Edirrne Defterdarlığı
Personel Müdürlüğü
Emeklilik Dıșında Görevin Sona Erdirilme Süreci
1-Đstifa Dilekçesi
2-Ölüm Raporu
3-Yüksek Disiplin Kararı
4-Đdari Đşlem Kararı
5-Sağlık Kurulu Raporu
Devlet
Memurluğunda
n Çekilme
Müstafi
Sayılma
Đstifa
Nedeniyle
Talebin Gelmesi /
Koşulların Oluşması
Devlet
Memurluğund
an Çıkarılma
Đşlemleri
Koşulların
Kaybedilme
si Nedeni
Đle Ayrılma
Đşlemleri
Yüksek Disiplin
Kurulu
Kararının Đlgiye
Tebliğ Edilmesi
Ölüm Nedeni
Đle Ayrılma
Đşlemleri
10 Yılı
Doldurmad
ı
Hastalık
Nedeni Đle
Ayrılma
Đşlemleri
10 Yılı
Doldurdu
Emeklilik
Onay
Alınması
Onay Alınması
Onayın
Tebliğ
Edilmesi
Onayın Tebliğ
Edilmesi
Görevinden Ayrılış Đşlemlerin
Gerçekleştirilmesi
Özlük Dosyalarının
Arşivlenmesi
Hazırlayan:
Onaylayan:
Đşlem
Süreci
Đyileşmeyen
Personelin
Görevine Son
Verme
Đşleminin
Başlatılması
Download

Emeklilik Dışında Görevin Sona Erdirilme İşlem Süreci