NİZİP TİCARET BORSASI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ - SINIFLARIN HAFTALIK DERS PROGRAMI
Pazartesi
1
9A
2
3
4
5
MAT MAT COĞ COĞ TAR
Salı
6
TAR
7
8
1
BİYO BİYO KİM
2
3
4
KİM
İNG
İNG
5
Çarşamba
6
7
8
1
2
3
4
5
Perşembe
6
7
MAT MAT TEDB SİYER KUR KUR BİYO SAĞ TEDB TEDB İNG
8
İNG
1
BED
2
BED
3
4
İNG
İNG
5
ALM
Cuma
6
ALM
7
8
FİZ
FİZ
1
2
3
4
5
6
7
DİLA DİLA MAT MAT SİYER REH RES
8
DİN
FMAT FMAT İ.ŞİM İ.ŞİM ÖZ.YÜÖZ.YÜSÜÇE SÜÇE M.ER M.ER NUME NUME FMAT FMAT İS.GÜ FERAĞİR.BA İR.BA SÜÇE SÜÇE İS.GÜ İS.GÜ NUME NUME İ.ŞİM İ.ŞİM NUME NUME HATG.HATG.İBRKOİBRKOİS.GÜ İS.GÜ FMAT FMAT FERAĞNUME ÜMBA İR.BA
9B
İNG
İNG
BİYO BİYO TEDB KUR KİM
KİM
MAT MAT BED
BED
REH SAĞ İNG
İNG
COĞ COĞ TAR
TAR
DİN
KUR DİLA DİLA SİYER SİYER MAT MAT RES
BİYO ALM
ALM
TEDB TEDB İNG
İNG
MAT MAT FİZ
FİZ
SEV.D SEV.D SÜÇE SÜÇE HÜER İR.BA M.ER M.ER FMAT FMAT Mİ.ON Mİ.ON SEV.D SÜÇE SEV.D SEV.D İ.ŞİM İ.ŞİM ÖZ.YÜÖZ.YÜİR.BA İR.BA OZ.ÖZOZ.ÖZFERAĞFERAĞFMAT FMAT ÜMBA SÜÇE HATG.HATG.HÜER HÜER SEV.D SEV.D FMAT FMAT İBRKOİBRKO
9C
BİYO BİYO SİYER SİYER MAT MAT TAR
TAR
İNG
İNG
MAT MAT KUR KUR TEDB TEDB KİM
KİM
FİZ
FİZ
İNG
İNG
BED
BED
DİLA DİLA COĞ COĞ MAT MAT TEDB BİYO SAĞ REH DİN
İNG
İNG
RES
ALM
ALM
MEÇ MEÇ İBRKOİBRKOFMAT FMAT ÖZ.YÜÖZ.YÜNUME NUME FMAT FMAT İR.BA İR.BA OZ.ÖZOZ.ÖZM.ER M.ER İBRKOİBRKONUME NUME BDN BDN OZ.ÖZOZ.ÖZİ.ŞİM İ.ŞİM FMAT FMAT OZ.ÖZMEÇ SÜÇE FMAT İR.BA NUME NUME ÜMBA HATG.HATG.
9D
DİLA DİLA MAT MAT BİYO BİYO İNG
İNG
SİYER SİYER SAĞ FİZ
FİZ
İNG
MAT MAT İNG
İNG
BED
BED
BİYO TEDB TAR
TAR
KİM
KİM
ALM
ALM
TEDB TEDB MAT MAT DİN
RES
COĞ COĞ İNG
REH KUR KUR
OZ.ÖZOZ.ÖZFMAT FMAT SÜÇE SÜÇE SEV.D SEV.D MUHATMUHATM.ER İBRKOİBRKOSEV.D FMAT FMAT SEV.D SEV.D BDN BDN SÜÇE OZ.ÖZMUHATMUHATM.ER M.ER HATG.HATG.OZ.ÖZOZ.ÖZFMAT FMAT İR.BA ÜMBA İ.ŞİM İ.ŞİM SEV.D İS.GÜ HÜ.ÇOHÜ.ÇO
9E
COĞ COĞ İNG
BED
KİM
KİM
MAT MAT DİLA DİLA RES
İNG
İNG
FİZ
FİZ
TEDB TAR
TAR
KUR KUR REH BİYO TEDB TEDB MAT MAT BED
SAĞ BİYO BİYO İNG
İNG
İNG
DİN
SİYER SİYER ALM
ALM
MAT MAT
İ.ŞİM İ.ŞİM İBHB M.ER M.ER M.ER FMAT FMAT OZ.ÖZOZ.ÖZÜMBA İBHB İBHB İBRKOİBRKOİS.GÜ ÖZ.YÜÖZ.YÜHÜ.ÇOHÜ.ÇOOZ.ÖZMEÇ İS.GÜ İS.GÜ FMAT FMAT M.ER İBRKOMEÇ MEÇ İBHB İBHB İBHB İR.BA İBRKOİBRKOHATG.HATG.FMAT FMAT
10 A
İNG
İNG
SİYER SİYER MAT MAT ALM
ALM
TEDB TEDB REH DİN
COĞ COĞ BİYO BİYO FİZ
FİZ
MAT MAT TAR
TAR
KUR KUR İNG
İNG
SBİLK BİYO DİLA DİLA BED
BED
MAT MAT RES
TEDB KİM
KİM
SBİLG SBİLG
İBHB İBHB FERAĞFERAĞSMAT SMAT HATG.HATG.HÜER HÜER İBHB İR.BA Mİ.ON Mİ.ON MEÇ MEÇ İBRKOİBRKOSMAT SMAT ÖZ.YÜÖZ.YÜHÜ.ÇOHÜ.ÇOİBHB İBHB FERAĞMEÇ İS.GÜ İS.GÜ ÜMBA ÜMBA SMAT SMAT ÜMBA HÜER BURÇ BURÇ ÖY.ÖZÖY.ÖZ
10 B
MAT MAT TEDB TEDB ALM
ALM
BİYO BİYO İNG
İNG
TAR
TAR
RES
SİYER SİYER DİN
DİLA REH COĞ COĞ MAT MAT İNG
İNG
SBİLG SBİLG KUR KUR KİM
KİM
BİYO DİLA BED
BED
TEDB SBİLK FİZ
FİZ
MAT MAT
SMAT SMAT HÜER HÜER HATG.HATG.MEÇ MEÇ İBHB İBHB ÖZ.YÜÖZ.YÜÜMBA FERAĞFERAĞİR.BA OZ.ÖZSMAT Mİ.ON Mİ.ON SMAT SMAT İBHB İBHB ÖY.ÖZÖY.ÖZHÜ.ÇOHÜ.ÇOBURÇ BURÇ MEÇ OZ.ÖZHATG.HATG.HÜER FERAĞİBRKOİBRKOSMAT SMAT
10 C
TEDB TEDB MAT MAT BED
BED
FİZ
FİZ
DİLA DİLA TEDB SİYER MAT MAT BİYO BİYO KUR KUR İNG
İNG
ALM
ALM
KİM
KİM
TAR
TAR
İNG
İNG
DİN
REH SBİLG SBİLG SİYER BİYO SBİLK RES
MAT MAT COĞ COĞ
HÜER HÜER SMAT SMAT Mİ.ON Mİ.ON İBRKOİBRKOİS.GÜ İS.GÜ HÜER FERAĞSMAT SMAT SÜÇE SÜÇE HÜ.ÇOHÜ.ÇOİBHB İBHB HATG.HATG.BURÇ BURÇ ÖZ.YÜÖZ.YÜİBHB İBHB İR.BA ÜMBA ÖY.ÖZÖY.ÖZFERAĞSÜÇE FERAĞÜMBA SMAT SMAT Mİ.ON Mİ.ON
10 D
TAR
TAR
ALM
ALM
SİYER SİYER SBİLG SBİLG KİM
KİM
SBİLK FİZ
FİZ
RES
MAT MAT TEDB TEDB İNG
İNG
BED
BED
MAT MAT DİLA DİLA COĞ COĞ KUR KUR BİYO DİN
İNG
İNG
MAT MAT TEDB REH BİYO BİYO
ÖZ.YÜÖZ.YÜHATG.HATG.FERAĞFERAĞÖY.ÖZÖY.ÖZBURÇ BURÇ FERAĞNAD.BNAD.BÜMBA SMAT SMAT HÜER HÜER NUME NUME BDN BDN SMAT SMAT İS.GÜ İS.GÜ Mİ.ON Mİ.ON HÜ.ÇOHÜ.ÇOSÜÇE İR.BA NUME NUME SMAT SMAT HÜER Mİ.ON SÜÇE SÜÇE
10 E
COĞ COĞ SBİLG İNG
İNG
TEDB MAT MAT MAT MAT TAR
TAR
TEDB TEDB FİZ
FİZ
BED
BED
DİLA DİLA İNG
İNG
SBİLG BİYO KİM
KİM
RES
SBİLK REH DİN
KUR KUR SİYER SİYER ALM
ALM
BİYO BİYO MAT MAT
Mİ.ON Mİ.ON ÖY.ÖZİBHB İBHB OZ.ÖZBU.SE BU.SE BU.SE BU.SE MUHATMUHATOZ.ÖZOZ.ÖZNAD.BNAD.BBDN BDN HÜER HÜER İBHB İBHB ÖY.ÖZSÜÇE BURÇ BURÇ ÜMBA FERAĞHÜER İR.BA HÜ.ÇOHÜ.ÇOHÜ.ÇOHÜ.ÇOHATG.HATG.SÜÇE SÜÇE BU.SE BU.SE
10 F
MAT MAT REH DİLA DİLA RES
COĞ COĞ BED
BED
İNG
İNG
SBİLK KİM
KİM
SBİLG BİYO BİYO TAR
TAR
SİYER SİYER ALM
ALM
İNG
İNG
TEDB DİN
SBİLG MAT MAT BİYO MAT MAT KUR KUR FİZ
FİZ
TEDB TEDB
BU.SE BU.SE BU.SE OZ.ÖZOZ.ÖZÜMBA Mİ.ON Mİ.ON ÜMBA ÜMBA SEV.D SEV.D FERAĞBURÇ BURÇ ÖY.ÖZSÜÇE SÜÇE MUHATMUHATHÜ.ÇOHÜ.ÇOHATG.HATG.SEV.D SEV.D İS.GÜ İR.BA ÖY.ÖZBU.SE BU.SE SÜÇE BU.SE BU.SE HÜ.ÇOHÜ.ÇONAD.BNAD.BİS.GÜ İS.GÜ
11 A
MAT MAT İNG
İNG
SBİO SBİO BED
BED
İNKT İNKT GEO GEO DİLA DİLA RES
REH TEDB TEDB FEL
FEL
FİZİK FİZİK SBİO SBİO ALM
ALM
FİZİK FİZİK MAT PROJEKİMYAKİMYAİNG
İNG
MAT DİN
GEO TEDB KİMYAKİMYA
AYME AYME SEV.D SEV.D MEÇ MEÇ ÜMBA ÜMBA ÖZ.YÜÖZ.YÜAYME AYME İS.GÜ İS.GÜ ÜMBA BURÇ M EDEM EDEFERAĞFERAĞNAD.BNAD.BMEÇ MEÇ GÜLS GÜLS NAD.BNAD.BAYME ÖY.ÖZBURÇ BURÇ SEV.D SEV.D AYME İR.BA AYME M EDEBURÇ BURÇ
11 B
11 C
11 D
11 E
12 A
FEL
SBİO SBİO İNG
İNG
TEDB DİN
İNG
İNG
FİZİK FİZİK
FERAĞFERAĞMEÇ MEÇ KÜB
KÜB
M EDEİR.BA AYME AYME BURÇ BURÇ MEÇ MEÇ ÖY.ÖZÜMBA AYME AYME MALİ MALİ AYME ÖY.ÖZÖZ.YÜÖZ.YÜAYME AYME HÜER HÜER NAD.BNAD.BM EDEM EDEBURÇ BURÇ GÜLS GÜLS KÜB
KÜB
NAD.BNAD.B
BED
DİN
ALM
FEL
ALM
MAT MAT KİMYAKİMYASBİO SBİO REH RES
12 C
12 D
GEO PROJEİNKT İNKT GEO GEO DİLA DİLA FİZİK FİZİK TEDB TEDB KİMYAKİMYAALM
ALM
İNG
SBİLK GEO REH TEDB İNKT İNKT STAR STAR FEL
SDİLA SDİLA SCOĞ SCOĞ GEO GEO STEDİ STEDİ MAT MAT İNG
İNG
SİYER SİYER MAT MAT DİLA DİLA BED
GÜLS GÜLS Mİ.ON Mİ.ON M EDEM EDEKÜB
KÜB
FERAĞERTS. İR.BA M EDEÖZ.YÜÖZ.YÜMUHATMUHATMALİ MALİ İS.GÜ İS.GÜ Mİ.ON Mİ.ON ERTS. ERTS. MUHATMUHATAYME AYME KÜB
KÜB
MUHATMUHATAYME AYME İS.GÜ İS.GÜ HÜ.ÇOHÜ.ÇOİR.BA ÜMBA
İNG
İNG
MAT MAT FEL
SBİLK SCOĞ SCOĞ ALM
TEDB TEDB STAR STAR İNKT İNKT SDİLA SDİLA SCOĞ SCOĞ GEO REH STEDİ STEDİ İNG
İNG
KÜB
KÜB
AYME AYME MALİ MALİ İR.BA FERAĞİ.ŞİM İ.ŞİM GÜLS GÜLS MUHATMUHATMİ.ON Mİ.ON İS.GÜ İS.GÜ AYME AYME HÜER BU.SE BU.SE ÜMBA HÜER HÜER MUHATMUHATÖZ.YÜÖZ.YÜİS.GÜ İS.GÜ İ.ŞİM İ.ŞİM BU.SE AYME İR.BA İR.BA KÜB
KÜB
FEL
FEL
İNG
İNG
MAT MAT SBİLK TEDB SCOĞ SCOĞ SDİLA SDİLA MAT MAT İNKT İNKT STAR STAR DİLA DİLA STEDİ STEDİ DİN
SİYER SİYER İNG
İNG
RES
MALİ MALİ KÜB
KÜB
BU.SE BU.SE FERAĞM EDEMİ.ON Mİ.ON OZ.ÖZOZ.ÖZBU.SE BU.SE ÖZ.YÜÖZ.YÜMUHATMUHATOZ.ÖZOZ.ÖZMUHATMUHATİR.BA BU.SE Mİ.ON Mİ.ON GÜLS GÜLS MUHATMUHATKÜB
KÜB
ÜMBA M EDENAD.BNAD.BBU.SE BU.SE M EDEM EDE
SÇBİOREH MAT MAT İNG
FEL
İNG
DİN
ALM
SİYER SİYER BED
SÇASTSÇBİOALM
ALM
BED
FEL
BED
SCOĞ SCOĞ TEDB TEDB İNG
DİLA DİLA MAT MAT TEDB GEO GEO RES
DİLA DİLA SÇFİZ SÇFİZ MAT MAT SEÇKİ SÇASTSÇASTTEDB SÇGEO
SÇGEO
DİN
SÜÇE HATG.ERTS. ERTS. SEV.D SEV.D OZ.ÖZOZ.ÖZNAD.BNAD.BERTS. ERTS. BURÇ İK
12 B
MAT MAT BED
MAT MAT TEDB TEDB DİN
BED
BED
İK
GEO SCOĞ SCOĞ ALM
SÇFİZ SEÇKİ SEÇKİ RES
M.KARERTS. ERTS. İR.BA NAD.BBURÇ BURÇ ÜMBA
DİLA DİLA SÇFİZ MAT MAT SEÇKİ SEÇKİ SÇGEO
SÇGEO
STEDBSÇBİOSÇBİO
ALM
ALM
İNG
ALM
İNG
TEDB TEDB TRAF
BED
REH BED
BED
BED
GEO GEO TEDB TEDB
SÇBİOSÇBİOSTEDB
HATG.HATG.SEV.D SEV.D M.KARM.KARNAD.B
MALİ MALİ SÜÇE SÜÇE M.KAR
TRAF REH SÇASTRES
SÇFİZ SÇFİZ SEÇKİ İNG
İNG
İNG
TEDB
İNG
İBRKOSÜÇE GÜLS GÜLS ERTS. ERTS. M.KARM.KARİR.BA MALİ MALİ HÜER HÜER NAD.BERTS. ERTS. BURÇ BURÇ ERTS. ERTS. M.KARSÜÇE SÜÇE
NAD.BNAD.BİBRKOÜMBA İBHB İBHB M.KAR
NAD.BNAD.BBURÇ İBHB İBHB
MAT MAT TEDB TEDB SÇGEO
SEÇİŞ SCOĞ SCOĞ ALM
ALM
TRAF RES
SÇGEO
BED
DİN
SEÇİŞ İNG
İNG
TEDB STEDBSÇTDTSÇTDTSDİLA SDİLA REH
SDİLA İNG
ERTS. ERTS. M EDEM EDEAYME İBRKOİ.ŞİM İ.ŞİM GÜLS GÜLS NAD.BÜMBA AYME M.KARİR.BA İBRKOİBHB İBHB İ.ŞİM İ.ŞİM ERTS. ERTS. M.KAR
M EDEM EDEÖZ.YÜÖZ.YÜM EDEM EDEÖZ.YÜ
M EDEİBHB İBHB M EDEM EDE
TEDB TEDB SÇTDTSÇTDTSCOĞ SCOĞ MAT MAT SDİLA SDİLA SCOĞ SCOĞ MAT MAT SÇGEO
SÇGEO
İNG
İNG
ALM
İNG
SCOĞ SCOĞ MAT MAT BED
DİLA DİLA REH BED
TRAF
M EDEM EDEÖZ.YÜÖZ.YÜİ.ŞİM İ.ŞİM ERTS. ERTS. M EDEM EDEİ.ŞİM İ.ŞİM ERTS. ERTS. BU.SE BU.SE NUME NUME M EDEM EDEİ.ŞİM M.KARNAD.B
İNG
SDİLA STEDBSEÇİŞ SEÇİŞ DİN
NUME NUME M EDEM EDEİBRKOİBRKOİR.BA
ALM
İNG
DİLA DİLA
TEDB BED
RES
RES
GÜLS GÜLS M EDEM.KARÜMBA
Download

Çarşaf Liste - Sınıflar