUP BÞK. :6312872
TELEKOM :6312938
GARNÝZON :6324088
3
3 4
EÐÝTÝM-ÝÞ ÖÐRETMEHLERE
NÖBET ÜCRETÝ ÝSTEDÝ
Ýzmir'de, Eðitim Ýþ
tarafýndan yapýlmasý
Sendikasý üyeleri,
gerekmektedir. Talebimiz,
okullarda nöbet sistemi yasal dayanaðý
uygulayan
bulunmayan, sorumluluðu
öðretmenlerin, bu
daha fazla olan, zaman
görevleri karþýlýðýnda ek zaman öðretmenlere bir
ücret almamalarýný
silah olarak kullanýlan
protesto etti. Þube
nöbet hizmetlerinin
Baþkaný Ömer Lütfi
anayasamýzýn 18'inci
Deðirmenci, nöbet
maddesine aykýrý bir
sistemine karþý
angarya düzenlemesi
olmadýklarýný, aksine
olmaktan çýkarýlarak
gerekli olduðuna
ücretlendirilmesi ve ek
inandýklarýný, ama bunun ders görevinden sayýlarak
karþýlýðýnda ücret
norm kadroyla
istediklerini söyledi.
iliþkilendirilmesidir. Temel
Konak Meydaný Ýl Milli
yasalarda olmayan nöbet
Eðitim Müdürlüðü
görevinin, ancak bir halk
önünde toplanan Eðitim hukuk normu olan
Ýþ Sendikasý üyeleri,
yönetmelikler ile zorunlu
nöbet sistemine tepki
kýlýnmaya çalýþýlmasý
gösterdi. Yaklaþýk 20 kiþi hukuk biliminin ruhuna
adýna basýn
aykýrýdýr. Öðretmenlerde,
açýklamasýný, Þube
diðer meslek gruplarý gibi
Baþkaný Ömer Lütfi
harcadýklarý emekleri
Deðirmenci, yaptý.
karþýlýðýnda ücret alarak
Öðretmenlerin nöbet
yaþamlarýný
görevlerine karþý yýllardýn sürdürmektedirler. Eðitim
mücadele verdiklerini
için harcadýklarý emeðin
söyleyen Deðirmenci,
çok ucuz olduðu
“Nöbet sistemine karþý ülkemizde, temel
olmadýðýmýz gibi, aksine ücretlerinin yükseltilmesi,
nöbetin gerekli ve
insanca yaþam ve onurlu
vazgeçilmez olduðunun bir gelecek için taliplerini
bilincindeyiz. Nöbet
her geçen gün daha
görevinin de, öðrenciyi yüksek bir sesle dile
en iyi tanýyan, sorunlara getiren öðretmenlerimizin
anýnda müdahale
bu talepleri, siyasal iktidar
edebilen ve çözüm
tarafýndan görmezden
üreten öðretmenler
gelinmektedir" dedi.
KASAP KÖFTE - KIYMA
ÖNCEDEN HAZIRLANMAYACAK
Tarým Bakanlýðý Et ve Et Ürünleri Tebliðinde
deðiþiklik yaptý. Buna göre daha önce tebliðin
kapsamýnda olmayan mantý, içli köfte, çið köfte,
kadýnbudu köfte, lahmacun, pide, kebap, pizza gibi
yemek, hazýr yemek, tabldot yemek ve mezelerin
üretiminde kullanýlan çið et, kýyma, kanatlý kýyma ve
et ürünleri de Tebliðin kurallarýna uygun
hazýrlanacak.
Perakende iþletmelerde kýyma,
hazýrlanmýþ kýrmýzý et
karýþýmlarý ve hazýrlanmýþ
kanatlý et karýþýmlarýnýn üretimi
yapýlamayacak. Bir baþka
ifadeyle kasaplarda
marketlerde hazýr köfte,
mangallýk þiþ, tavuk gibi
ürünler hazýrlanýp satýlamayacak. Ancak vatandaþýn
talebi üzerine anýnda kýyma ve et karýþýmý
hazýrlanabilecek.
Lokanta, restoran, otel ve hazýr yemek üreten
iþletmeler gibi son tüketiciye yemek hizmeti veren
iþletmeler son tüketiciye dökme olarak çið et ve çið
durumda bulunan hazýrlanmýþ et karýþýmlarý satýþý
yapamayacak.
33
16.02.2015
VALÝ TOPRAK 2014 YILI ASAYÝÞ OLAYLARINI DEÐERLENDÝRDÝ
Ýlimiz Jandarma Bölgesi’nde 17.667 olay meydana gelmiþ, bu olaylara karýþan 16.846 kiþi yakalanmýþ,
345’i tutuklanmýþ, 491’inin ise aranmasýna devam edilmektedir.
Sahil Güvenlik Komutanlýðý’nca 1.280 km’lik kýyý þeridimizde yapýlan kontrollerde 1.550 adet gemi/tekne
çeþitli yasa dýþý faaliyetler nedeniyle resmi iþlemleri yapýlarak ilgili makamlara sevk edilmiþlerdir.
ASAYÝÞ OLAYLARI
Ýl Genelinde; 112.046 Asayiþ olayý meydana gelmiþ, olaylara karýþan 89.728 þahýs yakalanmýþ, bu
þahýslardan 1.339’u tutuklanmýþ olup 16.392 þahýs halen aranmaktadýr. Olaylarda kullanýlan 1.474
ruhsatlý ve ruhsatsýz ateþli silah, 3.169 býçak ve 8.075 diðer suç aletleri olmak üzere toplam 12.718 suç
aleti ele geçirilmiþtir.
Polis Sorumluluk Bölgesi’nde; 102.770 Asayiþ olayý meydana gelmiþ, olaylara karýþan 80.095 þahýs
yakalanmýþ, bu þahýslardan 1.106’sý tutuklanmýþ olup 15.962 þahýs halen aranmaktadýr. Olaylarda
kullanýlan 1.239’u ruhsatlý ve ruhsatsýz ateþli silah 3.068 býçak ve 7.117 diðer suç aletleri olmak üzere
toplam 11.424 suç aleti ele geçirilmiþtir.
Jandarma Sorumluluk Bölgesi’nde; 9.276 olay meydana gelmiþ, olaylara karýþan 9.633 þahýs yakalanmýþ,
bu þahýslardan 233’ü tutuklanmýþ olup, 430’unun aranmasýna devam edilmektedir. Olaylarda kullanýlan
235 ateþli silah, 101 býçak ve 958 adet diðer suç aletleri olmak üzere toplam 1.294 adet suç aleti ele
geçirilmiþtir.
Mala karþý suçlar olarak belirttiðimiz hýrsýzlýk ve benzeri suçlardan 36.587’sý polis bölgesinde, 2.066’i ise
jandarma sorumluluk bölgesinde meydana gelmiþtir.
NARKOTÝK OLAYLARI
Ýl Geneli’nde; toplam olarak 9.484 narkotik olayýna müdahale edilmiþ, 12.560 þahýs yakalanmýþ, 563’u
tutuklanmýþ 305 kiþi firar durumundadýr. Çeþitlerine göre 51.715 Kök Kenevir Bitkisi, 390 Kök Haþhaþ
Bitkisi, 2.767 kg Kubar Esrar, 33.5 kg toz Esrar, 51.9 kg Eroin, 1.9 kg Kokain, 4.912 adet Sentetik Ecza,
67,4 kg Sentetik Kannobinoid, 0.4 kg Amfematin, 2.9 kg Metamfetamin, 101.021 adet- 2.095 gr Ecstasy
ve 58 adet Captagon, 2.030 gr Ara Kimyasal malzeme ele geçirilmiþtir.
2014 Ekim ayý itibariyle Ýl Emniyet Müdürlüðü bünyesinde kurulan 24 motorize ekipten oluþan
Narkotim’ler 111 personel ile 162 narkotik olayýna müdahale etmiþlerdir. 16 motosikletin de kýsa bir süre
içerisinde birim faaliyetlerinde kullanýlmasý planlanmaktadýr. Ýlk elde edilen veriler çerçevesinde
Narkotimlerin özellikle daha önce oluþturulan narkotik faaliyetlerdeki görevlerimize ek olarak ilave
görevlerinin gayet baþarýlý ve vatandaþla olumlu diyalog geliþtirdiði ve özellikle uyuþturucunun kullanýmý
alanlarýna yönelik kontrollerde 24 saat esasýna göre olumlu bir görev yaptýðý izlenimlerinin de geri dönüþü
alýnmýþtýr.
Jandarma Sorumluluk Bölgesi’nde; 248 narkotik olayýna müdahale edilmiþ, bu olaylara karýþan 386’ si
yakalanmýþ, 24’ü tutuklanmýþtýr. Çeþitlerine göre 346 kg Esrar, 321 adet Sentetik hap, 149 gr Sentetik
Kannobinoid, 48.902 Kök Kenevir bitkisi, 390 kök haþhaþ bitkisi ele geçirilmiþtir.
Polis Sorumluluk Bölgesi’nde; 9.236 narkotik olayýna müdahale edilmiþ, 12.174 þahýs yakalanmýþ, 539’u
tutuklanmýþ 305 firar durumundadýr. Çeþitlerine göre 2.813 Kök Kenevir bitkisi, 2.421 kg Kubar Esrar
,33.5 kg toz Esrar, 51.9 kg Eroin, 1.9 kg Kokain, 4.591 adet- 815 gr Sentetik Ecza, 67.3 kg Sentetik
Kannobinoid, 0.4 kg Amfematin, 2.9 kg Metamfetamin, 101.021 adet - 2.095 gr Ecstasy ve 58 adet
Captagon, 2.030 gr Ara Kimyasal malzeme ele geçirilmiþtir.
TRAFÝK OLAYLARI
Ýlimiz geneli’nde; 139 Ölümlü trafik kazasýnda toplam 169 kiþi hayatýný kaybetmiþtir. 10.551 yaramalý trafik
kazasýnda 15.055 kiþi yaralanmýþtýr. Trafik denetimlerinde toplamda 2.095.574 denetim görevi yapýlmýþtýr.
804.007 ceza makbuzu ile 148.242.060 TL tutarýnda trafik cezasý iþlemi yapýlmýþtýr.
Polis Sorumluluk Bölgesi’nde; 86 Ölümlü trafik kazasýnda 98 kiþi hayatýný kaybetmiþtir. 9.123 yaramalý
trafik kazasýnda 12.671 kiþi yaralanmýþtýr. 19.547 maddi hasarlý kazaya trafik birimlerimizce bakýlmýþtýr.
60.816 kaza uzlaþma ile sonuçlanmýþtýr. Trafik denetimlerinde toplam 1.394.000 araç denetlenmiþ,
780.404 ceza makbuzu ile 138.591.357 TL tutarýnda trafik cezasý uygulanmýþtýr.
Trafik hizmetlerinde; Emniyet sorumluluk bölgesinde, 139 motorize ekip, 34 yaya devriye (il merkezi), 94
motosiklet olmak üzere toplam 1.207 personel ile trafik hizmetleri yerine getirilmektedir.
Jandarma sorumluluk bölgesinde; 53 ölümlü trafik kazasýnda 71 kiþi hayatýný kaybetmiþ, 1.428 yaralamalý
trafik kazasýnda 2.384 kiþi yaralanmýþtýr. Toplamda 1.481 Trafik kazasý meydana gelmiþtir. Jandarma
Trafik Timlerince 701.574 araç kontrol edilmiþ, 23.603 araca 9.650.703 TL. trafik cezasý uygulanmýþtýr.
TERÖR OLAYLARI
Ýlimiz genelinde; 171 toplam olay meydana gelmiþ, 289 þahýs yakalanmýþ, 29’u tutuklanmýþtýr. Bu
olaylarda 142 adet bomba, bomba düzeneði ve molotof, 48 adet gaz fiþeði, 2.631 adet diðer suç
materyalleri ele geçirilmiþtir.
TOPLUMSAL OLAYLAR
Polis Sorumluluk Bölgesi’nde; 165 toplam olay meydana gelmiþ, 284 þahýs yakalanmýþ, 28’i
tutuklanmýþtýr. Bu olaylarda 142 adet bomba, bomba düzeneði ve molotof, 48 adet gaz fiþeði, 2.631 adet
diðer suç materyalleri ele geçirilmiþtir.
Jandarma Sorumluluk Bölgesi’nde; 6 terör olayý meydana gelmiþ olup 5 þahýs yakalanmýþ ve 1 þahýs
tutuklanmýþtýr.
Toplumsal olaylara Ýl genelinde baktýðýmýzda; tamamý polis sorumluluk bölgesinde toplam 475 toplumsal
olay meydana gelmiþ, bu olaylara karýþtýðý belirlenen toplam 1.310 þahýs yakalanarak haklarýnda adli ve
idari iþlem yapýlmýþtýr. Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa Muhalefet suçlarýndan 37.675 ve 551, 554, 555,
556 KHK ve 5147, 5042 SKM. ’ten 58.617 materyal ele geçirilmiþtir.
KAÇAKÇILIK OLAYLARI
Ýl Geneli’nde; 2.154 kaçakçýlýk olayýna iþlem yapýlmýþ, 3.115 þahýs yakalanmýþ, 206’sý tutuklanmýþ, 75
þahýs aranmaktadýr. Bu olaylarda 3.922.364 paket kaçak sigara, 581 kg tütün, 970.848 adet makaron,
18.486 þiþe sahte içki, 503.000 adet sahte içki bandrolü, 729.802 litre kaçak akaryakýt ürünleri ve 533.828
diðer malzemeler ele geçirilmiþtir. Ayrýca Ýlimizde, 7.926 kaçak göçmen yakalanmýþ ve 557’si sýnýr dýþý
edilmiþtir. Diðerlerinin de yasal mevzuat çerçevesinde iþlemleri devam ettirilmektedir.
BERGAMA UNESCO DÜNYA MÝRASI
LÝSTESÝNDE 999.SIRADA YER ALIYOR
16.02.2015
ALÝAÐA’DA ÇED TOPLANTISI YAPILAMADI
Aliaða Ýlçesi'nde
yapýlmasý planlanan
Ýzdemir Enerji Santrali
ikinci ünitesi için
Çakmaklý Mahallesi'nde
yapýlmak istenen
Çevresel Etki
Deðerlendirme (ÇED)
toplantýsý Aliaða Çevre
Platformu ve köylülerin
yoðun tepkisi nedeniyle
yapýlamadý. ÝZMÝR'in
Menderes Ýlçesi Karakuyu
Köyü'nde ise yapýlacak
olan taþ ocaðýnýn, çevre
etki deðerlendirme
toplantýsý, köylülerin tepki
göstermesi üzerine
yapýlamadý.
Ýzmir Demir Çelik
(Ýzdemir) firmasýnýn
Aliaða'da kuracaðý termik
santralin ikinci ünitesi için
hazýrlanan ÇED Baþvuru
Dosyasý uygun bulundu.
Bakanlýk Ýzdemir Enerji
Elektrik Üretim A.Þ.
tarafýndan yapýlmasý
planlanan Ýzdemir Enerji
Santrali-II projesine iliþkin
ÇED sürecini baþlatýrken,
Ýzdemir firmasý da bugün
Çakmaklý
Kahvehanesi'nde, ÇED
toplantýsý düzenlendi.
Toplantýya köylüler ve
çevreçiler yoðun ilgi
gösterdi. Toplantýnýn
yapýlacaðý salonun
yetersiz kalmasý
nedeniyle gelenlerin çoðu
salona giremedi.
DEVLET, HALK ÝÇÝN MÝ,
TERMÝK SANTRAL ÝÇÝN
MÝ VAR? TEPKÝSÝ
Toplantý mekanýnýn
yetersizliði nedeniyle
içeriye giremeyen Ýsmail
Yenigün, "Ýþimizi
gücümüzü býraktýk ve
hayatýmýzý bu kadar
ilgilendiren termik santral
konusuyla ilgili toplantýya
geldik. Siz ne yapmaya
çalýþýyorsunuz? Biz bu
topraklarý korumak için
çaba gösteriyoruz. Devlet,
halk için mi, termik
dile getirilmiþtir.
santraller için mi var?"
Toplantýnýn amacý
diyerek tepkisini dile
açýklanmýþ olup, toplantý
getirdi. 'Aliaða'da termik salonunun dýþýnda da
santral ölüm kusuyor, biz insanlarýn olmasý ve
ölmek deðil yaþamak
toplantýnýn daha geniþ bir
istiyoruz' sloganlarý atýp, alanda yapýlmasýnýn
halkýn saðlýklý koþullarda istenmesi nedeniyle
bilgilendirilmesi
toplantý sonlandýrýlmýþtýr'
gerektirdiðini söyleyen
yazýlý bir tutanak
kalabalýk, sunumun
hazýrlandý. Tutanaðýn
fiziksel olarak herkesin
okunmasýnýn ardýndan
duyup görebileceði bir
toplantý baþka bir tarihte
ortamda yapýlmasý
yapýlmak üzere
yönünde isteklerini dile
sonlandýrýldý.
getirerek toplantýnýn
ertelenmesini istedi. ÇED Köyde taþ ocaðý
Yönetmeliðinin 9.
gerginliði
maddesi gereðince,
Menderes Karakuyu
'Halkýn toplantýyý daha
Köyü yakýnlarýna
geniþ bir mekanda
yapýlmasý planlanan taþ
yapýlmasýna yönelik talebi ocaðý için, þirket
yetkilileri ve
uzmanlarla, çevre etki
deðerlendirme
toplantýsý yapalmasý
planlandý. Ancak
toplantýnýn yapýlacaðý
alanda toplanan
köylüler, yaþananlara
tepki gösterdi.
Köylülerin tepkileri
üzerine, þirket
yetkililerinin, toplantýnýn
yapýldýðý kahvehanenin
üst katýna sýðýnmak
zorunda kaldý. Bunun
üzerine köyde bulunan
jandarma ile, vatandaylar
arasýnda da zaman
zaman gerginlikler
yaþandý. Gerginliðin
sürmesi üzerine, toplantý
yarým býrakýlmak zorunda
kaldý.
Olaylarýn ardýndan
köylülerin Avukatý
Þehrazat Mercan
açýklama yaptý. Mercan,
"Bu toplantýnýn
yapýlamamasý, taþ
ocaðýyla ÇED olumlu
kararýnýn verilmeyeceði
anlamýna gelmiyor. Daha
önce bu süreçleri
defalarca yaþadýk. Ne
yazýk ki vatandaþlar tepki
göstermesine raðmen
projelere onay verildi ve
birçok yerde taþ ocaðý ve
mýcýr tesisi kuruldu. Biz
mücadelemizi hukuki
zeminde de
sürdüreceðiz" dedi.
Köylülerin avukatlarýndan
Cem Altýparmak ise,
"Burada köylüleri
kandýrmaya yönelik
bilgilendirme toplantýsý
yapýlacaktý. Ayný köyde
daha önce taþ ocaðý
ruhsatý verilmesinden
dolayý dava açtým. Ayný
köyde yeni dava
açýlmasýna raðmen, 4
farklý þirkete, ruhsat
verilmiþ durumda.
Verilen bu ruhsat
sahalarý faaliyete
geçerse yýlda 2.5 milyon
taþ ocaðý faaliyete ortaya
çýkacak. Bölgede
zeytinlikler, tarým
arazileri var. Çevre ve
Tarým il müdürlükleri,
zeytinlikleri, tarým
arazilerini görmezden
gelip olumlu karar
vermiþler. Ciddi anlamda
hukuksuzluk söz konusu,
köylüler meþru, barýþçýl,
demokratik ve þiddet
içermeyen protesto
haklarýný kullandýlar.
Köylülere hukuki destek
vereceðiz. Halkýn
taleplerini gözardý eden
hiçbir giriþimin, olumlu
sonuçlanacaðýna
inanmýyoruz" dedi.
FÝNAL KIZ ÖÐRENCÝ
YURDU
FATÝH MAH. ATATÜRK BULVARI NO:151
ÝZMÝR YOLU BERGAMA GÝRÝÞÝ
KURUM MÜDÜRÜ FETHÝYE ÇALIÞ
MERKEZÝ ISITMA-24 SAAT SICAK SU-RAHAT EV ORTAMI
VELÝ BÝLGÝLENDÝRME SÝSTEMÝ-24 SAAT GÜVENLÝK OKULLARA
YAKIN GÜZERGAHTA-ÇAMAÞIR MAKÝNASI VE ÜTÜ KULLANMA
TEL: 0232 631 3630 CEP: 0533 966 6938
GÜNLÜK YEREL HALK GAZETESÝ
Yayýnlanan yazýlarýn sorumluluðu yazarlarýna aittir
ÝL-YAP Ltd.Þti.
Adýna Ýmtiyaz Sahibi:
Ýlhan BIÇAKÇIOÐLU
Yazý Ýþleri Müdürü: Ayla TÜRKERÝ
Sayfa Editörü ve Ýnternet Editörü:
Eyüp ERÝÞ
Muhabir : Hülya BÖRCEK
YÖNETÝM ADRESÝ
Gazipaþa Mah. Cumhuriyet Meydaný Özinan
Ýþhaný, Kat:1, Daire 4 BERGAMA
Telefon : (0 232) 631 63 17
Faks : (0 232) 631 63 17
[email protected]
BASIM YERÝ
Çaðdaþ Matbaasý BERGAMA
ABONE
TARÝFESÝ
3 Aylýk 15 TL.
6 Aylýk 30 TL.
Yýllýk 60 TL.
REKLAM TARÝFESÝ
Tam Sayfa : 800 TL.
Yarým Sayfa : 400 TL.
Çeyrek Sayfa: 200 TL.
Kongre Ýlaný : 80 TL.
Tüzük Ýlaný : 250 TL.
Yitik Ýlaný
: 15 TL.
Gazetemiz “Evrensel Basýn Ýlkelerine” uymayý amaç edinmiþtir”
GÜNLÜK YEREL HALK GAZETESÝ
16.02.2015
BERGAMA
B
E
L
G
E
S
E
L
[email protected]
BERGAMA HALILARI ve KÝMLÝK ÇÖZÜMLEMESÝ
Halýlarý: Bugün sadece
Bergama yöresinde
Yaðcýbedir köylerinde
dokunmaktadýr.
Seksen, yüzyýl önceki
örneklerde görülür.
Diðer yörelerde
tamamen ortadan
[email protected] kalkmýþ gibidir. Son
zamanlarda festivale
Kepsut tipi
tek
tük rastlanmaktadýr.
Yaðcýbedir Halýlarý:
Tek
mihraplý seccade
Kepsut tipi tamamen tek
tipindedir.
Ayaklýk
mihraplý ve seccade
belirlenmemiþtir.
Bordur
tipindedir. Renk skalasý
oldukça
dardýr.
Mihraptan
Sýndýrgý tipinin aynýdýr.
aþaðý doðru çiçek veya
Geniþ bir dikdörtgen
içinde ayak basma yeri yýldýzlar dökülür gibi
dururlar.
belirlenmiþtir. Bu
dikdörtgen ayak basma Kýyý bordur "Boncuk"
olabileceði gibi "'Kedi
yerinin içi yemiþ veya
çiçeklerle doldurulmuþtur. diþi" de olabilir.
Kýyý bordur, karagöz tipi Renk skalasýnda
bulunmasý gereken
olabildiði gibi, çift veya
özellikler:
daha deðiþik sayýlarda
Zemin:
Lacivert
boncuk iþlemelide
Motifler: Kýrmýzý-Koyu
olabilmektedir.
Bergama tipi Yaðcýbedir Kýrmýzý (kara kýrmýzý)
Motif ayrýmlarý ve bordur
ayrým çizgileri, zemin
rengi siyah veya
laciverttir.
Bu renkler, her yerde
ayný tonda olmalýdýr. Son
zamanlarda albenisini
arttýrmak için tarlasý
beyaz renkli olarak
dokunmuþ halýlara da
rastlanmaktadýr, özellikle
laciverdin çok koyu
olmasý aranýlan bir
özelliktir. Bu. yünün çok
iyi boyandýðýnýn
göstergesidir. Çok kovu
renk lacivert, daha çabuk
ipeksi bir parlaklýk
kazanmaktadýr.
Ayrýca laciverdin abrajsýz
olmasý gerekir. En küçük
bir renk farklýlýðý göze
çarptýðýnda fiyat
düþebilmektedir.
Motiflerin genel rengi
kýrmýzýdýr. Ancak
NECATÝ -50KARAÇOBAN
motiflerin farklýlýðýný belli
etmek ve göz zevkini
arttýrmak için iki deðiþik
tonda kullanýlýr.
Kýrmýzýnýn parlak koyu
olmasý aranýlan bir renk
özelliðidir. Kara kýrmýzý,
acý kýrmýzý, kahverengine
çalmamalý, yanýndaki
motifin kýrmýzýsýna
(kardeþ kýrmýzýya)
yakýþmalýdýr. Siyah, bazý
motif ayýrýmlarýnda ve
bordur çizgilerinde
kullanýlýr. Aþitidesi fazla
olduðu için siyah boya,
boyadýðý yünü hýzlý bir
yýpranmaya götürür. Bu
nedenle; siyah ip çok
çabuk kýrýlýr. Zamanla
dökülür ve halýlarda
yerleri belli belirsiz bir iz
þeklinde kalýr. Bu
görünüm, halýlarý daha
da güzelleþtirir.
(Devamý var)
Sokaklarýn Dili
Sigara yasaðýnýn kapsamý sürekli
geniþliyor. Saðlýk Bakanlýðý en son 'kapý önüne 5
metre' ayarý yapma kararý aldý. Bu karara göre artýk
sigara içenler kapý önlerinde sigara içemeyecek.
Tiryakiler ancak kapý önünden 5 metre uzakta
sigara içebilecek. Ýçene ise kapalý alanda sigara
içmiþ gibi ceza kesilecek.
Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) verilerine
göre, mutlu olduðunu söyleyenler yüzde 62.1 ile en
yüksek düzeye 2011 yýlýnda çýkarken, bu oran 2012
yýlýnda yüzde 61.0'e ve 2013 yýlýnda da yüzde
59.0'a düþtü. TÜÝK verilerine göre, 2014 yýlýnda
kadýnlarda mutluluk oraný, 2013 yýlýnda yüzde 61.9
iken 2014 yýlýnda yüzde 60.4’e, erkeklerde ise bu
oran yüzde 56.1’den yüzde 52.0’ye düþtü. Yaþ
gruplarýna göre mutluluk düzeyine bakýldýðýnda, en
yüksek mutluluk oraný yüzde 62.8 ile 65 ve yukarý
yaþ grubunda, en düþük mutluluk oraný ise yüzde
51.5 ile 45-54 yaþ grubunda gerçekleþti.
Eðitimci ve iþ adamý Hakký Atila, AK Parti
Ýzmir ikinci bölge milletvekilliði için aday adayý
olduðunu açýkladý. Ýzmir Ýl Baþkanlýðýnda Seçim
Koordinasyon Merkezi'nde basýn toplantýsý
düzenleyen Atila, "Daha güçlü Ýzmir, daha güçlü
Türkiye için yola çýktým" dedi.
Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk
Çelik, "Her ay maaþýný alan iþçi, her ay primi
ödenen iþçi her ay kýdem tazminatýný da bireysel
hesabýna yatýrmak kaydýyla iþçi ve iþ veren
arasýndaki ana ihtilaf konusunu da ortadan
kaldýrmamýz gerekiyor. Kýdem tazminatý meselesi
ihtilaf olmaktan çýkarýlmalý ve iþçi hak ettiðini ay
sonun da mutlaka hesabýnda görmeli" dedi.
Torba Yasa'ya eklenen tasarýya göre Saðlýk
Bakanlýðý ve baðlý kuruluþlara ait hastanelere olan
bin liraya kadar borçlar silinecek. Bin liranýn
üzerindeki borçlarýn ise yarýsý 1 yýlda tahsil
edilecek. Borçlarla ilgili getirilen tarih sýnýrý 31 Aralýk
2014. Borcun yarýsýnýn bin liranýn üzerinde olmasý
durumunda ise bin liralýk kýsmý silinecek ve kalan
miktar tahsil edilecek.
Download

SON SAYI